Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 603

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==zandgronden
Check title to add to marked list
Waarheen met het Nederlandse bos?
Hekhuis, Harrie ; Ouden, J. den - \ 2016
Vakblad Natuur Bos Landschap 13 (2016)127. - ISSN 1572-7610 - p. 4 - 7.
bosbeheer - houtachtige planten - gebruikswaarde - nederland - klimaatverandering - ecosystemen - bostypen - recreatie - zandgronden - oppervlakte (areaal) - forest administration - woody plants - use value - netherlands - climatic change - ecosystems - forest types - recreation - sandy soils - acreage
Het Nederlandse bos is een populair park met jaarlijks honderden miljoenen bezoeken. Het bos is een belangrijke pijler van de Nederlandse natuur met bijvoorbeeld veel Natura 2000-habitats, nieuwe wildernissen en een bron van hernieuwbare grondstoffen. Welke kennis en beheer zijn nodig om aan al deze functies tegemoet te blijven komen? Wij zijn ons als bosbeheerders, beleidsmakers, onderzoekers en opleiders onvoldoende bewust van de forse uitdagingen waar het Nederlandse bosbeheer voor staat!
Nat zandlandschap van de 21e eeuw : kennisagenda
Schouten, M.G.C. ; Jansen, A.A.M. ; Tweel-Groot, Loekie van - \ 2016
Landschap : tijdschrift voor Landschapsecologie en Milieukunde 33 (2016)2. - ISSN 0169-6300 - p. 118 - 121.
natuurbeheer - natuurgebieden - biodiversiteit - zandgronden - duurzame ontwikkeling - landschapsecologie - kennismanagement - soortendiversiteit - ecotypen - systeemanalyse - ecosystemen - toegepast onderzoek - bodems van waterrijke gebieden - nature management - natural areas - biodiversity - sandy soils - sustainable development - landscape ecology - knowledge management - species diversity - ecotypes - systems analysis - ecosystems - applied research - wetland soils
Hoe ziet een duurzaam en biodivers nat zandlandschap van de 21e eeuw eruit en hoe ontwikkelen we dat? Dat landschap zal ongetwijfeld een ander zijn dan dat van de 19e en de eerste helft van de 20e eeuw, maar de uitdaging is de totale soortenrijkdom hierin weer voldoende plaats te bieden. Dit artikel biedt een overzicht van de kennis die daartoe ontwikkeld moet worden.
Natuurherstel door grondtransplantatie
Wubs, E.R.J. ; Putten, W.H. van der; Bosch, M. - \ 2016
Landschap : tijdschrift voor Landschapsecologie en Milieukunde 33 (2016)1. - ISSN 0169-6300 - p. 11 - 14.
ecologisch herstel - natuurbeheer - grondverzet - landverbetering - landbouwgronden - zandgronden - heidegronden - graslanden - veldproeven - natuurgebieden - bodembiologie - ecological restoration - nature management - earth moving - land improvement - agricultural soils - sandy soils - heathland soils - grasslands - field tests - natural areas - soil biology
Natuurherstel op voormalige landbouwpercelen, vooral op zandgronden, wordt uitgevoerd om bestaande natuurgebieden te vergroten en ecologische verbindingszones te versterken. Belangrijke beperkende factoren zijn bodemgerelateerd: hoge nutriëntengehaltes, ongeschikte zaadbanken en tekort aan geschikt bodemleven. Een combinatie van ontgronden en transplantatie van grond uit verder ontwikkelde natuurgebieden kan het natuurherstel op akkers sterk versnellen.
Effecten bodem- en structuurverbeteraars : Onderzoek op klei- en zandgrond 2010-2015 eindrapportage
Balen, D.J.M. van; Topper, C.G. ; Geel, W.C.A. van; Berg, W. van den; Haas, M.J.G. de; Bussink, Wim ; Schoutsen, M.A. - \ 2016
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten - 121 p.
bodemkwaliteit - bodemstructuur - fysische bodemeigenschappen - chemische bodemeigenschappen - bodembiologie - bodemvruchtbaarheid - bodemvruchtbaarheidsbeheer - zware kleigronden - zandgronden - calciummeststoffen - biochar - soil quality - soil structure - soil physical properties - soil chemical properties - soil biology - soil fertility - soil fertility management - clay soils - sandy soils - calcium fertilizers
In de praktijk lopen telers vaak tegen problemen aan van een slechte bodemkwaliteit. Intensieve bouwplannen, steeds zwaardere mechanisatie, uitloging (Ca-uitspoeling), piekneerslagen en de schaalvergroting in de landbouw leiden tot vermindering van de fysische bodemvruchtbaarheid en de structuur van de bodem. Dit veroorzaakt:  toenemende problemen bij de bewerkbaarheid van de bodem;  minder efficiënt gebruik van meststoffen;  verhoogd risico van uit- en afspoeling van nutriënten;  wateroverlast;  verlaging van de opbrengst. Om de bodemstructuur te verbeteren, worden door industrie en handel zogeheten bodemverbeteraars en kalkmeststoffen aangeboden. Er is een grote variatie in type producten, de wijze waarop ze werken en de mate waarin ze een directe dan wel indirecte invloed op de bodemvruchtbaarheid kunnen hebben. Objectieve informatie over het effect van deze producten op de gewasopbrengsten en de fysische, chemische en biologische bodemvruchtbaarheid ontbreekt. Uit eerdere proeven is bekend dat effecten van bodem verbeterende maatregelen vaak pas na enkele jaren zichtbaar worden. Om het effect van verschillende bodemverbeteraars op opbrengst en bodemeigenschappen op de langere termijn te toetsen, zijn proefvelden aangelegd op drie kleilocaties (Kollumerwaard, Lelystad en Westmaas) en twee zandlocaties (Vredepeel, Valthermond). Op deze proefvelden zijn bouwplannen toegepast die gangbaar zijn voor de betreffende regio. Eventuele positieve effecten worden sterker met het verstrijken der jaren. Bovendien zijn deze het duidelijkst te onderscheiden wanneer op alle locaties hetzelfde gewas wordt geteeld. Daarom stonden er in het laatste jaar op alle proefvelden aardappels. In de proef zijn de ontwikkeling van de gewasopbrengst, de gewaskwaliteit en de bodemeigenschappen gevolgd over een periode van zes jaar (2010-2015).
Arme bossen verdienen beter : OBN Deskundigenteam Droog zandlandschap
Burg, A. Van den; Bijlsma, R.J. ; Bobbink, R. - \ 2015
VBNE, Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren - 24 p.
bossen - bosbeheer - zandgronden - zure regen - voedingsstoffenbeschikbaarheid - biodiversiteit - verzuring - voedingsstoffenbalans - verstoorde bossen - bosecologie - forests - forest administration - sandy soils - acid rain - nutrient availability - biodiversity - acidification - nutrient balance - disturbed forests - forest ecology
Bossen van het droog zandlandschap van Noordwest- Europa staan bekend als ‘arme bossen’. Het landschap waarin ze voorkomen was tot in de 20ste eeuw overwegend een heidelandschap. Op de voedselarme heide- en stuifzandbodems zijn vanaf 1900 vooral naaldbossen geplant. Inmiddels zijn in deze voormalige plantages volop kenmerken aanwezig van oudere, meer natuurlijke bossen, zoals dikke levende en dode bomen, natuurlijke verjonging van inheemse loofbomen en een gevarieerd lichtklimaat. Veel soorten hebben sterk geprofiteerd van deze natuurlijke ontwikkeling die nog steeds doorzet. In de loop van 20ste eeuw zijn echter eerst zwaveldepositie (‘zure regen’) en later ook stikstofdepositie een grote negatieve invloed gaan uitoefenen op het landschap. Dit raakt niet alleen de biodiversiteit, maar ook de hout- en biomassaproductie en daarmee de duurzaamheid van het bosgebruik. We hebben directe gevolgen vastgesteld voor soorten en nutriëntenvoorraden in de bodem en indirecte effecten op concurrentieverhoudingen en voedselketens. Er zijn echter ook onzekerheden en belangrijke kennisleemten waar het gaat om de precieze mechanismen, het experimenteel vastleggen van oorzaak-gevolg relaties en mogelijke oplossingsrichtingen. De achtergronden van deze problematiek in droge bossen staan centraal in deze brochure.
Achtergrondverlaging en grondwateraanvulling in Noord-Brabant
Witte, J.P.M. ; Leunk, I. ; Cirkel, D.G. ; Aarts, Frans - \ 2015
Stromingen : vakblad voor hydrologen 24 (2015)4. - ISSN 1382-6069 - p. 53 - 66.
grondwater - waterstand - grondwaterstand - zandgronden - agrohydrologie - gewasopbrengst - noord-brabant - beregening - grondwaterwinning - grondwateraanvulling - groundwater - water level - groundwater level - sandy soils - agrohydrology - crop yield - overhead irrigation - groundwater extraction - groundwater recharge
Achtergrondverlaging is dat deel van de gemeten grondwaterstandsdaling, dat niet door hydrologische berekeningen wordt verklaard. In het Nederlandse zandlandschap bedraagt dit deel, gemeten vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw, gemiddeld enkele decimeters. In dit artikel laten we zien dat de achtergrondverlaging in de provincie Noord-Brabant waarschijnlijk grotendeels is veroorzaakt door de afname van de grondwateraanvulling. Die afname hangt samen met veranderingen in het landgebruik en met een stijging van gewasopbrengsten in de landbouw.
Bladbemesting suikerbieten : veldproef in suikerbieten op proefbedrijf Kooijenburg
Russchen, H.J. - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR - 28 p.
bladbemesting suikerbieten - arable farming - sugarbeet - foliar application - field tests - experimental farms - sandy soils - boron fertilizers - molybdenum fertilizers - magnesium fertilizers - plant protection - akkerbouw - suikerbieten - toediening op blad - veldproeven - proefboerderijen - zandgronden - boriummeststoffen - molybdeenmeststoffen - magnesiummeststoffen - gewasbescherming
Voor de suikerbietenteelt heeft Yara de bladmeststof Brassitrel Pro in het pakket en heeft de experimentele product F3521 ontwikkeld. De doelstelling van het proefveldonderzoek is om de meerwaarde van de bladmeststoffen Brassitrel Pro en F3521 in de bietenteelt aan te tonen en te vergelijken met gangbare bladmeststoffen Bortrac en Molytrac.
Effect 5e Nitraat Actie Programma op de bodembelasting. Berekening bodembelasting voor berekening van de waterkwaliteit
Koeijer, T.J. de; Luesink, H.H. - \ 2015
Wageningen : LEI Wageningen UR (Nota / LEI Wageningen UR 2015-064) - 22
zandgronden - mestbeleid - bodemchemie - bemesting - fosfaat - stikstof - waterkwaliteit - modellen - sandy soils - manure policy - soil chemistry - fertilizer application - phosphate - nitrogen - water quality - models
Uit de MAMBO-berekeningen blijkt dat door invoering van het 5e NAP het gebruik van dierlijke mest op zandgrond daalt. De grootste daling treedt in het zuidelijk zandgebied op. Daarnaast treedt er een verschuiving op van de aanwending van varkensmest naar graasdiermest. Dit komt door de aanscherping van de gebruiksnormen voor fosfaat waardoor de plaatsingsruimte voor fosfaat afneemt. Door de lagere gehalten van stikstof en fosfaat in graasdiermest is het economisch aantrekkelijker om graasdiermest aan te wenden in plaats van varkensmest bij negatieve prijzen voor mestafzet. MAMBO is het Mest en Ammoniak Model voor beleidsondersteunend onderzoek.
Landelijk meetnet effecten mestbeleid; resultaten van monitoring op de natte gronden in de Zandregio in de periode 2004–2009 : landbouwpraktijk en waterkwaliteit (hoofdrapport en bijlagenrapport)
Buis, E. ; Ham, A. van den; Daatselaar, C.H.G. ; Fraters, B. - \ 2015
Bilthoven : RIVM (RIVM rapport 2015-0055) - 100
zandgronden - drainage - waterkwaliteit - landbouwgronden - mestbeleid - oppervlaktewater - sloten - nitraten - sandy soils - water quality - agricultural soils - manure policy - surface water - ditches - nitrates
Binnen het reguliere programma in de Zandregio, wordt de waterkwaliteit in de bovenste meter van het grondwater gemeten door bemonstering in de zomer. In de natte (gedraineerde) delen van de Zandregio spoelt een deel van het neerslagoverschot af naar het oppervlaktewater. Om de invloed van de landbouw op de kwaliteit van het klein oppervlaktewater (slootwater) in beeld te brengen, is een apart winterprogramma in het leven geroepen. Hierin worden, naast het ondiepe grondwater, ook het drain- en slootwater bemonsterd. In de natte delen van de Zandregio is nitraat, net als in andere regio’s, een belangrijke parameter voor de waterkwaliteit.
Ecologie van bosbodems : een verkennende studie naar ecologisch functioneren van bosbodems op zandgronden
Jong, J.J. de; Bloem, J. ; Delft, S.P.J. van; Hommel, P.W.F.M. ; Oosterbaan, A. ; Waal, R.W. de - \ 2015
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2657) - 89
bosecologie - bodemecologie - bodemvruchtbaarheid - humus - organische stof - zandgronden - forest ecology - soil ecology - soil fertility - organic matter - sandy soils
De bodem van een bos is bepalend voor het functioneren van het bos als productie- en ecosysteem. Het is het substraat waar organismen in leven en waar planten in wortelen. De bodem houdt vocht en nutriënten vast en levert deze aan planten en het bodemleven, terwijl planten organische stof aan de bodem leveren. De wijze waarop dit allemaal gebeurt, bepaalt in grote mate welke organismen er in en op voor kunnen komen en hoe die functioneren. De bodemorganismen en voedingstoestand van de bodem worden beïnvloed door beheer en externe factoren, zoals depositie. Kennis van de onderlinge relaties tussen de factoren die de bodemvruchtbaarheid bepalen of door de bodemvruchtbaarheid bepaald worden, is daarom van groot belang voor een duurzaam bosbeheer. Dit rapport bevat een verkenning van de kennis die er aanwezig is op dat gebied.
Achtergrondinformatie Praktijkdag Suikerbieten & Cichorei 2 juli 2015, Vredepeel
PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2015
Vredenpeel : PPO - 17
akkerbouw - suikerbieten - cichorei - wortelgewassen - proeven op proefstations - zandgronden - organische meststoffen - bodemvruchtbaarheid - mechanische bestrijding - herbiciden - onkruidbestrijding - gewasbescherming - bladschimmels - rhizoctonia - rassenproeven - bemesting - arable farming - sugarbeet - chicory - root crops - station tests - sandy soils - organic fertilizers - soil fertility - mechanical control - herbicides - weed control - plant protection - phylloplane fungi - variety trials - fertilizer application
Deze Praktijkdag aandacht voor: Investeren in organische stof loont. Mechanische onkruidbestrijding. Bladschimmelbeheersing suikerbieten. Proefveld rhizoctoniaresistente suikerbietenrassen. Stikstof- en fosfaatbemesting in relatie tot het 5e actieprogramma. Nitraatrichtlijn. Stel de juiste diagnose van ‘zieke’ planten. Vooruitgang door nieuwe rassen bij cichorei. Onkruidbeheersing. Opbrengstverhoging. en Spuittechniek
Waarde van organische stof in project Bodemkwaliteit op Zandgrond
Haan, J.J. de; Spruijt, J. ; Verstegen, H.A.G. - \ 2015
PPO AGV
akkerbouw - bemesting - bodemkwaliteit - zandgronden - organische stof - landbouwprijzen - berekening - arable farming - fertilizer application - soil quality - sandy soils - organic matter - agricultural prices - calculation
In het project Bodemkwaliteit op zandgrond zijn de baten van organische stofaanvoer uitgerekend. In het bouwplan van de proef blijkt de waarde van effectieve organische stof (EOS) gemiddeld 60 cent per kg te zijn. EOS is het deel van de aangevoerde organische stof met mest, gewasresten of groenbemesters die na 1 jaar nog over is in de bodem. De waarde varieert sterk en is afhankelijk van de prijs van het product en het effect van organische stofaanvoer op opbrengst. Op basis hiervan kan de prijs van mestproducten berekend worden
Nieuwe teelttechnieken kunnen emissie tuinbouw fors beperken
Haan, J.J. de; Vermeulen, T. - \ 2014
H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 2014 (2014)2. - ISSN 0166-8439 - p. 60 - 61.
vollegrondsteelt - teeltsystemen - zandgronden - bodemkwaliteit - cultuur zonder grond - emissiereductie - pesticiden - nutriëntenuitspoeling - milieubeheersing - outdoor cropping - cropping systems - sandy soils - soil quality - soilless culture - emission reduction - pesticides - nutrient leaching - environmental control
Tuinbouw in de volle grond is mogelijk met een minimale emissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Dit blijkt uit het onderzoeksprogramma ‘Teelt de grond uit’, waarvan eind 2013 de eerste fase is afgesloten. In het kader van dit programma zijn verschillende nieuwe teeltsystemen ontwikkeld en getest voor milieuvriendelijke tuinbouw in de volle grond, die bovendien rendabel kan zijn.
Duurzaam bodemgebruik op Brabantse zandgronden : Goede productie, handhaven bodemkwaliteit en schoon water als uitdaging
Postma, R. ; Rombouts, P. ; Haan, J.J. de; Harthoorn, L.F. - \ 2014
Bodem 24 (2014)6. - ISSN 0925-1650 - p. 10 - 12.
duurzaam bodemgebruik - zandgronden - grondwaterkwaliteit - nitraatuitspoeling - mestbeleid - landbouw en milieu - noord-brabant - limburg - sustainable land use - sandy soils - groundwater quality - nitrate leaching - manure policy - agriculture and environment
De landbouwpraktijk op de zuidoostelijke zandgronden heeft geleid tot hoge nitraatgehalten in grondwater en hoge fosfaattoestanden in de bodem. Het mestbeleid wordt daarom steeds verder aangescherpt, wat ten koste kan gaan van gewasopbrengsten en het organische stofgehalte in de bodem. Vandaar de vraag: is het mogelijk landbouwkundige en milieukundige doelen te verenigen?
Factsheet rapport adaptatiemaatregelen, Care 2014, thema 3: klimaatbestendig maken van het platteland
Vos, C.C. ; Grashof-Bokdam, C.J. ; Stremke, S. ; Oudes, D. ; Reidsma, P. ; Schaap, B.F. ; Bakker, M.M. ; Dijk, J. van; Witte, F. - \ 2014
Wageningen : Wageningen UR (Kennis voor Klimaat ) - 96
landgebruik - natuurbeheer - drinkwater - waterwinning - landbouw - zandgronden - klimaatverandering - bodemwater - land use - nature management - drinking water - water catchment - agriculture - sandy soils - climatic change - soil water
Dit rapport richt zich specifiek op hogere zandgronden en geeft voor de gebruiksvormen landbouw, natuur en drinkwater een overzicht van maatregelen die ter beschikking staan om negatieve effecten van klimaatverandering op te vangen.
Elke teelt vraagt aandacht, ook groenbemester
Dwarswaard, A. ; Haan, J.J. de - \ 2014
BloembollenVisie 310 (2014). - ISSN 1571-5558 - p. 14 - 15.
bloembollen - bodemvruchtbaarheid - bodemverbeteraars - zandgronden - organische stof - bodembeheer - cultuurmethoden - ornamental bulbs - soil fertility - soil conditioners - sandy soils - organic matter - soil management - cultural methods
De belangstelling voor de bodem neemt snel toe in de bloembollensector. Om die reden startte BloembollenVisie een tweede serie artikelen over dit onderwerp. In deze zesde aflevering Janjo de Haan, onderzoeker bodem, water en bemesting van PPO AGV in Lelystad over zandgronden en bodemverbeteraars.
Soil biodiversity and disease suppression in relation to organic matter management
Os, G.J. van; Bloem, J. ; Reuler, H. van; Bent, J. van der; Berg, W. van den - \ 2014
bloembollen - siergewassen - zandgronden - organische stof - gewasbescherming - duurzaam bodemgebruik - bemesting - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - organische meststoffen - ornamental bulbs - ornamental crops - sandy soils - organic matter - plant protection - sustainable land use - fertilizer application - cultural control - organic fertilizers
In the Netherlands, flowerbulbs are grown on sandy soil with low soil organic matter content and fast SOM degradation. This soil is very conducive to soil borne diseases. Addition of organic matter may stimulate the soil microflora and enhance disease suppression
N-gift groenbemester in de knel
Houweling, P. van; Haan, J.J. de - \ 2014
Akker magazine 10 (2014)10. - ISSN 1875-9688 - p. 19 - 19.
akkerbouw - bemesting - groenbemesters - zandgronden - lössgronden - stikstofmeststoffen - uitspoelen - arable farming - fertilizer application - green manures - sandy soils - loess soils - nitrogen fertilizers - leaching
De stikstofbemesting van groenbemesters dreigt volgend jaar flink in de verdrukking te komen. De norm voor uitspoelingsgevoelige gewassen voor zand en lössgronden in Brabant en Limburg daalt met 20 procent. Hierdoor zullen steeds meer telers de stikstof die toegestaan is voor de groenbemester geven aan het hoofdgewas. Interview met onderzoeker Janjo de Haan van PPO-agv in Lelystad
Vergelijking van het WOG-WOD model en het MAMBO-STONE model : berekende en gesimuleerde nitraatconcentraties in de zandgebieden
Groenendijk, P. ; Renaud, L.V. ; Schoumans, O.F. ; Schroder, J.J. ; Koeijer, T.J. de; Luesink, H.H. - \ 2014
Alterra : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2549) - 57
zandgronden - bemesting - nitraten - bodemchemie - modellen - grondwater - uitspoelen - noord-brabant - limburg - sandy soils - fertilizer application - nitrates - soil chemistry - models - groundwater - leaching
In een verkenning van de gevolgen van het 5de Nitraat Actieprogramma, volgens inzichten van medio 2013, bleken de modellen WOG-WOD en MAMBO-STONE verschillende resultaten te geven voor de nitraatconcentraties in het Zuidelijke zandgebied. In dit rapport is nagegaan wat de overeenkomsten en de verschillen tussen de modellen en de aannames zijn. In beide modellen wordt de nitraatconcentratie in het grondwater berekend uit het N-overschot. De verschillende berekeningswijzen leiden bij gelijke modelinvoer tot vergelijkbare resultaten. Echter, in de studie met het WOG-WOD model is verondersteld dat op akkerbouwpercelen uitsluitend varkensmest en kunstmest wordt toegepast, terwijl in MAMBO-STONE een belangrijk deel van de dierlijke mest op akkerbouw van graasdieren afkomstig is.
Behoud meerjarig proefveld organische bemesting : instandhouding meerjarig proefveld organische bemesting hyacint voor toekomstig onderzoek naar organische bemesting op duinzandgrond
Vreeburg, P.J.M. - \ 2014
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 10
zandgronden - duingronden - proefvelden - bloembollen - bemesting - organische meststoffen - compost - landbouwkundig onderzoek - grondanalyse - bodemchemie - sandy soils - dune soils - experimental plots - ornamental bulbs - fertilizer application - organic fertilizers - composts - agricultural research - soil analysis - soil chemistry
In de periode tussen 2007 en 2011 is onderzoek verricht naar de mogelijke meerwaarde van stalmest t.o.v. compost. Hiertoe is een proefveld aangelegd op duinzandgrond. Daarbij is o.a. vastgelegd wat dit voor gevolgen had voor het organische stof gehalte. Gebleken is dat voor dit type vragen langjarig onderzoek nodig is om een uitspraak te kunnen doen. De verschillen in grond en gewasreactie zijn in de loop der jaren toegenomen en daardoor duidelijker geworden. Dit levert uiteindelijk ook weer extra informatie over het gedrag van organische stof op duinzandgrond op. Dit proefveld op duinzandgrond met variatie in organische stof en variatie in het soort organische stof dat is toegediend is uniek. Na afloop van het onderzoek is vanuit het PT geld beschikbaar gesteld om dit unieke perceel voor toekomstig onderzoek te behouden. Het budget is toereikend voor het in standhouden van de proefveldjes gedurende twee jaar (2013-2015).
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.