Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 76

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==zomerbloemen
Check title to add to marked list
Nieuwe methoden van bestrijding van bodemplagen in de glastuinbouw en zomerbloemen
Kruidhof, H.M. ; Vijverberg, Ruben ; Woelke, J.B. ; Bloemhard, C.M.J. ; Holstein, R. van; Leman, A. - \ 2016
- 1 p.
tuinbouw - glastuinbouw - enchytraeidae - phalaenopsis - sciaridae - plecoptera - bestrijdingsmethoden - substraten - insectenplagen - zomerbloemen - sluipwespen - horticulture - greenhouse horticulture - control methods - substrates - insect pests - summer flowers - parasitoid wasps
Doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van bestrijdingsmethoden voor Lyprauta en Proceroplatus muggenlarven (“potwormen”) en het beperken van vraatschade aan Phalaenopsis orchideeën. Hiervoor wordt eerst meer basiskennis ontwikkelt over de biologie en leefwijze van de “potwormen”, en wordt er een kweekmethode ontwikkeld. Het onderzoek richt zich tevens op het ontwikkelen van een zogenaamde “push-pull” methode voor de bestrijding van rouwmuggen (Sciaridae) en oevervliegen (Scatella sp.). Poster van het PlantgezondheidEvent 2016.
Compostering reststromen van Vaste Planten- en Zomerbloementelers
Slootweg, G. - \ 2015
IDC Bollen & Vaste Planten - 11
siergewassen - tuinplanten - zomerbloemen - vasteplantenkwekerijen - bloementeelt - compostering - reststromen - economische samenwerking - bemesting - organische meststoffen - collectieve overeenkomsten - ornamental crops - bedding plants - summer flowers - perennial nurseries - floriculture - composting - residual streams - economic cooperation - fertilizer application - organic fertilizers - collective agreements
Elk teeltbedrijf van Vaste Planten en Zomerbloemen heeft een reststroom van plantaardig materiaal. Deze reststroom wordt nu meestal als afval afgevoerd. Hiermee verdwijnen kostbare nutriënten en organische stoffen van het bedrijf, die later in de vorm van compost en (kunst)mest weer moeten worden aangevoerd. In dit project is de mogelijkheid van het centraal composteren van gewasresten, met gesloten mestboekhouding, onderzocht. Een composteerbedrijf zamelt dan de gewasresten van verschillende bedrijven in. Deze worden bij elkaar gecomposteerd. Vervolgens wordt de ontstane compost naar evenredigheid over de bedrijven verdeeld. De conclusie van dit project is dat het centraal laten composteren van gewasresten door een groep telers niet met gesloten mestboekhouding mogelijk is. Daarnaast is de aparte compostering van de deze groep op de composteringsbedrijven (praktisch) niet mogelijk en kan de kwaliteit, door wisselende samenstelling van het afval niet worden gegarandeerd. Het beste alternatief is afvoer van gewasresten en aanvoer van kwalitatief goede (gecontroleerde) compost, eventueel in een collectief van telers.
Nieuwe methoden voor bestrijding van bodemplagen in de glastuinbouw en zomerbloemen
Kruidhof, H.M. ; Bloemhard, C.M.J. ; Leman, A. - \ 2015
gewasbescherming - tuinbouw - glastuinbouw - zomerbloemen - plagenbestrijding - biologische bestrijding - chemische bestrijding - enchytraeidae - sciaridae - tipula - scarabaeidae - conferenties - plant protection - horticulture - greenhouse horticulture - summer flowers - pest control - biological control - chemical control - conferences
Bodemplagen vormen een zeer diverse groep van insecten en andere geleedpotigen en kunnen in verschillende gewassen in de glastuinbouw problemen geven. Recentelijk is een nieuwe PPS “Nieuwe methoden voor bestrijding van bodemplagen in de glastuinbouw en zomerbloemen” gehonoreerd voor Topsector T&U subsidie. Binnen deze PPS zal onderzoek naar verschillende bodemplagen worden gedaan: Poster van PlantgezondheidEvent 12 maart 2015.
Teeltversnelling met LED-belichting in zomerbloemen : Voldoende perspectief voor toekomst
Jagers, F. ; Kromwijk, J.A.M. ; Helm, F.P.M. van der - \ 2014
Onder Glas 11 (2014)8. - p. 58 - 59.
glastuinbouw - snijbloemen - zomerbloemen - belichting - led lampen - rood licht - verrood licht - blauw licht - proeven - rendement - gewaskwaliteit - greenhouse horticulture - cut flowers - summer flowers - illumination - led lamps - red light - far red light - blue light - trials - returns - crop quality
Bijbelichten met een weinig licht gedurende de nacht kan in een aantal zomerbloemen een flinke teeltversnelling geven. Dit bleek afgelopen voorjaar in een praktijkproef op zes bedrijven. Telers en onderzoekers zien perspectief voor LED-belichting, zeker als de efficiëntie van deze lampen verder toeneemt.
Stuurlicht en lage intensiteit LED-belichting bij zomerbloemen
Helm, F.P.M. van der - \ 2014
zomerbloemen - belichting - led lampen - vroegheid - gewaskwaliteit - lichtsterkte - glastuinbouw - proeven - cultuurmethoden - summer flowers - illumination - led lamps - earliness - crop quality - light intensity - greenhouse horticulture - trials - cultural methods
Voor veel seizoenbloemen is jaarrondteelt niet mogelijk zonder belichting. Stuurlicht of lage intensiteit groeilicht kan een rendabele oplossing bieden. De komst van LED technologie in de glastuinbouw maakt het belichten met zowel lagere intensiteiten als een zeer specifiek spectrum mogelijk. De doelstelling van dit project is de teelt vervroegen en kwaliteitsverbetering door toepassing van lage intensiteit LED belichting bij zomerbloemen (leeuwenbek, violier, trachelium, ranonkel).
Beheersing bacterieziekten in de sierteelt
Slootweg, G. ; Bulle, A.A.E. ; Dees, R.H.L. ; Trompert, J.P.T. - \ 2014
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 36
sierteelt - zomerbloemen - bacterieziekten - bestrijdingsmethoden - heetwaterbehandeling - desinfectie - ziektebestrijding - sedum - elicitoren - aantasting - vertragers - heteluchtbehandeling - plantenziekten - ornamental horticulture - summer flowers - bacterial diseases - control methods - hot water treatment - disinfection - disease control - elicitors - infestation - retardants - hot air treatment - plant diseases
Bacterieziekten vormen een toenemend probleem in de bloemisterij. Voor met name de zomerbloemenbranche, maar feitelijk bloemisterij breed, wordt gezocht naar effectieve behandeling van (jong) plantmateriaal en volgroeide gewassen tegen bacteriën. Er zijn geen chemische middelen beschikbaar om deze bacterieproblemen het hoofd te bieden. Hygiëne maatregelen zijn noodzakelijk, maar niet altijd voldoende ingepast in de bedrijfsvoering. Er bestaat sterk de behoefte aan meer informatie over bacteriebeheersing uit andere branches. Daarnaast is onderzoek naar beschikbare mogelijkheden om bacterieziekten in de sierteelt in ieder geval beter beheersbaar te kunnen maken, noodzakelijk.
Nieuwe kansen met lage intensiteit LED-belichting in zomerbloemen : Positief effect op teeltduur en kwaliteit (interview met Frank van der Helm)
Jagers, F. ; Helm, F.P.M. van der - \ 2014
Onder Glas 11 (2014)3. - p. 9 - 11.
glastuinbouw - snijbloemen - zomerbloemen - belichting - led lampen - plantenontwikkeling - gewaskwaliteit - lichtsterkte - proeven - greenhouse horticulture - cut flowers - summer flowers - illumination - led lamps - plant development - crop quality - light intensity - trials
Belichten met een lage intensiteit LED-belichting lijkt in de teelt van verschillende zomerbloemen een positief effect te hebben op de teeltduur en de kwaliteit. Dit constateren telers en onderzoekers in een praktijkproef op zes bedrijven, vijf in de Greenport Aalsmeer en één in Maasdijk.
Teelt de grond uit zomerbloemen : teelt in kisten 2012-2013
Slootweg, G. ; Dijkema, M.H.G.E. - \ 2014
Lisse : PPO sector Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 19
zomerbloemen - teeltsystemen - proeven - substraten - tests - emissie - reductie - economische haalbaarheid - summer flowers - cropping systems - trials - substrates - emission - reduction - economic viability
In 2012 en 2013 is de mogelijkheid van teeltsturing, bij het telen van zomerbloemen in kisten onderzocht. Hiervoor is een teelt opgezet worden met vijf gewassen (Aconitum, Astrantia, Delphinium, Monarda en Phlox), deze gewassen zijn in 2012 in bakken buiten geteeld. Het fertigatiesysteem is aangepast om een uniforme groei te krijgen. De productie in het eerste jaar is bijgehouden. In het najaar van 2012 zijn de bakken overgebracht naar koelcellen. In 2013 zijn de bakken op verschillende tijdstippen uit de cel gehaald en overgebracht naar kas en veld, waar de kwaliteit en productie is bepaald. Daarnaast zijn vijf overblijvende gewassen uit de teelt van 2011 in de koelcel overgehouden en in 2012 als pilot in de kas en buiten verder geteeld. De planten stonden in kisten van 1x1m, 20cm diep, gevuld met grof rivierzand. Onderin de kisten lag een drainagelaag, met daarop anti-worteldoek. Er zijn 2 substraatvolumes per plant aangelegd, waarbij de kist geheel gevuld was met substraat of met de halve volume substraat, waardoor het beschikbare substraatvolume per plant halveerde. De methode van watergift (fertigatie) is aangepast door 4 slangen per bak te installeren, waarbij een slang langs elke rij planten lag. De teelt van zomerbloemen in kisten met substraat bleek goed mogelijk. Grof zand als substraat voldeed goed. Het aangepaste ertigatiesysteem bleek te voldoen; er traden geen randeffecten (meer) op. Voor een optimale oogst verdient het aanbeveling de bemesting (gewasafhankelijk) te optimaliseren. Bloeispreiding door vroeg inhalen in de kas en laat inhalen naar buiten bleek bij de meeste gewassen goed mogelijk. Slechts Monarda gaf minder opkomst na lang invriezen. Wellicht geeft aanpassing van het invriesprotocol betere groei. Het halveren van het substraatvolume per plant bleek bij de meeste gewassen de productie en/of kwaliteit negatief te beinvloeden. Dit betekent dat de keuze van de container en het aantal planten per container goed gekozen moet worden. Dit kan het beste in een test worden bepaald.
Verslag onderzoek zomerbloemen geteeld op water 2013 : PT/Teelt de grond uit
Blind, M. ; Slootweg, G. ; Vermeulen, T. - \ 2013
Zwaagdijk : Proeftuin Zwaagdijk - 82
zomerbloemen - cultuurmethoden - hydrocultuur - voedingsoplossingen - plantenvoeding - cultivars - bemesting - knollen - substraten - proeven - summer flowers - cultural methods - hydroponics - nutrient solutions - plant nutrition - fertilizer application - tubers - substrates - trials
Op verzoek van de sector (financiering via Productschap Tuinbouw) en de overheid (Ministerie van Economische Zaken) doet Proeftuin Zwaagdijk al enige jaren onderzoek naar alternatieve en innovatieve systemen voor o.a. de teelt van zomerbloemen. De aandacht heeft zich daarbij steeds nadrukkelijker gericht op een systeem waarbij de planten in een drijver (van EPS = geëxpandeerd polystyreen, merknaam Tempex) in een voedingsoplossing drijven en vrijwel de gehele wortelontwikkeling in de voedingsoplossing plaatsvindt (drijvend teeltsysteem). Het onderzoek richtte zich daarbij meer en meer op gewassen die in de gangbare grondteelt steeds meer problemen ondervinden en die ook op in het drijvende teelt niet probleemloos te telen zijn.
Bacterieziekten in zomerbloemen: Beter te voorkómen, want nog niet te genezen!
Slootweg, G. ; Bulle, A.A.E. ; Doorn, J. van - \ 2013
zomerbloemen - bacterieziekten - vermeerderingsmateriaal - ziektepreventie - bedrijfshygiëne - cultuurmethoden - summer flowers - bacterial diseases - propagation materials - disease prevention - industrial hygiene - cultural methods
Posterpresentatie over de huidige aanpak van bacterieziekten om ziekte te voorkomen en onderzoek naar een nieuwe aanpak van bacterieziekten.
Rhizoctonia solani in Delphinium
Bulle, A.A.E. ; Lans, A.M. van der; Breeuwsma, S.J. - \ 2013
Lisse : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving BBF - 23
delphinium - schimmelziekten - bodemschimmels - rhizoctonia - aantasting - wortels - chemische bestrijding - pesticiden - proeven - zomerbloemen - fungal diseases - soil fungi - infestation - roots - chemical control - pesticides - trials - summer flowers
Rhizoctonia solani (dradenschimmel) is een algemeen in de grond voorkomende bodemschimmel zowel in de open teelten als onder glas. Delphinium is één van de vele waardplanten van Rhizoctonia solani. Een aantasting van Rhizoctonia solani begint meestal aan de plantvoet op de grens van lucht en grond. Bij een ernstige aantasting vallen planten volledig weg. Nadat in Alchemilla groeiremming (zonder ziekteverschijnselen) was gezien als gevolg van Rhizoctonia, kwam de vraag of groeiremming in Delphinium, die tot nu toe in verband werd gebracht met herinplantziekte, ook een gevolg kon zijn van Rhizoctonia solani. In een kasteelt en in een buitenteelt van Delphinium zijn monsters genomen van gewas en wortels. Een slechte groei is op beide locaties gezien, maar in de monsters die op deze plaatsen zijn genomen is geen enkele keer Rhizoctonia aangetroffen. Uit analyses van de wortels en de grond bleek dat vooral op de plekken waar slechte groei werd gezien, veel wortellesie-aaltjes (Pratylenchus penetrans) voorkwamen. Ook de grondanalyses gaven een sterke aanwijzing dat wortellesie-aaltjes een rol spelen bij de slechte groei van Delphinium op deze bedrijven. Bekend is dat Delphinium waardplant is voor Pratylenchus penetrans en dat schade in de vorm van groeiremming optreedt. Naast Pratylenchus penetrans kwamen aaltjes uit de groep van Paratylenchus (speld- of naaldaaltjes) voor. Bekend is dat Paratylenchus-aaltjes groeiproblemen kunnen geven in enkele andere zomerbloemen en in schermbloemigen zoals peen, selderij en venkel. De waardplantstatus van Delphinium voor Paratylenchus-soorten is niet bekend. Nader onderzoek naar de relatie tussen Paratylenchus en slechte groei in Delphinium wordt aanbevolen.
Slijmerige killers : over boosdoeners en remedie
Bulle, A.A.E. - \ 2013
Vakblad voor de Bloemisterij 68 (2013)1. - ISSN 0042-2223 - p. 34 - 35.
bacterieziekten - erwinia - xanthomonas - pseudomonas savastanoi pv. glycinea - schade - zomerbloemen - gewasbescherming - bestrijdingsmethoden - bacterial diseases - damage - summer flowers - plant protection - control methods
In diverse siergewassen veroorzaken bacteriën steeds vaker grote problemen, onder meer in zomerbloemen. Erwinia-, xanthomonas- en psuedomonassoorten bijvoorbeeld kunnen veel schade veroorzaken. Echte bestrijding is niet mogelijk, maar met een goede weerstand kan een plant zich beter weren.
Geïntegreerde bestrijding van trips en weekhuidmijten
Linden, A. van der; Klein, E. ; Woets, F. ; Vernooy, A. ; Gaag, V. van der - \ 2012
Wageningen UR Glastuinbouw/Syngenta Bioline
zomerbloemen - delphinium - alchemilla - insectenplagen - mijten - tarsonemidae - thripidae - organismen ingezet bij biologische bestrijding - roofmijten - neoseiulus - amblyseius - nederland - summer flowers - insect pests - mites - biological control agents - predatory mites - netherlands
Omdat meer kennis over natuurlijke bestrijders in zomerbloemen gewenst is, hebben de projectpartners een vijftal bijeenkomsten gehouden. Voor deze bijeenkomsten zijn de telers van zomerbloemen uitgenodigd. De bijeenkomsten werden begeleid door LTO Groeiservice, FytoConsult en DLV Plant. Naast de bijeenkomsten is onderzoek gedaan in Delphinium en Alchemilla naar de aanwezigheid en vestiging van roofmijten. In Delphinium komen weekhuidmijten voor en in Alchemilla komt trips voor als plaag. Spint kan eveneens in deze gewassen optreden. In beide gewassen werden drie soorten roofmijten geïntroduceerd: Neoseiulus alpinus, Neoseiulus reductus en Amblyseisus montdorensis. In Delphinium werden tijdens de waarnemingen geen weekhuidmijten gevonden en in Alchemilla was trips schaars. Neoseiulus reductus werd goed terug gevonden in Delphinium, in tegenstelling tot de andere soorten roofmijten. In Alchemilla werden alle drie de soorten roofmijten terug gevonden. Voorlopig lijkt Neoseiulus alpinus in het voordeel in Alchemilla, gevolgd door Neoseiulus reductus. Om hieromtrent duidelijkheid te krijgen en ook om een effect aan te tonen van de roofmijten op de plagen zijn meer waarnemingen noodzakelijk.
Herbiciden in zomerbloemen
Slootweg, G. ; Bulle, A.A.E. - \ 2012
herbiciden - toelating van bestrijdingsmiddelen - onkruidbestrijding - zomerbloemen - sierteelt - herbicides - authorisation of pesticides - weed control - summer flowers - ornamental horticulture
Overzicht van toegelaten herbiciden in zomerbloemen en hun werking.
Onkruidbestrijding met Basta in zomerbloemen
Bulle, A.A.E. ; Slootweg, G. - \ 2012
herbiciden - onkruidbestrijding - zomerbloemen - werkzaamheid - veldproeven - vollegrondsteelt - sierteelt - herbicides - weed control - summer flowers - efficacy - field tests - outdoor cropping - ornamental horticulture
Poster met onderzoeksinformatie. Onderzocht is of en hoe het middel Basta ingezet kan worden in zomerbloemen voor bestrijding van onkruid. Gewassen in het onderzoek: Campanula, Phlox, Pioen, Lysimachia, Sedum, Zonnebloem en Bupleurum
Inheemse roofmijten tegen spint, trips en weekhuidmijten: Goede resultaten nieuwe roofmijten in alchemilla en delphinium
Rodenburg, J. ; Linden, A. van der - \ 2012
Onder Glas 9 (2012)6. - p. 44 - 45.
sierteelt - zomerbloemen - plantenplagen - roofmijten - organismen ingezet bij biologische bestrijding - inheemse soorten - gewasbescherming - landbouwkundig onderzoek - glastuinbouw - snijbloemen - potplanten - ornamental horticulture - summer flowers - plant pests - predatory mites - biological control agents - native species - plant protection - agricultural research - greenhouse horticulture - cut flowers - pot plants
Spint, trips en weekhuidmijten. Hardnekkige plagen waarmee ook zomerbloementelers worstelen. Reden voor Wageningen UR Glastuinbouw om onderzoek te doen naar de mogelijkheden van natuurlijke vijanden in deze gewassen. En wat blijkt? Inheemse roofmijten kunnen een belangrijke rol spelen in de geïntegreerde bestrijding.
Bestrijding Rhizoctonia solani in zomerbloemen
Bulle, A.A.E. ; Breeuwsma, S.J. - \ 2012
Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 20
zomerbloemen - rassen (planten) - plantenziekteverwekkende schimmels - thanatephorus cucumeris - bodemschimmels - chemische bestrijding - alternatieve methoden - toelating van bestrijdingsmiddelen - landbouwkundig onderzoek - summer flowers - varieties - plant pathogenic fungi - soil fungi - chemical control - alternative methods - authorisation of pesticides - agricultural research
Rhizoctonia solani (dradenschimmel) is een bodemschimmel die in veel zomerbloemgewassen ernstige schade kan veroorzaken. Jonge scheuten worden vanuit de grond door de schimmel aangetast. Aangetaste planten worden geel, blijven achter in groei en sterven vervolgens af. In onder andere Astilbe, Alchemilla, Delphinium, Aconitum, Paeonia en Helianthus kan de schimmel veel schade aanrichten. Voor de chemische bestrijding van R. solani werd tot nu toe het middel Rizolex (tolclofos-methyl) gebruikt. Sinds 2009 heeft het middel geen reguliere toelating meer in de onbedekte teelt van zomerbloemen. In 2010 kon men Rizolex nog gebruiken op basis van een Dringend Vereiste Toelating (DVT), maar deze DVT kon niet meer worden verlengd. Op korte termijn is behoefte aan andere middelen voor de bestrijding van R. solani in zomerbloemen. Het doel van dit onderzoek is een alternatief te vinden voor het middel Rizolex voor de bestrijding van R. solani in zomerbloemen.
Compleet overzicht herbiciden zomerbloemen
PPO BBF Bloembollen, - \ 2011
zomerbloemen - bloementeelt - herbiciden - onkruidbestrijding - summer flowers - floriculture - herbicides - weed control
Deze titel bestaat uit een overzichtstabel van gewasbeschermingsmiddelen ten behoeve van zomerbloemen. Samengesteld door PPO Wageningen.
Teelt de grond uit : Op zoek naar een rendabel teeltsysteem voor zomerbloemen en vaste planten
Slootweg, G. - \ 2011
teeltsystemen - cultuur zonder grond - hydrocultuur - zomerbloemen - overblijvende planten - sierteelt - vollegrondsteelt - onderzoeksprojecten - cropping systems - soilless culture - hydroponics - summer flowers - perennials - ornamental horticulture - outdoor cropping - research projects
Poster met onderzoeksinformatie.
Herbicidentabel zomerbloemen
PPO BBF Bloembollen, ; PPO BBF Boomkwekerij, ; Slootweg, G. - \ 2011
herbiciden - onkruidbestrijding - zomerbloemen - bloementeelt - vollegrondsteelt - herbicides - weed control - summer flowers - floriculture - outdoor cropping
Lijst met herbiciden met toelating in zomerbloemen en hun werking.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.