Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 25

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: q=Aartrijk
Check title to add to marked list
Voedselverspilling in de keten
Snels, Joost - \ 2015
(On)mogelijkheden met plantaardige reststromen uit de Bollenstreek
Aartrijk, J. van; Gude, H. - \ 2014
Microbial community responses to disease management soil treatments used in flower bulb cultivation
Kowalchuk, G.A. ; Os, G.J. van; Aartrijk, J. van; Veen, J.A. van - \ 2003
Biology and Fertility of Soils 37 (2003)1. - ISSN 0178-2762 - p. 55 - 63.
gradient gel-electrophoresis - 16s ribosomal-rna - pythium root-rot - ammonia-oxidizing bacteria - dna fragments - fungal communities - damping-off - class proteobacteria - beta-subdivision - 18s rdna
A number of management practices, such as soil fumigation and flooding, have been employed in efforts to control diseases and weeds in the cultivation of ornamental flower bulbs. However, such treatments may affect the suppression of Pythium root rot, a serious problem in ornamental bulb culture. To gain insight into the nature of Pythium suppression in such soils, we sought to describe the changes that these soil treatments induce in the microbial community in order to determine if particular microbial components of the system could be associated with suppression. Four polymerase chain reaction-denaturing gradient gel electrophoresis (PCR-DGGE) strategies, two targeting bacteria and two targeting fungi, were used to compare the soil-borne microbial communities of untreated, fumigated, flooded and sterilized, compost-amended soils; the dominant community members were tentatively identified by sequencing of DGGE bands. For all profiling strategies, the compost treatment of sterilized soil appeared to have the most profound effect on the dominant microbial populations in the soil. In general, different primer sets that targeted the same microbial groups, bacteria or fungi, appeared to detect the same microbial taxa, although certain sequence types were detected in only a single profiling strategy. DNA-based microbial community profiles alone were poor predictors of Pythium suppression, as the dominant microbial populations remained mostly intact, even after rigorous soil treatments such as fumigation and flooding. The restoration of suppressive activity against Pythium in compost-amended soil was associated with a different microbial community than observed in untreated, suppressive soils. Thus, although previous studies have shown the suppression of Pythium to be mediated by biological agents, effects of different microbial communities can lead to this suppression.
Ecology and control of Pythium root rot in flower bulb culture
Os, G.J. van - \ 2003
Leiden University. Promotor(en): J.A. van Veen, co-promotor(en): J. van Aartrijk. - Amsterdam : Uitgeverij Eigen Beheer - ISBN 9073838142 - 157
bloembollen - plantenziekteverwekkende schimmels - pythium - wortelrot - gewasbescherming - gastheer parasiet relaties - ecologie - ornamental bulbs - plant pathogenic fungi - root rots - host parasite relationships - ecology - plant protection
Kwaliteit van spoelgrond van bloembollenpercelen
Aartrijk, J. van - \ 2000
Lisse : Laboratorium voor Bloembollenonderzoek (Rapport bloembollenonderzoek nr. 125) - 19
bloembollen - schoonmaken - modder - pesticiden - ornamental bulbs - cleaning - mud - pesticides
In deze notitie wordt weergegeven wat er over de kwaliteit van spoelgrond van bloembollen bekend is en hoe deze zich verhoudt tot gestelde normen. Deze notitie gaat niet verder in op het spoelproces zelf, noch op de kwaliteit van spoelwater.
Afspoeling van carbendazim vanaf fustmateriaal
Ende, J.E. van den; Wijnker, J. ; Aartrijk, J. van - \ 2000
Lisse : Laboratorium voor Bloembollenonderzoek (Rapport bloembollenonderzoek nr. 126) - 14
bloembollen - verpakkingsmaterialen - emissie - uitspoelen - carbendazim - desinfectie - ontsmettingsmiddelen - ornamental bulbs - packaging materials - emission - leaching - disinfection - disinfectants
Beoordeling en reductie van milieurisico's van gewasbeschermingsmiddelen
Boesten, J.J.T.I. ; Aartrijk, J. van; Arts, G.H.P. ; Brock, T.C.M. ; Dolmans, N. ; Duyzer, J. ; Hag, B. ten; Heijne, B. ; Huijsmans, J. ; Ruiter, H. de; Stekelenburg, N. van; Vlieger, J. de - \ 2000
Gewasbescherming 31 (2000)4. - ISSN 0166-6495 - p. 97 - 99.
pesticiden - milieueffect - grondwaterverontreiniging - waterverontreiniging - oppervlaktewater - agrarisch recht - milieubeleid - overheidsbeleid - landen van de europese unie - nederland - bestrijdingsmiddelen - gewasbescherming - milieu - pesticides - environmental impact - groundwater pollution - water pollution - surface water - agricultural law - environmental policy - government policy - european union countries - netherlands
De beoordeling van milieurisico's en de effectiviteit van emissiereducerende methoden worden onderbouwd via onderzoek, zodat op EU niveau beoordelingsprocedures ontwikkeld worden die consistent zijn
Voorlopig advies voor inrichting en beheer van de spuit- en teeltvrije zone in de bloembollenteelt
Tamis, W.L.M. ; Aartrijk, J. van - \ 1997
Lisse etc. : Laboratorium voor Bloembollenonderzoek [etc.] (Rapport bloembollenonderzoek nr. 112) - ISBN 9789051911091 - 51
bloembollen - milieubescherming - milieubeheer - milieu - kwaliteit - gewasbescherming - plagenbestrijding - ziektebestrijding - pesticiden - pesticidenresiduen - persistentie - overheidsbeleid - milieubeleid - milieuwetgeving - luchtverontreiniging - bodemverontreiniging - waterverontreiniging - rapporten - nederland - ornamental bulbs - environmental protection - environmental management - environment - quality - plant protection - pest control - disease control - pesticides - pesticide residues - persistence - government policy - environmental policy - environmental legislation - air pollution - soil pollution - water pollution - reports - netherlands
Emissies van bestrijdingsmiddelen en nutriënten in de bloembollenteelt; hoofdrapport
Aartrijk, J. van; Groenendijk, P. ; Boesten, J.J.T.I. ; Schoumans, O.F. ; Gerritsen, R. - \ 1997
Wageningen : SC-DLO (Rapport 387) - 131 p.
Emissies van bestrijdingsmiddelen en nutriënten in de bloembollenteelt; samenvatting
Aartrijk, J. van; Groenendijk, P. ; Boesten, J.J.T.I. ; Schoumans, O.F. ; Gerritsen, R. - \ 1995
Wageningen : SC-DLO (Rapport 387.6) - 42 p.
Het belang en de omvang van emissieroutes van bestrijdingsmiddelen en nutriënten bij de bloembollenteelt op kalkrijke zandgronden zijn onderzocht in het veld, in het laboratorium en met modellen. De uitspoelingsmodellen zijn getoetst op hun bruikbaarheid. In scenarioberekeningen is de invloed verkend van bedrijfsvoering en teelthandelingen en -omstandigheden. Bovengrondse emissieroutes, met name spuitdrift en afspoeling vanuit de omgeving van bedrijfsgebouwen, leveren de belangrijkste bijdrage aan debelasting van oppervlaktewater met bestrijdingsmiddelen. Afhankelijk van teelthistorie en eigenschappen van het bodemprofiel spoelen stikstof- en fosforverbindingen uit naar het drainwater in concentraties die de huidige grenswaarden overschrijden.
Book of Abstracts
Dijst, G. ; Aartrijk, J. van; Bollen, G. ; Boogert, P.H.J.F. van den; Keijer, J. ; Straathof, R. ; Verwoert, F. - \ 1995
Blootstelling van de toepasser aan methylisothiocyanaat tijdens de grondontsmetting van bloembollenpercelen met metam-natrium
Rooij, M. de; Dijksterhuis, A. ; Aartrijk, J. van - \ 1993
Lisse : LBO (Rapport / Laboratorium voor Bloembollenonderzoek nr. 82) - 45
beroepskwalen - grondsterilisatie - bodemfumigatie - desinfecteren - egaliseermachines - grondverzetmaterieel - pesticiden - nadelige gevolgen - veiligheid op het werk - bloembollen - methylisocyanaat - metam - bedrijfshygiëne - occupational disorders - soil sterilization - soil fumigation - disinfestation - land levellers - earth moving equipment - pesticides - adverse effects - safety at work - ornamental bulbs - methyl isocyanate - industrial hygiene
Aerobic hexose metabolism in embryogenic cell lines of Daucus carota studied by 13C NMR using 13C-enriched substrates.
Dijkema, C. ; Booij, H. ; Jager, P.A. de; Vries, S.C. de; Schaafsma, T.J. ; Kammen, A. van - \ 1990
In: Progress in plant cellular and molecular biology / Nijkamp, H.J.J., van der Plas, L.H.W., van Aartrijk, J., Kluwer Academic Publishers - p. 343 - 348.
Application of the liquid impelled loop reactor for the production of anthraguinones by plant cell cultures.
Buitelaar, R.M. ; Susaeta, I. ; Tramper, J. - \ 1990
In: Progress in plant cellular and molecular biology / Nijkamp, H.J.J., van der Plas, L.H.W., van Aartrijk,, Dordrecht : Kluwer Academic Publishers - p. 694 - 699.
Partial genome transfer in interspecific tomato hybrids.
Wijbrandi, J. ; Koornneef, M. - \ 1990
In: Progress in plant cellular and molecular biology / Nijkamp, H.J.J., van der Plas, L.H.W., van Aartrijk, J., Dordrecht/Boston/London : Kluwer Academic Publishers - p. 280 - 285.
Use of genetic engineering to improve yields in cell cultures, e.g. (anti)sense DNA technology.
Mol, J.N.M. ; Lange, P. de; Oostdam, A. ; Plas, L.H.W. van der - \ 1990
In: Progress in plant cellular and molecular biology / Nijkamp, H.J.J., van der Plas, L.H.W., van Aartrijk, J., Dordrecht : Kluwer Academic Publishers - p. 712 - 716.
Immunocytochemical localization of calmodulin during carrot somatic embryogenesis.
Timmers, A.C.J. ; Schel, J.H.N. - \ 1990
In: Progress in plant cellular and molecular biology, H.J.J. Nijkamp, L.H.W. van der Plas, J. van Aartrijk (eds.). Kluwer Acad. Publ., Dordrecht - p. 443 - 448.
Tissue and cell-specific expression of genes encoding carrot extracellular proteins.
Booij, H. ; Sterk, P. ; Schellekens, G.A. ; Kammen, A. van; Vries, S.C. de - \ 1990
In: Progress in plant cellular and molecular biology / Nijkamp, H.J.J., van der Plas, L.H.W., van Aartrijk, J., Kluwer Academic Publishers - p. 398 - 401.
Weefselkweek, een blik in de toekomst.
Aartrijk, J. van; Kunneman, B.P.A.M. ; Leffring, L. ; Linde, P. van der; Pierik, R.L.M. - \ 1986
Boer en tuinder : weekblad van de Katholieke Nederlandse boeren en tuindersbond K.N.B.T.B. 40 (1986)1900. - ISSN 0006-5609 - p. 54 - 55.
Weefselkweek biedt grote perspectieven voor veredeling.
Aartrijk, J. van; Kunneman, B.P.A.M. ; Leffring, L. ; Linde, P.C.G. van der; Pierik, R.L.M. - \ 1986
Vakblad voor de Bloemisterij 41 (1986)39. - ISSN 0042-2223 - p. 40 - 41.
embryokweek - tuinbouw - plantenveredeling - weefselkweek - embryo culture - horticulture - plant breeding - tissue culture
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.