Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk

Records 1 - 20 / 35

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: q=Bakermans
Check title to add to marked list
Cultuurlandschap en historisch-landschappelijke waarden in het ruilverkavelingsgebied Melderslo
Renes, J. ; Bakermans, M.M.G.J. ; Profijt, I.R. - \ 1988
Wageningen : STIBOKA (Rapport / Stichting voor Bodemkartering nr. 2017) - 40
landbouwgrond - landschap - natuurbescherming - landschapsbescherming - ruimtelijke ordening - landgebruik - ruilverkaveling - nederland - historische geografie - limburg - agricultural land - landscape - nature conservation - landscape conservation - physical planning - land use - land consolidation - netherlands - historical geography
Cultuurhistorische kartering Nederland : een geografisch informatiesysteem : toelichting
Profijt, I.R. ; Bakermans, M.M.G.J. - \ 1988
Wageningen : STIBOKA (Rapport / Stichting voor Bodemkartering nr. 1954) - 74
kaarten - cartografie - landbouwgrond - landschap - nederland - historische geografie - thematische cartografie - cultuurlandschap - maps - mapping - agricultural land - landscape - netherlands - historical geography - thematic mapping - cultural landscape
Het doel van dit overzichtskarteringproject is: "Op uniforme wijze voor het gehele land historisch-landschappelijke gegevens te verzamelen, waaruit conclusies kunnen worden getrokken die het ruimtelijk beleid op nationaal niveau inhoud kunnen geven". Met de gegevens kunnen uitspraken worden gedaan over de spreiding, zeldzaamheid, samenhang, mate en aard van verandering van historisch-landschappelijke (cultuurhistorische) verschijnselen op landelijk niveau
Gebruiksbeperkingen van de moderne topografische kaart bij onderzoek in het cultuurlandschap
Bakermans, M.M.G.J. - \ 1986
Wageningen : Pudoc (Reeks Landschapsstudies no. 7) - ISBN 9789022009017 - 80
kaarten - geografie - landbouwgrond - landschap - cartografie - topografie - nederland - velden - cultuurlandschap - verkaveling - maps - geography - agricultural land - landscape - mapping - topography - netherlands - fields - cultural landscape - land parcelling
Deze publikatie is een verslag van een stageopdracht en tevens doctoraalscriptie "Cultuurlandschapsgeografie". Het verrichte onderzoek (binnen Stiboka) is een eerste verkenning naar de bruikbaarheid van de topografische kaart van Nederland in het cultuurlandschap waarbij de mate van betrouwbaarheid en onderlinge vergelijkbaarheid centraal staan. De opzet van het onderzoek en de onderzoeksresultaten zijn uiteengezet
Stickstoffanwendung auf Welsches Weidelgrass fuer Gruenduengung und deren Einfluss auf den Stickstoffbedarf der Folgefrucht
Bakermans, W.A.P. ; Holte, L. ten - \ 1983
Wageningen : C.A.B.O. (CABO-verslag no. 45) - 18
incorporatie - lolium - stikstof - incorporation - nitrogen
Een meerjarig onderzoek op een grond met 20-30% afslibbaarheidspercentage met een vruchtopvolging: wintertarwe - aardappelen - wintertarwe - suikerbieten. In de tarwe werd in het voorjaar Italiaans raaigras (groenbemester) ingezaaid, waaraan na de tarwe-oogst verschillende hoeveelheden stikstof werden toegediend. In dit rapport wordt de invloed van een bepaald bemestingsniveau op de groei en opbrengst van de gewassen binnen de vruchtopvolging onderzocht
Samenhangen tussen standruimte, bietgrootte en chemische samenstelling in verband met de kwaliteit van voederbieten, Beta vulgaris L.
Bakermans, W.A.P. - \ 1980
Wageningen : C.A.B.O. (C.A.B.O.-verslag no. 26) - 21
voederbieten - fodder beet
Orienterend onderzoek omtrent de mogelijkheden van geintegreerde bestrijding van insektenplagen in de koolteelt door tussenteelt van witte klaver
Bakermans, W.A.P. ; Holte, L. ten; Theunissen, J.A.B.M. - \ 1980
Wageningen : Centrum voor Agrobiologisch Onderzoek (CABO-verslag no. 28) - 15
koolsoorten - bestrijdingsmethoden - cultuurmethoden - insecten - geïntegreerde bestrijding - geïntegreerde plagenbestrijding - nederland - plantenziekten - plantenplagen - gewasbescherming - cabbages - control methods - cultural methods - insects - integrated control - integrated pest management - netherlands - plant diseases - plant pests - plant protection
Discussion. Conclusions. Chapter lX and X
Bakermans, W.A.P. ; Boone, F.R. ; Lumkes, L.M. ; Ouwerkerk, C. van - \ 1980
In: Experiences with three tillage systems on a marine loam soil, I: 1972-1975
Introduction. Chapter I
Boone, F.R. ; Ouwerkerk, C. van; Bakermans, W.A.P. ; Lumkes, L.M. - \ 1980
In: Experiences with three tillage systems on a marine loam soil, I: 1972-1975
Kweekbestrijding in stoppelland
Bakermans, W.A.P. ; Holte, L. ten - \ 1972
Wageningen : C.A.B.O. (Verslagen / Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek van Landbouwgewassen (dl. 1-3) no. 63,66,67)
onkruiden - grassen - poaceae - nederland - weeds - grasses - netherlands
Groenbemesting : verslag van een onderzoek over de knelpunten in de praktijk bij de teelt van groenbemesters onder wintertarwe en na zomergerst
Bakermans, W.A.P. ; Zweerde, H. van der; Mies, J.G.A. - \ 1972
Wageningen : [s.n.] (Verslagen / Instituut voor biologisch en scheikundig onderzoek van landbouwgewassen nr. 60) - 28
groenbemesters - triticum aestivum - tarwe - hexaploïdie - hordeum vulgare - gerst - green manures - wheat - hexaploidy - barley
Crop husbandry on naturally compacted soils
Bakermans, W.A.P. ; Wit, C.T. de - \ 1970
Wageningen : IBS (Mededeling / Instituut voor Biologisch en scheikundig onderzoek van landbouwgewassen 436) - 22
bodemverdichting - soil compaction
Invloed van diepe grondbewerking op bewortelbaarheid van een zandondergrond
Loeters, J.W.J. ; Bakermans, W.A.P. ; Zweerde, H. van der - \ 1969
Wageningen : [s.n.] (Mededeling / Instituut voor biologisch en scheikundig onderzoek van landbouwgewassen no. 421) - 9
diepploegen - diepe grondbewerking - ploegen - zandgronden - bodemstructuur - bodemtextuur - bodemtypen - grondbewerking - deep ploughing - deep tillage - ploughs - sandy soils - soil structure - soil texture - soil types - tillage
The "Ruiglandzaaimachine" (triple disc seeder) in photographs
Bakermans, W.A.P. ; Holte, L. ten - \ 1968
Wageningen : [s.n.] (Verslagen / Instituut voor biologisch en scheikundig onderzoek van landbouwgewassen 1968, no. 49) - 19
zaaimachines - ruggenzaaimachines - seed drills - ridge drills
Invloed van de zwaarte van de dekvrucht op het slagen van de ondervrucht
Bakermans, W.A.P. ; Zweerde, H. van der - \ 1968
Wageningen : [s.n.] (Mededeling / Instituut voor biologisch en scheikundig onderzoek van landbouwgewassen no. 370) - 5
teelt in rijen - gerst - onderteelt - klavers - teelt - hordeum vulgare - tussenteelt - gemengde teelt - monocultuur - cultuurmethoden zonder grondbewerking - trifolium - alley cropping - barley - catch cropping - clovers - cultivation - intercropping - mixed cropping - monoculture - no-tillage
Onderzoek naar de factoren die rendabele bietenverbouw op onze zandgronden beperken
Bakermans, W.A.P. - \ 1968
Wageningen : [s.n.] (Mededeling / Instituut voor biologisch en scheikundig onderzoek van landbouwgewassen 357)
kunstmeststoffen - voederbieten - mest - plantenvoeding - nederland - gelderland - veluwe - fertilizers - fodder beet - manures - plant nutrition - netherlands
Ervaringen met akkerbouw zonder grondbewerking
Bakermans, W.A.P. ; Kuipers, H. ; Wit, C.T. de - \ 1968
Wageningen : Unknown Publisher (Mededeling / Instituut voor biologisch en scheikundig onderzoek van landbouwgewassen 392) - 10
teelt - ziektebestrijding - cultuurmethoden zonder grondbewerking - parasitaire planten - plagenbestrijding - gewasbescherming - zaaibedbereiding - grondbewerking - onkruiden - cultivation - disease control - no-tillage - parasitic plants - pest control - plant protection - seedbed preparation - tillage - weeds
Zero tillage trials with crops
Bakermans, W.A.P. ; Kuipers, H. ; Wit, C.T. de - \ 1968
Landbouwkundig Tijdschrift 80 (1968). - ISSN 0927-6955 - p. 440 - 449.
De groenbemestingspraktijk volgens de bouwboeken van 23 akkerbouwbedrijven in westelijk Noord-Brabant
Spiertz, J.H.J. ; Bakermans, W.A.P. - \ 1966
Wageningen : [s.n.] (Verslagen / Instituut voor biologisch en scheikundig onderzoek van landbouwgewassen no. 41) - 15
groenbemesters - tussenteelt - onderteelt - teelt in rijen - oogsttoename - oogstverliezen - opbrengsten - nederland - noord-brabant - green manures - intercropping - catch cropping - alley cropping - yield increases - yield losses - yields - netherlands
De invloed van enkele groenbemestingsgewassen en hun beworteling op de structuur van zandgronden
Loeters, J.W.J. ; Bakermans, W.A.P. - \ 1964
Wageningen : [s.n.] (Mededeling / Instituut voor biologisch en scheikundig onderzoek van landbouwgewassen no. 267) - 8
groenbemesters - bodemkunde - green manures - soil science
Bewaring van voederbieten: Invloed van ziekten en beschadigingen op de houdbaarheid (bewaarbaarheid) vam voederbieten
Bakermans, W.A.P. - \ 1964
Wageningen : Pudoc, Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen 648) - 32
kuilvoerbereiding - voederbieten - teelt - cultuurmethoden - bodemkunde - plantenvoeding - kunstmeststoffen - mest - silage making - fodder beet - cultivation - cultural methods - soil science - plant nutrition - fertilizers - manures
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.