Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 16 / 16

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: q=Bisdom
Check title to add to marked list
Verkleuringen in grindtegels
Bisdom, E.B.A. ; Schreiber, J.D. - \ 1999
Wageningen : DLO-Staring Centrum - 12
grind - bestrating - kleur - microscopie - analyse - elektronenmicroscopie - gravel - pavements - colour - microscopy - analysis - electron microscopy
Verdronken dekzandgronden in Zuidelijk Flevoland (archeologische opgraving 'A27-Hoge Vaart'): Een aanvullend bodemkundig en palaeoecologisch onderzoek naar de landschapsvormende processen tijden de laatste fase van de bewoning (Vroeg-Neolithicum)
Spek, Th. ; Bisdom, E.B.A. ; Smeerdijk, D.G. van - \ 1999
Wageningen : Staring Centrum (Rapport / Staring Centrum 472.2) - 154
archeologie - bodemkarteringen - bodemmicromorfologie - paleo-ecologie - nederland - flevoland - archaeology - soil surveys - soil micromorphology - palaeoecology - netherlands
Verdronken dekzandgronden in zuidelijk Flevoland (archeologische opgraving 'Hoge Vaart-A27'); een aanvullend bodemkundig en palaeoecologisch onderzoek naar de landschapsvormende processen tijdens de laatste fase van de bewoning (Vroeg-Neolithicum)
Spek, T. ; Bisdom, E.B.A. ; Smeerdijk, D.G. van - \ 1999
Wageningen : SC-DLO (Rapport 472.2) - 154 p.
Bij een archeologische opgraving in Zuidelijk Flevoland is een aantal verspoelde zandlagen op de overgang van de pleistocene dekzandondergrond naar de holocene bovengrond stratigrafisch en paleo-ecologisch onderzocht. Bodem en vegetatie van het dekzandgebied kwamen rond 6000 BP onder sterke invloed van het grond- en oppervlaktewater te staan. Het waterpeil steeg in die tijd met ca. 20 cm per eeuw. Het landschap veranderde van een droog loofbos in een dynamisch zoetwatergetijdengebied. Gedurende twee korte perioden (6100-6000 BP en 5600-5500 BP) stond het gebied in open verbinding met de zee door middel van een getijdengeul.
Verdronken dekzandgronden in Zuidelijk Flevoland (archeologische opgraving 'A27-Hoge Vaart'): interdisciplinaire studie naar de veranderingen van bodem en landschap in het Mesolithicum en Vroeg-Neolithicum
Spek, T. ; Bisdom, E.B.A. ; Smeerdijk, D.G. van - \ 1997
Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 472.1) - 187
archeologie - bodemkarteringen - kaarten - pedologie - bodemmicromorfologie - geologie - nederland - aardwetenschappen - flevoland - archaeology - soil surveys - maps - pedology - soil micromorphology - geology - netherlands - earth sciences
Verdronken dekzandgronden in Zuidelijk Flevoland (archeologische opgraving `A27-Hoge Vaart'); een interdisciplinaire studie naar de veranderingen van bodem en landschap in het Mesolithicum en Vroeg-Neolithicum
Spek, T. ; Bisdom, E.B.A. ; Smeerdijk, D.G. van - \ 1997
Wageningen : SC-DLO (Rapport / DLO-Staring Centrum 472.1) - 187 p.
Bij een archeologische opgraving in Zuidelijk Flevoland is de bodemvorming en de vegetatieontwikkeling van een dekzandrug langs een diepe holocene stroomgeul onderzocht. Bodem en vegetatie kwamen in de loop van het Atlanticum onder sterke invloed van het grondwater te staan door de snel rijzende zeespiegel. Het landschap veranderde in een zoetwatergetijdengebied met sterk fluctuerende waterstanden. De oorspronkelijke bruine bosgrond degradeerde hierdoor tot een sterk verzuurde en hydromorfe zandgrond. Tussen 6000 en 5500 BP steeg de gemiddelde grondwaterstand in de dekzandrug met een snelheid van minstens 15 cm per eeuw. Rond 5500 BP werd de dekzandrug volledig overgroeid door rietveen.
Micromorfolgische technieken en humusprofielkenmerken
Bisdom, E.B.A. ; Boersma, O.H. ; Schoonderbeek, D. ; Schreiber, J.D. ; Schoute, J.F.T. - \ 1996
In: De dynamiek van strooisellagen; voordrachten tijdens de themamiddag georganiseerd door DLO-Staring Centrum, Wageningen, 6 oktober 1995 / Kemmers, R.H., - p. 41 - 66.
Kenmerken van humusprofielen in de bossen bij Kootwijk zijn moeilijk in het veld te karakteriseren. Deze problemen zijn met microscopische technieken bestudeerd. Bij Hoog Buurlo is ook het diepere humusprofiel onderzocht. Zo zijn verbanden gelegd tussen humushorizonten, -vormen, -kenmerken en -processen en tussen microscopisch en veldonderzoek. Excrementen en schimmeldraden bleken meestal te klein om in het veld te herkennen. De spreiding van organische fragmenten verschilde per humushorizont, evenals de verhouding tussen verse, matig omgezette en sterk gehumuficeerde organische fragmenten. Microchemische analyse van organisch materiaal in het hele humusprofiel gaf inzicht in het podzolisatieproces en toonde het belang van de vegetatie bij de bodemvorming.
The transformation of potential into actual acid sulphate soils studied in column experiments
Ritsema, C.J. ; Groenenberg, J.E. ; Bisdom, E.B.A. - \ 1992
Geoderma 55 (1992)3/4. - ISSN 0016-7061 - p. 259 - 271.
zure gronden - kattekleigronden - acid soils - acid sulfate soils
The transformation of potential into actual acid sulphate soils was studied in a 450 day column experiment to determine the rate and extent of pyrite oxidation and accompanying buffering processes. One potential acid sulphate soil was derived from the lower section of a Typic Sulfaquept (Soil Survey Staff, 1987) or Thionic Fluvisol (FAO, 1988) near the village of Nieuwkoop, the Netherlands, and the other from beneath the acidified upper part of a Typic Sulfaquent (Soil Survey Staff, 1987) or Thionic Fluvisol (FAO, 1988) of the Pulau Petak region in South Kalimantan, Indonesia.

Drainage of both the potential acid sulphate soils caused a strong acceleration in pyrite oxidation, i.e. approximately 10 g FeS2 per kg soil in the Dutch soil and more than 20 g in the Indonesian soil. In both columns, iron, released by the oxidation of pyrite, is immobilized instantaneously due to the precipitation of jarosite and/or iron hydroxides.

The presence of carbonates prevented acidification of the soil solution upon pyrite oxidation in the Dutch soil, whereas severe acidification of the soil solution occurred in the Indonesian soil. The cationic composition of the adsorption complex is seriously affected in layers where pyrite oxidation occurred; main exchange reactions are Al3+ against Ca2+ and Mg2+ for the drained Dutch and drained Indonesian soils, respectively.

The experimentally obtained actual acid sulphate soils show a high similarity with the actual acid sulphate soils found in the regions under consideration.
Microscopisch onderzoek van glauconiethoudende zanden bij Ellewoutsdijk - Borssele in de provincie Zeeland
Schoute, J.F.T. ; Bisdom, E.B.A. ; Schoonderbeek, D. - \ 1992
Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 233) - 41
constructie - funderingen - pedologie - grondmechanica - bodemmicromorfologie - tunnels - nederland - zeeland - zeeuwse eilanden - construction - foundations - pedology - soil mechanics - soil micromorphology - netherlands
Pyriet in afzettingen bij het Pompstation Vierlingsbeek : een micromorfologisch en geochemisch onderzoek
Bisdom, E.B.A. ; Breeuwsma, A. - \ 1990
Wageningen : Staring Centrum (Rapport / Staring Centrum 56) - 53
grondwaterwinning - horizontale bronnen - hydraulica - hydrodynamica - pyriet - monolietpreparatie - sediment - suspensies - slijpplaatje preparatie - nederland - noord-brabant - groundwater extraction - horizontal wells - hydraulics - hydrodynamics - pyrites - monolith preparation - suspensions - thin section preparation - netherlands
Onderzoek naar het voorkomen van ijzerhydroxide-huidjes tussen en op zandkorrels in een proefboring van de N.V. Waterleiding Maatschappij Oostelijk Gelderland
Bisdom, E.B.A. - \ 1988
Wageningen : STIBOKA (Rapport / Stichting voor Bodemkartering nr. 2045) - 17
bodemchemie - ijzer - grondwaterwinning - horizontale bronnen - monolietpreparatie - sediment - slijpplaatje preparatie - nederland - gelderland - achterhoek - soil chemistry - iron - groundwater extraction - horizontal wells - monolith preparation - thin section preparation - netherlands
Toepassing van een internationaal micromorfologisch beschrijvingssysteem op tien grote slijpplaten van kleimonsters uit Nederland en Belgie
Bisdom, E.B.A. - \ 1987
Wageningen : STIBOKA (Rapport / Stichting voor Bodemkartering nr. 1850) - 56
zware kleigronden - monolietpreparatie - pedologie - bodemmicromorfologie - slijpplaatje preparatie - clay soils - monolith preparation - pedology - soil micromorphology - thin section preparation
Lichtmicroscopie, beeldanalyse en elektronenmicroscopie van met zware metalen verontreinigde grondmonsters uit kolomproeven
Bisdom, E.B.A. - \ 1986
Wageningen : STIBOKA (Rapport / Stichting voor Bodemkartering no. 1959) - 46
zware metalen - uitspoelen - pedologie - bodem - bodemmicromorfologie - heavy metals - leaching - pedology - soil - soil micromorphology
Submicroscopic studies of soils
Bisdom, E.B.A. ; Ducloux, J. - \ 1983
Amsterdam etc. : Elsevier (Geoderma vol. 30, no. 1/4) - 356
deeltjesgrootteverdeling - pedologie - grondmechanica - bodemmicromorfologie - bodemstructuur - bodemtextuur - particle size distribution - pedology - soil mechanics - soil micromorphology - soil structure - soil texture
Olivines, their pseudomorphs and secondary products
Delvigne, J. ; Bisdom, E.B.A. ; Sleeman, J. - \ 1979
Wageningen : STIBOKA (Reprint / Stichting voor Bodemkartering no. 151) - 63
chemische eigenschappen - pedologie - fysicochemische eigenschappen - bodemvorming - bodemmicromorfologie - chemical properties - pedology - physicochemical properties - soil formation - soil micromorphology
Onderzoek naar verstoppend materiaal in een waterleidingbuis m.b.v. lichtmicroscopie, REM-EDAX en roentgendiffractie
Bisdom, E.B.A. ; Jongerius, A. - \ 1979
Wageningen : STIBOKA (Rapport / Stichting voor Bodemkartering no. 1471) - 15
stroming - stromingsweerstand - vloeistoffen (fluids) - hydrodynamica - beweging - pedologie - druk - weerstand - bodemmicromorfologie - flow - flow resistance - fluids - hydrodynamics - movement - pedology - pressure - resistance - soil micromorphology
Een micromorfologisch onderzoek naar de oorzaak van het niet of onvoldoende functioneren van een infiltratieproef op de Veluwe te Epe
Reijmerink, A. ; Bisdom, E.B.A. - \ 1975
Wageningen : STIBOKA (Rapport / Stichting voor Bodemkartering no. 1267) - 8
grondwateraanvulling - infiltratie - bodem - bodemmicromorfologie - gelderland - veluwe - waterwinning - groundwater recharge - infiltration - soil - soil micromorphology - water catchment
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.