Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 77

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: q=Guldemond
Check title to add to marked list
Mezensterfte door buxusmotbestrijding? : Verkennende studie van pesticidenbelasting bij jonge kool- en pimpelmezen
Guldemond, A. ; Leendertse, P. ; Beek, Jeanne van; Hoftijser, E. ; Oers, C.H.J. - \ 2018
Gewasbescherming 49 (2018)4/5/6. - ISSN 0166-6495 - p. 140 - 145.
Vergroening, agrarisch natuurbeheer en collectieven : praktijkideeën voor een groenere landbouw
Terwan, P. ; Miltenburg, José van; Guldemond, A. ; Doorn, A.M. van - \ 2017
Utrecht : BoerenNatuur.nl - 60 p.
In the Netherlands, there is a strong political and societal commitment to an ambitious greening of agriculture. Besides national and market incentives, the EU’s Common Agricultural Policy (CAP) is seen as an important instrument to enhance the basic level of greening in Pillar 1 and to provide further-reaching and more targeted agri-environment measures in Pillar 2. Now that the dust has settled after a protracted greening discussion, the implementation of the greening measures has got underway and the discussion on the CAP post-2020 has already begun, there is an increasing sense of urgency to improve the greening’s ‘value for money’. Even within the farming community – usually not the strongest advocate of strengthened greening – there is a growing awareness that the current system is not fit for the future and that the legitimacy of spending public money is at stake. Moreover, the current system is perceived to be unfair as many farms are exempt from the greening obligations and arable farms carry most of the burden. For this reason, BoerenNatuur.nl, the farmers’ organisation for agri-environment, has investigated grass-roots ideas for an improved greening of agriculture in a project financed by the Dutch Ministry of Economic Affairs. Note that the ideas outlined below do not necessarily reflect the opinions of BoerenNatuur.nl and/or the Ministry.
Weidevogels - op weg naar kerngebieden
Melman, T.C.P. ; Teunissen, Wolf A. ; Guldemond, J.A. - \ 2016
In: Agrarisch natuurbeheer in Nederland / de Snoo, G.R., Melman, Th.C.P., Brouwer, F.M., van der Weijden, W.J., Udo de Haes, H.A., Wageningen Academic Publishers - ISBN 9789086862818 - p. 137 - 161.
Ganzen: succes en probleem
Guldemond, J.A. ; Melman, T.C.P. - \ 2016
In: Agrarisch natuurbeheer in Nederland / de Snoo, G.R., Melman, Th.C.P., Brouwer, F.M., van der Weijden, W.J., Udo de Haes, H.A., Wageningen Academic Publishers - ISBN 9789086862818 - p. 163 - 175.
Doorrekenen ganzenscenario G-7 en IPO
Guldemond, J.A. ; Rijk, P.J. ; Hollander, H.J. - \ 2012
Den Haag : CLM Onderzoek en Advies & LEI, onderdeel van WUR (CLM / LEI-rapport 790 – 2012 / 12-082)
ganzen - overwintering - populatiedichtheid - foerageren - schade - agrarisch natuurbeheer - financieren - geese - population density - foraging - damage - agri-environment schemes - financing
Nederland is internationaal gezien een belangrijk overwinteringsgebied voor ganzen en smienten. Naar schatting overwintert twee derde tot driekwart van de totale Europese populatie in ons land. Naast deze in de winter verblijvende ganzen is de populatie zomerganzen de afgelopen jaren zeer sterk toegenomen. Daarmee zijn tevens de kosten voor het huidige ganzenbeleid (foerageergebieden en het vergoeden van schade aan gewassen) toegenomen. Momenteel is er een voorstel van de Ganzen-7 (G-7), bestaande uit de twaalf Landschappen, de Federatie Particulier Grondbezit, de Land- en Tuinbouworganisatie Nederland, Natuurmonumenten, stichting Agrarisch en Particulier Natuur- en Landschapsbeheer Nederland, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming Nederland voor een alternatief winter- en zomerganzenbeleid.
Biodiversiteit sleutel voor duurzamere landbouw
Lahr, J. ; Lammertsma, D.R. ; Guldemond, A. - \ 2011
Nieuwe oogst / Magazine gewas 7 (2011)1. - ISSN 1871-093X - p. 7 - 7.
Advieswijzer weidevogels : grasgroei en ruwvoer
Guldemond, A. ; Holshof, G. ; Dijkstra, J. ; Dijkman, W. ; Domhof, B. - \ 2010
Culemborg : CLM Onderzoek en Advies - 11
melkveehouderij - agrarisch natuurbeheer - agrarische bedrijfsvoering - graslanden - dairy farming - agri-environment schemes - farm management - grasslands
Hoe ga je om met grasland als je dat weidevogelvriendelijk wil doen. Deze brochure is bedoeld om melkveehouders aan te zetten om weer ‘oog’ te krijgen voor weidevogels. Enkele aanpassingen in het graslandmanagement zijn al voldoende om het weidevogels beter naar de zin te maken. Bovendien blijkt dit ‘beheergras’ in veel gevallen heel goed bruikbaar in de moderne melkveehouderij!
Natuurgegevens De Marke 1991-2009
Guldemond, A. ; Geerts, R.H.E.M. ; Hilhorst, G.J. - \ 2010
[Culemborg etc.] : CLM Onderzoek en Advies [etc.] - 48
proefboerderijen - biodiversiteit - flora - fauna - natuurontwikkeling - monitoring - achterhoek - experimental farms - biodiversity - nature development
Verschillende natuurelementen zijn aangelegd op De Marke, en jaarlijks is de ontwikkeling gevolgd van flora en fauna. In dit document geven we een overzicht van de resultaten (zonder toelichting) over de periode 1991-2009. Het onderzoek is uitgevoerd door CLM, PRI, Proefboerderij De Marke (onderdeel van LifeStock Research) en een groep vrijwilligers
Biodiversiteit is hard nodig. bodemleven geeft boer steuntje in de rug
Wientjes, E. ; Bloem, J. ; Rutgers, M. ; Guldemond, A. - \ 2010
Boerderij 95 (2010)32. - ISSN 0006-5617 - p. 6 - 8.
ploegen als grondbewerking - grondbewerking - soortenkeuze - biodiversiteit - ploughing - tillage - choice of species - biodiversity
Wereldwijd neemt de soortenrijkdom af. Dat kan hele ecosystemen ontwrichten. Ook de boer is gebaat bij een grote biodiversiteit, op en vooral in zijn grond.
Winterganzenbeleid: het roer om? : ex ante evaluatie kosteneffectiviteit opvangbeleid winterganzen
Guldemond, A. ; Rijk, P.J. ; Dijkman, W. - \ 2010
Culemborg [etc.] : CLM [etc.] (CLM 728) - 68
overwintering - ganzen - wildbeheer - kosten-batenanalyse - geese - wildlife management - cost benefit analysis
Deze studie laat zien wat de kosteneffectiviteit is van verschillende scenario’s en opties voor het winterganzenbeleid hebben. Vergeleken met voortzetting van het huidige beleid levert het afschaffen van de schadevergoeding voor ganzen buiten de foerageergebieden en het verminderen van ganzenpopulaties door afschot (populatieregulatie) de grootste besparingen op. Het stoppen met het huidige Beleidskader, dat wil zeggen geen foerageergebieden meer, geen verjaging door ondersteunend afschot en in het hele land de schade van ganzen vergoeden, levert ook aanzienlijke besparing op. Het draagvlak voor deze opties verschilt sterk tussen agrariërs, terreinbeheerders, wildbeheereenheden, dierenbeschermingsorganisaties en Vogelbescherming.
Opvang van Ganzen op de Klei: evaluatie van experimenten in drie winters
Visser, A. ; Voslamber, B. ; Guldemond, A. ; Ebbinge, B.S. - \ 2009
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1845) - 104
zware kleigronden - ganzen - overwintering - monitoring - draagkracht - beweidingsschade - wildbeheer - nederland - voedingsgedrag - landbouwgrond - oogstresten - agrarisch natuurbeheer - zeeuws-vlaanderen - noord-brabant - clay soils - geese - carrying capacity - browsing damage - wildlife management - netherlands - feeding behaviour - agricultural land - crop residues - agri-environment schemes
Conform het Beleidskader Faunabeheer zijn opvanggebieden voor overwinterende ganzen aangewezen. In akkerbouwgebieden met zware klei zijn de mogelijkheden voor beheerspakketten voor opvang beperkt. Gedurende drie winters (2005-'08) zijn in Zeeuws- Vlaanderen en West Brabant een vijftal experimentele beheerspakketten op hun geschiktheid onderzocht. Het pakketgebruik door ganzen is gemonitord door ganzentellingen en keuteltellingen. Resultaten van onderzoek van: CLM, SOVON en Alterra, op verzoek van LNV, Faunafonds en LTO
Boeren voor grutto's : grutto als agrarisch product
Guldemond, J.A. ; Melman, T.C.P. ; Joldersma, R. ; Rougoor, C.W. ; Schrijver, R.A.M. ; Kiers, M.A. ; Visser, A. - \ 2009
Culemborg [etc.] : CLM Onderzoek en Advies [etc.] (Alterra-rapport 1849) - 56
landbouw - graslandbeheer - agrarische bedrijfsvoering - kosten-batenanalyse - weidevogels - agriculture - grassland management - farm management - cost benefit analysis - grassland birds
Er zijn mogelijkheden voor toekomstige 'gruttobedrijven'. Deze studie laat zien wat het benodigde beheer is (ecologische opgave), de bedrijfs- en gebiedsopgave, randvoorwaarden en stimulerende factoren en de kosten (maatschappelijke opgave)
Economische en ecologische effectiviteit van gebiedscontracten
Slangen, L.H.G. ; Jongeneel, R.A. ; Polman, N.B.P. ; Guldemond, J.A. ; Hees, E.M. ; Well, E.A.P. van - \ 2008
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-rapport 84) - 82
contracten - collectieve overeenkomsten - milieueffect - nederland - agrarisch natuurbeheer - contracts - collective agreements - environmental impact - netherlands - agri-environment schemes
Dit onderzoek verkent zowel analytisch als kwantitatief de verschillen in de ecologische effectiviteit en de doelmatigheid (economische efficiency) tussen individuele en collectieve gebiedscontracten. De eigenschappen van individuele en collectieve contracten blijken onderling nauwelijks te verschillen. Voor een collectief contract, met een agrarische natuurvereniging (ANV) als intermediair, kunnen in vergelijking tot individuele contracten activiteiten zoals het afsluiten van een contract, screening en monitoring relatief efficiënt worden uitgevoerd. Bij een collectief contract zijn bovendien de private transactiekosten voor de deelnemers relatief laag. Dit komt door schaaleffecten en de samenbundeling van expertise in de ANV’s. Ook de ecologische effectiviteit is bij een ANV relatief goed gewaarborgd omdat men reputatie wil opbouwen en handhaven. In dat kader past men maatregelen toe zoals locatiespecifieke pakketsturing (bijvoorbeeld mozaïekbeheer), inventarisatie en monitoring, resultaatbeloning, stimuleren van zwaardere pakketten en flexibiliteit. Voor botanische pakketten is de toename van de effectiviteit door collectieve contracten overigens minder groot dan voor weidevogelbeheer. Trefwoorden: collectieve contracten, ecologie, agrarische natuurverenigingen
Kiezen voor duurzaamheid bij de aankoop van graszaad
Visser, A. ; Guldemond, A. - \ 2007
Nieuwsbrief Koeien & Kansen 2007 (2007)25. - p. 2 - 2.
melkveehouderij - agrarische bedrijfsvoering - duurzaamheid (sustainability) - grassen - graszaden - rassenkeuze (gewassen) - dairy farming - farm management - sustainability - grasses - grass seeds - choice of varieties
De levensduur van de graszode verlengen staat hoog op het verlanglijstje van de Koeien & Kansen-boer. Met een enquête is onderzocht in hoeverre Koeien & Kansen-boeren duurzaamheidkenmerken meenemen bij de keuze van hun graszaad. Een hoge grasproductie vinden ze het belangrijkst direct gevolgd door de smakelijkheid. De prijs van het graszaad is voor de meeste boeren niet doorslaggevend.
De betekenis van agrarisch natuurbeheer voor bijen en wespen op een melkveebedrijf in de Graafschap
Guldemond, J.A. ; Pijfers, J.H.N. ; Belder, E. den - \ 2007
Entomologische Berichten 67 (2007). - ISSN 0013-8827 - p. 198 - 203.
apidae - soortenrijkdom - vespidae - natuurbescherming - broedplaatsen - habitats - agrarisch natuurbeheer - landschapselementen - achterhoek - species richness - nature conservation - breeding places - agri-environment schemes - landscape elements
Er is weinig bekend over het voorkomen van bijen en wespen op agrarische bedrijven. Daarom is op het Praktijkcentrum voor Melkveehouderij en Milieu ‘De Marke’ bij Hengelo, Gelderland, onderzoek gedaan naar de bijen- en wespensoorten die er voorkomen in samenhang met het gevoerde agrarisch natuurbeheer. Opvallend veel soorten zijn waargenomen: 81 bijensoorten, waarvan 14% op de Rode Lijst staat en 87 wespensoorten, waarvan 37% afneemt in Nederland. Dit illustreert wat een dergelijk beheer aan natuurwaarden kan opleveren. We doen aanbevelingen over de aanleg van natuurlijke elementen
Meerwaarde agrarische natuurverenigingen voor de ecologische effectiviteit van Programma Beheer : ecologische effectiviteit regelingen natuurbeheer: achtergrondrapport 3
Oerlemans, N. ; Guldemond, J.A. ; Visser, A. - \ 2007
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-rapport 52) - 60
natuurbescherming - ecologie - interviews - evaluatie - nederland - agrarisch natuurbeheer - associaties - landschapsbeheer - nature conservation - ecology - evaluation - netherlands - agri-environment schemes - associations - landscape management
In dit onderzoek hebben we via een enquête en interviews onder agrarische natuurverenigingen (ANV’s) gekeken naar de mogelijkheden om de effectiviteit van het agrarisch natuurbeheer te versterken. Opvallende uitkomst is dat ANV’s die een collectief contract hebben afgesloten voor weidevogel- en slootkantbeheer, meer directe en indirecte maatregelen nemen om die effectiviteit te vergroten. Directe maatregelen betreffen bijvoorbeeld zogenaamde ecologische sturing, zoals het afsluiten met leden van contracten die ecologisch gezien op de juiste plaats liggen. Indirecte maatregelen betreffen het geven van een (al dan niet verplichte) cursus agrarisch natuurbeheer of een schouwcommissie, die beoordeelt of het beheer effectief is geweest. We bevelen de provincies dan ook aan om meer collectieve contracten mogelijk te maken, zoals voor landschapselementen. Trefwoorden: agrarische natuurvereniging; ecologische effectiviteit; Programma Beheer; collectieve contracten
Het functionele landschap: de invloed van landschap en bedrijfsvoering op natuurlijke plaagonderdrukking in spruitkool
Belder, E. den; Elderson, J. ; Schelling, G.C. ; Guldemond, J.A. - \ 2007
Entomologische Berichten 67 (2007)6. - ISSN 0013-8827 - p. 196 - 199.
landbouwkundige entomologie - agrarische bedrijfsvoering - brassica oleracea var. gemmifera - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - plagenbestrijding - pieris rapae - plutella xylostella - landschapsecologie - biologische landbouw - landschapselementen - landschapsbeheer - agricultural entomology - farm management - cultural control - pest control - landscape ecology - organic farming - landscape elements - landscape management
Speelt de groene dooradering van het landschap een rol bij de natuurlijke plaagregulatie? Op 22 biologische spruitkoolbedrijven verdeeld over diverse landschappen in heel Nederland zijn tellingen gedaan van het klein koolwitje en de koolmot. Het omringende landschap varieerde sterk in de hoeveelheid opgaande begroeiing, zoals hagen, houtwallen en bomenrijen, en in het tuinbouwareaal. Voor deze studie is een indeling gemaakt in vier ruimtelijke schalen, te weten cirkels rond een betreffend perceel met een middellijn van 0.3, 1, 2 en 10 km. We vonden een verband tussen de ruimtelijke structuur van de omgeving en de plaagdichtheid op de akker: de aantallen rupsen van het kleine koolwitje en de koolmot waren kleiner bij een sterkere dooradering van het klein koolwitje en de koolmot waren kleiner bij een sterkere dooradering van het landschap met heggen (op schaal van 2 diameter) en bij een kleiner areaal van tuinbouwgewassen in de omgeving. Dit onderzoek suggereert dat natuurlijke plaagregulatie op een akker beter kan verlopen als er meer heggen en andere lijnvormige landschapselementen staan in het omringende landschap en als daar de tuinbouwgewassen meer ruimtelijk worden gescheiden
Wormenland en vliegjesland : voedselaanbod voor grutto’s en gruttojongen
Weijden, L. van der; Guldemond, A. ; Dijkstra, J. ; Oosterveld, E. ; Hoofwijk, H. ; Swagemakers, P. - \ 2006
[S.l.] : CLM [etc.] - 11
limosa limosa - onvolwassenheid - foerageren - bodemfauna - graslanden - agrarisch natuurbeheer - juvenility - foraging - soil fauna - grasslands - agri-environment schemes
Omdat de grutto op termijn kan verdwijnen, is er in Nederland toenemende aandacht voor de grutto. Voor zijn voortbestaan is de grutto aangewezen op boerenland. Die toenemende aandacht maakt dat het verstandig is om als boer betrokken te zijn bij de plannen die er gemaakt worden om de grutto te redden. Nestbescherming en mozaïekbeheer zijn nodig om grutto’s in de nestperiode te helpen overleven. Daarnaast is een zoektocht op gang aan het komen naar hoe gruttojongen ‘vliegvlug’ kunnen worden.
Ervaringen met de opvang van ganzen op de klei : seizoen 1 - 2005/2006
Bommel, F.P.J. van; Kwak, R.G.M. ; Jeugd, H.J. ; Guldemond, A. ; Weijden, A.G.G. van der; Fouw, J. de - \ 2006
Wageningen : Alterra - 110
zware kleigronden - ganzen - overwintering - akkerbouw - agrarisch natuurbeheer - zeeuws-vlaanderen - noord-brabant - clay soils - geese - arable farming - agri-environment schemes
Conform het Beleidskader Faunabeheer zijn opvanggebieden voor overwinterende ganzen aangewezen. In akkerbouwgebieden met zware klei zijn de mogelijkheden voor beheerspakketten voor opvang beperkt. Gedurende drie winters (2005-'08) wordt in Zeeuws-Vlaanderen en West Brabant een vijftal experimentele beheerspakketten op hun geschiktheid onderzocht. Onderzoek in samenwerking met SOVON en CLM
Sleutels tot samenhang: biodiversiteit op bedrijfsniveau
Smeding, F. ; Visser, A. ; Alebeek, F.A.N. van; Guldemond, A. - \ 2006
Driebergen : Louis Bolk Instituut (CLM 644) - 42
duurzaamheid (sustainability) - biodiversiteit - landbouwbedrijven - innovaties - agrobiodiversiteit - sustainability - biodiversity - farms - innovations - agro-biodiversity
Dit boek hoort als achtergronddocument bij de bedrijfskaarten. Bedrijfskaarten zijn hulpmiddelen, die zijn ontwikkeld voor agrarisch ondernemers om biodiversiteit op het eigen bedrijf zichtbaar te maken en te vergroten.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.