Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 27

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: q=Hoksbergen
Check title to add to marked list
Omgaan met risico’s op het melkveebedrijf
Haan, M.H.A. de - \ 2016
Koeien & Kansen
Melkveehouders krijgen vaker te maken met fluctuaties van prijzen. Dit heeft een behoorlijke impact op het inkomen. De sterk wisselende melkprijzen van de afgelopen jaren hebben tot hoge, maar ook zorgwekkend lage inkomens geleid. Reden te meer voor de Koeien & Kansen veehouders om dieper na te denken over deze risico’s, maar ook over een scala aan andere risico’s. Rick Hoksbergen, relatiemanager van Alfa Accountants, hielp hierbij.
Onkruidbestrijding met schuimtoevoeging; effectiviteitonderzoek
Teunissen, M. ; Jansen, K. ; Hekman, J. ; Hoksbergen, F.T.J. ; Spijker, J.H. - \ 2004
[S.l.] : Eco Consult
Machines voor beheer van natte graslanden; een studie naar de kosten van beheer van natte en vochtige graslanden met aangepaste machines
Jong, J.J. de; Schaafsma, A.H. ; Aertsen, E.J.M. ; Hoksbergen, F.T.J. - \ 2003
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 747) - 45
bodems van waterrijke gebieden - veenmoerassen - overstroomde gronden - graslandbeheer - machines - wetland soils - bogs - flooded land - grassland management
In dit rapport is een studie beschreven naar aangepaste machines voor het maaien van natte graslanden. Er zijn onder verschillende omstandigheden tijdstudies verricht naar de machines. Op basis van informatie van de eigenaren van de machines zijn tarieven berekend. Daarnaast is informatie verzameld over het verwerken van maaisel. Onder beheerders van natte graslanden zijn de ervaringen met het gebruik van de verschillende machines geonventariseerd.
Veeg-zuigmachines voor kleinschalige reiniging; notitie over de inzet van kleine veeg-zuigmachines als mechanische ondersteuning voor reiniging op maat in de gemeente Breda
Spijker, J.H. ; Niemeijer, C.M. ; Hoksbergen, F.T.J. - \ 2003
Wageningen/Breda : Alterra/Gemeente Breda - 5 p.
Kosten en kwaliteiten van verschillende werkpakketten voor niet-chemisch onkruidbeheer op verhardingen
Spijker, J.H. ; Niemeijer, C.M. ; Hoksbergen, F.T.J. - \ 2002
Unknown Publisher - 38 p.
milieu - onkruidbestrijding - verharding - waterverontreiniging - Brabant
Eén kruidje roert men niet; effectief niet-chemisch onkruidbeheer in Utrecht-Centrum
Spijker, J.H. ; Timmermans, H. ; Niemeijer, C.M. ; Hoksbergen, F.T.J. - \ 2002
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 477) - 63
onkruidbestrijding op niet-akkerland - stedelijke gebieden - stadsomgeving - overheidsdomein - onkruidbestrijding - onderhoud - planning - monitoring - kostenanalyse - nederland - utrecht - stad - wegverharding - non-crop weed control - urban areas - urban environment - public domain - weed control - maintenance - cost analysis - netherlands
Alterra heeft een vergelijking gemaakt tussen drie niet-chemische onkruidbestrijdingsmethoden op de binnenstedelijke verhardingen van Utrecht-Centrum op effectiviteit en kostprijs. De effectiviteit werd bepaald aan de hand van een door Alterra ontworpen beeldkwaliteitssysteem onkruid op verhardingen, de kostprijs werd bepaald aan de hand van tijdschrijfformulieren van de uitvoerders.
Schoon Naarden! Een schone taak, een schone zaak; beheer van onkruid op verhardingen: kwaliteiten, werkpakketten en kosten
Spijker, J.H. ; Niemeijer, C.M. ; Hoksbergen, F.T.J. - \ 2000
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 67) - 90
onkruiden - bestrating - wegen - stedelijke gebieden - onkruidbestrijding - onkruidwieders - mechanische methoden - kosten - nederland - weeds - pavements - roads - urban areas - weed control - weeders - mechanical methods - costs - netherlands
In dit rapport worden de onkruidsituatie op verhardingen in proefgebieden en werkpakkettten voor het beheer van de verhardingen in de gemeente Naarden gedurende een jaar gevolgd. Aan de hand van de bevindingen worden richtlijnen en kosten voor het beheer geformuleerd.
Houtoogst bij kleinschalig bosbeheer
Raffe, J.K. van; Hoksbergen, F.T.J. ; Leenaars, A.A.J.M. ; Schaafsma, A.H. ; Schagen, C.M. van - \ 1998
Wageningen : IBN-DLO (IBN-rapport 349) - 105 p.
Het waterrecreatiegeschiktheidsmodel getoetst voor het IJmeer, Markermeer, de Randmeren en Oosterschelde
Goossen, C.M. ; IJkelenstam, G.F.P. ; Hoksbergen, F. - \ 1996
Wageningen : SC-DLO - 109
toepassingen - capaciteit - dagrecreatie - meren - modellen - nederland - openluchtrecreatie - recreatie-uitrusting - recreatievoorzieningen - onderzoek - oosterschelde - randmeren - ijsselmeer - applications - capacity - day visits - lakes - models - netherlands - outdoor recreation - recreation equipment - recreational facilities - research - eastern scheldt - lake ijssel
Voor de vierde nota Waterhuishouding is een waterrecreatiegeschiktheidsmodel ontwikkeld, waarbij een waterrecreatiegeschiktheidsindex (WGI) de geschiktheid van gebieden aangeeft en waarmee het gebruik kan worden berekend. Van tachtig attributen is de geschiktheid bepaald voor zeilen, varen met een motorboot, zwemmen, surfen, kanoën, vissen vanaf de oever, vissen vanuit een boot en wadend vissen. Het Water-Mondriaangebied het Markermeer heeft de hoogste WGI, gevolgd door de zuidelijke Randmeren. De oostelijke Randmeren worden het meest gebruikt door recreanten en toeristen, gevolgd door het Markermeer. Het model bepaalt de geschiktheid goed; de resultaten over het berekend gebruik zijn indicaties.
Verkeersgeleiders en boomspiegels in de gemeente Utrecht : onderhoud in relatie tot ontwerp en constructie (met fotoreportage en ontwerpmodellen)
Guldemond, J.L. ; Hoksbergen, F.T.J. ; Kopinga, J. - \ 1994
Wageningen : IBN-DLO (IBN - rapport 086) - 56
ontwerp - groene zones - bedrijfsvoering - bestrating - publieke tuinen - wegen - wegbeplantingen - wegbermplanten - nederland - stedelijke gebieden - invloeden - utrecht - design - green belts - management - pavements - public gardens - roads - roadside plantations - roadside plants - netherlands - urban areas - influences
Bosbemestingsmethoden : resultaten van een praktijkproef
Leek, N.A. ; Wanningen, H. ; Hellinga, P.W. ; Hoksbergen, F.T.J. ; Schreuder, H.J. - \ 1989
Wageningen : "De Dorschkamp", Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer (Rapport / "De Dorschkamp" Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer nr. 568) - 238
bosbouw - kunstmeststrooiers - luchtvaartuig - toepassingen via de lucht - onderzoek - bosbouwkundige handelingen - kosten - rentabiliteit - nederland - bosopstanden - bemesting - forestry - fertilizer distributors - aircraft - aerial methods - research - forestry practices - costs - profitability - netherlands - forest stands - fertilizer application
Het verwijderen van onkruid op verhardingen en uit goten met de Mowi Roterbant (type 1)
Hoksbergen, F.T.J. - \ 1988
Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" nr. 526) - 57
bosbouw - onkruiden - fysische gewasbeschermingsmethoden - wegen - bestrating - oppervlakten - mechanische bestrijding - forestry - weeds - physical control - roads - pavements - surfaces - mechanical control
Dunningskosten van verschillende typen loofhoutbeplantingen
Leek, N.A. ; Hoksbergen, F.Th.J. - \ 1987
Groen : vakblad voor groen in stad en landschap (1987)3. - ISSN 0166-3534 - p. 33 - 36.
kosten - bosbouw - groene zones - heggen - rentabiliteit - dunnen - werkplanning - bosopstanden - costs - forestry - green belts - hedges - profitability - thinning - work planning - forest stands
In beplantingen buiten bosverband met een eenvoudiger soortensamenstelling dan voor ongeveer midden jaren zeventig gebruikelijk was, zijn tijdstudies verricht voor de vaststelling van arbeidsnormen voor dunningsmaatregelen. Deze studies zijn verricht omdat de dunningsmethodiek in dergelijke beplantingstypen afwijkt van die in sterk gemengde loofhoutbeplantingen. De onderhoudskosten komen op een lager niveau uit
Mogelijkheden en beperkingen van onkruidbestrijding met stootbranders
Hoksbergen, F.T.J. ; Jager, K. - \ 1985
Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" no. 404) - 57
parasitaire planten - onkruiden - gewasbescherming - gecontroleerd branden - bosbouw - wieden - schoonmaken - heteluchtbehandeling - warmtebehandeling - bosopstanden - parasitic plants - weeds - plant protection - controlled burning - forestry - weeding - cleaning - hot air treatment - heat treatment - forest stands
Onderzoek stootbranders wijst uit : thermische onkruidbestrijding nog in de kinderschoenen
Hoksbergen, F.T.J. ; Jager, K. - \ 1985
Tuin en Landschap (1985)22. - ISSN 0165-3350 - p. 30 - 33.
parasitaire planten - onkruiden - vlammenspuiten - wegen - bedrijfsvoering - onderhoud - gewasbescherming - gecontroleerd branden - parasitic plants - weeds - flame cultivators - roads - management - maintenance - plant protection - controlled burning
In 1983 werd over deze vrij nieuw ontwikkelde methode een onderzoek verricht door "De Dorschkamp" te Wageningen. De resultaten hiervan zijn vermeld
Jute tegen onkruidgroei op plantspiegels : eik en beuk op droogtegevoelige grond gebaat bij plantmatten
Hoksbergen, F.T.J. - \ 1985
Tuin en Landschap (1985)1. - ISSN 0165-3350 - p. 14 - 15.
groene zones - openbare parken - recreatiegebieden - publieke tuinen - gewasbescherming - biologische bestrijding - onkruiden - bosbouw - textielvezels - jute - textiel - green belts - public parks - amenity and recreation areas - public gardens - plant protection - biological control - weeds - forestry - textile fibres - textiles
Onderzoeksresultaten met jute matten op plantspiegels van pas geplante bomen om deze onkruidvrij te houden bleken gunstig te zijn, vooral op droogtegevoelige gronden en voor de boomsoorten eik en beuk
Onkruidbestrijding met stootbranders nog voor verbetering vatbaar
Hoksbergen, F.T.J. ; Jager, K. - \ 1984
Tuin en Landschap (1984)6. - ISSN 0165-3350 - p. 30 - 31.
heteluchtbehandeling - warmtebehandeling - steden - groene zones - speelterreinen - recreatiegebieden - wegen - bedrijfsvoering - onderhoud - onkruidwieders - struikenmaaiers - cultuurmethoden - districten - hot air treatment - heat treatment - towns - green belts - playgrounds - amenity and recreation areas - roads - management - maintenance - weeders - brush cutters - cultural methods - districts
Bespreking van resultaten van een onderzoek met een, van oorsprong in de land- en tuinbouw ontwikkelde, machine voor thermische onkruidbestrijding. Deze machine is voor gebruik in stedelijk en landschappelijk groen aangepast. Het onderzoek naar mogelijke verbeteringen aan de machine wordt voortgezet
Gebruik van jute matten tegen onkruidgroei op plantspiegels
Hoksbergen, F.T.J. - \ 1983
Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" no. 358) - 14
bosbouw - bestrijdingsmethoden - barrières - onkruiden - forestry - control methods - barriers - weeds
De mogelijkheid tot vervanging van het mechanisch onkruidvrij houden van de plantspie
De oogst van kegels uit zaadgaarden
Hoksbergen, F.T.J. ; Kofman, P.D. - \ 1982
Nederlands Bosbouwtijdschrift (1982)10. - ISSN 0028-2057 - p. 307 - 312.
schoonmaken - bosbouw - indeling - zaad verzamelen - cleaning - forestry - grading - seed collection
Vergelijkend ergonomisch onderzoek van het oogsten van kegels uit een zaadgaarde van de grove den met behulp van ladders en met behulp van een zelfrijdende hoogwerker. De laatste methode bleek veiliger en onder Nederlandse omstandigheden rendabeler
Grondbewerking voor beplantingen op zware klei noodzakelijk
Hoksbergen, F.Th.J. - \ 1980
Tuin en Landschap (1980)13. - ISSN 0165-3350 - p. 16 - 19.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.