Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 7 / 7

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: q=Ietswaart
Check title to add to marked list
Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de kaderrichtlijn water 2015-2021 ; 2e dr.
Altenburg, W. ; Arts, G. ; Baretta-Bekker, J.G. ; Berg, M.S. van den; Broek, T. van den; Buskens, R. ; Bijkerk, R. ; Coops, H.C. ; Dam, H. van; Ee, G. van; Evers, C.H.M. ; Franken, R. ; Higler, B. ; Ietswaart, T. ; Jaarsma, N. ; Jong, D.J. de; Joosten, A.M.T. ; Klinge, M. ; Knoben, R.A.E. ; Kranenbarg, J. ; Loon, W.M.G.M. van; Noordhuis, R. ; Pot, R. ; Twisk, F. ; Verdonschot, P.F.M. ; Vlek, H. ; Wolfstein, K. ; Backx, J.J.G.M. ; Beers, M. ; Buijse, A.D. ; Duursema, G. ; Fagel, M. ; Leeuw, J. de; Molen, J. van der; Nijboer, R.C. ; Postma, J. ; Vriese, T. ; Molen, D.T. van der; Herpen, F.C.J. van; Nieuwerburgh, L.L.J. van - \ 2016
Amersfoort : Stowa (Stowa rapport 2012-31) - 466
In het najaar van 2012 werd een geactualiseerde versie van het document Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn Water 2015-2021 vastgesteld. Uit het gebruik van deze maatlatten en het programmeren van de Aquokit Biologie (webservice voor toetsen van ecologische kwaliteit met deze maatlatten ontwikkeld door het InformatieHuis Water) bleek dat er correcties en verduidelijkingen nodig waren om te zorgen voor een juiste en consistente toepassing van de maatlatten. Deze correcties en verduidelijkingen zijn doorgevoerd in deze tweede druk. In bijlage 14 is een overzicht opgenomen van de aanpassingen in de maatlat ten opzichte van de eerst druk.
Referenties en concept-maatlatten voor rivieren voor de Kaderrichtlijn Water
Beers, M. ; Berg, M.S. van den; Broek, T. van den; Buskens, R. ; Koops, R.C. ; Dam, H. van; Duursema, G. ; Fagel, M. ; Ietswaart, T. ; Klinge, M. ; Knoben, R.A.E. ; Kranenbarg, J. ; Leeuw, J.J. de; Molen, J.S. van der; Noordhuis, R. ; Nijboer, R.C. ; Pot, R. ; Verdonschot, P.F.M. ; Vlek, H.E. ; Vriese, T. - \ 2004
Utrecht : Stowa (Rapport / STOWA 2004 43) - ISBN 9057732769 - 365
rivieren - indicatoren - oppervlaktewater - eu regelingen - ecologie - richtlijnen (directives) - waterkwaliteit - normen - aquatische ecosystemen - kaderrichtlijn water - rivers - indicators - surface water - eu regulations - ecology - directives - water quality - standards - aquatic ecosystems - water framework directive
In december 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) vastgesteld. Eén van de verplichtingen die voortvloeien uit de KRW is het beschrijven van de ecologische referentiesituatie van natuurlijke watertypen, waarvan dit rapport verslag doet voor de categorie Rivieren. Naast de referenties voor de biologische-, hydromorfologische- en algemene fysischchemische kwaliteitselementen per watertype, wordt in dit rapport een voorstel gedaan voor biologische maatlatten ten behoeve van de ecologische beoordeling van natuurlijke wateren. Daarbij is op ecologische gronden een onderscheid in klassen gemaakt, waaronder de Goede Ecologische Toestand
STOWA-systeem voor de ecologische beoordeling van brakke, binnendijkse wateren
Dam, H. van; Gotjé, W. ; Franken, R. ; Ietswaart, T. - \ 2002
H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 35 (2002). - ISSN 0166-8439 - p. 6 - 25.
oppervlaktewater - brakwater - zoutgehalte - kwaliteit - waterkwaliteit - ecologie - beoordeling - evaluatie - karakterisering - karakteristieken - classificatie - hydrobiologie - aquatisch milieu - ecohydrologie - binnenwateren - aquatische ecosystemen - ecologische beoordeling - surface water - brackish water - salinity - quality - water quality - ecology - assessment - evaluation - characterization - characteristics - classification - hydrobiology - aquatic environment - ecohydrology - inland waters - aquatic ecosystems - ecological assessment
UItleg over een nieuw ecologisch beoordelingssysteem voor brakke binnenwateren, aansluitend bij de al bestaande STOWA-beoordelingssystemen voor andere watertypen. Op grond van het ecologisch functioneren en een geformuleerd ecologisch streefbeeld worden beïnvloedingsfactoren, karakteristieken en maatstaven onderscheiden, waarmee voor verschillende hoofdtypen en subtypen brakke binnenwateren een ecologisch profiel kan worden opgesteld. Zowel het zoutgehalte als de dynamiek blijken belangrijke differentiërende factoren tussen brakwatersystemen; morfologie en voedselrijkdom spelen een ondergeschikte rol
Functionele biodiversiteit in estuaria
Dankers, N.M.J.A. ; Brinkman, B. ; Duin, W.E. van; Dijkema, K.S. ; Behrends, B. - \ 2000
In: Een indicatorsysteem voor natuurlijke zuivering van oppervlaktewater; achtergrondrapport / Ietswaart, T., Breure, A.M., Hersbach, L., Verhoeven, J.T.A., Portielje, R., Boers, P.C.M., Admiraal, W., Leslie, H., Dankers, N.M.J.A., Brinkman, B., van Duin, W.E., Dijkema, K.S., Behrends, B., - p. 77 - 87.
Een indicatorsysteem voor natuurlijke zuivering van oppervlaktewater; achtergrondrapport
Ietswaart, T. ; Breure, A.M. - \ 2000
Bilthoven : RIVM (RIVM-rapport 607605002) - 129 p.
Functionele biodiversiteit in estuaria; natuurlijke zuivering
Dankers, N.M.J.A. ; Brinkman, A.G. ; Duin, W.E. van; Dijkema, K.S. - \ 1999
In: Biodiversiteit en natuurlijke zuivering in oppervlaktewater : een literatuurstudie naar de stand van de wetenschap / Ietswaart, T., Hersbach, J., - p. 87 - 131.
kustgebieden - estuaria - waterzuivering - sediment - biodiversiteit - ecosystemen - nederland - aquatische ecosystemen - natuur - waddenzee - coastal areas - estuaries - water treatment - biodiversity - ecosystems - netherlands - aquatic ecosystems - nature - wadden sea
Plankton dynamics in a dead arm of the River Waak: a comparison with the main channel.
Abbink Spaink, P. ; Ietswaart, T. ; Roijackers, R. - \ 1998
Journal of Plankton Research 20 (1998). - ISSN 0142-7873 - p. 1997 - 2007.
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.