Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 19 / 19

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: q=Klein Breteler
Check title to add to marked list
Temporal progression in migratory status and sexual maturation in European silver eels during downstream migration
Palstra, A.P. ; Guerrero, M.A. ; Klein Breteler, J.G.P. ; Thillart, G.E.E.J.M. - \ 2011
Fish Physiology and Biochemistry 37 (2011)2. - ISSN 0920-1742 - p. 285 - 296.
anguilla-anguilla l. - rainbow-trout - oocyte growth - river rhine - previtellogenic oocytes - oncorhynchus-mykiss - crassus nematoda - shortfinned eel - japanese eel - in-vitro
The onset of downstream migration of European eels is accompanied by a cessation of feeding and the start of sexual maturation which stresses the link between metabolism and sexual maturation, also suggesting an important role for exercise. Exercise has been tested with eels in swim tunnels and was found to stimulate the onset of sexual maturation. In this study, we have investigated the interplay between migration and maturation in the field during the downstream migration of female silver eels. Temporal changes in migratory status and sexual maturation among silver eels of the upstream Rhine River system over 3 months of the migration season (August, September and October) were determined in biometrical parameters, plasma 17ß-estradiol and calcium levels, oocyte histology and gonadal fat levels. Furthermore, the ecological relevant parameters age as determined by otolithometry and health aspects indicated by haematocrit, haemoglobin and swim-bladder parasite load were measured. Silver eels were estimated to be 14 years old. A strong temporal progression in migratory stage was shown over the months of downstream migration. Catches probably represented a mix of reproductive migrants and feeding migrants of which the ratio increased over time. Furthermore, this study confirmed our hypothesis linking the migratory stage to early maturation as indicated by enlargement of the eyes, oocyte growth and fat deposition in the oocytes, exactly the same changes as found induced by exercise but not ruling out environmental influences. Migrants show extensive fat uptake by the oocytes, probably stimulated by the swimming exercise. In addition, at least 83% of the silver eels in this spawning run may have suffered from negative effects of swim-bladder parasites on their swimming performance.
Protocol voor het uitzetten van glas- en pootaal in Nederland
Kuijs, E.K.M. ; Graaf, M. de - \ 2011
IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C001/11) - 11
palingen - european eels - visserijbeheer - protocollen - eels - fishery management - protocols
Als onderdeel van het Nederlandse Aalbeheerplan wordt door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) subsidie verstrekt voor de aankoop van glas- en pootaal. Dit met als doel om de biomassa aan uittrekkende schieraal te verhogen zodat de aalstand zich kan herstellen. Het Productschap VIS (PVis) coördineert de jaarlijkse aankoop en uitzet van de glasaal. De Combinatie van Beroepsvissers (CvB) , samen met de lokale beroepsvissers, zorgt voor de daadwerkelijke uitzet. Het is echter onduidelijk op welke wijze de uitzet praktisch het best kan geschieden. Hierbij spelen zaken als: overdag of 's nachts, verspreiding over het water, locatie (oever of open water), type oever, in helder of troebel water, en bij welke weersomstandigheden. Vanwege de hoge aanschafkosten van de glasaal dient de wijze van uitzet optimaal te zijn ten einde een hoge mate van overleving van de glasaal te bewerkstelligen. Het gaat niet om meer algemene criteria voor de selectie van goede uitzetgebieden, hiervoor bestaat al een protocol (Klein Breteler 2008). Doel van het project is om voor de opdrachtgever, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, een eenvoudig protocol op te zetten om de overleving van glas- en pootaal te optimaliseren. De kennisvraag is of het mogelijk is een praktisch protocol voor de uitzet te formuleren op basis van een literatuuronderzoek en praktijkervaringen van vissers, bij voorkeur uitgesplitst naar glasaal en pootaal.
The health status of European silver eels, Anguilla anguilla, in the Dutch River Rhine Watershed and lake IJsselmeer
Haenen, O.L.M. ; Lehmann, J. ; Engelsma, M.Y. ; Stürenberg, F.J. ; Roozenburg, I. ; Kerkhoff, S. ; Klein Breteler, J.G.P. - \ 2010
Aquaculture 309 (2010)1-4. - ISSN 0044-8486 - p. 15 - 24.
crassus nematoda - herpesvirus-anguillae - parasite communities - fresh-water - netherlands - l. - dracunculoidea - infections - germany - diversity
The worldwide decline of the eel population is thought to be caused by several factors, among which eel diseases. To investigate diseases of European silver eels Anguilla anguilla in the Netherlands, in Nov–Dec 2004 12 silver eels, and in Aug–Dec 2005 80 eels were caught in downstream parts (rivers) of the River Rhine and in Lake IJsselmeer. The eels were measured and weighed, necrotized, and individually checked for presence of external and internal parasites, bacterial infections and viruses, and blood smears were made for haematology. This is the first multidisciplinary study of the health of Dutch silver eels. In the small (2 × 6 eels) pilot study of 2004 in the River Rhine and Lake IJsselmeer respectively, most eels showed aspecific fin haemorrhages, some had ectoparasites, nearly none had parasites in the intestine, half of the groups had Anguillicola crassus in their swimbladder, only few had Trypanosoma's in their blood, and no primary virus or bacterial infections were found, although one eel from Lake IJsselmeer was positive for anguillid herpesvirus 1 (AngHV-1, former Herpesvirus anguillae, HVA) in the PCR test only. The blood of all 6 and 2/6 of the eels respectively was considered abnormal, and the eels had a proper condition. In 2005, in 50 eels from the River Rhine and 30 from Lake IJsselmeer respectively, again aspecific fin haemorrhages were often seen, some of the eels had ectoparasites and parasites in the intestine, most eels had A. crassus in their swimbladder, 32% and 53% had Trypanosoma's in their blood, from 44% and 13% of the eels AngHV-1 was isolated, and 44% and 27% were tested positive by PCR, with a peak in August, 10% of both groups of eels had an internal bacterial infection, mostly due to Aeromonas spp. The blood of about half of the eels was considered abnormal, but the eels had a proper condition. It was concluded, that the silver eels of this study had a proper Fulton condition factor (values 2.00–2.26), with aspecific fin haemorrhages, often were Trypanosoma-, A. crassus- and AngHV-1-infected, dependent on the season, and often showed an abnormal haematology. A. crassus causes injuries and is a chronic stress factor, more than the other parasites, which were mostly found less prevalent. In fact, lymphocytosis was directly related to A. crassus infection. Stress and injuries by A. crassus might induce disease through the presence of virus (AngHV-1), relevant in the health status of the silver eels during their spawning migration if ambient water temperatures would enhance a clinical infection of AngHV-1 disease. Moreover this virus might potentially decrease the survival of the silver eels by itself, because spawning migration to the Sargasso Sea takes wild eels to temperate/tropical areas in which the clinical infection by AngHV-1 is surely enhanced.
Investigation of the vertical eddy flux of momentum under stable conditions in the surface boundary layer over and using CNRS-Toulouse stratified flume
Dobrovolschi, D. ; Steeneveld, G.J. ; Paci, A. ; Eiff, O. ; Lacaze, L. - \ 2010
In: Proceedings of the HYDRALABIII joint transnational access user meeting, 2-4 February 2010, Hannover, Germany. - - p. 203 - 206.
Herstel van de aalstand II : bouwen aan een beheerplan : het streefbeeld, de huidige uittrek, een nadere verkenning van de mogelijke maatregelen en een protocol voor het uitzetten van aal
Klein Breteler, J.G.P. - \ 2009
Utrecht : VIVION - 118 p.
visserijbeleid - visserij - palingen - european eels - visstand - aquatische ecologie - binnenwateren - fishery policy - fisheries - eels - fish stocks - aquatic ecology - inland waters
Vooruitlopend op en ter ondersteuning van het Nederlandse Aalbeheersplan is in dit rapport een streefbeeld voor de uittrek van schieraal opgesteld, de huidige uittrek van schieraal is ingeschat, effecten, kosten en risico’s van een groot aantal maatregelen zijn nader verkend en er is een protocol/richtlijn voor het uitzetten van glasaal en in aquacultuur voorgestrekte aal opgesteld. Het streefbeeld voor de uittrek van schieraal, halverwege de vorige eeuw, bedraagt minimaal 15.000 ton (grootte orde) indien uitgegaan wordt van het toenmalige zoete IJsselmeer met inpolderingen. Indien van de voormalige Zuiderzee wordt uitgegaan, dan is dit 10.000 ton. De uittrek van schieraal uit Nederland moet ingevolge de Aalverordening 40% daarvan bedragen, dus 6.000 tot 4.000 ton. De huidige uittrek van schieraal wordt op in totaal 400 ton (grootte orde) geschat, waarvan ongeveer de helft afkomstig is van bovenstroomse gebieden van voornamelijk de Rijn
De kaderrichtlijn Water en Visserij op de binnenwateren
Klein Breteler, J.G.P. ; Leeuw, J.J. de; Keeken, O.A. van - \ 2007
IJmuiden : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES nr. C029/07) - 74
waterbeheer - waterkwaliteit - richtlijnen (directives) - visserij - kosten-batenanalyse - zoetwaterecologie - nederland - kaderrichtlijn water - water management - water quality - directives - fisheries - cost benefit analysis - freshwater ecology - netherlands - water framework directive
In 2009 worden voor de vier stroomgebieden in Nederland de beheersplannen vastgelegd. De relatie tussen waterbeheer en de binnenvisserij is met de komst van de KRW in een nieuw licht komen te staan. Deze studie inventariseert de gevolgen voor de beroepsvisserij en sportvisserij in de Nederlandse binnenwateren
A survey of estrogenic effects in fish in regional inland waters in the Netherlands receiving discharges from sewage treatment plants
Lahr, J. ; Gerritsen, A.A.M. ; Klein Breteler, J.G.P. ; Dubbeldam, M.C. ; Mullem, A. van; Pieters, J.P.F. ; Rijs, G.B.J. - \ 2006
In: Estrogens and xenoestrogens in the aquatic environment: an integrated approach for field monitoring and effect assessment / Vethaak, D., Schrap, M., de Voogt, P., Pensacola FL (USA) / Brussels (Belgium) : SETAC - ISBN 1880611856 - p. 179 - 192.
IBI rijkswateren. Verkenning van visindices volgens IBI methode voor ecologische beoordeling van de rijkswateren
Leeuw, J.J. de; Klein Breteler, J.G.P. ; Winter, H.V. - \ 2002
IJmuiden : RIVO (RIVO rapport C059/02) - 83 p.
Praktijkstudie LARCH-vissen
Pouwels, R. ; Hensen, S.R. ; Klein Breteler, J.G.P. ; Kranenbarg, J. - \ 2002
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 434) - 63
habitats - populatie-ecologie - aquatische gemeenschappen - vissen - aquatische ecosystemen - habitatfragmentatie - aquatische ecologie - fauna - populatiebiologie - rivierengebied - population ecology - aquatic communities - fishes - aquatic ecosystems - habitat fragmentation
Voordat modellen en kennissystemen toegepast worden in beleids- en inrichtingsstudies, zullen ze getoetst moeten worden. Binnen deze studie is een inhoudelijke toets uitgevoerd met negen gidssoorten (vissen) om na te gaan in hoeverre de module LARCH-vissen geschikt is om de ruimtelijke kwaliteit van aquatische ecosystemen in het Nederlandse riviersystemen te beoordelen. De aannames en parameterinstellingen zijn beoordeeld. Het blijkt dat deze eerste praktijkstudie nuttig is alvorens de module gebruikt wordt binnen concrete studies. De bruikbaarheid van de gidssoorten hangt af van het schaalniveau van het studiegebied.
Migration of bream between the main channel and floodplain lakes along the lower River Rhine during the connection phase
Grift, R.E. ; Buijse, A.D. ; Klein Breteler, J.G.P. ; Densen, W.L.T. van; Machiels, M.A.M. ; Backx, J.J.G.M. - \ 2001
Journal of Fish Biology 59 (2001). - ISSN 0022-1112 - p. 1033 - 1055.
cyprinidae - migratie - rivieren - meren - stroomvlakten - inundatie - levenscyclus - populatiedynamica - herstel - nederland - rijn - migration - rivers - lakes - floodplains - flooding - life cycle - population dynamics - rehabilitation - netherlands - river rhine
Mature bream (>30 cm LF) dominated the fish communities in floodplain lakes along the lower River Rhine in The Netherlands, in terms of biomass, in all lakes at all times. In some lakes bream made up 99 f the total fish biomass. While immature, medium-sized bream (10–30 cm) and white bream and roach were abundant in the main channel of the river, these species were almost absent from the floodplain lakes. Inundation of the floodplains did not lead to spatial homogenization of species and length distributions. Small bream (<10 cm) left the floodplains to become resident in the main channel until maturity. Once mature (c. 30 cm), they returned to the lakes during the next inundation and stayed there. Mature bream that moved into the lakes were significantly smaller and had a lower condition than the resident bream. Turbid clay-pits were probably important sources of bream for the lower Rhine and the recruitment of the 0 year group of bream to the riverine population was influenced by their discharge pattern.
Restoration of the river-floodplain interaction: benefits for the fish community in the River Rhine
Grift, R.E. ; Buijse, A.D. ; Densen, W.L.T. van; Klein Breteler, J.G.P. - \ 2001
Archiv für Hydrobiologie 12 (2001). - ISSN 0003-9136 - p. 173 - 185.
vissen - ecosystemen - herstel - rivieren - natuurtechniek - rijn - fishes - rivers - ecosystems - rehabilitation - ecological engineering - river rhine
Kansen voor stroomminnende vissen. Methodiek voor de bemonstering van de visgemeenschap in uiterwaarden.
Grift, R.E. ; Buijse, A.D. ; Klein Breteler, J.G.P. ; Densen, W.L.T. van - \ 1998
Unknown Publisher - 63
nederland - vissen - aquatische gemeenschappen - visbestand - visserij - waal - uiterwaarden - netherlands - fishes - aquatic communities - fishery resources - fisheries - river waal - river forelands
In oktober 1996 is het onderzoek 'Kansen voor stroomminnende vissen' begonnen. Dit onderzoek heeft tot doel inzichten te generen in de kenmerken en processen die de ontwikkeling en structuur van de visgemeen-schap in de vloedvlakten van de grote rivieren bepalen. In dit rapport wordt de opzet, uitvoering en interpretatie van visserijkundig onderzoek in een riviersysteem besproken.
Betere vleeskwaliteit komt binnen bereik. Tijdig bijsturen van mester en transporteur.
Huiskes, J. ; Klein Breteler, M.J.H.M. ; Wes, W. ; Kanis, E. ; Walstra, P. - \ 1995
Boerderij/Varkenshouderij 81 (1995)23. - ISSN 0169-0167 - p. 30VA - 31VA..
Mogelijkheden om de vleeskwaliteit van koppels vleesvarkens te bepalen door het gebruik van lichtreflectiemeting
Klein Breteler, M.J.H.M. ; Kanis, E. ; Walstra, P. - \ 1994
Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P1.119) - 64
analyse - dierlijke producten - karkassamenstelling - controle - varkens - kwaliteit - testen - uitwendige kenmerken - analysis - animal products - carcass composition - control - pigs - quality - testing - external traits
Is vleeskwaliteit voorspelbaar?
Huiskes, J. ; Klein Breteler, M. ; Wes, W. ; Kanis, E. ; Walstra, P. - \ 1994
Praktijkonderzoek varkenshouderij 8 (1994)5. - ISSN 1382-0346 - p. 17 - 19.
varkensvlees - varkens - vleeskwaliteit - vleeseigenschappen - dierlijke producten - chemische samenstelling - ingrediënten - analyse - testen - controle - straling - licht - lichtdoorlating - reflectie - refractie - absorptie - emissie - optica - pigmeat - pigs - meat quality - meat characteristics - animal products - chemical composition - ingredients - analysis - testing - control - radiation - light - light transmission - reflection - refraction - absorption - emission - optics
Onderzoek naar de voorspelbaarheid van de vleeskwaliteit van varkenskarkassen heeft aangetoond dat er een relatie bestaat tussen de HGP-meting en de vleeskwaliteit
Herbivory by waterfowl and fish on macrophytes in a biomanipulated lake: effects on long-term recovery.
Donk, E. van; Deckere, E. de; Klein Breteler, J.G.P. ; Meulemans, J.T. - \ 1994
Verhandlungen der Internationalen Vereinigung für Theoretische und Angewandte Limnologie 25 (1994). - p. 2139 - 2143.
Whole-lake food-web manipulation as a means to study community interactions in a small ecosystem.
Donk, E. van; Grimm, M.P. ; Gulati, R.D. ; Klein Breteler, J.P.G. - \ 1990
Hydrobiologia 220 (1990). - ISSN 0018-8158 - p. 275 - 289.
meren - biologisch waterbeheer - utrecht - lakes - biological water management
Also published within "Biomanipulation tool for water management" (Developments in hydrobiology 61, 1990)
De stand aan de O+ vis in het Friese merengebied
Densen, W.L.T. van; Klein Breteler, P.H.M. - \ 1985
Visserij 38 (1985). - p. 306 - 313.
Retention of energy, protein, fat and ash in growing carp (Cyprinus carpio L.) under different feeding and temperature regimes
Huisman, E.A. ; Klein Breteler, J.G.P. ; Vismans, M.M. ; Kanis, E. - \ 1979
In: Finfish Nutrition and Fishfeed Technology / Halver, J.E., Tiews, K., Berlin : Heenemann Verlag - ISBN 9783879030521 - p. 491 - 500.
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.