Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 32

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: q=Knies
Check title to add to marked list
Energieweb moet energiekosten teler halveren
Braber, K.J. ; Knies, P. - \ 2005
Vakblad voor de Bloemisterij 60 (2005)38. - ISSN 0042-2223 - p. 36 - 37.
tuinbouw - energiebronnen - energie - warmtebehoud - warmteterugwinning - energiebehoefte - coöperatieve activiteiten - samenwerking - glastuinbouw - horticulture - energy sources - energy - heat conservation - heat recovery - power requirement - cooperative activities - cooperation - greenhouse horticulture
Samen met de energieleverende kas moet het energieweb een doorbraak worden om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen. Daarbij worden energie-, water- en CO2-stromen centraal geregeld in een groot cluster van 100 tot 300 ha glastuinbouw. Dit levert op korte termijn al een energiebesparing van 40 tot 50% op. Binnen twee jaar is het gehele systeem gereed
Erdwärme als Energieoption : Aspekte aus Holländischer Sicht
Knies, P. ; Bakker, J.C. - \ 2005
Gärtnerbörse 105 (2005)23. - ISSN 1618-4769 - p. 14 - 15.
De kas als knooppunt in een energiegrid : een project deeluitmakend van het innovatieprogramma 400 van LNV
Knies, P. ; Raaphorst, M.G.M. ; Velden, N.J.A. van der - \ 2005
energie - tuinbouw - teelt onder bescherming - energieterugwinning - overschotten - warmte - elektriciteit - affiches - glastuinbouw - energieproductie in de landbouw - biobased economy - energy - horticulture - protected cultivation - energy recovery - surpluses - heat - electricity - posters - greenhouse horticulture - agricultural energy production
Poster met projectomschrijving.
Aardwarmte interessante energie-optie
Knies, P. ; Bakker, S. - \ 2005
Groenten en Fruit. Algemeen 2005 (2005)24. - ISSN 0925-9694 - p. 22 - 23.
energiebronnen - geothermische energie - warmte - warmtewisselaars - energiekosten - energiegebruik - haalbaarheidsstudies - onderzoek - nederland - glastuinbouw - energy sources - geothermal energy - heat - heat exchangers - energy expenditure - energy consumption - feasibility studies - research - netherlands - greenhouse horticulture
Benutting van duurzame warmte, die aanwezig is in diepe aardlagen, kan energiekosten beperken en het gebruik van fossiele brandstoffen terugdringen. Verslag van een haalbaarheidsonderzoek door Agrotechnology & Food Innovations in Wageningen
Warmte putten uit diepe lagen
Knies, P. ; Bakker, J.C. - \ 2005
Vakblad voor de Bloemisterij 60 (2005)25. - ISSN 0042-2223 - p. 16 - 17.
energiebronnen - geothermische energie - warmte - warmteuitwisseling - haalbaarheidsstudies - onderzoek - nederland - glastuinbouw - energy sources - geothermal energy - heat - heat exchange - feasibility studies - research - netherlands - greenhouse horticulture
Een diepe, watervoerende laag in de bodem gevuld met heet water: zo'n warmtebron is in Nederland nog niet in bedrijf voor verwarmingsdoeleinden. Toch zijn er mogelijkheden
De kas als knooppunt in een energiegrid
Knies, P. ; Raaphorst, M.G.M. ; Velden, N.J.A. van der - \ 2005
Wageningen : Agrotechnology & Food Innovations (Rapport / Wageningen UR, Agrotechnology & Food Innovations 454) - ISBN 9067549274 - 29
energie - tuinbouw - teelt onder bescherming - energieterugwinning - overschotten - warmte - elektriciteit - glastuinbouw - energieproductie in de landbouw - biobased economy - energy - horticulture - protected cultivation - energy recovery - surpluses - heat - electricity - greenhouse horticulture - agricultural energy production
Aardwarmte als duurzame warmtebron in de glastuinbouw
Knies, P. ; Bakker, J.C. - \ 2005
onbekend : Agrotechnology & Food Sciences Group (Rapport / Wageningen UR, Agrotechnology & Food Innovations 322) - ISBN 9067548766 - 58
kassen - duurzaamheid (sustainability) - energiebronnen - geothermische energie - natuurlijke hulpbronnen - planning - glastuinbouw - greenhouses - sustainability - energy sources - geothermal energy - natural resources - greenhouse horticulture
Energie in kengetallen: zoek naar een nieuwe balans
Dueck, T.A. ; Elings, A. ; Kempkes, F.L.K. ; Knies, P. ; Braak, N.J. van de; Garcia Victoria, N. ; Heij, G. ; Janse, J. ; Kaarsemaker, R.C. ; Korsten, P.H.J. ; Maaswinkel, R.H.M. ; Ruijs, M.N.A. ; Reijnders, C.E. ; Meer, R.W. van der - \ 2004
Wageningen : Plant Research International (Nota / Plant Research International 313) - 38
energie - energiebehoud - kassen - teelt onder bescherming - agrarische bedrijfsvoering - nederland - energiebesparing - glastuinbouw - bedrijfseconomie - energy - energy conservation - greenhouses - protected cultivation - farm management - netherlands - energy saving - greenhouse horticulture - business management
Het project 'Energie in kengetallen' is uitgevoerd om de mogelijkheden van energiebesparingen in de kasteelt in te kunnen schatten. Hiervoor worden de energiestromen en de gevolgen van energiebesparende maatregelen voor het totale energieverbruik aangegeven. Deze berekeningen zijn uitgevoerd voor acht verschillende teelten die het volledige spectrum van Nederlandse kasgewassen vertegenwoordigen en zijn gekozen op basis van hun energiebehoefte
Energie in kengetallen: op zoek naar een nieuwe balans: basisdocument
Dueck, T.A. ; Elings, A. ; Kempkes, F.L.K. ; Knies, P. ; Braak, N.J. van de; Garcia Victoria, N. ; Heij, G. ; Janse, J. ; Kaarsemaker, R.C. ; Korsten, P.H.J. ; Noort, F.R. van; Maaswinkel, R.H.M. ; Ruijs, M.N.A. ; Reijnders, C.E. ; Meer, R.W. van der - \ 2004
Wageningen : Plant Research International (Nota / Plant Research International 312) - 104
kassen - energiegebruik - nederland - energiebesparing - glastuinbouw - greenhouses - energy consumption - netherlands - energy saving - greenhouse horticulture
Haalbaarheidsstudie energiebesparingsmogelijkheden met microstructuur gecoate kasdekmaterialen : eindrapport
Sonneveld, P.J. ; Mohammadkhani, V. ; Breuer, J.J.G. ; Knies, P. - \ 2003
Wageningen : Instituut voor Milieu- en Agritechniek (IMAG nota / Instituut voor Milieu- en Agritechniek P 2003-19) - 29
kassen - bekleding, bouw - energiegebruik - kastechniek - afdeklagen - greenhouses - cladding - energy consumption - greenhouse technology - coatings
Dit haalbaarheidsonderzoek heeft als doelstelling de toepasbaarheid van microstructuur gecoat kasdekmateriaal en het niveau van de te behalen energiebesparing in de glastuinbouw aan te tonen. Anti reflectie microstructuur (ARM) gecoate materialen hebben de hoogste lichttransmissie van de nu bekende materialen. De hogere lichttransmissie leidt tot meer toetreding van zonne-energie in de kas en dus tot energiebesparing. De extra Photosynthetic Active Radiation (PAR) kan bovendien tot een hogere productie leiden waardoor het energieverbruik per kg product verder daalt. Een dubbelglas bedekking met dit glas heeft een hogere lichttransmissie dan standaard enkelglas. Met een dubbelglas bedekking ontstaat extra warmte-isolatie waardoor energiebesparing optreedt. In dit onderzoek naar energiebesparing met behoud van productie is bovendien de combinatie onderzocht van het ARM-enkel glas met een hoog transparant energiescherm. Dit laatste heeft het voordeel dat montage in een standaard Venlokas mogelijk is zonder aanpassingen door extra constructiedelen is en dat het semi-permanent aangebracht kan worden (zoals bijvoorbeeld bij een standaard energiescherm of zoals bij de teelt van komkommers waarbij gedurende het koude seizoen bij de start van de teelt een extra folie wordt aangebracht).
Enhancing environmental quality in agricultural systems
Stanghellini, C. ; Kempkes, F.L.K. ; Knies, P. - \ 2003
Acta Horticulturae 609 (2003). - ISSN 0567-7572 - p. 277 - 283.
Greenhouses have been extremely successful in providing abundant, cheap and high-quality produce, by using resources (water, minerals, pesticides) with a very high economic efficiency. Marginal agricultural land is being rapidly converted into protected cultivation in many (semi-arid) regions of the world, hoping to pros-per both from primary and secondary activities. Water use efficiency of greenhouse production is about five times as high as field production of vegetables. However, in spite of using resources more efficiently, greenhouse areas have an enormous visual and environmental impact: diversion of limited good water resources; contamina-tion due to pollutants released with over-abundant irrigation; production of plastic and mineral waste and biological by-products; contamination due to plant protec-tion chemicals and emission of ¿greenhouse¿ gases (CO2) by heating with fossil fuels in Northern countries. In addition, greenhouse production has an ¿image¿ problem: there is a general perception among European consumers that such an ¿industrial¿ production of food is non-natural and unhealthy, although in the Americas, for instance, the ¿cleanliness¿ of the production process is considered an advantage. Since, the ¿polluter pays¿ very seldom, environment-friendly production is more expensive. Therefore a large market in ¿eco-labels¿ has developed in response to consumers¿ misgivings and in the hope of recovering (part of) the costs through higher prices. However, there is little clarity about agricultural practices associated to each label and there are doubts about enforcement. This paper analyses advan-tages and draw-backs of greenhouse production, and attempts to review the items where improvement is necessary in order to ensure that greenhouse production is sustainable, yet profitable also in the future.
Verkenning meervoudig en duurzaam ruimtegebruik van glastuinbouwlocaties in Nederland.
Ruijs, M.N.A. ; Knijff, A. van der; Maas, A.A. van der; Buck, A.J. de; Knies, P. ; Hendrix, A.M.T. - \ 2003
Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 4, Ruimte en economie ) - ISBN 9052427992 - 84
agrarische economie - ruimtelijke ordening - duurzaamheid (sustainability) - overheidsbeleid - zonering - landgebruiksplanning - meervoudig landgebruik - nederland - glastuinbouw - agricultural economics - physical planning - sustainability - government policy - zoning - land use planning - multiple land use - netherlands - greenhouse horticulture
In dit onderzoek zijn de mogelijkheden van meervoudig en duurzaam ruimtegebruik van glastuinbouwlocaties in Nederland nader verkend. Duurzaam en meervoudig ruimtegebruik in glastuinbouwlocaties houdt in dat glastuinbouwbedrijven duurzaam produceren in harmonie met de omgeving. Het versterkt daarmee de ruimtelijke kwaliteit van het gebied. Glastuinbouw wordt steeds meer gezien als een industriële activiteit. Combinatie in het platte vlak en stapeling van glastuinbouw(onderdelen) over meerdere bedrijven of met andere functies (zoals bedrijvigheid en infrastructuur) ligt dan voor de hand. Innovatieve concepten zijn kassen op daken en kassen op water. Functiestapeling en functiegebruik in de tijd (met het oog op het toekomstig ruimtegebruik) zullen zich vooral manifesteren in stedelijke gebieden waar veel ruimteclaims liggen. Dit vraagt van de glastuinbouw inventiviteit en creativiteit om het ruimtegebruik aldaar te behouden. In 'landelijke gebieden' zal de glastuinbouw met andere functies in het platte vlak worden gecombineerd. Hierbij zal de landschappelijke inpassing van de glastuinbouw centraal staan. Ontwikkeling en realisatie van meervoudig ruimtegebruik vraagt actieve betrokkenheid van actoren en belanghebbenden. De strategische plannen van actoren en de strategische visies van stakeholders kunnen belangrijke bouwstenen zijn voor een integraal gebiedsplan.
Energiegebruik van WKK t.b.v. assimilatiebelichting in de glastuinbouw
Knies, P. ; Zwart, H.F. de - \ 2001
Wageningen : IMAG (Nota / Instituut voor Milieu en Agritechniek P 2001-103) - 37
kassen - elektrische kracht - elektrische energie - kunstmatige verlichting - energiegebruik - energiekosten - glastuinbouw - greenhouses - electric power - electrical energy - artificial lighting - energy consumption - energy expenditure - greenhouse horticulture
Scherm en kasklimaat
Knies, P. ; Rijsdijk, A.A. - \ 2000
In: Schermen in de glastuinbouw; energie en teeltaspecten / van den Berg, G.A.,
Keuze en installeren van schermen
Knies, P. ; Vahl, H. - \ 2000
In: Schermen in de glastuinbouw; energie en teeltaspecten / van den Berg, G.A.,
Schermen en schermmaterialen
Knies, P. ; Vahl, H. - \ 2000
In: Schermen in de glastuinbouw; energie en teeltaspecten / van den Berg, G.A.,
Schermen blijven toppers
Knies, P. - \ 1999
Vakblad voor de Bloemisterij 42 (1999). - ISSN 0042-2223 - p. 86 - 88.
Geef schermen een kans
Knies, P. - \ 1999
Groenten en Fruit. Vakdeel glasgroenten 43 (1999)29 oktober. - ISSN 1380-3573 - p. 24 - 24.
Perspectieven voor een efficienter energiegebruik in de Nederlandse landbouw.
Bot, G.P.A. ; Knies, P. ; Schapendonk, A. - \ 1997
In: Ontwerpen voor een schone landbouw - p. 59 - 79.
Perspectieven voor een efficiënter energiegebruik in de Nederlandse tuinbouw
Bot, G.P.A. ; Knies, P. ; Schapendonk, A. ; Ruiter, F.J. - \ 1996
Unknown Publisher
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.