Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 16 / 16

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: q=Koedoot
Check title to add to marked list
Samen werken aan biodiversiteit : resultaten uit het ‘Onderzoeksprogramma Biodiversiteitwerkt’ in de praktijk
Koedoot, M. ; Schaminée, Joop ; Wassen, Martin ; Groenewoud-Groot, Mirjam van het; Prop, René - \ 2017
Den Haag : Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - 75
De natuur als spiegel voor de bedrijfsziel
Kuikman, Peter - \ 2015

Wat kan een bedrijf leren van de Waddenzee? Peter Kuikman en Bowine Wijffels

ontwikkelden een model aan de hand waarvan organisaties lessen kunnen

trekken uit de natuur. Ofwel: waarom overcapaciteit juist goed is, al denken

ondernemers van niet.

Natuur & innovatie : natuur als inspiratiebron voor innovatie
Koedoot, M. ; Wilschut, M. ; Marijnissen, H. - \ 2015
Velp : Hogeschool VHL (Groene Signalementen 3) - ISBN 9789082119527 - 76 p.
Geleid door het landschap
Koedoot, M. ; Stobbelaar, D.J. - \ 2014
Velp : Hogeschool Van Hall Larenstein, Lectoraaat Geïntegreerd Natuur en Landschapsbeheer - ISBN 9789082119510 - 64
landschap - omgevingspsychologie - landschapsarchitectuur - planning - landgebruik - ontwerp - vegetatie - nederland - landscape - environmental psychology - landscape architecture - land use - design - vegetation - netherlands
Op een toegankelijke manier worden de verschillende methoden van landschapsanalyse en landschapswaardering beschreven die in de Velpse Van Hall Larenstein opleidingen Bos- en Natuurbeheer, Land- en Watermanagement en Tuin- en Landschapsinrichting onderwezen worden. Het doel van het boekje is de breedte van de Velpse benaderingen te laten zien. Een VHL uitgave, bestemd voor iedereen die met landschap werkt, bijvoorbeeld in de tuin- en landschapsarchitectuur of de planvorming
Natuur & ondernemen : winst uit vergroening
Heide, C.M. van der; Wilschut, M. ; Koedoot, M. - \ 2014
Velp : Hogeschool van Hall Larenstein (Groene signalementen 2) - ISBN 9789082119510 - 76
natuurbeheer - landbouw - ondernemerschap - innovaties - financieren - nederland - recente duingronden - havens - kinderverzorging - natuur- en milieueducatie - nature management - agriculture - entrepreneurship - innovations - financing - netherlands - coastal dune soils - harbours - child care - nature and environmental education
De groene leefomgeving is een rijke voedingsbodem waarop ook economische activiteiten kunnen gedijen. Dit besef lijkt steeds meer door te dringen, ook bij ondernemers uit de traditionele economische sectoren zoals de landbouw, handel en bouw. Door te investeren in natuur, genereren ondernemers niet alleen financiële baten voor zichzelf, maar leveren ze ook ‘natuurwinst’. In deze publicatie beschrijven we zes inspirerende voorbeelden van ondernemers die blijk geven van hun verantwoordelijkheid voor de Nederlandse natuur. Ze investeren in natuurbehoud en halen daar tegelijk economisch rendement uit. Wat zijn hun ervaringen met de combinatie natuur en ondernemen? Hoe passen ze natuur in hun bedrijfsvoering in? Uit al hun antwoorden blijkt steeds dat ondernemen om meer draait dan geld alleen. Het betreft: de hopteelt in Limburg, Kinderopvang in de natuur, natuur in de Rotterdamse haven (nieuw aangelegde duinen), varkens als natuurbeheerder (in Raalte wroeten enkele varkens op grondgebied van Natuurmonumenten), groene oase bij de stad.
Bomen koelen de stad af (interview met S. Lenzholzer)
Koedoot, M. ; Wildschut, M. ; Lenzholzer, S. - \ 2013
In: Natuur & gezondheid – natuur als hulp in de zorg Velp : Van Hall Larenstein - ISBN 9789082119503 - 8 p.
Natuur & gezondheid : natuur als hulp in de zorg
Koedoot, M. ; Wilschut, M. ; Heide, C.M. van der - \ 2013
Velp : Hogeschool VHL - ISBN 9789082119503 - 64
beplantingen - tuinen - flora - openbaar groen - natuur- en milieueducatie - gezondheid - stedelijke gebieden - volksgezondheid - plantations - gardens - public green areas - nature and environmental education - health - urban areas - public health
Iedereen weet instinctief dat natuur gezond is. Toch heeft de natuur nog geen vanzelfsprekende plek in de gezondheidszorg. In de praktijk ontdekken steeds meer zorginstellingen de baten van groen voor hun cliënten. Hoe pakken zij dit aan en wat zijn hun ervaringen? In deze publicatie staan zes voorbeelden beschreven waarin de gezondheidszorg gebruik maakt van natuur. Aan het woord komen medewerkers van zorginstellingen en natuurorganisaties, en natuurlijk de cliënten zelf. Boeiende verhalen voor iedereen die zelf aan de slag wil met het onderwerp natuur & gezondheid.
Natuurmonumenten als maatschappelijke speler : evaluatie van proefprojecten Liemers en Bergherbos
Stobbelaar, D.J. ; Koedoot, M. ; Santegoets, J. - \ 2013
Leeuwarden [etc.] : Hogeschool VHL - ISBN 9789081742696 - 50
natuurgebieden - publieke participatie - natuurbeheer - economische haalbaarheid - ondernemerschap - particuliere organisaties - liemers - gelderland - natural areas - public participation - nature management - economic viability - entrepreneurship - private organizations
Natuurbeheer wordt in toenemende mate kritisch bekeken door de samenleving. De natuurorganisatie Natuurmonumenten heeft als reactie hierop een nieuwe koers uitgezet, benoemd als "Nieuwe Natuurmonumenten". Ze zijn gebaseerd op vier pijlers: een beweging zijn, spreekbuis zijn, meer ondernemerschap en deskundig beheer. Twee proefprojecten zijn uitgewerkt in deze publicatie. In het project ‘De Liemers’ is gewerkt aan ‘een beweging zijn’ voor Natuurmonumenten. In dit gebied heeft Natuurmonumenten weinig grond in eigendom. Natuurmonumenten koos in dit project expliciet voor de rol van maatschappelijke organisatie die de betrokkenheid voor natuur wil vergroten onder lokale bewoners en partijen. In het project ‘Bergherbos’ is gewerkt aan ‘meer ondernemerschap’ voor Natuurmonumenten. De beheereenheid Montferland zocht samenwerking met ondernemers uit de omgeving met als doel gezamenlijk nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen.
Kaartjes rijgen groene parels tot een collier
Koedoot, M. ; Stobbelaar, D.J. - \ 2013
Trouw (2013). - p. 17 - 17.
Handen uit de mouwen voor natuurliefhebbers
Zandt, A. ; Buijs, A.E. ; Dam, R.I. van; Donders, J.L.M. ; Koedoot, M. ; Bakker, S. ; Vis, J. - \ 2012
Trouw.nl (2012). - 1 p.
In de buurt van de stad : sociaal-ruimtelijke analyse van de buurt Hoogstede-Klingelbeek voor stedelijk ontwerp
Koedoot, M. ; Haan, H.J. de - \ 2005
Wageningen : Wetenschapswinkel Wageningen UR (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 220) - ISBN 9067548669 - 125
stedelijke planning - expansie - relaties tussen stad en platteland - participatie - sociaal milieu - gelderland - urban planning - expansion - rural urban relations - participation - social environment
Naar aanleiding van uitbreidingsplannen van 110 woningen in een wijk in de gemeente Arnhem, heeft de buurt een onderzoek laten verrichten naar de sociaal-culturele betekenis van de buurt bij toekomstige planningsprocessen. Aan bod komen in dit onderzoek: de relatie verstedelijking, landschap en cultuurhistorie; inbreiding, uitbreiding en stedelijke vernieuwing; de buurt als integratiekader; de betekenis van collectieve ruimte; ontmoetingsplekken en het belang van sociale ruimten
Constructies van beton; & Iemand die tegen zijn hond zegt: 'vlieg'
Duineveld, M. ; Koedoot, M. ; Lengkeek, J. - \ 2004
Wageningen : WU, Leerstoelgroep Sociaal-ruimtelijke analyse - ISBN 9067548162 - 92
cultureel erfgoed - oude monumenten - historische plaatsen - landschap - ruimtelijke ordening - sociale processen - cultuurlandschap - cultural heritage - ancient monuments - historic sites - landscape - physical planning - social processes - cultural landscape
Het Neolithicum van nu; over de alledaagse betekenis van archeologisch erfgoed in de polder De Gouw en de Groetpolder
Koedoot, M. - \ 2004
Wageningen : WU, Leerstoelgroep Sociaal-ruimtelijke analyse - ISBN 9067548391 - 72
erfgoed - archeologisch materiaal - geschiedenis - archeologie - noord-holland - heritage areas - archaeological material - history - archaeology
De Gouw and Groetpolder: concerning local meanings associated with the preservation of cultural heritage
Koedoot, M. - \ 2004
- 1 p.
Constructions of concrete and the benefits of the lay-discourse
Duineveld, M. ; Koedoot, M. - \ 2004
- 6
ruimtelijke ordening - cultureel erfgoed - cultuurlandschap - verdedigingswerken - physical planning - cultural heritage - cultural landscape - defensive works
This paper presents the results of a case study that focuses on the various ways people deal with relics from the Cold War. Why are the relicts of the IJssellinie in Arnhem slowly disappearing, and why are the relicts in Olst regarded as valuable heritage? By making these mechanisms explicit, we can construct some new ways of thinking about the use of cultural heritage, within the field of spatial planning
Gebieden der wijzen; verhalen voor de verandering; deel 3a gebruik van verhalen in regionale innovatie netwerken / deel 3b verhalen van innovatieve agrariërs uit de Achterhoek en Liemers
Jonge, J.M. de; Duineveld, M. ; Salverda, I.E. ; Koedoot, M. - \ 2003
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Gebieden der wijzen 3) - ISBN 9032703285 - 130
communicatie - kennis - innovaties - regionale ontwikkeling - gelderland - achterhoek - liemers - regional development - communication - knowledge - innovations
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.