Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 25

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: q=Lezwijn
Check title to add to marked list
Toepassingen EffectenArena in project Gezond ouder worden: inzicht in maatschappelijke opbrengsten
Tol-van Vleuten, M. ; Heinrich, J. ; Lezwijn, J. ; Haveman-Nies, A. - \ 2015
De ActiviteitenDialoog: plannen maken doe je samen
Lezwijn, J. ; Tol, M. van; Heinrich, J. ; Wagemakers, A. - \ 2015
Achtergrond en doelstelling Het project Gezond Ouder Worden - Apeldoorn (2010-2014) was gericht op het verminderen van eenzaamheid en het verbeteren van sociale participatie bij zelfstandig wonende ouderen en vond plaats in twee wijken. Omdat de context in beide wijken verschilt, lokale organisaties de meeste expertise hebben over wat past en mogelijk is in de wijk en omdat het gezamenlijk ontwikkelen van activiteitenplannen bijdraagt aan draagvlak, zijn alleen gemeentelijke kaders opgesteld en is de concrete invulling van activiteiten bij de werkgroepen neergelegd. Om tot een gezamenlijk activiteitenplan te komen is binnen dit project de ActiviteitenDialoog ontwikkeld. Methode De ActiviteitenDialoog is een instrument om met elkaar in gesprek te gaan over activiteiten die lokaal kunnen worden uitgevoerd. De inzet van de ActiviteitenDialoog draagt niet alleen bij aan het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van plannen en activiteiten maar ook aan het verduidelijken van taken en rollen in de samenwerking en daarmee aan de betrokkenheid van deelnemers. Opbrengsten Het werken met de ActiviteitenDialoog heeft geresulteerd in het uitvoeren en evalueren van activiteiten in beide wijken. Door gezamenlijk activiteiten te kiezen en taken te verdelen ontstond draagvlak bij de deelnemende organisaties. Daarnaast gaf het toewerken naar concrete activiteiten energie. Door structureel aandacht te besteden aan evaluatie ontstond een dynamische leeromgeving waardoor activiteiten konden worden verbeterd of worden uitgebreid naar andere wijken. Conclusie(s) en aanbevelingen Het werken met de ActiviteitenDialoog is door zowel werkgroepen als onderzoekers positief ervaren. Het met elkaar in dialoog gaan over de keuze voor activiteiten, het toekennen van taken en rollen en vervolgens het uitvoeren en evalueren droeg bij aan de betrokkenheid van deelnemers en zorgde voor voortgang in het project. Voorwaarde voor het gebruik van de ActiviteitenDialoog is dat deelnemers overeenstemming hebben over de missie en doelstelling van het project, zodat een vertaling naar activiteiten kan plaatsvinden.
De ActiviteitenDialoog: plannen maken doe je samen!
Tol, M. van; Wagemakers, A. ; Lezwijn, J. - \ 2015
Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen 93 (2015)6. - ISSN 1388-7491 - p. 209 - 212.
In het project Gezond Ouder Worden in Apeldoorn hebben twee werkgroepen gewerkt met de ActiviteitenDialoog. Dit is een instrument om met elkaar in gesprek te gaan over activiteiten die lokaal kunnen worden uitgevoerd. De inzet van de ActiviteitenDialoog draagt niet alleen bij aan het ontwikkelen en uitvoeren van plannen en activiteiten maar ook aan het verduidelijken van taken en rollen in de samenwerking en daarmee aan de betrokkenheid van organisaties. In dit artikel worden de verschillende stappen van de ActiviteitenDialoog besproken en wordt een beschrijving gegeven van de resultaten en ervaringen van het werken met de ActiviteitenDialoog.
Neighbors Connected; Exploring Recruitment of Dutch Older People for Activities
Lezwijn, J. ; Vaandrager, L. ; Wagemakers, A. ; Koelen, M. ; Woerkum, C. van - \ 2015
International Journal of Social Science Studies 3 (2015)4. - ISSN 2324-8033 - p. 68 - 77.
The recruitment of older people to engage in actions aimed at promoting health is an issue that does not receive much attention within health promotion practice. Many activities for older people are organized; however, less socially active older people do not participate in such activities. The aim of this study is to examine how to successfully recruit less socially active older people to participate in social activities. By means of a short questionnaire completed by 254 participants, and interviews with 12 participants and 9 organizers, we identified four elements that facilitate recruitment of less socially active older people to participate in social activities of the programme Neighbours Connected. These elements are: (i) personal contact with organizers, (ii) social support, (iii) close proximity and easy accessibility, and (iv) an opportunity offered by the activity itself for social interaction and for learning new things. These elements contribute to perceiving activities as comprehensible, manageable, and meaningful. We conclude that the elements that improve recruitment for activities mainly relate to the context in which the activity is organized, rather than to the content of the activity. For future programmes this means that in recruitment, focus should be as much on the context in which an activity takes place as on the content of the activity.
Gezond ouder worden: Bouwen aan een duurzame samenwerking
Tol, M. van; Wagemakers, A. ; Heinrich, J. ; Lezwijn, J. ; Koelen, M.A. - \ 2014
In: Proceedings van Nederlands Congres Volksgezondheid 2014: Perspectieven op volksgezondheid. - - p. 33 - 33.
Achtergrond en doelstelling. Het bevorderen van sociale participatie bij ouderen vereist samenwerking tussen organisaties op het gebied van welzijn, zorg en wonen. In het project Gezond Ouder Worden in Apeldoorn voert Academische Werkplaats AGORA onderzoek uit naar factoren die van invloed zijn op een duurzame samenwerking. Gebruikte aanpak. Actieonderzoek is toegepast om de samenwerking in twee werkgroepen rondom Gezond Ouder Worden te faciliteren en evalueren. Het theoretisch kader wordt gevormd door het Healthy Alliances (HALL) Framework en de cyclus van Reflective Monitoring in Action, waarin reflectie en leren verweven zijn om structurele veranderingen te bewerkstelligen. Met 20 professionals van de werkgroepen is een individueel interview gehouden en met beide werkgroepen is in een focusgroepgesprek gediscussieerd over duurzame samenwerking. Om de gesprekken positief te stimuleren zijn de vragen geformuleerd op basis van principes van waarderend onderzoek. Voor het faciliteren van de discussie en evalueren van de samenwerking is de coordinated action checklist gebruikt. Resultaten. Institutionele factoren (beleid, financiën en eigen identiteit) en persoonlijke factoren (zoals attitude ten aanzien van samenwerking, eerdere ervaring met samenwerkingspartijen en eigen-effectiviteit) leveren een belangrijke aandeel in het slagen van de samenwerking en de duurzaamheid hiervan. Het reflecteren met elkaar op inhoud en proces hield het project levendig en gaf verbeterpunten voor vervolg. Belangen en behoeften kwamen hierdoor makkelijker op tafel en zorgden voor heldere communicatie. Conclusie(s) en aanbevelingen. Het opbouwen en onderhouden van samenwerking kost tijd en vraagt bepaalde competenties van projectleider én van deelnemers. De persoonlijke factoren zijn in alle fasen van een project van belang maar spelen ook nadrukkelijk een rol bij het verduurzamen van de samenwerkingsrelatie. Door op vaste momenten expliciet aandacht te vragen voor reflectie op de samenwerking, op de inhoud van het project en op elkaars rol kan de samenwerking worden bevorderd.
Planning in Dutch health promotion practice: a comprehensive view
Lezwijn, J. ; Wagemakers, A. ; Vaandrager, L. ; Koelen, M. ; Woerkum, C. van - \ 2014
Health Promotion International 29 (2014)2. - ISSN 0957-4824 - p. 328 - 338.
coordinated action - loneliness - framework - care
Health promotion has a strong tradition of using planning models based on an a priori set of goals and processes defined by professionals. Those rational models only partly fit with today's view and practice of health promotion, where programmes can be considered as processes because they are guided by principles such as community participation and intersectoral collaboration. The aim of this paper is to provide a comprehensive view on approaches to planning in health promotion practice. To investigate these, Whittington's typology has been used. Whittington identifies four approaches to planning, i.e. classical, evolutionary, processual and systemic. In a retrospective multiple case study, we describe actual planning processes used in the development and implementation of a healthy ageing programme in three Dutch municipalities. These processes were described using data gathered by: interviews, participant observation and document analysis, and external auditing. Characteristics of the four planning approaches were used to interpret the data. The results show that, in practice, all forms of planning approaches were used, depending on the degree of complexity and dynamics of the context, the phase of the health promotion programme, and the time available. Our findings suggest that in the emergent practice of health promotion different approaches to planning are used. To make those planning approaches explicit and manageable for practice and science, discussion and reflection between stakeholders are essential.
IMPULS; een prikkel om eenzaamheid op te pakken
Heinrich, J. ; Haveman-Nies, A. ; Lezwijn, J. - \ 2013
De interventiekoffer: plannen maken doe je samen!
Lezwijn, J. ; Tol, M. van; Haveman-Nies, A. ; Wagemakers, A. - \ 2013
De interventiekoffer; plannen maken doe je samen!!
Lezwijn, J. ; Schutte, B. ; Tol, M. van; Aalbers, M. ; Wagemakers, A. - \ 2013
In: Nederlands Congres Volksgezondheid 2013, Samen investeren in gezondheid, Passie voor gezondheid, 3 en 4 april 2013, De Reehorst - Ede. - - p. 23 - 23.
De geleerde lessen uit het AGORA programma Gezond Ouder Worden I
Lezwijn, J. ; Vlaming, R. de; Haveman-Nies, A. ; Coenen, I. - \ 2012
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 43 (2012). - ISSN 0167-9228 - 1 p.
Voor Elkaar in de Buurt: het belang van persoonlijk contact en lokale toegankelijkheid
Lezwijn, J. ; Vaandrager, L. ; Wagemakers, A. ; Koelen, M. - \ 2012
Plannen in de lokale praktijk; een onmogelijke missie?
Lezwijn, J. ; Wagemakers, A. ; Vaandrager, L. ; Koelen, M. - \ 2012
In: Nederlands Congres Volksgezondheid (NCVGZ), 11-12 april 2012, VU medisch centrum Amsterdam.. - Bohn Stafleu van Loghum - p. 12 - 12.
Achtergrond en doelstelling. Gezondheidsprogramma’s zijn doorgaans opgezet volgens een klassieke planning, met vaststaande doelen en methoden. Echter, in de praktijk verloopt een programma niet altijd volgens deze planning. Bijvoorbeeld omdat eerst gewerkt moet worden aan samenwerking tussen verschillende organisaties, er extra inspanningen nodig zijn om participatie van de doelgroep te realiseren, of omdat de context anders is dan voorzien. Dit roept de vraag op of de klassieke benadering van plannen aansluit bij de dynamische en complexe praktijk van gezondheidsbevordering. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in verschillende planningsbenaderingen en of deze bruikbaar zijn voor gezondheidsprogramma’s in de praktijk. Gebruikte aanpak. Binnen de Academische Werkplaats AGORA zijn in drie gemeenten planningsprocessen van programma’s gezond ouder worden gemonitord met behulp van interviews, observatie en documentanalyse. De planningsprocessen zijn gelabeld volgens de plannings typologie van Whittington, afkomstig uit de management- en organisatieliteratuur. Deze bestaat uit de klassieke, de evolutionaire, de processuele en de systemische planningsbenadering. Lokale opbrengsten. In de programma’s worden alle vier planningsbenaderingen van Whittington zowel afwisselend als gelijktijdig gebruikt. Factoren die bepalend zijn voor de gebruikte planningsbenadering zijn: de mate van complexiteit en dynamiek van de context, de fase waarin het gezondheidsprogramma zich bevindt, de invloed van ‘machtige’ stakeholders en de beschikbare tijd voor een gezondheidsprogramma. Conclusies en aanbevelingen. In de praktijk van gezondheidsbevordering worden, verschillende, aan elkaar complementaire, planningsbenaderingen gebruikt. Voor iedere planningsbenadering zijn verschillende processen en uitkomstmaten van belang. Dit is ook van invloed op de manier van evalueren.
Towards salutogenichealth promotion : organizing healthy ageing programs at the local level
Lezwijn, J. - \ 2011
Wageningen University. Promotor(en): Cees van Woerkum, co-promotor(en): Lenneke Vaandrager; Annemarie Wagemakers. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085859864 - 200
gezondheidsbevordering - voorzieningen tbv de gezondheid op regionaal niveau - gezondheidsprogramma's - ouderen - verouderen - health promotion - community health services - health programs - elderly - aging
Als gevolg van landelijke wetgeving, zoals de Wet Publieke Gezondheid (WPG) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), hebben gemeenten meer verantwoordelijkheden gekregen ten aanzien van hun oudere populatie. Het onderzoek beschreven in het proefschrift ‘Towards salutogenic health promotion. Organizing healthy ageing programs at the local level’ moet bijdragen aan het opdoen van kennis over hoe lokale programma’s ten behoeve van gezond ouder worden te ontwikkelen, te implementeren en te evalueren. Drie punten bleken belangrijk bij het ontwikkelen, implementeren en evalueren van gezondheidsprogramma’s voor gezond ouder worden. De perceptie van ouderen zelf: De ideeën die ouderen zelf hebben ten aanzien van gezond ouder worden zijn belangrijk. Een salutogene benadering biedt handvaten om de perceptie van ouderen ten aanzien van nieuwe gezondheidsprogramma’s te onderzoeken. Samenwerken voor gezond ouder worden. Samenwerken draagt bij aan het opbouwen van kennis nodig om gezondheidsprogramma’s te ontwikkelen. Samenwerking is echter niet vanzelfsprekend. Daarom zou samenwerking een expliciet onderdeel moeten zijn van gezondheidsprogramma’s. Combineren van bewijs. Door samenwerking met verschillende partijen is het mogelijk om verschillende vormen van bewijs te combineren. Een voorbeeld hiervan is het programma ‘Voor Elkaar in de Buurt’.
Neighbors Connected: the interactive use of multi-method and interdisciplinary evidence in the development and implementation of neighbors connected
Lezwijn, J. ; Naaldenberg, J. ; Vaandrager, L. ; Woerkum, C.M.J. van - \ 2011
Global Health Promotion 18 (2011)1. - ISSN 1757-9759 - p. 27 - 30.
Neighbors Connected is a community-based intervention in the Netherlands. It helps the active older people to organize social activities for their less active older neighbors, facilitated by practical and financial support from the Community Health Service. The intervention is the outcome of a combination of semi-structured interviews with the older people, with organizations for older people and with local policy-makers, epidemiological data and interactive discussions, all of which support the notion that engaging in social activities is a way to enhance healthy ageing within the community. The use of different sources of evidence resulted in a comprehensive picture and actionable local knowledge
Healthy ageing in a salutogenic way: building the HP 2.0 framework
Lezwijn, J. ; Vaandrager, L. ; Naaldenberg, J. ; Wagemakers, A. ; Koelen, M.A. ; Woerkum, C.M.J. van - \ 2011
Health & Social Care in the Community 19 (2011)1. - ISSN 0966-0410 - p. 43 - 51.
quality-of-life - public-health - coherence - sense - promotion - 21st-century - stability - choices - people - well
Healthy ageing is influenced by a variety of interacting determinants. Because no one agency can tackle all these determinants, the promotion of healthy ageing requires an intersectoral approach. The aim of this article is to describe a theoretical basis, the development and possible applications of a framework within a municipality in the Netherlands. This framework supports intersectoral collaboration by guiding and stimulating the development, implementation and evaluation of health promotion activities for healthy ageing. It is based on the principles of health promotion and on the theory of salutogenesis and built upon three interrelated central concepts: (1) sense of coherence, (2) resources for health, and (3) health. The framework visualises the interrelationships of the three concepts within health promotion and salutogenesis. This visualisation makes explicit the value and the contribution with respect to content of intersectoral collaboration and the participation of older people in health promotion. The relationships between the concepts of the framework also indicate the need to undertake different types of research and gather different kinds of data to develop, implement and evaluate healthy ageing strategies
Eindrapportage 'Gezond ouder worden in Epe' 2006-2010
Vlaming, R. de; Lezwijn, J. ; Weert, L. de; Coenen, I. - \ 2010
Apeldoorn : GGD Gelre IJssel - 30 p.
Eindrapportage 'Gezond ouder worden in Zutphen' 2006-2010
Vlaming, R. de; Lezwijn, J. ; Coenen, I. - \ 2010
Apeldoorn : GGD Gelre IJssel - 30 p.
Coordinated action checklist: a tool for partnerships to facilitate and evaluate community health promotion
Wagemakers, A. ; Koelen, M.A. ; Lezwijn, J. ; Vaandrager, L. - \ 2010
Global Health Promotion 17 (2010)3. - ISSN 1757-9759 - p. 17 - 28.
Coordinated action through partnerships is a core approach in community health promotion to deal with the multidimensionality of today’s health and societal issues. The number of partnerships is increasing. However, facilitation and evaluation of partnerships is hampered by the lack and/or non-use of feasible tools. As a consequence, health promotion through partnerships is not optimally facilitated and evaluated. This article describes the development and piloting of a tool and guidelines to facilitate and evaluate coordinated action in community health promotion. The initial development of the tool was based on relevant literature, a conceptual framework to support social environments for health, and an inventory of existing tools. Appreciative inquiry principles contributed to the formulation of items. The result, a checklist for coordinated action, was further developed and assessed for usability in six different partnerships: a national program, an academic collaborative and four local partnerships. Results of the checklist were cross-checked and discussed with partners. Piloting the checklist resulted in a feasible tool helpful to partnerships because of its ability to generate actionable knowledge. The checklist enables the facilitation and evaluation of community health promotion partnerships that differ in context and level (both local and national), phase of the program and topics addressed. Cross-checking and discussing results with partners and triangulation with interview data increases the reliability of the results of the checklist. Piloting in multiple cases contributes to the checklist’s external validity.
De ontwikkeling van een lokale strategie voor gezond ouder worden 'Voor Elkaar in de Buurt'
Lezwijn, J. ; Naaldenberg, J. ; Wagemakers, A. ; Beek, A. van; Haveman-Nies, A. ; Vaandrager, L. - \ 2010
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 41 (2010)4. - ISSN 0167-9228
A systemic approach to the planning of health promotion within the context of healthy ageing
Lezwijn, J. ; Vaandrager, L. ; Woerkum, C. van; Wagemakers, A. - \ 2010
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.