Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 6844

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: q=Meer
Check title to add to marked list
Removal of polar organic micropollutants by pilot-scale reverse osmosis drinking water treatment
Albergamo, Vittorio ; Blankert, Bastiaan ; Cornelissen, Emile R. ; Hofs, Bas ; Knibbe, Willem Jan ; Meer, Walter van der; Voogt, Pim de - \ 2019
Water Research (2019). - ISSN 0043-1354 - p. 535 - 545.
Drinking water treatment - Polar micropollutants (MPs) - Reverse osmosis (RO)

The robustness of reverse osmosis (RO) against polar organic micropollutants (MPs) was investigated in pilot-scale drinking water treatment. Experiments were carried in hypoxic conditions to treat a raw anaerobic riverbank filtrate spiked with a mixture of thirty model compounds. The chemicals were selected from scientific literature data based on their relevance for the quality of freshwater systems, RO permeate and drinking water. MPs passage and the influence of permeate flux were evaluated with a typical low-pressure RO membrane and quantified by liquid chromatography coupled to high-resolution mass spectrometry. A strong inverse correlation between size and passage of neutral hydrophilic compounds was observed. This correlation was weaker for moderately hydrophobic MPs. Anionic MPs displayed nearly no passage due to electrostatic repulsion with the negatively charged membrane surface, whereas breakthrough of small cationic MPs could be observed. The passage figures observed for the investigated set of MPs ranged from less than 1%–25%. Statistical analysis was performed to evaluate the relationship between physicochemical properties and passage. The effects of permeate flux were more pronounced for small neutral MPs, which displayed a higher passage after a pressure drop.

Na 'kalverfraude' kan boer geen goed meer doen
Dijkstra, Jan - \ 2018
Steeds meer basisscholen hebben een groente- en fruitbeleid
Willemsen-Regelink, M.H. - \ 2018
Wageningen University & Research
Het hebben van een groente- en fruitbeleid komt steeds meer voor bij basisscholen. Dit blijkt uit de evaluatie van het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma 2017-2018. Scholen met een beleid op het gebied van gezonde voeding geven aan het belangrijk te vinden om het eten van gezonde voeding bij de kinderen aan te moedigen.

Scholen die deelnemen aan het EU-Schoolfruitprogramma ontvangen gedurende 20 weken, voor 3 dagen per week, gratis groente en fruit voor alle leerlingen. Naast het ontvangen van gratis groente en fruit worden scholen gestimuleerd een beleid op te stellen over het eten van groente en fruit op school.

Uit de evaluatie, waaraan 1.794 scholen hebben meegedaan, blijkt dat 42% van de scholen al vaste fruitdagen heeft en dat 34% van de scholen op een andere manier een beleid heeft ten aanzien van gezonde voeding. 55% van de scholen stimuleert het meenemen van groente en fruit zonder verplichting. Dit is een stijging in vergelijking met de vorige evaluatie. Slechts 11% van de scholen die dit schooljaar deelnamen gaven aan geen beleid te hebben ten aanzien van eten van groenten en fruit op school. De evaluatie is uitgevoerd door Right Marktonderzoek en Advies B.V. in opdracht van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Het rapport van de evaluatie is te vinden op de website van de RVO.
Meer weerstand door natuurlijke antilichamen
Berghof, Tom - \ 2018

Tom V.L. Berghof

berTom V.L. Berghof

Intervieuwer: Pieter Stokkermans

https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2018/10/24/meer-weerstand-door-natuurlijke-antilichamen

Het houden van kippen: is meer dan een hobby
Crooijmans, Richard - \ 2018
PowerPoint presentation
Literatuurstudie en formulering richtlijnen voor een ecologische inrichting van zonneparken in de provincies Groningen en Noord-Holland : Eindrapportage
Klaassen, Raymond H.G. ; Schaub, Tonio ; Ottens, Henk-Jan ; Schotman, A.G.M. ; Snethlage, Judit ; Mol, G. - \ 2018
Groningen : University of Groningen - 39 p.
De opwekking van duurzame – niet van fossiele brandstoffen afhankelijke – energie kent momenteel een sterke groei. De aanleg van zonneparken in landbouwgebieden zet extra druk op de toch al schaarse ruimte in het buitengebied. Daarnaast gaat de aanleg van zonneparken ten koste van het leefgebied van boerenlandvogels (akker- en weidevogels), soortsgroepen die toch al sterk onder druk staan. Bovendien zijn er zorgen over mogelijk bodembederf (bodemdegradatie en bodemerosie) als gevolg van zonneparken. Echter, door een ecologische inrichting en beheer van zonneparken zouden deze juist ook een groene plus op het leefgebied van akkervogels kunnen zetten, en zou de bodemkwaliteit juist ook verbeterd kunnen worden, met name in gebieden die momenteel lage natuurwaarden en door intensieve landbouw uitgeputte bodems kennen. Voor de provincies Groningen en Noord-Holland hebben we middels een literatuurstudie de kennis over effecten van zonneparken op biodiversiteit (met name boerenlandvogels) en bodemkwaliteit op een rij gezet. Aanbevelingen uit de literatuur voor meer ecologisch duurzame inrichting van zonneparken zijn vervat in een checklist.
Eendenkroos ontluikend succesverhaal?
Meer, Ingrid van der - \ 2018

Als het waar is dat, wat trends betreft, de VS een beetje voor zijn en Europa wat later volgt, staat ons binnen enkele jaren een nieuwe groente te wachten: eendenkroos. Een plantje dat zich razendsnel vermenigvuldigt, barstensvol eiwitten zit en zelfs geen landbouwgrond nodig heeft. Omdat de Nederlanders wat dat betreft, voor staan op de Belgen, gingen we vooral bij onze noorderburen ons licht opsteken. Maar ook in ons eigen land groeit de aandacht voor het gewas.

Drive4EU: afsluitende bijeenkomst wetenschappers paardenbloemrubber
Meer, I.M. van der - \ 2018
Coming soon: water lentil burgers
Mes, Jurriaan ; Meer, Ingrid van der - \ 2018

But this new vegetarian snack will not be called a duckweed burger, Jurriaan Mes quickly adds. ‘That reminds people too much of ponds.’ And that is not something the food and health researcher at Wageningen Food & Biobased Research just says on a whim: it has been studied already. ‘Consumer research has shown that the name duckweed is not very favourable, and that it is better if we call the plant by its other name: water lentil.’

Dandelions Ruin Your Front Yard but Could Be the Future of the Rubber Industry
Meer, Ingrid van der - \ 2018

Americans stamp out the yellow-flowered weed from their lawns; its useful cousin from Kazakhstan is hard to cultivate. Scientists have been tackling the vexing issue for decades, trying new tactics and engineering new equipment. Researchers have traveled to the high plains in Kazakhstan in prusuit. Companies and governments are spending heavily. Their mission: Grow more dandelions

Nieuwe Feiten: Rubber kan gemaakt worden van paardenbloemen
Meer, Ingrid van der - \ 2018
Fietsbanden van rubberpaardenbloem
Meer, Ingrid van der - \ 2018
Sectorrapportage Duurzame Zuivelketen : prestaties 2017 in perspectief
Doornewaard, G.J. ; Reijs, J.W. ; Beldman, A.C.G. ; Jager, J.H. ; Hoogeveen, M.W. - \ 2018
Wageningen : Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research rapport 2018-094) - ISBN 9789463433976 - 225
Via het initiatief de Duurzame Zuivelketen streven zuivelondernemingen en melkveehouders gezamenlijk naar een toekomstbestendige en verantwoorde zuivelsector. De Duurzame Zuivelketen heeft doelen geformuleerd op het gebied van vier duurzaamheidsthema’s. Deze sectorrapportage doet verslag van de voortgang op deze doelen in 2017. De Duurzame Zuivelketen levert op alle thema’s waarop zij actief is flinke inspanningen om de gestelde doelen te realiseren. Op veel thema’s is in 2017 vooruitgang geboekt ten opzichte van 2016. Doelrealisatie vindt plaats op de thema’s verantwoord antibioticagebruik, energie-efficiëntie en verantwoorde soja. Alleen bij levensduur is het resultaat verslechterd. Het fosfaatreductieplan en de daarmee gepaard gaande daling van het aantal dieren heeft grote invloed gehad op de resultaten van 2017. Het fosfaatplafond voor de veehouderij als geheel werd niet meer overschreden in 2017, het sectorplafond voor de melkveehouderij nog wel. Een positieve ontwikkeling is dat er in 2017 voor het eerst sprake was van een dalende lijn in de broeikasgasemissies van de zuivelketen. Op basis van voorlopige cijfers geldt dit ook voor de ammoniakemissie. Voor beide thema’s geldt echter ook dat de afstand tot het doel nog groot is. Ook op het thema duurzame energie productie is de afstand tot het doel nog groot. Bij weidegang is er een stijgende trend en is het nagestreefde niveau van 81,2% bedrijven met weidegang binnen handbereik. Voor dierenwelzijn en biodiversiteit zijn nog geen doelen op sectorniveau vastgesteld in 2017, maar er is wel voortgang geboekt in het ontwikkelen van de monitoringssystematiek.---Through the Sustainable Dairy Chain (Duurzame Zuivelketen) initiative, dairy companies and dairy farmers strive for a future-proof and sustainable dairy sector together. The Sustainable Dairy Chain has formulated targets in the area of four sustainability themes. This sector report provides an overview of the progress on those objectives in 2017. The Sustainable Dairy Chain actively pursues these goals for all of the themes in which it is involved. There has been progress in many of themes when comparing 2017 to 2016. The targets are achieved in the themes of responsible use of antibiotics, energy efficiency, and sustainable soy. The results have only declined for lifespan. The phosphate reduction plan, and the associated decrease in the number of animals, had a significant impact on the 2017 results. The phosphate ceiling for livestock farming as a whole was no longer exceeded in 2017, however, the sector ceiling for dairy farming was. A positive development in 2017 is that a downward trend was visible in the greenhouse gas emissions by the dairy chain for the first time. Preliminary figures show that this is also true for ammonia emissions. However, both themes are also still a long way from their target. Sustainable energy production is also still far from the theme’s target. There is an upward trend for grazing, and the targeted level of 81.2% of farms with grazing is within reach. Animal welfare and biodiversity had no targets set at the sector level in 2017, but progress was made in the development of the monitoring system.
Natuurinclusieve producten : aankoopmotieven, betalingsbereidheid en keuzebewustzijn met betrekking tot natuurinclusieve producten
Haaster-de Winter, M.A. van; Taufik, D. ; Hovens, R. - \ 2018
Wageningen : Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research nota 2018-065) - 25
Producten afkomstig uit natuurinclusieve landbouw kunnen gerichter op de markt worden gezet als er meer bekend is over de vraagkant van de markt: waarin zit de aantrekkelijkheid van natuurinclusieve producten volgens consumenten? Hierover is gesproken met concepteigenaren en consumenten hebben hun mening gegeven met betrekking tot aankoopmotieven, betalingsbereidheid en keuzebewustzijn. Belangrijke elementen van 'natuurinclusief' zoals landschap, biodiversiteit en weidevogels, vinden consumenten (ook) het meest van toepassing op natuurinclusieve producten. De aantrekkelijkheid van natuurinclusieve producten blijkt divers.
GEA and partners extracting rubber and inulin from the Russian dandelion to safeguard future EU demand
Meer, Ingrid van der - \ 2018

Everyone knows that having all of your eggs in one basket is never wise. This very principle is driving an EU-backed initiative to find a natural alternative to the rubber tree, Hevea brasiliensis, of which about 90% is grown in Southeast Asia.

Harde werkers onder de grond: special mais
Bloem, Jaap - \ 2018

Bacteriën maken hun opmars in de maisteelt: als toevoegmiddel bij de mest, via enting en dit jaar ook als zaadcoating. Ze zorgen voor meer wortelvorming en/of stimuleren de beschikbaarheid van voedingsstoffen, zo luiden de claims. Het toepassen van plantengroeibevorderende bacteriën bevindt zich echter nog in het ontwikkelstadium.

Steeds meer buren zijn geen boer
Os, J. van; Smidt, R.A. - \ 2018
Geo-Info 15 (2018)4. - ISSN 1572-5464 - p. 38 - 41.
Innovatie in de land-en tuinbouw 2017
Meer, R.W. van der; Galen, M.A. van - \ 2018
Wageningen : Wageningen EconomicResearch (Wageningen Economic Research rapport 2018-091) - 18
Xylella-onderzoek toont nieuwste ontwikkelingen
Bonants, P.J.M. ; Bakker, Daniel ; Bergsma-Vlami, M. ; Schenk, M. - \ 2018
De Boomkwekerij (2018)8. - ISSN 0923-2443 - p. 16 - 17.
Eind 2017 kwamen meer dan 250 onderzoekers uit de hele wereld bij elkaar in het Spaanse Palma de Mallorca om de voortgang van het onderzoek aan Xylella fasridiosa te bespreken. Experts presenteerde de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen.
Wilde bijen en zweefvliegen per landschapstype
Ozinga, Wim A. ; Scheper, Jeroen A. ; Groot, Arjen de; Reemer, Menno ; Raemakers, Ivo ; Dooremalen, Coby van; Biesmeijer, Koos ; Kleijn, David - \ 2018
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2920) - 57
Bij de bestuiving van veel voedselgewassen en wilde planten spelen bloembezoekende insecten een essentiële rol. Het gaat dan niet alleen over honingbijen, maar over een breed spectrum van soorten wilde bijen en zweefvliegen. Er zijn sterke aanwijzingen dat de laatste decennia zowel de aantallen als de soortendiversiteit van bestuivers sterk achteruit zijn gegaan. Via de Nationale Bijenstrategie werken het ministerie van LNV en meer dan vijftig maatschappelijke partners samen om bestuivers en bestuivingsdiensten in ons land te behouden en bevorderen. Dit is in de praktijk lastig, omdat in Nederland honderden soorten bijen en zweefvliegen voorkomen met elk hun specifieke wensen ten aanzien van hun leefgebied en omdat in verschillende landschapstypen verschillende soorten voorkomen. Maatwerk is dus geboden. In dit rapport wordt het voorkomen van bijen en zweefvliegen in verschillende landschapstypen in beeld gebracht. Doel van deze informatie is om snel inzicht te kunnen krijgen in de relevante soorten bestuivers die zouden kunnen voorkomen in een bepaalde regio, om vervolgens gerichte maatregelen te kunnen nemen die aansluiten bij de eisen die deze soorten aan hun omgeving stellen. Bij de interpretatie van het belang van de landschapstypen voor bestuivende insecten is onderscheid gemaakt tussen bedreigde soorten en soorten die in potentie een belangrijke rol kunnen spelen bij de bestuiving van landbouwgewassen.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.