Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 1108

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: q=Middel
Check title to add to marked list
Natuurlijke afweerstoffen siergewas inzetbaar als gewasbescherming: doorontwikkeling van proefkas tot echt middel
Staaij, Marieke van der; Poot, Eric - \ 2018
Visserij-intensiteit in en rondom het Prinses Amalia Wind Park
Machiels, Marcel - \ 2017
IJmuiden : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C091/17) - 23
Het intensiteit van de bodemberoerende Nederlandse visserij vanaf 2002 is gekwantificeerd door middel van kaarten met de gemiddelde bodemberoering t.o.v de gebiedsoppervlakte van vakken (500 bij 500 meter) in rond het Prinses Amalia Wind Park voor de kust bij IJmuiden
Aanzet tot milieuprioritering van diergeneesmiddelen uit dierlijke mest
Lahr, J. ; Wipfler, L. ; Bondt, N. ; Koeijer, T. de; Berendsen, B. ; Hoeksma, P. ; Overbeek, L. van; Mevius, D. - \ 2017
Water Matters : Kenniskatern voor Waterprofessionals - Dutch edition (2017)december. - p. 8 - 11.
De toepassing van drijfmest op akkers en grasland kan leiden tot verspreiding van diergeneesmiddelen naar bodem, grondwater en oppervlaktewater. Voor de 20 meest gebruikte antibiotica en antiparasitica in twee Nederlandse veehouderijsectoren, de intensieve varkens- en de kalverhouderij, hebben wij gebruiksgegevens en stofeigenschappen verzameld, zowel door middel van eigen metingen als uit de openbare literatuur. Met deze gegevens is voor deze stoffen de kans om de periode van mestopslag te overleven en vervolgens - na toepassing op het land - de kans op uitspoeling naar grond- en oppervlaktewater en persistentie in de bodem beoordeeld.
Herziening spieringadvisering
Hammen, T. van der; Winden, J. van der; Kraan, M. ; Tulp, I. - \ 2017
IJmuiden : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C101/17) - 65
Het huidige spieringprotocol voor de openstelling van de visserij op spiering in het IJsselmeer en Markermeer-IJmeer dateert uit 1997 en is herzien in 2007. Het ministerie van LNV heeft aan WMR gevraagd om een advies over de herziening van het huidige afwegingskader (protocol). In 2013 is ook geprobeerd het protocol aan te passen, waarbij is geadviseerd om dit te doen door middel van een ecosysteemmodel (Osmose). Het model bleek niet uitvoerbaar omdat niet alle hiervoor benodigde gegevens en kennis aanwezig was. Om die reden is er nu een meer pragmatische en eenvoudiger aanpak toegepast.
Soort- en individuele herkenning van noordse woelmuis met eDNA: een pilot langs het kanaal Omval-Kolhorn
Haye, M.J.J. la; Groot, G.A. de - \ 2017
Nijmegen : Zoogdiervereniging VZZ (Rapport van de Zoogdiervereniging 2017.05) - 20 p.
De provincie Noord-Holland heeft de Zoogdiervereniging gevraagd om door middel van een praktijktest na te gaan of in suboptimale leefgebieden de eDNA methodiek kan worden ingezet om de aanwezigheid van noordse woelmuizen vast te stellen en om te testen of uit keutels van noordse woelmuizen DNA voor identificatie en vaststelling van individuele genetische profielen kan worden verkregen. De genetische analyses zijn uitgevoerd in het laboratorium van Wageningen Environmental Research (Alterra).
De kracht van sport in de wijk voor: Kwetsbare jongeren
Goor, Roel van; Super, Sabina ; Holman, Marije - \ 2017
In: Kracht van Sport in de Wijk / Vervoorn, Cees, Deutekom, Marije, Dekkers, Vera, - p. 29 - 46.
Lezingenreeks 2017: Kracht van Sport in de Wijk

Biedt sport kwetsbare jongeren meer structuur in hun dagelijkse leven? Voelt een vluchteling zich eerder welkom door sportdeelname? Leert sport mensen met psychiatrische problemen beter om te gaan met tegenslag? In de vijfdelige lezingreeks ‘Kracht van Sport’ stond in 2017 de problematiek en inzet van sport bij diverse doelgroepen in de wijk centraal.

In de lezingenreeks Kracht van Sport in de Wijk gingen experts op zoek naar manieren waarop welzijnswerkers, zorgverleners en professionals sport gezamenlijk als middel kunnen inzetten om de leefkwaliteit van wijkbewoners te verhogen.
De kracht van sport in de wijk voor: Mensen met een beperking
Kampen, Thomas ; Leenaars, Karlijn ; Weidemann, Kim - \ 2017
In: Kracht van Sport in de Wijk / Vervoorn, Cees, Deutekom, Marije, Dekkers, Vera, - p. 13 - 28.
Lezingenreeks 2017: Kracht van Sport in de Wijk

Biedt sport kwetsbare jongeren meer structuur in hun dagelijkse leven? Voelt een vluchteling zich eerder welkom door sportdeelname? Leert sport mensen met psychiatrische problemen beter om te gaan met tegenslag? In de vijfdelige lezingreeks ‘Kracht van Sport’ stond in 2017 de problematiek en inzet van sport bij diverse doelgroepen in de wijk centraal.

In de lezingenreeks Kracht van Sport in de Wijk gingen experts op zoek naar manieren waarop welzijnswerkers, zorgverleners en professionals sport gezamenlijk als middel kunnen inzetten om de leefkwaliteit van wijkbewoners te verhogen.
Nieuw middel tegen de Varroamijt beschikbaar
Blacquiere, T. - \ 2017
Nieuwsbrief van bijen@wur (2017)36.
Sinds deze zomer is er een nieuw bestrijdingsmiddel tegen de varroamijt in bijenvolken beschikbaar, Polyvar Yellow®, met als actieve stof het pyrethroïde Flumethrin. Het middel wordt geproduceerd door Bayer Animal Health, die eerder al op basis van dezelfde stof ‘Bayvarol’ op de markt bracht. Het speciale aan de huidige toepassing is dat het middel in een plastic strip is verwerkt die als poort in de ingang van de kast kan worden geplaatst, door gaten in de strip lopen de bijen in en uit de kast en nemen daarmee de actieve stof op.
Plantenresten in de magen van noordse stormvogels: graadmeter voor vervuiling
Kuijper, Wim ; Vermeeren, Caroline ; Meijboom, A. ; Franeker, J.A. van - \ 2017
De Levende Natuur 118 (2017)5. - ISSN 0024-1520 - p. 178 - 180.
Afval in de zee is een bekend probleem. Vanuit Wageningen Marine Research wordt sinds 1982 onderzoek gedaan naar het kleine drijvende materiaal in en rond de Noordzee door middel van onderzoek van maaginhouden van noordse stormvogels (van Franeker, 2009). dit dier pikt namelijk als 'voedsel' allerlei kleine voorwerpen, waaronder plastic, van het zeeoppervlak op en is daarmee een graadmeter voor de vervuiling. In dit artikel wordt ingegaan op een klein onderdeel van het onderzoek: de botanische component.
Middel niet altijd op goede plek
Schepers, Huub - \ 2017
Oprukkende Phytophthora-stam EU-37 minder gevoelig voor middel fluazinam
Schepers, Huub - \ 2017
Eiwit tegen hoge bloeddruk
Amerongen, Aart van - \ 2017

Wageningse onderzoekers hebben eiwit uit eieren omgezet in een bloeddrukverlagend middel. Dat is interessant voor mensen met gezondheidsklachten die hiervoor niet perse medicijnen hoeven te gebruiken. Momenteel wordt in Maastricht onderzocht of het geschikt is als voedingssupplement.

Bouwen met Noordzee-natuur : uitwerking Gebiedsagenda Noordzee 2050
Rozemeijer, M.J.C. ; Slijkerman, D. ; Bos, O.G. ; Röckmann, C. ; Paijmans, A.J. ; Kamermans, P. - \ 2017
IJmuiden : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C024/17) - 36
noordzee - natura 2000 - windmolens - kustbeheer - aquacultuur en milieu - natuurtechniek - ecologisch herstel - north sea - windmills - coastal management - aquaculture and environment - ecological engineering - ecological restoration
In dit rapport wordt het concept ‘Bouwen met Noordzee-natuur’ uitgewerkt tot een aantal adviezen aan het Ministerie van Economische Zaken (EZ) om ‘Bouwen met Noordzee-natuur’ een stap verder te brengen in de concretisering. De definitie van ‘Bouwen met Noordzee-natuur’ zoals gebruikt in dit rapport is: Het gebruik maken van de zee en de natuur op een manier die leidt tot versterking van het mariene systeem, de natuur en de biodiversiteit (bron: Gebiedsagenda Noordzee 2050). Dat laatste kan vervolgens worden geoperationaliseerd als versterking van behoud en duurzaam gebruik van soorten en habitats die van nature in de Nederlandse Noordzee voorkomen, dan wel meer specifiek in relatie tot inheemse soorten en habitats van Natura 2000- en KRM-soorten en -gebieden, en/of inheemse rode lijst-soorten, en inheemse soorten en habitats van de OSPAR-lijst. De kans op introductie van exoten moet daarbij geminimaliseerd worden. In het voorliggend document zijn kansen en knelpunten voor het concept Bouwen met Noordzee-natuur geïnventariseerd door middel van een kennisinventarisatie, interviews en een workshop met stakeholders.
SLIMMER diabetes voorkomen in de eerste lijn
Duijzer, Geerke ; Haveman-Nies, Annemien ; Jansen, Sophia ; Beek, Josien ter; Bruggen, Rykel van; Willink, M. - \ 2017
Huisarts & Wetenschap 60 (2017)4. - ISSN 0018-7070 - p. 160 - 163.
De prevalentie van diabetes is de afgelopen jaren flink gestegen. Onderzoek toont aan dat leefstijlverandering diabetes mellitus type 2 bij hoogrisicopatiënten kan uitstellen of voorkomen. De implementatie en effectiviteit van preventieprogramma’s in de praktijk blijft echter een uitdaging vanwege de noodzakelijke aanpassing aan de lokale context en beperkte (financiële) middelen. Omdat in Nederland nog geen effectief diabetespreventieprogramma voor de eerste lijn bestond, is het SLIMMER-programma ontwikkeld. SLIMMER is een gecombineerde leefstijlinterventie waarbij mensen gedurende tien maanden begeleid worden om gezonder te gaan eten en meer te bewegen. In deze beschouwing bespreken we de effectiviteit van het SLIMMER-programma in de eerste lijn en vergelijken we die met de bevindingen van andere implementatieonderzoeken op dit terrein. We hebben de effectiviteit van het SLIMMER-programma onderzocht door middel van een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek. SLIMMER blijkt te leiden tot verbeteringen in klinische en metabole risicofactoren, voedinginname, beweging en kwaliteit van leven. Daarbij waren klinische effecten van ons programma groter dan die van de meeste andere preventieprogramma’s. Dit kan komen door de gedegen voorbereiding, het intensieve programma, het onderhoudsprogramma en aansluiting bij de reguliere werkwijze van eerstelijnszorgverleners. De resultaten van dit onderzoek bieden waardevolle inzichten die kunnen bijdragen aan structurele verankering en financiering van effectieve diabetespreventieprogramma’s in de Nederlandse eerste lijn.
Invloed van wervingsstrategieën op de bereikte doelgroep van de buurtsportcoach
Smit, E. ; Leenaars, Karlijn ; Wagemakers, A. ; Molleman, G.R.M. ; Velden, v.d., J. - \ 2017
In: Nederlands Congres Volksgezondheid 2017. -
Inleiding: In 2012 heeft het Ministerie van VWS buurtsportcoaches geïntroduceerd. Sommige buurtsportcoaches hebben de taak om de zorg- en sportsector met elkaar te verbinden zodat mensen met (verhoogde kans op) chronische ziekten gestimuleerd worden om (meer) te gaan bewegen. Buurtsportcoaches werven de doelgroep via 1) PR (media, via buurtbewoners, krant), 2) een persoonlijke uitnodiging en 3) doorverwijzing van zorg- en welzijnsprofessionals. Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen welke doelgroepen worden bereikt met deze wervingsmethodes en of deze doelgroepen van elkaar verschillen.
Methode: Van september 2014 t/m maart 2016 zijn 301 deelnemers geïncludeerd door middel van convenience sampling bij beweegactiviteiten van 17 buurtsportcoaches uit 12 gemeenten. Data is verzameld met fittesten en vragenlijsten. Deelnemers zijn ingedeeld per wervingsmethode en analyses (One-Way ANOVA en post hoc procedure) zijn uitgevoerd naar kenmerken van deze groepen.
Resultaten: Mensen die doorverwezen worden door zorg- of welzijnsprofessionals scoren significant minder goed op de variabelen bewegen, motivatie, ervaren gezondheid, BMI, lenigheid, uithoudingsvermogen en morbiditeit. Er is geen verschil in doelgroep die bereikt wordt door middel van PR en een persoonlijke uitnodiging.
Conclusie en aanbevelingen: Doorverwijzingen vanuit zorg- en welzijnsprofessionals bereiken meer mensen met (een verhoogde kans op) chronische ziekten. Om tot doorverwijzingen te komen is een nauwe samenwerking van belang, hetgeen waar de buurtsportcoach een belangrijke rol in kan spelen.
De buurtsportcoach is een nieuwe functie en dit onderzoek geeft inzicht in het resultaat van verschillende wervingsmethodes. Het bevestigt de noodzaak van samenwerken met zorg- en welzijnsprofessionals om mensen met een (verhoogde kans op) chronische ziekten te bereiken. Deze resultaten kunnen ook ingezet worden om zorg- en welzijnsprofessionals te tonen dat samenwerking van belang is omdat zij de doelgroep bereiken voor wie het nodig is om (meer) te gaan bewegen.
Albrecht Weerts: "Voorspellen wateroverlast of tekort effectieve maatregel voor klimaatadaptatie"
Weerts, A.H. - \ 2017
Wageningen University & Research
Bij de verwachte toename van zomerse stortbuien, droogtes en winterse neerslag is adequaat operationeel waterbeheer een probaat middel om economische en maatschappelijke schade te beperken. Daartoe dienen we wel te beschikken over geavanceerde modellen van de veranderende waterkringloop. Dat zegt prof.dr. Albrecht Weerts, buitengewoon hoogleraar Hydrologische voorspelbaarheid, in zijn inaugurele rede aan Wageningen University & Research op 2 maart.
Onderzoekers Wageningen Universiteit vinden middel tegen Suzuki-fruitvlieg
Tol, Rob van - \ 2016

Onderzoekers van de Wageningen Universiteit hebben een schimmel ontdekt die de Suzuki-fruitvlieg kan bestrijden. 'Dat is goed nieuws voor de fruittelers. Maar we moeten nog wel voorzichtig zijn, want het onderzoek is binnen uitgevoerd. Het echte werk gaat nog beginnen', vertelt Rob van Tol.

Onderhoudsstaat en onderhoudskosten van groen erfgoed in Nederland
Paulissen, Maurice ; Debie, Patricia ; Brus, Dick ; Koomen, Arjen ; Nieuwenhuizen, Wim ; Schuiling, Rini ; Verkuijl, Paul - \ 2016
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2773) - 81
tuinen - parken - nederland - kosten - onderhoud - groenbeheer - buitenplaatsen - gardens - parks - netherlands - costs - maintenance - management of urban green areas - country estates
Het onderzoek is uitgevoerd door Wageningen Environmental Research en onderzoeksbureau Debie & Verkuijl. De resultaten van het onderzoek naar de staat en onderhoudsbehoefte van groene rijksmonumenten zijn bij brief van 8 mei 2017 (TK 32 156, nr. 81) door de Minister aan de Tweede Kamer aangeboden. Kort samengevat blijkt dat 69% redelijk scoort, 20% goed, 11% matig en 0% slecht. Verontrustend is dat uit het onderzoek is gebleken dat van de beschermde groenaanleg in Nederland 30% totaal is verdwenen en dat 14% is aangetast. Grof afgerond betekent dit dus dat bijna de helft van de als groen aangewezen rijksmonument niet meer of nog slechts deels bestaat. Kanttekening hierbij is dat de beschrijvingen vaak decennia geleden zijn opgesteld en soms summier zijn. Controle is dus soms lastig. Het onderzoek betreft de instandhoudingsbehoefte van de onderhoudskosten om de groenaanleg door middel van sober en doelmatig onderhoud in redelijke staat te houden volgens de normen van de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten. De restauratiebehoefte is daarbij niet in kaart gebracht.
APP Herkomst varkensvlees : Een theoretische verkenning
Bondt, N. ; Hovens, R.J.C. ; Immink, V.M. ; Baltussen, W.H.M. - \ 2016
Den Haag : Wageningen Economic Research (Essay / Wageningen Economic Research 2016-131) - 9 p.
dierenwelzijn - dierlijke productie - varkens - huisvesting, dieren - transparantie - animal welfare - animal production - pigs - animal housing - transparency
Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken heeft Wageningen Economic Research een theoretisch kader opgesteld voor identificatie van vers varkensvlees tot op het niveau van het indivi-duele bedrijf waar de vleesvarkens gehouden zijn. Daarnaast is door middel van een literatuuronder-zoek onderzocht of en hoeveel consumenten willen betalen voor deze informatie.
De toegevoegde waarde van online intervisie : Pilot onder startende leraren
Biemans, H.J.A. ; Wallenaar, Marjolein - \ 2016
Van Twaalf tot Achttien 26 (2016)4. - ISSN 1380-4731 - p. 30 - 31.
Met het project Begeleiding Startende Leraren (BSL) stimuleert het Ministerie van OC&W de samenwerking tussen voscholen en (universitaire) lerarenopleidingen met als doel de professionele ontwikkeling van startende leraren te versterken en voortijdige uitval terug te dringen door middel van het samen ontwikkelen van zogeheten ‘inductiearrangementen’. In zo’n arrangement beschrijft de school op welke wijze zij de startende leraar de eerste drie jaar gaat faciliteren en begeleiden. Vanuit Wageningen participeert men met een deelproject.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.