Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 23

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: q=Palmen
Check title to add to marked list
Actief koolfiltratie voor de glastuinbouw : Technologie voor behandeling van lozingswater in de glastuinbouwOnderdeel A: Ontwikkelen toepassing actief koolfiltratie, Onderdeel B: Technologie effectiever maken
Koeman-Stein, Nienke ; Palmen, Luc ; Ruijven, Jim van - \ 2018
Nieuwegein : KWR (KWR rapport 2018.033) - 50
Actieve kool voor verwijdering gewasbeschermingsmiddelen : uit lozingswater van de glastuinbouw
Ruijven, J.P.M. ; Staaij, M. van der; Eveleens-Clark, B. ; Beerling, E.A.M. ; Koeman, N. ; Palmen, L. - \ 2018
Bleiswijk : Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw (Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw rapport WPR-726) - 42
Zuivering met actief kool is in potentie een interessante techniek voor toepassing op lozingswater van de glastuinbouw. Doel van het project was het ontwikkelen en testen van een simpele en robuuste installatie op basis van poeder actief kool (PAC), die kan concurreren met alternatieve zuiveringstechnieken die reeds op de markt zijn. Een benchmark voor kosten van de installatie is berekend met een nieuw ontwikkelde rekentool (gekoppeld aan het model waterstromen), die voor situaties van individuele telers de investerings- en jaarkosten van de beschikbare zuiveringsinstallaties kan vergelijken. Deze rekentool is ook online beschikbaar gemaakt voor telers. De ontworpen installatie bestaat uit een doseerunit voor PAC, een geroerd reactorvat, een doseerunit voor vlokmiddel en nafiltratie met een doekfilter. Voor drie doseringen en drie contacttijden is voor SAE Super en Pulsorb WP235 het zuiveringsrendement bepaald. Verhogen van contacttijd en dosering verhoogt het zuiveringsrendement. Het gewenste zuiveringsrendement van 95% werd niet voor alle werkzame stoffen gehaald. Daarnaast was de toegepaste nafiltratie niet effectief genoeg en heeft nog optimalisatie nodig. Als spinoff van het project is inmiddels een installatie van WaterQ op basis van PAC en ultrafiltratie goedgekeurd voor het zuiveren van glastuinbouw lozingswater---Water purification using activated carbon is potentially an interesting technology for the removal of plant protection products from greenhouse discharge water. Goal of this project was development and testing of a simple and robust powdered activated carbon installation (PAC), that is competitive with already available technologies. A newly developed tool (connected with the ‘model waterstromen’ ) is capable of calculating a benchmark for cost of purification equipment for individual practical situations. This tool is publicly available online for growers. The developed installation consists of a PAC dosing unit, a stirred reaction tank, a dosing unit for flocculation of chemicals and filtration with a paper band filter. The purification efficacy is measured with this installation for three dosages and three contact times for SAE Super and Pulsorb WP235 PAC. Increasing the contact time and dosage increased the purification efficacy. The minimal purification efficacy of 95% was not reached for all active ingredients. In addition to that, chosen filtration needs optimisation to achieve a reasonable efficacy for application in practice. Project partner WaterQ in the meantime achieved an approval for an installation with PAC and ultrafiltration for purification of greenhouse discharge water as a spin-off from this project
Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten : Fase I: 2017
Beerling, Ellen ; Blok, Chris ; Cornelissen, Emile ; Eveleens-Clark, Barbara ; Gozales, Jorge ; Harmsen, Danny ; Koeman, Nienke ; Leyh, Romain ; Os, Eric van; Palmen, Luc ; Roest, Els van der; Ruijven, Jim van; Stijger, Ineke ; Voogt, Wim - \ 2018
Bleiswijk : Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw (Rapport WPR 748) - 46
In this project, solutions are developed to minimise leaching of nutrients and pesticides from greenhouses to the environment (esp. surface water), in order to comply with legislation and societal demands. In 2017 the following questions have been addressed: To prevent emission, drain solutions are reused or purified. Other water flows may deviate in compositionand possibilities for reuse or purification. The option for reuse or purification for these water flows has been investigated, and a working methodology for the end of a cultivation (e.g. cleaning) has been developed. Applications of Forward Osmosis in horticulture have been investigated. Water extracted from the discharge flow with Forward Osmosis using the concentrated nutrient solution holds prospects, but extracting irrigation water from brackish groundwater seems less feasible. In a long-term experiment, sodium (Na) standards for sweet pepper have been reinterpreted. It was shown that an increase in the Na standard up to 8-10 mmol/l causes no damage or loss in pepper production. Inaddition, it was shown that the split-root system can be used for uptake of extra Na without growth hampering. Furthermore, applying humate can prevent negative sodium effects at high sodium levels (Chinese cabbage). Finally, insight was gained into the risks associated with the use of chlorinated cleaning products in zero-discharge cultivations.
Verwijderen gewasbeschermingsmiddelen met actief kool
Ruijven, J.P.M. van; Beerling, E.A.M. ; Koeman-Stein, N. ; Palmen, Luc ; Boxhoorn, H. ; Blaak, H. ; Blok, J.J. de; Gelder, B. van; Schoenmakers, M. - \ 2017
Onderzoek zuiveringsinstallaties
Ruijven, J.P.M. van; Staaij, M. van der; Os, E.A. van; Beerling, E.A.M. ; Beerendonk, Erwin ; Palmen, Luc ; Paalman, Marcel ; Koeman-Stein, Nienke - \ 2016
Meer licht biedt perspectief voor palmen
Telgen, H.J. van; Noort, F.R. van - \ 2007
Gewasnieuws Potplanten - groene en bonte planten 10 (2007)1. - p. 4 - 4.
Meer licht perspectiefrijk voor palmen
Schapendonk, A.H.C.M. ; Telgen, H.J. van; Noort, Filip van - \ 2007
Vakblad voor de Bloemisterij 62 (2007)7. - ISSN 0042-2223 - p. 42 - 42.
tuinbouw - palmen als sierplanten - gewasproductie - belichting - kunstmatige verlichting - agrarische bedrijfsvoering - onderzoek - horticulture - ornamental palms - crop production - illumination - artificial lighting - farm management - research
Wanneer men bij palmen extra licht toelaat biedt dit perspectieven voor prodcutieverhoging. Dit moet echter wel voorzichtig getoetst worden. In onderzoek lijkt vooral relatieve vochtigheid invloed te hebben op de hogere lichtbenutting. Een reportage over de lichthuishouding bij palmproductie
Palmzaadkever opsporen met lichtval en alcohol
Bloemhard, C.M.J. - \ 2006
Vakblad voor de Bloemisterij 61 (2006)20. - ISSN 0042-2223 - p. 48 - 49.
palmen als sierplanten - plantenplagen - coccoidea - insecten - diagnostische technieken - gewasbescherming - bestrijdingsmethoden - biologische bestrijding - landbouwkundig onderzoek - ornamental palms - plant pests - insects - diagnostic techniques - plant protection - control methods - biological control - agricultural research
De palmzaadkever houdt er een verborgen levenswijze op na. Met een lichtval zijn de volwassenen, vliegende vrouwtjes goed te vangen. Tijdige signalering verbetert de bestrijding, maar vooral schoon uitgangsmateriaal importeren verlaagt de infectiedruk
Onderzoek naar optimale lichtomstandigheden bij palmen
Telgen, H.J. van; Noort, F.R. van - \ 2006
Gewasnieuws Potplanten - groene en bonte planten 9 (2006)4. - p. 1 - 1.
Optimale lichthoeveelheid palmen
Telgen, H.J. van - \ 2006
Gewasnieuws Potplanten - groene en bonte planten 9 (2006)3. - p. 1 - 1.
Onderzoek naar optimale lichtomstandigheden bij palmen
Baas, R. - \ 2006
Gewasnieuws Potplanten - groene en bonte planten 9 (2006)2. - p. 1 - 1.
Optimalisatie lichtomstandigheden palmen: onderzoek naar de hoeveelheid toelaatbaar licht in een palmenteelt
Telgen, H.J. van; Noort, F. van; Schapendonk, A.H.C.M. - \ 2006
Naaldwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. (Rapporten PPO ) - 31
arecaceae - cultuurmethoden - lichtregiem - teelt onder bescherming - potplanten - cultural methods - light regime - protected cultivation - pot plants
Beheersing van de palmzaadkever, Coccotrypes carpophagus, in palmen
Bloemhard, C.M.J. ; Slooten, M.A. van - \ 2005
Naaldwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Glastuinbouw
scolytidae - plantenplagen - palmen als sierplanten - zaden - glastuinbouw - containerplanten - plantenziektebestrijding - plagenbestrijding - plant pests - ornamental palms - seeds - greenhouse horticulture - container grown plants - plant disease control - pest control
De palmzaadkever Coccotrypes sp. zijn met allerlei zaden en palmen mee over de gehele wereld verspreid. Door zijn levenswijze is de kever moeilijk te bestrijden. In eerste instantie ging men uit van de soort Coccotrypes dactyliperda. Na determinatie van kevers uit de teelt van kentia, chamaedorea en areca bleek het echter om de soort C. carpophagus te gaan. Het zaad van chamaedorea wordt in grote partijen ingekocht. Een deel van het zaad wordt direct gebruikt. De rest wordt bewaard in een koelruimte bij ca 8oC. Bij een vergelijking van zaadopslag bij 4, 8 en 12oC bleek na één, twee en vier weken de overleving van de volwassen palmzaadkevers bij alle temperaturen af te nemen naarmate het zaad langer opgeslagen lag. Hoe lager de temperatuur echter was, hoe sneller het overlevingspercentage afnam. Het is echter niet bekend in hoeverre het zaad nog goed kiemt na opslag bij 4oC. Kentia wordt als kiemplant ingekocht. Deze worden niet opgeslagen. Een koude behandeling op het bedrijf is hierbij geen optie. Heeft de kever zich eenmaal in de kas weten te vestigen, dan draagt een goede signaleringsmethode bij aan een tijdige bestrijding van de palmzaadkever. Er is een vergelijking uitgevoerd met de Lindgren Funnel Trap, de delta val en een door PPO gemaakte lichtval. Bij alle vallen werd eveneens gebruikt gemaakt van een 70%-ethanol oplossing als extra lokstof. Er is gekeken naar het tijdstip waarop de valtypes de kevers voor het eerst signaleerden en het aantal kevers dat er mee gevangen werd als indicatie voor de plaagdruk. De lichtval van het PPO bleek de kevers het eerste te signaleren en ook langer door in het seizoen nog te signaleren. Ook waren de aantallen beduidend hoger dan in de andere twee valtypes.
Temperatuurgrenzen palmen : temperatuurgrenzen bij gebruik van temperatuurintegratie bij palmen
Korsten, P.H.J. ; Gelder, A. de - \ 2005
Naaldwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Glastuinbouw (PPO rapport ) - 29
arecaceae - teelt onder bescherming - temperatuur - koudetolerantie - protected cultivation - temperature - cold tolerance
Opogona laat zich moeilijk pakken
Bloemhard, C.M.J. - \ 2005
Vakblad voor de Bloemisterij 60 (2005)1. - ISSN 0042-2223 - p. 50 - 50.
opogona sacchari - insecten - plantenplagen - palmen als sierplanten - gewasbescherming - plagenbestrijding - biologische bestrijding - organismen ingezet bij biologische bestrijding - landbouwkundig onderzoek - insects - plant pests - ornamental palms - plant protection - pest control - biological control - biological control agents - agricultural research
De uit de tropen afkomstige bananenboorder Opogona sacchari is een schadelijke mot die zich in de Nederlandse palmenteelt probeert te vestigen. Bij geïmporteerde stekmaterialen bestaat de kans op aantasting door rupsen van deze mot. Het is dan ook noodzakelijk om dit quarantaine-organisme een halt toe te roepen. PPO onderzocht hoe
Biologische bestrijding Opogona sacchari in palmen : laboratoriumproeven en potproeven
Bloemhard, C.M.J. ; Slooten, M.A. van - \ 2004
Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Glastuinbouw - 36
opogona sacchari - chamaedorea - palmen als sierplanten - plantenziektebestrijding - biologische bestrijding - glastuinbouw - ornamental palms - plant disease control - biological control - greenhouse horticulture
In de teelt van palmen (Chamaedorea, Areca) komt schade voor door de Bananenboorder, Opogona sacchari. in laboratoriumproeven en potproeven is getoetst of nematoden, insectpathogene schimmels of een bacterie ingezet kunnen worden voor de bestrijding van de larven van O. sacchari. Het inzetten van insectpathogene nematoden tijdens het oppotten van chamaedorea planten als preventieve maatregel is weinig zinvol. Binnen enkele weken zijn de aantallen waarschijnlijk zover gedaald dat ze niet meer in staat zijn de Opogona larven te bestrijden. De infectiedruk van H. bacteriophora lijkt hierbij iets langer stand te houden dan van S. feltiae.
Inventarisatie problemen met wol-, schild- en dopluizen in bloemisterijgewassen
Boertjes, B.C. ; Fransen, J.J. ; Marissen, N. - \ 2003
Aalsmeer : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Glastuinbouw - 51
pseudococcidae - coccidae - sierplanten - glastuinbouw - plantenplagen - geïntegreerde bestrijding - gewasbescherming - plagenbestrijding - ornamental plants - greenhouse horticulture - plant pests - integrated control - plant protection - pest control
Als gevolg van het toenemend internationaal verkeer van plantmateriaal worden de risico’s op aantastingen door wol-, dop- en schildluizen groter. Daarbij komt dat breedwerkende middelen steeds minder gebruikt worden bij een verdere doorvoering van geïntegreerde bestrijding van gangbare plagen en door het verdwijnen van middelen. Hierdoor worden plagen die vroeger in het schema van breedwerkende middelen vanzelf werden meegenomen, opeens zichtbaar. Bestrijding van deze plagen vormt een bottleneck in de geïntegreerde bestrijding omdat tegen deze hardnekkige insecten momenteel alleen breedwerkende middelen voorhanden zijn. Daarnaast is het bestrijdingsresultaat van deze middelen vaak onvoldoende, waardoor ze frequent toegepast worden. PPO Glastuinbouw voerde een inventarisatie uit van de aanwezige soorten wol-, dop- en schildluizen en mate van schade en mogelijkheden van biologische en chemische bestrijdingsmethoden. Het project met de titel “Inventarisatie problemen met wol-, schild- en dopluizen” is gefinancierd door het Productschap Tuinbouw. Om na te gaan welke soorten problemen geven is een oproep gedaan in nieuwsbrieven van diverse LTO-gewasgroepen om wol-, dop- en schildluisproblemen te melden. Tevens werd verzocht materiaal voor opkweek en determinatie op te sturen naar het PPO. Naar aanleiding daarvan zijn meerdere inzendingen van materiaal binnengekomen. De wol-, dop- en schildluizen behoren tot de grote groep van plantensapzuigende insecten en zijn verwant aan wittevliegen en bladluizen. Kenmerkend is dat deze insecten zich veelal ‘te voet’ verplaatsen, want er komen geen gevleugelde vrouwtjes voor. Wel zijn de mannetjes vrijwel altijd gevleugeld. Verspreiding over grotere afstand vindt plaats door middel van wind, vogels, andere insecten, plantmateriaal en via kleding. Tekenen van aantasting zijn het glimmend worden van bladeren door honingdauw dat door wolluizen en dopluizen geproduceerd wordt, en groeiremming, bladverkleuring en misvorming. Veel van de in kassen voorkomende wol-, dop- en schildluizen tasten een breed scala aan siergewassen aan, waaronder potplanten (o.a. palmen, schefflera, croton, ficus, kalanchoë) en kuipplanten (camelia, oleander, eucalyptus, bougainville), maar ook snijbloemen zoals bijvoorbeeld roos en cymbidium. De meest voorkomende wolluis in Nederlandse kassen is de citruswolluis, Planococcus citri. Daarnaast komen onder andere de langstaartwolluis, Pseudococcus longispinus, en de kortstaartwolluis, Pseudococcus viburni, voor. Wat betreft schildluizen hadden de meeste inzendingen naar het PPO betrekking op schildluizen in cymbidium en de soorten die daar op voorkwamen waren Boisduval schildluis, Diaspis boisduvalii, en Oleander schildluis, Aspidiotus nerii. Een dopluis soort die tijdens de inventarisatie werd aangetroffen was de platte dopluis, Coccus hesperidum. Andere regelmatig voorkomende soorten in Nederlandse kassen zijn de halveboldopluis, Saissetia coffeae, en Saissetia oleae. Na een beschrijving van de levenswijze van wol-, dop en schildluizen, worden de belangrijkste soorten wol-, dop- en schildluizen apart besproken. Momenteel worden wol-, dop- en schildluizen veelvuldig biologisch bestreden in kantoortuinen en binnentuinen van zwembaden, dierentuinen en kassen bij botanische tuinen. De resultaten van biologische bestrijding zijn voor deze toepassingsgebieden over het algemeen goed, maar dit zijn nog geen productiekassen. Naast een literatuuronderzoek en een inventarisatie onder telers is onderzoek gedaan naar entomopathogene schimmels voor de bestrijding van dop- en schilluizen, chemische bestrijding van wolluis, chemische bestrijding van schildluis en biologische bestrijding van schildluis. De drie laatst genoemde onderzoeken worden in aparte delen van dit verslag beschreven. Voor een samenvatting van deze onderzoeken wordt verwezen naar het betreffende deel.
Stikstof en fosfor bij groene en bonte planten : onderzoek op bedrijven met Dracaena, Dieffenbachia, Hedera, Palmen, Schefflera en varens
Burg, A.M.M. van der; Kreij, C. de - \ 2002
Naaldwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Glastuinbouw (PPO 563) - 32
sierplanten - stikstof - fosfor - dracaena - dieffenbachia - hedera - schefflera - arecaceae - ornamental plants - nitrogen - phosphorus
Inventarisatie van bodemgebonden plagen in palmen
Messelink, G.J. ; Korsten, P.H.J. - \ 2002
Naaldwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Glastuinbouw - 11
arecaceae - sierplanten - plantenplagen - inventarisaties - teelt onder bescherming - ornamental plants - plant pests - inventories - protected cultivation
Bladpunten bij palmen : de invloed van kasklimaat, bemesting en teeltseizoen op de gevoeligheid voor het ontstaan van bruine bladpunten tijdens en na de teelt van Chamaedorea en Chrysalidocarpus
Mulderij, G.E. - \ 1999
Aalsmeer : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente, Vestiging Aalsmeer (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente 214) - 43
chamaedorea - chrysalidocarpus - palmen als sierplanten - bruinkleuring - palmbladeren - klimaat - plantenvoeding - glastuinbouw - ornamental palms - browning - palm leaves - climate - plant nutrition - greenhouse horticulture
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.