Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 212

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: q=Römkens
Check title to add to marked list
Risico-evaluatie Bunschoten : een evaluatie van ecologische en landbouwkundige risico’s in de polder gelegen aan de Westdijk te Bunschoten
Römkens, Paul ; Lahr, Joost ; Brand, Ellen - \ 2019
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2955) - 61
In het poldergebied gelegen achter de met TGG opgehoogde dijk te Bunschoten is sprake van verhoogde concentraties aan met name zouten in grond- en oppervlaktewater in de teensloot achter de dijk en, in mindere mate, in de sloten in het achterliggende poldergebied. Concentraties in het slootwater zijn met name hoog in de winterperiode en overschrijden dan voor chloride, ammonium en sulfaat de advieswaarden voor veedrenking en gewasgroei (gras). Aanvullende metingen van de bodemkwaliteit van met baggerspecie behandelde percelen laten een beperkte invloed zien van het opbrengen van bagger op de concentraties van stoffen in de bodem. Een toename van de concentratie is beperkt gemeten voor zouten en niet of veel minder voor niet-mobiele stoffen (o.a. metalen). Vo or de metalen geldt dat de samenstelling van de bagger zodanig is dat er volgens de huidige wetgeving geen beperking geldt voor het opbrengen op de kant. Echter voor chloride en sulfaat moet de zorgplicht worden aangehouden. Risico’s voor weidevogels lijken beperkt, gezien de geringe invloedvan de waterkwaliteit op de gebiedsgemiddelde omgevingskwaliteit. Lokaal zijn de bodemcondities zodanig dat effecten op bodemfauna en gewasgroei aannemelijk of reëel zijn, zeker bij de plekken waar zoutvorming is opgetreden. Deze effecten zijn echter vooralsnog beperkt tot kleine gebieden. Afdammen van de sloten grenzend aan de teensloot lijkt niet afdoende om de intrusie van zout te voorkomen, zoals blijkt uit de eenmalige monitoring van de concentraties aan zouten in een aantal afgedamde sloten. Korte-termijn-aanbevelingen zijn o.a. het continueren van het doorspoelen van de sloten, het niet gebruiken van het water uit de teensloot voor drinkwater (vee), het monitoren van het geleidingsvermogen in de afgedamde sloten gedurende het seizoen dat de percelen beweid worden en een aangepast baggerbeheer i.v.m. chloride en sulfaat.
Bodem-, gewas-en ecologische kwaliteit Ilperveld : monitoringsresultaten 2015-2017
Römkens, Paul ; Linders, Jim - \ 2019
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research report 2938) - 79
In opdracht van de provincie Noord-Holland zijn een aantal voormalige stortplaatsen en een waterbodem in het Ilperveld gesaneerd in de periode 2003-2013. Daarbij zijn in het gebied zes verschillende deelsaneringen uitgevoerd. Daarbij is in een vooronderzoek vastgesteld dat de bodemkwaliteit, met name de gehalten aan koper, in een aantal deelgebieden mogelijk aanleiding geeft tot ecologische risico’s en gezondheidsrisico’s voor vee (schapen). Monitoring van bodem- en gewaskwaliteit gedurende drie opeenvolgende jaren (2015-2017) toont echter aan dat, ofschoon de bodemkwaliteit in een aantal deelgebieden niet aan de advieswaarde voor schapen voldoet, er geen sprake is van risico’s voor de diergezondheid. Ook de opname van koper door wormen wijkt niet af van die welke is aangetroffen in niet specifiek belaste gebieden. Wel toont het gewasonderzoek dat er sprake is van een grote jaarlijkse variatie in de gehalten aan koper in gras, met pieken in de winter en lage gehalten in de zomer. Dit onderzoek toont echter aan dat dit niet leidt tot een overschrijding van de toegestane dagelijkse inname – op jaarbasis – voor schapen. Bovendien is deze spreiding ook aangetoond in niet-belaste percelen. De gemeten verhoogde kopergehalten in gras zijn niet of slechts zeer beperkt het gevolg van de verhoogde bodemgehalten. Op basis van de huidige kwaliteit van de afdeklagen geven deze resultaten daarom geen aanleiding voor aanpassen van het beweidingsbeheer van het gebied met het oog op de diergezondheid.
Noodzakelijke indicatoren voor de beoordeling van de gezondheid van Nederlandse landbouwbodems : Selectie van fysische, chemische en biologische indicatoren voor het meten van de bodemgezondheid
Elsen, Erik van den; Knotters, Martin ; Heinen, Marius ; Römkens, Paul ; Bloem, Jaap ; Korthals, Gerard - \ 2019
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2944) - 81
A healthy soil is crucial for mankind. In order to be able to assess soil health, soil health must first be quantified. This can be done on the basis of assessing a limited number of physical, chemical and biological indicators. This report describes how, on the basis of literature research, it is determined which indicators are most suitable for determining soil health. The influence of prevailing environmental variables is also described. Finally, five recommendations are made.
WUR-WENR, pre-final STRUBIAS End report
Saveyn, Hans ; Huygens, Dries ; Tonini, Davide ; Eder, Peter ; Delgado Sancho, Luis ; Ehlert, P.A.I. ; Römkens, P.F.A.M. - \ 2018
Wageningen University & Research - 15 p.
Impact of cadmium levels in fertilisers on cadmium accumulation in soil and uptake by food crops
Römkens, Paul ; Rietra, René ; Kros, Hans ; Voogd, Jan Cees ; Vries, Wim de - \ 2018
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2889) - 115
Cadmium (Cd) and other heavy metals (lead (Pb), arsenic (As), chromium (Cr) and zinc (Zn)) occur naturally in fertilisers but at variable levels. To determine whether or not levels of metals in fertiliser affect the absorption of Cd and other metals by agricultural crops, a greenhouse study was performed to measure the uptake of Cd and other metals from 7 different soils grounds treated with either mineral fertiliser with increasing levels of Cd and one type of animal manure (cattle manure). The results show that there is no significant difference in absorption of Cd nor on other metals when P fertiliser is used with levels of Cd varying between 0.04 and 60 mg Cd kg-1 P2O5. Differences in soil properties (e.g. acidity and organic matter content) in combination with the content of Cd in the soil control the short term (1 harvest cycle) variation of Cd concentrations in crops. Long-term (100 years) calculations on a field and regional scale, however, show that the content of Cd in P fertilisers does affect both levels in soil and that in crops. Dynamic model simulations at EU level indicate that accumulation of Cd in soil (arable and grassland) continues if the Cd content in P fertilisers exceeds 20 mg Cd kg-1 P2O5. The calculated average long-term relative changes in both soil and arable crops relative to current levels are in the order of magnitude of +0.2% if no more Cd is applied via P fertiliser to 12.1% to 16% if, at the European level the concentration of Cd in mineral P-fertilisers averages 60 or 80 mg Cd kg-1 P2O5 respectively.
Evaluation of a single extraction test to estimate the human oral bioaccessibility of potentially toxic elements in soils : Towards more robust risk assessment
Rodrigues, S.M. ; Cruz, N. ; Carvalho, L. ; Duarte, A.C. ; Pereira, E. ; Boim, A.G.F. ; Alleoni, L.R.F. ; Römkens, P.F.A.M. - \ 2018
Science of the Total Environment 635 (2018). - ISSN 0048-9697 - p. 188 - 202.
ISO-17586:2016 - Oral bioaccessibility - Potentially toxic elements - Risk assessment - SBET - UBM
Intake of soil by children and adults is a major exposure pathway to contaminants including potentially toxic elements (PTEs). However, only the fraction of PTEs released in stomach and intestine are considered as bioaccessible and results from routine analyses of the total PTE content in soils, therefore, are not necessarily related to the degree of bioaccessibility. Experimental methods to determine bioaccessibility usually are time-consuming and relatively complicated in terms of analytical procedures which limits application in first tier assessments. In this study we evaluated the potential suitability of a recently developed single extract method (ISO-17586:2016) using dilute (0.43 M) nitric acid (HNO3) to mimic the bioaccessible fraction of PTEs in soils. Results from 204 soils from Portugal, Brazil and the Netherlands including all major soil types and a wide range of PTEs' concentrations showed that the extraction efficiency using 0.43 M HNO3 of Ba, Cd, Cu, Ni, Pb and Zn in soils is related to that of in vitro methods including the Simple Bioaccessibility Extraction Test (SBET) and Unified BARGE Method (UBM). Also, differences in the degree of bioaccessibility resulting from differences in parent material, geology and climate conditions did not affect the response of the 0.43 M HNO3 extraction which is a prerequisite to be able to compare results from different soils. The use of 0.43 M HNO3 as a first screening of bioaccessibility therefore offers a robust and representative way to be included in first tier standard soil tests to estimate the oral bioaccessibility. Capsule: The single dilute (0.43 M) nitric acid extraction can be used in first tier soil risk assessment to assess both geochemical reactivity and oral bioaccessibility of PTEs.
Impact of nitrogen, phosphorus and metals on food, soil and water quality : Comparison of current and critical metal inputs and soil metal concentrations in agricultural soils in EU-27 in view of ecotoxicological impacts on soil organisms
Vries, W. de; Römkens, P.F.A.M. - \ 2017
EEA - European Environment Agency - 14 p.
Perspectieven voor de afzet van (fosfaat-verarmd) zuiveringsslib naar de landbouw
Regelink, Inge ; Ehlert, Phillip ; Römkens, Paul - \ 2017
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2819) - 75
afvalwater - rioolslib - besmetters - zware metalen - mest - fosfaten - landbouw - afvalhergebruik - waste water - sewage sludge - contaminants - heavy metals - manures - phosphates - agriculture - waste utilization
Het project heeft als doel om nieuwe afzetroutes te formuleren waarbij zuiveringsslib op een duurzame wijze wordt verwerkt tot meststoffen en bodemverbeteraars zodat waardevolle nutriënten en organische stof worden hergebruikt.
Evaluation of the Single Dilute (0.43 M) Nitric Acid Extraction to Determine Geochemically Reactive Elements in Soil
Groenenberg, Jan E. ; Römkens, Paul F.A.M. ; Zomeren, André van; Rodrigues, S.M. ; Comans, Rob N.J. - \ 2017
Environmental Science and Technology 51 (2017)4. - ISSN 0013-936X - p. 2246 - 2253.

Recently a dilute nitric acid extraction (0.43 M) was adopted by ISO (ISO-17586:2016) as standard for extraction of geochemically reactive elements in soil and soil like materials. Here we evaluate the performance of this extraction for a wide range of elements by mechanistic geochemical modeling. Model predictions indicate that the extraction recovers the reactive concentration quantitatively (>90%). However, at low ratios of element to reactive surfaces the extraction underestimates reactive Cu, Cr, As, and Mo, that is, elements with a particularly high affinity for organic matter or oxides. The 0.43 M HNO3 together with more dilute and concentrated acid extractions were evaluated by comparing model-predicted and measured dissolved concentrations in CaCl2 soil extracts, using the different extractions as alternative model-input. Mean errors of the predictions based on 0.43 M HNO3 are generally within a factor three, while Mo is underestimated and Co, Ni and Zn in soils with pH > 6 are overestimated, for which possible causes are discussed. Model predictions using 0.43 M HNO3 are superior to those using 0.1 M HNO3 or Aqua Regia that under- and overestimate the reactive element contents, respectively. Low concentrations of oxyanions in our data set and structural underestimation of their reactive concentrations warrant further investigation.

Ashes from fluidized bed combustion of residual forest biomass : recycling to soil as a viable management option
Cruz, Nuno C. ; Rodrigues, Sónia M. ; Carvalho, Lina ; Duarte, Armando C. ; Pereira, Eduarda ; Romkens, Paul ; Tarelho, Luís A.C. - \ 2017
Environmental Science and Pollution Research 24 (2017)17. - ISSN 0944-1344 - p. 14770 - 14781.
Bottom ash - Fly ash - Portugal - Recycling - Soil amendment
Although bottom ash (BA) [or mixtures of bottom and fly ash (FA)] from clean biomass fuels is currently used as liming agent, additive for compost, and fertilizer on agricultural and forest soils in certain European countries, in several other countries most of the ashes are currently disposed in landfills. This is due to both a lack of a proper classification of the materials and of regulatory barriers. Chemical characterization including analysis of an array of potentially toxic elements (PTEs) proved that over 100,000 tons of BA currently landfilled every year in Portugal actually complied with legal limits for PTEs for soil fertilizers applied in other countries. Pot experiments were conducted, testing three dosages of BA and FA (1, 2.5, and 5%, in weight) in three mining soils with different properties. Additions of ash materials to soils led to an increase in the pore water pH relative to control pots (0% of ash added) and had a clear impact on DOC and on the solubilization of both macro- and micronutrients (notably Cu). The results from the case study using BA and FA from a Portuguese biomass thermal power plant demonstrate that it is imperative to further develop a regulatory framework to alleviate technological and environmental barriers for biomass ash utilization as raw material for fertilizers and/or soil liming agent, in accordance with the goals of the circular economy. A more harmonized view on how to assess the merits and risks of the re-use of these materials is also needed.
Visiedocument gebruik van biobeschikbaarheid in bodembeoordeling : mogelijkheden voor metalen in bodem en waterbodem
Lijzen, J.P.A. ; Verschoor, A.J. ; Mesman, M. ; Boer, P.T. ; Osté, L. ; Römkens, P. - \ 2017
Bilthoven : Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM briefrapport 2015-0215) - 86
Om te bepalen of de kwaliteit van een bodem geschikt is voor (her)gebruik, wordt een risicobeoordeling uitgevoerd. Daarmee wordt onder meer beoordeeld of de aanwezige metalen een risico vormen voor mens, plant en dier. Momenteel wordt hiervoor de totale concentratie van de aanwezige metalen gemeten. Bekend is echter dat niet al het aanwezige metaal schadelijke effecten veroorzaakt. Door de hoeveelheid metalen te bepalen die effecten kan veroorzaken, wordt de risicobeoordeling van metalen in land- en waterbodem verbeterd. Aanbevolen wordt een meetmethode met verdund salpeterzuur toe te passen waarmee dit kan. Het RIVM heeft een visiedocument opgesteld, waarin staat waar, hoe en waarom dit in het bodem- en waterbodembeleid mogelijk is.
Cadmium in soil, crops and resultant dietary exposure
Rietra, R.P.J.J. ; Mol, G. ; Rietjens, I.M.C.M. ; Römkens, P.F.A.M. - \ 2017
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2784) - 39
cadmium - soil - food intake - crops - exposure - fertilizers - food safety - toxicology - bodem - voedselopname - gewassen - blootstelling - kunstmeststoffen - voedselveiligheid - toxicologie
Effectbeoordeling van het voorstel voor een nieuwe Europese Meststoffenverordening : analyse van de aanvoer van zware metalen de landbouwbodem en gevolgen voor vrije verhandeling van nationale meststoffen
Römkens, Paul ; Rietra, René ; Ehlert, Philip - \ 2016
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2766) - 99
kunstmeststoffen - wetgeving - dierlijke meststoffen - zware metalen - effecten - milieuwetgeving - europa - fertilizers - legislation - animal manures - heavy metals - effects - environmental legislation - europe
De Europese Commissie (COM) heeft een nieuw pakket voor de circulaire economie goedgekeurd om de overgang naar een circulaire economie in Europa te stimuleren. Oogmerk is om een stimulans en een versterking te geven aan het mondiale concurrentievermogen en duurzame economische groei en nieuwe werkgelegenheid te creëren. Het pakket stelt maatregelen voor die uitgewerkt zijn in een actieplan. Deze maatregelen sturen aan op een overgang van een lineaire economie naar een circulaire economie. Tot uitvoering van het pakket heeft COM maatregelen aangewezen. Een van de maatregelen is een herziening van de Europese meststoffenverordening (CEP, 2016) om de erkenning van organische meststoffen en op afval gebaseerde meststoffen in een geharmoniseerde markt te vergemakkelijken Deze studie onderzoekt de effecten van dit voorstel en richt zich daarbij vooral op mogelijke consequenties van de door CEP 2016 voorgestelde criteria voor meststoffen, waaronder organische en anorganische reststoffen op de gewaskwaliteit en op de belasting van de bodem met contaminanten waaronder Cadmium (Cd), Chroom (Cr), Kwik (Hg), Nikkel (Ni), Lood (Pb), en Arseen (As) en micronutriënten Koper (Cu) en Zink (Zn). Daarnaast wordt via een generieke analyse in kaart gebracht of huidige nationale meststoffen kunnen voldoen aan de door de nieuwe Europese meststoffenverordening voorgestelde eisen voor waardegevende bestanddelen en contaminanten. Tevens is onderzocht of mest en producten van mestverwerking kunnen ressorteren onder de voorgestelde CEPbepalingen (2016). Ten slotte is onderzocht of de huidige afval- en reststromen die als co-vergistingsmateriaal toegelaten zijn, aangemerkt kunnen worden als bioafval conform Richtlijn 2008/98/EG.
Advantages and limitations of chemical extraction tests to predict mercury soil-plant transfer in soil risk evaluations
Monteiro, R.J.R. ; Rodrigues, S.M. ; Cruz, N. ; Henriques, B. ; Duarte, A.C. ; Römkens, P.F.A.M. ; Pereira, E. - \ 2016
Environmental Science and Pollution Research 23 (2016)14. - ISSN 0944-1344 - p. 14327 - 14337.
Agricultural soils - Chemical availability - Mercury - Plant uptake - Risk assessment - Soil tests

In this study, we compared the size of the mobile Hg pool in soil to those obtained by extractions using 2 M HNO3, 5 M HNO3, and 2 M HCl. This was done to evaluate their suitability to be used as proxies in view of Hg uptake by ryegrass. Total levels of Hg in soil ranged from 0.66 to 70 mg kg−1 (median 17 mg kg−1), and concentrations of Hg extracted increased in the order: mobile Hg <2 M HNO3 <5 M HNO3 <2 M HCl. The percentage of Hg extracted relative to total Hg in soil varied from 0.13 to 0.79 % (for the mobile pool) to 4.8–82 % (for 2 M HCl). Levels of Hg in ryegrass ranged from 0.060 to 36 mg kg−1 (median 0.65 mg kg−1, in roots) and from 0.040 to 5.4 mg kg−1 (median 0.34 mg kg−1, in shoots). Although results from the 2 M HNO3 extraction appeared to the most comparable to the actual total Hg levels measured in plants, the 2 M HCl extraction better expressed the variation in plant pools. In general, soil tests explained between 66 and 86 % of the variability of Hg contents in ryegrass shoots. Results indicated that all methods tested here can be used to estimate the plant total Hg pool at contaminated areas and can be used in first tier soil risk evaluations. This study also indicates that a relevant part of Hg in plants is from deposition of soil particles and that splashing of soil can be more significant for plant contamination than actual uptake processes. [Figure not available: see fulltext.]

A framework to measure the availability of engineered nanoparticles in soils : Trends in soil tests and analytical tools
Rodrigues, S.M. ; Trindade, T. ; Duarte, A.C. ; Pereira, E. ; Koopmans, G.F. ; Römkens, P.F.A.M. - \ 2016
TrAC : Trends in Analytical Chemistry 75 (2016). - ISSN 0165-9936 - p. 129 - 140.
Analysis - Availability - Detection - Extraction - Metal-based nanoparticles

In this study, the reactions of engineered nanoparticles (ENPs) in soils, with respect to their nanospecific properties, and observed effects of key soil properties (e.g. pH, ionic strength and natural colloids) on their stability in pore water are discussed. Key processes include aggregation and dissolution of ENPs, straining of ENPs in the solid matrix, stabilization of ENPs in pore water due to binding of molecules from dissolved organic matter (DOM) and inorganic colloids and the effect of artificial coatings. In view of these processes, this study provides guidance in the development of a framework to measure available and total soil contents of ENPs, via a set of extraction methods and advanced analytical tools. Particularly, the lack of effective extraction methods is thoroughly discussed regarding the identification of most relevant research gaps preventing an effective assessment of the availability, mobility and risks of exposure of sensitive receptors to ENPs in soils.

Soil-pore water distribution of silver and gold engineered nanoparticles in undisturbed soils under unsaturated conditions
Tavares, D.S. ; Rodrigues, S.M. ; Cruz, N. ; Carvalho, C. ; Teixeira, T. ; Carvalho, L. ; Duarte, A.C. ; Trindade, T. ; Pereira, E. ; Römkens, P.F.A.M. - \ 2015
Chemosphere 136 (2015). - ISSN 0045-6535 - p. 86 - 94.
Chemical availability - Risk assessment - Silver/gold nanoparticles - Soil contamination - Soil distribution

Release of engineered nanoparticles (ENPs) to soil is well documented but little is known on the subsequent soil-pore water distribution of ENPs once present in soil. In this study, the availability and mobility of silver (Ag) and gold (Au) ENPs added to agricultural soils were assessed in two separate pot experiments. Pore water samples collected from pots from day 1 to 45 using porous (

Modelling metal accumulation using humic acid as a surrogate for plant roots
Yen Le, T.T. ; Swartjes, Frank ; Romkens, Paul ; Groenenberg, J.E. ; Wang, Peng ; Lofts, Stephen ; Hendriks, A.J. - \ 2015
Chemosphere 124 (2015)1. - ISSN 0045-6535 - p. 61 - 69.
Affinity - Metal - Modelling - Root uptake - WHAM

Metal accumulation in roots was modelled with WHAM VII using humic acid (HA) as a surrogate for root surface. Metal accumulation was simulated as a function of computed metal binding to HA, with a correction term (EHA) to account for the differences in binding site density between HA and root surface. The approach was able to model metal accumulation in roots to within one order of magnitude for 95% of the data points. Total concentrations of Mn in roots of Vigna unguiculata, total concentrations of Ni, Zn, Cu and Cd in roots of Pisum sativum, as well as internalized concentrations of Cd, Ni, Pb and Zn in roots of Lolium perenne, were significantly correlated to the computed metal binding to HA. The method was less successful at modelling metal accumulation at low concentrations and in soil experiments. Measured concentrations of Cu internalized in L. perenne roots were not related to Cu binding to HA modelled and deviated from the predictions by over one order of magnitude. The results indicate that metal uptake by roots may under certain conditions be influenced by conditional physiological processes that cannot simulated by geochemical equilibrium. Processes occurring in chronic exposure of plants grown in soil to metals at low concentrations complicate the relationship between computed metal binding to HA and measured metal accumulation in roots.

Testing single extraction methods and in vitro tests to assess the geochemical reactivity and human bioaccessibility of silver in urban soils amended with silver nanoparticles
Cruz, N. ; Rodrigues, S.M. ; Tavares, D. ; Monteiro, R.J.R. ; Carvalho, L. ; Trindade, T. ; Duarte, A.C. ; Pereira, E. ; Romkens, Paul - \ 2015
Chemosphere 135 (2015). - ISSN 0045-6535 - p. 304 - 311.
Bioavailability - Engineered silver nanoparticles - Geochemical reactivity - In vitro bioaccessibility - Soil pollution

To assess if the geochemical reactivity and human bioaccessibility of silver nanoparticles (AgNPs) in soils can be determined by routine soil tests commonly applied to other metals in soil, colloidal Ag was introduced to five pots containing urban soils (equivalent to 6.8mgAgkg-1 soil). Following a 45days stabilization period, the geochemical reactivity was determined by extraction using 0.43M and 2M HNO3. The bioaccessibility of AgNPs was evaluated using the Simplified Bioaccessibility Extraction Test (SBET) the "Unified BARGE Method" (UBM), and two simulated lung fluids (modified Gamble's solution (MGS) and artificial lysosomal fluid (ALF)).The amount of Ag extracted by 0.43M and 2M HNO3 soil tests was

Actualisering methodiek en protocol om de fosfaattoestand van de bodem vast te stellen
Ehlert, P.A.I. ; Geel, W.C.A. van; Koopmans, G.F. ; Curth-van Middelkoop, J.C. ; Römkens, P.F.A.M. ; Verloop, J. - \ 2015
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 39) - 68
landbouwgronden - bodemchemie - fosfaten - grondanalyse - mestbeleid - agricultural soils - soil chemistry - phosphates - soil analysis - manure policy
De gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat voor landbouwgronden zijn een belangrijke pijler van het Nederlandse mest- en ammoniakbeleid. Een goede bepaling en duiding van de fosfaattoestand van de bodem is daarbij van groot belang. Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken heeft de CDM de methoden voor de bepaling van de fosfaattoestand van de bodem beoordeeld, en een advies opgesteld over de meest geschikte methoden voor de bemonstering van de bodem en de fosfaattoestand te bepalen
Nut en noodzaak van bodemgeochemische gegevens
Romkens, Paul - \ 2015
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.