Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 5 / 5

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: q=Repko
Check title to add to marked list
Analyse van de macrofauna van de Hierdense Beek
Higler, L.W.G. ; Repko, F.F. - \ 1988
Leersum : RIN (RIN-rapport 88/53) - 71
biocenose - biologische technieken - hydrobiologie - mollusca - rivieren - waterlopen - waterkwaliteit - waterwegen - nederland - aquatische ecosystemen - articulata - biologische monitoring - gelderland - macrofauna - biocoenosis - biological techniques - hydrobiology - rivers - streams - water quality - waterways - netherlands - aquatic ecosystems - biomonitoring
Hydrobiologische waarnemingen in Springendal (Oostmarsum)
Higler, L.W.G. ; Repko, F.F. ; Sinkeldam, J.A. - \ 1981
Leersum : RIN (RIN-rapport no. 81/16) - 56
hydrobiologie - biocenose - onderzoek - rivieren - waterlopen - waterwegen - nederland - aquatische ecosystemen - overijssel - twente - hydrobiology - biocoenosis - research - rivers - streams - waterways - netherlands - aquatic ecosystems
Hydrobiologisch onderzoek in twee tichelgaten van het C.R.M.-reservaat De Mijntjes (Terwolde) : plankton, macrofauna en fysisch-chemische factoren
Repko, F.F. ; Sinkeldam, J.A. - \ 1981
Arnhem etc. : R.I.N. (Rapport / Rijksinstituut voor Natuutbeheer no. 81/15) - 133
waterdieren - aquatische gemeenschappen - biocenose - plantengemeenschappen - nederland - aquatische ecosystemen - gelderland - veluwe - hydrobiologie - aquatic animals - aquatic communities - biocoenosis - plant communities - netherlands - aquatic ecosystems - hydrobiology
In het tichelgatencomplex 'de Mijntjes'. iets ten noorden van het dorpje Terwolde in de gemeente Voorst, werd een hydrobiologisch onderzoek verricht om de verschillen in ontwikkeling tussen een recent gegraven plas en een in het begin van deze eeuw gegraven plas te kunnen vaststellen. Hiertoe werden gedurende een jaar maandelijks macrofauna-, bezinkingsplankton- en chemische monsters verzameld om de verschillende levensgemeenschappen te kunnen beschrijven.
De effecten van een bietepulplozing in de Hierdense Beek
Repko, F.F. ; Higler, L.W.G. - \ 1979
Leersum : R.I.N. (Rin-rapport. Rijksinstituut voor natuurbeheer no. 79-2) - 4
schade - milieu - hydrobiologie - verontreiniging - waterverontreiniging - nederland - gelderland - veluwe - damage - environment - hydrobiology - pollution - water pollution - netherlands
Bemonsteringen uitgevoerd naar de macrofauna in de Hierdense Beek.
Hydrobiologische waarnemingen in de Demmerikse polder op 24 en 25 augustus 1977
Repko, F.F. ; Sinkeldam, J.A. ; Dijk, C.C. van - \ 1977
Leersum : Rijksinstituut voor Natuurbeheer - 12
waterorganismen - plankton - inventarisaties - sloten - nederland - zoetwaterecologie - macrofauna - utrecht - hydrobiologie - aquatische ecologie - aquatic organisms - inventories - ditches - netherlands - freshwater ecology - hydrobiology - aquatic ecology
RIN onderzoek.
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.