Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 5 / 5

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: q=Savornin Lohman
Check title to add to marked list
Baten en kosten van natuur. Een regionale analyse van het Roerdal
Wijnen, W. ; Hofsink, H. ; Bos, E.J. ; Hamsvoort, C.P.C.M. van der; Savornin Lohman, L. de - \ 2002
Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 4, Ruimte en economie ) - ISBN 9052427720 - 98
agrarische economie - kosten-batenanalyse - landschapsbescherming - natuurbescherming - milieubeheer - recreatie - bezoekers - bedrijven - huiseigenaren - nederland - natuur - agrarisch natuurbeheer - limburg - agricultural economics - cost benefit analysis - landscape conservation - nature conservation - environmental management - recreation - visitors - businesses - homeowners - netherlands - nature - agri-environment schemes
Natuur kost niet alleen geld, maar levert ook wat op. In dit onderzoek zijn de kosten en baten van ontwikkeling van natuur in het Roerdal in de periode 1994-2000 geïnventariseerd en zoveel mogelijk gekwantificeerd. Het Roerdal is een onderdeel van het Waardevolle Cultuurlandschap (WCL) Midden-Limburg. De activiteiten van beheerders in het Roerdal zijn grotendeels gefinancierd uit WCL-middelen en andere subsidies, waarschijnlijk van de rijksoverheid. Deze activiteiten leveren baten op voor andere actorgroepen. Vooral recreatieve bedrijven in het Roerdal ontlenen baten aan natuurontwikkeling. Daarnaast zijn er waarschijnlijk baten voor huizenbezitters en blijkt het Roerdal niet-gebruikswaarde te hebben. Deze baten overtreffen de kosten die beheerders hebben gemaakt. Tegen de achtergrond dat het WCL-beleid ten einde is en ook andere subsidiëring door de rijksoverheid niet voor altijd zeker is, is onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor verzilvering. Dit betekent dat nieuwe initiatieven moeten worden genomen om de gebiedskwaliteit te behouden en verder te verbeteren, waarbij beheerders en andere actoren in het gebied samenwerken en tot overeenstemming komen over een financiële verdeling. Op basis van de analyse van kosten en baten lijken er mogelijkheden te zijn om tot samenwerking te komen die voor alle partijen voordelig is.
Bescherming van natuurgebieden: de afwegingskaders van het SGR en de Habitatrichtlijn in de praktijk
Broekmeyer, M.E.A. ; Gijsen, J.J.C. ; Savornin Lohman, A.F. de; Capelle, H.M.P.M. ; Ligthart, S.S.H. ; Koolstra, B.J.H. - \ 2002
Wageningen : Natuurplanbureau (Planbureaustudies 6) - ISBN 9789080720558 - 82
natuurreservaten - natuurbescherming - milieuwetgeving - recht - overheidsbeleid - milieubeleid - bescherming - nederland - habitats - habitatrichtlijn - landschapsecologie - natuurgebieden - wetgeving - nature reserves - nature conservation - environmental legislation - law - government policy - environmental policy - protection - netherlands - habitats directive
Deze studie gaat in op de mate van bescherming van natuurgebieden. Op basis van een aantal cases hebben onderzoekers bekeken hoe men in de praktijk de afwegingskaders van het Structuurschema Groene Ruimte en de Habitatrichtlijn hanteert en begrippen uit deze kaders operationaliseert.
Toetsen op duurzaamheid voor het waterbeleid
Meeusen, M.J.G. ; Bommel, K.H.M. van; Savornin Lohman, A.F. de; Vrolijk, H.C.J. ; Wijnen, W. - \ 2001
Den Haag : LEI - ISBN 9789052426723 - 64
waterbeheer - economische impact - duurzaamheid (sustainability) - platteland - kosten-batenanalyse - cost effective analysis - water management - economic impact - sustainability - rural areas - cost benefit analysis - cost effectiveness analysis
Overheidsbeleid en particulier boseigendom : het kop-hals-rompmodel
Savornin Lohman, A.F. de - \ 2000
Den Haag : LEI - ISBN 9789052425689 - 28
bossen - bosbezit - particulier eigendom - overheidsbeleid - meervoudig gebruik - subsidies - bosbouweconomie - nederland - forests - forest ownership - private ownership - government policy - multiple use - forest economics - netherlands
Grondmarkt landelijk gebied : knelpunten, oplossingsrichtingen en kennisleemtes
Savornin Lohman, A.F. de; Luijt, J. ; Poole, M.J. Le - \ 2000
Den Haag : LEI - ISBN 9789052426143 - 40
grondmarkten - grondprijzen - platteland - plattelandseconomie - kennis - probleemanalyse - probleemoplossing - land markets - land prices - rural areas - rural economy - knowledge - problem analysis - problem solving
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.