Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 66

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: q=Scheepens
Check title to add to marked list
Realistische ecologische doelen voor macrofauna in Noord-Brabantse beken
Verdonschot, R. ; Beers, M. ; Samuels, J. ; Brugmans, B. ; Moeleker, M. ; Scheepens, M. ; Laan, I. van der; Verdonschot, P. - \ 2018
H2O online (2018). - 8
In Noord-Brabant worden de ecologische doelen voor de beekmacrofauna vaak niet gehaald. Om de oorzaken hiervan te identificeren, is onderzocht welke kenmerkende soorten voor langzaam stromende laaglandbeken er in het gebied voorkomen en welke verdwenen of nooit aangetroffen zijn. Er is bekeken welke eisen deze soorten stellen aan hun milieu en er is een inschatting gemaakt van de knelpunten voor deze soorten. Een belangrijk knelpunt was een te hoge organische belasting, maar in de bovenlopen speelde ook een typologisch probleem; trajecten met een van nature beperkt verhang werden steevast slecht gewaardeerd.
De relatie tussen beschaduwing en de groei van waterplanten in twee beken in Noord-Brabant
Verdonschot, Ralf ; Brugmans, Bart ; Barten, Ineke ; Scheepens, Mark - \ 2017
H2O online (2017). - 12
Schaduw remt de groei van waterplanten in beken en kan zo helpen de onderhoudsfrequentie omlaag te brengen. Gekwantificeerde gegevens over de hoeveelheid schaduw die hiervoor nodig is ontbreken. Daarom is in trajecten van de Hooge Raam en de Keersop de vegetatiebedekking vastgesteld bij een verschillende hoeveelheid beschaduwing. De vegetatiebedekking in de watergang bleek af te leiden van de mate van geslotenheid van het bladerdak boven de beek. Verder bleek dichte jonge aanplant van wilg en els al binnen circa 5 jaar in staat de vegetatieontwikkeling te minimaliseren.
Kennisoverzicht kleinschalige maatregelen in brabantse beken
Verdonschot, Piet ; Verdonschot, Ralf ; Bauwens, Jolanda ; Brugmans, Bart ; Dees, Albert ; Kits, Mirja ; Moeleker, Mieke ; Hoog, Jacco de; Scheepens, Mark ; Barten, Ineke ; Coenen, Daniel ; Vugt, Angelique van; Roovers, Sandra - \ 2017
Amersfoort : Stowa (Stowa rapport 2017-16) - ISBN 9789057737398 - 136
Waterschappen stellen zich als doel om de komende jaren alle oppervlaktewateren in een goede ecologische toestand te brengen. Herinrichtingsprojecten zijn relatief duur en hebben vooralsnog een tegenvallend ecologisch resultaat. Door het slim toepassen van kleinschalige maatregelen blijkt het mogelijk te zijn om met relatief kleine ingrepen een bijdrage te leveren aan KRW-doelen. Per type kleinschalige maatregel zijn de effecten op de waterkwaliteit en de ecologie van het oppervlaktewater inzichtelijk gemaakt en vertaald naar concrete aanbevelingen, die vervolgens als leidraad bij beheer kunnen dienen. Welke maatregel het beste kan worden ingezet in een beek hangt sterk af van de gestelde doelen en de lokale omstandigheden.
Invloed van beekbegeleidende bomen op de ecologische kwaliteit van Noord-Brabantse beken
Verdonschot, R.C.M. ; Brugmans, Bart ; Scheepens, Mark ; Coenen, Daniël ; Verdonschot, P.F.M. - \ 2016
H2O online (2016)28 juli.
aquatische ecologie - waterlopen - bomen - noord-brabant - monitoring - beschaduwen - gegevensanalyse - waterschappen - vegetatie - waterplanten - waterkwaliteit - aquatic ecology - streams - trees - shading - data analysis - polder boards - vegetation - aquatic plants - water quality
Monitoringsdata van Brabantse beken laat zien dat bomen belangrijk zijn voor het halen van ecologische doelen. Echter, voor maximale effectiviteit met betrekking tot vegetatieontwikkeling en koeling van het beekwater voldoet alleen de zwaarste beschaduwingsklasse (>70%) en moet gestreefd worden naar lange beschaduwde trajecten. Macrofauna profiteert vooral via de door bomen gegenereerde substraatdifferentiatie. Het toepassen van beschaduwing brengt voor de waterschappen wel grote uitdagingen met zich mee. Verder blijkt uit de data-analyse dat jaarrond voldoende stroming een vereiste is voor de ecologische doelrealisatie in de trajecten.
Linking 'generativity' to crop properties of indeterminate growing tomatoes by principal component analysis
Scheepens, D. ; Schepers, H.E. ; Kooten, O. Van - \ 2015
Acta Horticulturae 1107 (2015). - ISSN 0567-7572 - p. 181 - 186.
Crop condition - Grower - Multivariate analysis - Plant balance - Solanum lycopersicum

'Generativity' and 'strength' are elusive concepts. They are in the daily vocabulary of growers, but objective determination and quantification is hard. Therefore they are avoided in science. The incorporation of 'generativity' and 'strength' into the vocabulary of science will increase the understandability of scientific results to growers, and open possibilities for applied research questions. Here we propose a multivariate approach. A tomato crop was monitored with observations that are common in tomato cultivation. The measurements included stem diameter, leaf length, length growth of the stem, harvested fruit weight and brix. A principal component analysis was performed on the plant observations to find out whether the principal components can be linked to the crop attributes 'generativity' and 'strength'. To create a difference in 'generativity' two different irrigation regimes and two different leaf pruning regimes were applied. This article presents a proof of principle. We demonstrate that a multivariate analysis can be used to visualize the crop condition in a way that is recognizable for growers. This opens the possibility for quantification of 'generativity' and 'strength'.

Adaptation of flowering phenology and fitness-related traits across environmental gradients in the widespread Campanula rotundifolia
Preite, V. ; Stöcklin, J. ; Armbruster, J. ; Scheepens, J.F. - \ 2015
Evolutionary Ecology 29 (2015)2. - ISSN 0269-7653 - p. 249 - 267.
Plant populations need to adjust to climate warming through phenotypic plasticity or evolution of trait means. We performed a common-garden experiment with European populations of Campanula rotundifolia to investigate current adaptation in fitness-related traits and the potential for future adaptation. The common garden was situated in Switzerland and contained plants from 18 populations from four regions: Central Europe, The Netherlands, Scandinavia and the Swiss Alps. We assessed current adaptation with trait–environment correlations, and we compared molecular marker with trait differentiation to investigate past selection. How traits may change under future climate warming was investigated via selection analysis. Trait–trait correlations were performed to reveal genetic constraints. The majority of analysed phenotypic traits showed regional differentiation and all traits showed indications of past selection. Flowering duration decreased with latitude and elevation, suggesting adaptation to growing season length. The Central European populations performed best, indicating home-site advantage. Selection analysis showed positive selection on fitness-related traits whereas phenological traits showed less clear patterns. Trait–trait correlations were mostly neutral or favourable to selection. This study suggests that flowering phenology and other fitness-related traits of C. rotundifolia are adapted to the current climatic conditions and have the potential to evolve under climate change.
Citizen science projecten effectief opzetten en uitvoeren voor ecologische studies in Nederland
Bosch, T. ; Fijen, T.P.M. ; Laat, H.H.A. de; Nieuwpoort, D. van; Reinders, M. ; Scheen, M. ; Scheepens, S. ; Alebeek, F.A.N. van - \ 2014
ProPolis Ecologisch Adviesbureau, en PPO-AGV, Lelystad (ProPolis Rapport 1 ) - 165
flora - fauna - monitoring - veldwerk - dienstverlening door vrijwilligers - inventarisaties - field work - voluntary services - inventories
Citizen science (CS) is een term die wordt gebruikt voor het inzetten van burgers voor het verzamelen, en soms zelfs verwerken, van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek. Over het algemeen hebben ecologische studies namelijk veel gegevens nodig die gedurende een lange tjd zijn verzameld en afkomstig zijn uit een groot gebied. Naast het verzamelen van gegevens zijn CS-projecten ook geschikt voor publiekseducatie over wetenschap en ecologische onderwerpen. Het betrekken van scholen kan daarom ook een bijdrage leveren aan het verzamelen van gegevens en een goede manier bieden om kinderen kennis te laten maken met wetenschap.
Verspreiding van onkruiden via organische mest in biologische landbouwsystemen
Scheepens, P.C. ; Groeneveld, R.M.W. ; Riemens, M.M. - \ 2005
Gewasbescherming 36 (2005)2. - ISSN 0166-6495 - p. 55 - 58.
gewasbescherming - onkruidbestrijding - dierlijke meststoffen - mest - biologische landbouw - risico - zaden - zaadbronnen - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - plant protection - weed control - animal manures - manures - organic farming - risk - seeds - seed sources - cultural control
In gangbare landbouwsystemen is, blijkens literatuuronderzoek, het risico van onkruidverspreiding via organische mest beperkt tot enige probleemsoorten. In dit artikel wordt aan de hand van verschillen in 'gangbare mest' en mest geproduceerd op biologische bedrijven duidelijk gemaakt, dat eerdere risico-schattingen niet volledig overdraagbaar zijn op biologische systemen. Er is experimenteel onderzoek gaande om de leemtes in kennis te vullen
Biologie en beheersing van meerjarige onkruiden in de biologische teelt
Scheepens, P.C. ; Weide, R.Y. van der; Lotz, L.A.P. ; Schans, D.A. van der; Zeeland, M.G. van; Groeneveld, R.M.W. - \ 2004
Kennisakker.nl 2004 (2004)15 okt.
gewasbescherming - onkruidbestrijding - biologische bestrijding - biologische landbouw - akkerbouw - plant protection - weed control - biological control - organic farming - arable farming
De beheersing van meerjarige onkruiden op biologische bedrijven is een zaak van lange adem, daar deze onkruiden veelvuldig opnieuw uitlopen uit hun ondergrondse opslagorganen. In deze bureaustudie wordt voor een negental meerjarige onkruiden informatie uit literatuur en bij experts verzameld over biologie en beheersmogelijkheden zonder chemische bestrijdingsmiddelen.
Geschiktheid van bermmaaisel als meststof; een verslag van acht praktijkproeven
Spijker, J.H. ; Ehlert, P.A.I. ; Jong, J.J. de; Niemeijer, C.M. ; Scheepens, P.C. ; Vries, E.A. de - \ 2004
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 963) - 64
grassen - vegetatie - maaien - grasmaaisel - organisch afval - wegbermen - compostering - toxiciteit - voedingsstoffen - zware metalen - arsenicum - nederland - bedijking - grasses - vegetation - mowing - grass clippings - organic wastes - roadsides - composting - toxicity - nutrients - heavy metals - arsenic - netherlands - embankments
In acht pilots is op praktijkschaal bermmaaisel verzameld en voorbewerkt met als doel te kunnen inzetten als meststof in de landbouw. Dit bermmaaisel is geanalyseerd op organische-stofgehalte, homogenitiet van de organische stof, contaminatie met zware metalen en de aanwezigheid van vitale onkruidzaden. De resultaten zijn vergeleken met de eisen zoals het ministerie van LNV deze heeft geformuleerd in 2002.
Dormancy, germination and emergence of weed seeds, with emphasis on the influence of light : results of a literature survey
Riemens, M.M. ; Scheepens, P.C. ; Weide, R.Y. van der - \ 2004
Wageningen : Plant Research International (Note / Plant Research International 302) - 40
onkruidbestrijding - biologische landbouw - zaadkieming - kiemrust - zaadopkomst - weed control - organic farming - seed germination - seed dormancy - seedling emergence
This note reports the results of an inventory study about the influence of the external factors temperature, light, nitrate, gaseous environment of seeds and moisture on the dormancy, germination and emergence of weed seeds. The inventory was made as a guideline for research aiming at the development of weed control methods that make use of these factors to prevent or stimulate germination of weeds in Dutch organic agriculture. Using the available techniques there is still a notable amount of weeds left in the row that has to be removed by hand. Bottlenecks concerning labour are mainly caused by the need to remove these weeds, especially in slowly growing crops. Focus in this study was on the effects of light on the germination and emergence of weeds (seeds) since this factor is relatively easy to alter in the field and is important for germination of seeds for many species
Invoer van onkruiden op een bedrijf
Scheepens, P.C. ; Groeneveld, R.M.W. ; Riemens, M.M. - \ 2004
Wageningen : Plant Research International (Nota / Plant Research International 283) - 22
overblijvende onkruiden - onkruiden - zaadverspreiding - biologische landbouw - perennial weeds - weeds - seed dispersal - organic farming
Doelstelling van dit onderzoek is te inventariseren op welke wijzen onkruiden van buiten op het bedrijf terecht komen; trachten aan de hand van bestaande kennis in te schatten of routes meer of minder relevant zijn; een zo goed mogelijk kwantitatief beeld te geven van de belangrijkste routes; daarbij rekening te houden met de relatieve importantie van onkruidsoorten.
Innovatieve onkruidpreventie in de biologische landbouw door groenbemesters in het bouwplan
Scheepens, P.C. ; Hoek, H. ; Molema, G.J. ; Bastiaans, L. ; Groeneveld, R.M.W. ; Schoenmaker, E. ; Pikaar, P.J.J. - \ 2003
Wageningen : Plant Research International (Nota / Plant Research International 226) - 37
biologische landbouw - groenbemesters - onkruidbestrijding - cultuurmethoden - mechanisatie - nederland - organic farming - green manures - weed control - cultural methods - mechanization - netherlands
Bodemverbeterende eigenschappen van sloot- en oevermaaisel op landbouwgrond
Spijker, J.H. ; Harmsen, J. ; Jong, J.J. de; Niemeijer, C.M. ; Gorissen, A. ; Scheepens, P.C. ; Zweerde, W. van der - \ 2003
Utrecht : Stowa (Rapport / STOWA 2003-06) - 102
A model study on population dynamics of Striga that can infect a newly developed resistant Sorghum crop, with practical guidelines to safeguard the sustainability of resistant Sorghum varieties
Kempenaar, C. ; Davies, J.A.R. ; Scheepens, P.C. - \ 2003
Wageningen : Plant Research International (Note / Plant Research International 259) - 21
striga hermonthica - striga - parasitaire planten - onkruiden - populatiedynamica - genetisch bepaalde resistentie - sorghum bicolor - zaadbanken - teeltsystemen - simulatiemodellen - tropen - parasitic plants - weeds - population dynamics - genetic resistance - seed banks - cropping systems - simulation models - tropics
Effects of nitrogen availability and spore concentration on the biocontrol activity of Ascochyta caulina in common lambsquarters (Chenopodium album)
Ghorbani, R. ; Scheepens, P.C. ; Zweerde, W. van der; Leifert, C. ; McDonald, A.J.S. ; Seel, W. - \ 2002
Weed Science 50 (2002)5. - ISSN 0043-1745 - p. 628 - 633.
pigweed amaranthus-retroflexus - sheath blight - take-all - n-form - growth - wheat - temperature - nutrition - disease - system
Common lambsquarters is an annual weed of many important crops. Ascochyta caulina is a plant pathogenic fungus that causes necrotic lesions on the leaves and stems of common lambsquarters. The objective of the present study was to estimate the effect of plant N supply on the biocontrol activity of A. caulina isolates against common lambsquarters. In greenhouse experiments replicated groups of common lambsquarters plants raised with different N supplies were sprayed with various isolates and concentrations of A. caulina 3 wk after planting. Height, number of leaves, total leaf area, fresh and dry weight, and tissue N concentration of common lambsquarters 4 wk after emergence increased significantly with increasing N supply. Disease development was positively related to increasing plant tissue N and also to increasing spore concentration. Fungal spore concentration also had a positive effect on the plant tissue N percentage. Ascochyta caulina isolate W90-1 caused a greater dry weight reduction in common lambsquarters than isolates I-001 and NW-6 did
Naar aan oplossing voor Phytophthora infestans in de biologische landbouw
Kessel, G.J.T. ; Lammerts Van Bueren, E. ; Colon, L.T. ; Hulscher, M. ; Scheepens, P.C. ; Schepers, H.T.A.M. ; Flier, W.G. - \ 2002
In: Biologisch bedrijf onder de loep - biologische akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt in perspectief / Wijnands, F.G., Schroder, J.J., Sukkel, W., 87, R, Lelystad : PPO (Themaboek PPO 303) - p. 87 - 97.
Bestrijding van Phytophthora in aardappel met een combinatie van lava-gruis, compost en compostextract
Zweerde, W. van der; Budding, D. ; Scheepens, P. - \ 2002
Wageningen : Plant Research International - 14
phytophthora infestans - solanum tuberosum - aardappelen - biologische landbouw - plantenziektebestrijding - gewasbescherming - potatoes - organic farming - plant disease control - plant protection
Effect van Citrex op Phytophthora infestans in een ecologisch teeltsysteem; verslag van veldexperimenten in 1999-2001 op de Lovinkhoeve te Marknesse
Smid, H.G. ; Scheepens, P.C. - \ 2002
Wageningen : Plant Research International - 18
phytophthora infestans - solanum tuberosum - aardappelen - biologische landbouw - bestrijdingsmethoden - plantaardige pesticiden - plantenziekteverwekkende schimmels - Citrex - plant pathogenic fungi - potatoes - organic farming - control methods - botanical pesticides
Opportunities for biological weed control in Europe
Scheepens, P.C. ; Müller-Schärer, H. ; Kempenaar, C. - \ 2001
BioControl 46 (2001)2. - ISSN 1386-6141 - p. 127 - 138.
The development and application of biological weed control offer greatopportunities not only for farmers, nature conservationists and othervegetation managers but also for institutions and companies that wish tosell plant protection services and products, and for the general publicthat demands safe food and a visually attractive and diverseenvironment. Despite the obvious opportunities for biological weedcontrol, few control agents are actually being used in Europe. Potentialagent organisms have features that make them particularly strong anduseful for biological control, but they also have weaknesses. Weaknessesinclude a too narrow or too wide host specificity, lack of virulence, orsensitivity to unfavourable environmental conditions. Developing specific knowledge on the interaction between weeds andpotential biological control agents, as well as expertise to increasethe effect of control agents and so achieve sufficient weed control in acost-effective manner, should have the highest priority in researchprogrammes. From 1994 to 2000 most ongoing research on biological weedcontrol in Europe was combined in a cooperative programme. This COSTAction concentrated on the interactions between five target crop weedsand their antagonists (pathogens and insects), on furthercharacterisation of the specific blems and potential control agents andon the most suitable biological control approach. The next major challenge will be to apply the findings provided byCOST-816 to the development of practical control solutions. The leadingobjective of a new concerted research programme with European dimensionswill be to stabilise or even promote biodiversity in the most importantEuropean ecosystems by integrating biological weed control in themanagement of these systems.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.