Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 52

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: q=Schelling
Check title to add to marked list
The diet of harbour porpoises Phocoena phocoena in dutch waters: 2003 - 2014
Schelling, T. ; Steeg, L.J. van der; Leopold, M.F. - \ 2014
Den Burg : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C136/14) - 58
zeezoogdieren - voedingsgedrag - phocoena - monitoring - noordzee - marine mammals - feeding behaviour - north sea
Van een zeldzame verschijning langs de kust werd de bruinvis een talrijke populatie, waarvan er tienduizenden in Nederlandse wateren rondzwemmen en honderden per jaar dood op onze stranden aanspoelen. Dit brengt voor Nederland ook nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee. Door de grootschalige SCANS surveys is duidelijk geworden dat er geen sprake is van een algemene populatietoename, maar van een grootschalige verandering in het verspreidingspatroon van bruinvissen binnen de Noordzee. Onder het ASCOBANS verdrag is Nederland verplicht de status van de bruinvis in haar wateren te monitoren door: (1) de populatieomvang te volgen, (2) de gezondheidstoestand van de dieren en (3) hun dieet te monitoren
From Schelling to Spatially Explicit Modeling of Urban Ethnic and Economic Residential Dynamics
Benenson, I. ; Hatna, E. ; Or, E. - \ 2009
Sociological Methods & Research 37 (2009)4. - ISSN 0049-1241 - p. 463 - 497.
group decision-making - self-organizing city - cellular-automata - implicit markets - neighborhood - segregation - aggregation - preferences - systems - choice
The robustness of outcomes to the parameterization of behavioral rules is a crucial property of any model aimed at simulating complex human systems. Schelling model of residential segregation satisfies this criterion. Based on the recently available high-resolution census GIS, we apply Schelling model for investigating urban population patterns at the resolution of individual buildings and families. First, we simulate ethnic residential dynamics in Yaffo (an area of Tel Aviv), and demonstrate good quantitative correspondence for a 40-year period. Second, we investigate income-based residential patterns in nine Israeli cities, reveal their high heterogeneity, and explain the latter by the presence of low fraction of wealthier householders who are tolerant of their poorer neighbors and reside in their proximity. We extend Schelling model in this direction and demonstrate qualitative correspondence between the model's outcomes and the observed income-based residential patterns
Effect of the surrounding landscape on the abundance of cabbage aphids in Brussels sprout fields
Belder, E. den; Elderson, J. ; Schelling, G.C. - \ 2007
IOBC/WPRS Bulletin 30 (2007)8. - p. 31 - 36.
Het functionele landschap: de invloed van landschap en bedrijfsvoering op natuurlijke plaagonderdrukking in spruitkool
Belder, E. den; Elderson, J. ; Schelling, G.C. ; Guldemond, J.A. - \ 2007
Entomologische Berichten 67 (2007)6. - ISSN 0013-8827 - p. 196 - 199.
landbouwkundige entomologie - agrarische bedrijfsvoering - brassica oleracea var. gemmifera - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - plagenbestrijding - pieris rapae - plutella xylostella - landschapsecologie - biologische landbouw - landschapselementen - landschapsbeheer - agricultural entomology - farm management - cultural control - pest control - landscape ecology - organic farming - landscape elements - landscape management
Speelt de groene dooradering van het landschap een rol bij de natuurlijke plaagregulatie? Op 22 biologische spruitkoolbedrijven verdeeld over diverse landschappen in heel Nederland zijn tellingen gedaan van het klein koolwitje en de koolmot. Het omringende landschap varieerde sterk in de hoeveelheid opgaande begroeiing, zoals hagen, houtwallen en bomenrijen, en in het tuinbouwareaal. Voor deze studie is een indeling gemaakt in vier ruimtelijke schalen, te weten cirkels rond een betreffend perceel met een middellijn van 0.3, 1, 2 en 10 km. We vonden een verband tussen de ruimtelijke structuur van de omgeving en de plaagdichtheid op de akker: de aantallen rupsen van het kleine koolwitje en de koolmot waren kleiner bij een sterkere dooradering van het klein koolwitje en de koolmot waren kleiner bij een sterkere dooradering van het landschap met heggen (op schaal van 2 diameter) en bij een kleiner areaal van tuinbouwgewassen in de omgeving. Dit onderzoek suggereert dat natuurlijke plaagregulatie op een akker beter kan verlopen als er meer heggen en andere lijnvormige landschapselementen staan in het omringende landschap en als daar de tuinbouwgewassen meer ruimtelijk worden gescheiden
Landscape effects on the abundance of Lepidopteran pests in Brussels sprouts
Belder, E. den; Elderson, J. ; Schelling, G.C. - \ 2006
IOBC/WPRS Bulletin 29 (2006)6. - p. 25 - 28.
Effect van bodemfauna op trips
Belder, E. den; Schelling, G.C. ; Elderson, J. - \ 2005
thysanoptera - bodembiologie - roofmijten - predatoren - natuurlijke vijanden - soil biology - predatory mites - predators - natural enemies
De bedoeling van dit project is om inzicht te krijgen in de relatie tussen teeltmaatregelen, nuttig bodemleven en de overleving van trips (larven en poppen) in de bodem; onderzoek, resultaten en de praktijk
Thrips densities in organic leek fields in relation to the surrounding landscapes. Landscape management for functional biodiversity
Belder, E. den; Elderson, J. ; Schelling, G.C. ; Brink, W.J. van den - \ 2003
IOBC/WPRS Bulletin 26 (2003)4. - p. 31 - 36.
The study assessed the effects of hedgerow networks (line elements containing shrubs less than 2 m), woodlots (height > 2 m), other natural areas, and agricultural and horticultural land (polygons) in the landscapes on the abundance of a generalist thrips species in organic leek fields. Landscape maps were compiled from two GIS frameworks (LGN3plus and Top10Vector Analysis) and supplemented with information from interviews with farmers on farming practices. Landscape structure was analysed at two spatial scales, at a radius of 1000 and 5000 m respectively from the centre of the leek fields. A multi-habitat species, onion thrips (Thrips tabaci) was monitored in 21 organic leek (Allium porrum) fields during the growing season and their densities were related with landscape features and the density of natural enemies on the leek plants. Results show that the length of the hedgerow network (height <2 m) in the landscape surrounding organic leek fields had no effect on the number of onion thrips in leek while there was a significant negative effect of amount of woodlot in the landscape on onion thrips densities within the leek fields. These results imply that non-crop elements in the landscapes surrounding commercial organic leek fields can have different effects on herbivorous thrips populations.
Een bloemstrook als leverancier van natuurlijke vijanden: Met luzerne minder groene perzikluis op ijsbergsla
Schelling, G.C. ; Belder, E. den - \ 2002
Ekoland 22 (2002)6. - ISSN 0926-9142 - p. 28 - 29.
myzus persicae - aphididae - aphidoidea - luzerne - medicago sativa - slasoorten - lactuca sativa - strokenteelt - gewasbescherming - biologische bestrijding - insectenbestrijding - plagenbestrijding - natuurlijke vijanden - nuttige insecten - nuttige organismen - predatoren - predatoren van schadelijke insecten - parasieten - parasieten van plaaginsecten - populatiedichtheid - populatiedynamica - teeltsystemen - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - lucerne - lettuces - strip cropping - plant protection - biological control - insect control - pest control - natural enemies - beneficial insects - beneficial organisms - predators - predators of insect pests - parasites - parasites of insect pests - population density - population dynamics - cropping systems - cultural control
PRI onderzocht het effect van stroken bloeiende luzerne tussen vollegronds ijsbergsla op het voorkomen van natuurlijke vijanden van bladluizen. In de luzernestroken bleken vele predatoren en parasieten van bladluizen voor te komen (zweefvliegen; sluipwespen; loopkevers; roofwantsen); met name de aantallen groene perzikluis waren duidelijk lager in de ijsbergsla met luzerne
Hoe houden we de bladluis in toom?
Schelling, G.C. ; Belder, E. den - \ 2002
Ekoland 22 (2002)5. - ISSN 0926-9142 - p. 24 - 25.
strokenteelt - luzerne - medicago sativa - aphididae - aphidoidea - slasoorten - lactuca sativa - gewasbescherming - biologische bestrijding - plagenbestrijding - insectenbestrijding - predatoren - predatoren van schadelijke insecten - natuurlijke vijanden - nuttige insecten - nuttige organismen - populatiedichtheid - populatiedynamica - teeltsystemen - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - bladgroenten - strip cropping - lucerne - lettuces - plant protection - biological control - pest control - insect control - predators - predators of insect pests - natural enemies - beneficial insects - beneficial organisms - population density - population dynamics - cropping systems - cultural control - leafy vegetables
PRI onderzocht het effect van een meter brede strips luzerne op de aantallen bladluizen en hun natuurlijke vijanden in ijsbergsla. Alle belangrijke bladluissoorten op ijsbergsla en de belangrijkste bladluispredatoren werden geteld gedurende drie plantingen in het groeiseizoen. Behalve voor groene perzikluis werden geen duidelijke verschillen gevonden tussen teelten met en zonder luzernestroken
Effect of woodlots on thrips density in leek fields: a landscape analysis
Belder, E. den; Elderson, J. ; Brink, W.J. van den; Schelling, G.C. - \ 2002
Agriculture, Ecosystems and Environment 91 (2002)1-3. - ISSN 0167-8809 - p. 139 - 145.
The effect of woodlots, natural areas and agricultural land in the landscape on a generalist herbivore insect species in cropland was investigated. The abundance of onion thrips (Thrips tabaci) was compared in leek (Allium porrum) fields in 43 agricultural landscape plots of different sizes in The Netherlands. The total area of woodlots, other natural and agricultural areas within a radius of 1000 and 5000 m around each field was measured using a geographic information system (GIS) framework, LGN3plus. Numbers of onion thrips were significantly lower in leek fields in agricultural landscapes with a larger total area of woodlots. The results suggest that woodlots decrease density of onion thrips and their symptoms in leek fields. Possible mechanisms are discussed.
Onderzaai van klaver in peen
Schelling, G. ; Theunissen, J. - \ 2000
Ekoland 20 (2000)5. - ISSN 0926-9142 - p. 20 - 23.
daucus carota - penen - onderzaaien - trifolium subterraneum - tussengewassen (companion crops) - gewasbescherming - cultuurmethoden - plagenbestrijding - ziektebestrijding - psila rosae - cavity spot - plantenziekteverwekkende schimmels - pythium - oogstschade - gewasverliezen - oogstverliezen - kwaliteit - carrots - undersowing - companion crops - plant protection - cultural methods - pest control - disease control - plant pathogenic fungi - crop damage - crop losses - yield losses - quality
In vier achtereenvolgende jaren (1995 - 1998) is door Plant Research International een proef gedaan met onderzaai van ondergrondse klaver (Trifolium subterraneum) in een vlakveldse teelt van wortelen. De effecten van onderzaai op percentage marktbare wortelen, aantasting door wortelvlieg (Psila rosae) en het bodemschimmel-complex 'cavity spot'% (Pythium spp.), en schade door vreterij
Undersowing carrots with clover: suppression of carrot rust fly (Psila rosae) and cavity spot (Pythium spp.) infestation
Theunissen, J. ; Schelling, G. - \ 2000
Biological Agriculture and Horticulture 18 (2000). - ISSN 0144-8765 - p. 67 - 76.
Host-plant finding and colonization by Thrips tabaci in monocropped leeks and leeks undersown with clover
Theunissen, J. ; Schelling, G. - \ 1999
IOBC/WPRS Bulletin 22 (1999). - ISSN 0253-1100 - p. 171 - 180.
Oorlog aan de preimot
Schelling, G. ; Theunissen, J. - \ 1999
Ekoland 19 (1999)9. - ISSN 0926-9142 - p. 20 - 21.
acrolepiopsis assectella - preien - plantenplagen - insectenplagen - insecten - gewasbescherming - plagenbestrijding - cultuurmethoden - ondergewassen - onderteelt - oogstschade - epidemiologie - distributie - preventie - biologische landbouw - alternatieve landbouw - allium porrum - vollegrondsteelt - leeks - plant pests - insect pests - insects - plant protection - pest control - cultural methods - catch crops - catch cropping - crop damage - epidemiology - distribution - prevention - organic farming - alternative farming - outdoor cropping
Resultaten van onderzoek naar de voorkeuren van ei-leggende vrouwtjes van de preimot (wat betreft plaats en dikte van de preiplanten), en suggesties om aantasting te voorkomen: monitoring d.m.v. feromoonvallen, prei als vanggewas in de randen van een perceel, vroeg planten om herstel van aantasting mogelijk te maken
Infestation of leek by Thrips tabaci (Thysanoptera: Thripidae) as related to spatial and temporal patterns of undersowing
Theunissen, J.A.B.M. ; Schelling, G.C. - \ 1998
BioControl 43 (1998). - ISSN 1386-6141 - p. 107 - 119.
Ondergroei met klaver maakt goede prei-oogst mogelijk; Preiteelt zonder trips
Schelling, G. ; Theunissen, J. - \ 1998
Ekoland 4 (1998). - ISSN 0926-9142 - p. 16 - 17.
Can the cabbage gall midge, Contarinia nasturtii (Dipt., Cecidomyiidae) be controlled by host plant deprivation?
Theunissen, J. ; Ouden, H. den; Schelling, G. - \ 1997
Mededelingen - Universiteit Gent, Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen (1997). - ISSN 1373-7503
Damage thresholds for Thrips tabaci (Thysanoptera: Thripidae) in monocropped and intercropped leek
Theunissen, J. ; Schelling, G. - \ 1997
European Journal of Entomology 94 (1997). - ISSN 1210-5759 - p. 253 - 261.
Undersowing crops of white cabbage with strawberry clover and spurrey
Theunissen, J. ; Schelling, G. - \ 1996
IOBC/WPRS Bulletin 19 (1996)1. - ISSN 0253-1100 - p. 128 - 135.
Pest management by intercropping: suppression of thrips and rust in leek
Theunissen, J. ; Schelling, G. - \ 1996
International Journal of Pest Management 42 (1996). - ISSN 0967-0874 - p. 227 - 234.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.