Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 28

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: q=Schoenfeld
Check title to add to marked list
Veranderingen in groei en groeiplaats van twee generaties naaldboomopstanden op voormalige heidegronden in Drente
Burg, J. van den; Schoenfeld, P.H. ; Oude Voshaar, J. - \ 1987
Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" nr. 491) - 164
bosbouw - bomen - planteffecten - bossen - bodem - bodemvruchtbaarheid - voedingsstoffen - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - heidegronden - bepaling van groeiplaatshoedanigheden - pinopsida - nederland - drenthe - forestry - trees - plant effects - forests - soil - soil fertility - nutrients - minerals - ash - plants - mineral content - heathland soils - site class assessment - netherlands
Enkele gegevens over het verband tussen de boniteit van de Amerikaanse eik (Quercus rubra L.) en de bodemgesteldheid = Some data about the relationship between the yield index of red oak (Quercus rubra L.) and some soil properties
Burg, J. van den; Schoenfeld, P.H. - \ 1986
Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" nr. 434) - 25
bosbouw - bomen - hout - productie - standplaatsfactoren - quercus rubra - bodemgeschiktheid - forestry - trees - wood - production - site factors - soil suitability
Kalverdrijfmest in bossen van balsempopulieren en zwarte balsempopulieren in Noord-Brabant
Burg, J. van den; Schoenfeld, P.H. ; Kreij, J.L. van - \ 1985
Populier (1985)2. - ISSN 0166-7491 - p. 36 - 41.
stalmest - kunstmeststoffen - boomkwekerijen - bosbouw - salicaceae - drijfmest - noord-brabant - farmyard manure - fertilizers - forest nurseries - forestry - slurries
Door het rijksinstituut "De Dorschkamp" is onderzoek verricht over de vraag of deze bemesting de houtproduktie ten goede komt en of de mestverspreiding al of niet tot structuurbederf van de bodem leidt. Opzet en uitvoering van de proeven over 1977 en 1978 zijn weergegeven. Geconcludeerd wordt dat bemesting met kalverdrijfmest de groei en gezondheidstoestand van balsempopulieren en zwarte-balsempopulieren kan verbeteren, mits aan een aantal voorwaarden betreffende het uitrijden van de mest wordt voldaan
Onderzoek naar de mogelijkheden voor houtproduktie op braakliggende terreinen in het stedelijk gebied : een case-study in Leusden
Leek, N.A. ; Kuijk, M.M.A. van; Schoenfeld, P.H. - \ 1985
Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" no. 398) - 43
bosbouw - weiden - bossen - landbouwgrond - relaties - ontbossing - bebossing - woeste grond - landgebruik - bosbouweconomie - kosten - theorie - berekening - rentabiliteit - groene zones - heggen - beplanten - aanslaan van het gewasbestand - geografie - steden - stedelijke gebieden - nederland - gemeenten - utrecht - forestry - pastures - forests - agricultural land - relationships - deforestation - afforestation - waste land - land use - forest economics - costs - theory - calculation - profitability - green belts - hedges - planting - stand establishment - geography - towns - urban areas - netherlands - municipalities
De populier kent zijn plaats
Schoenfeld, P.H. - \ 1984
Populier (1984)2. - ISSN 0166-7491 - p. 37 - 41.
autecologie - bosbouw - nederland - plantenecologie - bepaling van groeiplaatshoedanigheden - bomen - populus - autecology - forestry - netherlands - plant ecology - site class assessment - trees
De resultaten van groeiplaatsonderzoek geven aan, dat de produktie van met name populierehout aanzienlijk zal kunnen toenemen. Doorgaans staan echter alleen marginale landbouwgronden ter beschikking van de houtteelt. Onderzoek is gedaan naar de eisen, die de populier aan de bodem stelt
Tien nieuwe populierecultivars : de resultaten van negen jaar houtteeltkundige toetsing
Schoenfeld, P.H. - \ 1981
Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" no. 261) - 26
bosbouw - bomen - proeven - hybriden - boomveredeling - nederland - forestry - trees - trials - hybrids - tree breeding - netherlands
Waarnemingen over schade door brak en zout grondwater in loofboombeplantingen in de zomer van 1979 (met enige aanvullende gegevens uit 1980) = Observations about damage by brackish and saline groundwater in hardwood plantations in the summer of 1979 (with some additional data from 1980)
Burg, J. van den; Schoenfeld, P.H. - \ 1981
Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" no. 279) - 45
bosschade - beschadigingen - bodemeigenschappen - erosie - bosbouw - planten - toxische stoffen - nederland - waterrelaties - voedingsstoffen - wortels - bodemchemie - forest damage - injuries - soil properties - erosion - forestry - plants - toxic substances - netherlands - water relations - nutrients - roots - soil chemistry
Waarnemingen in loofboombeplantingen in West-Nederland met schade door brak en zout grondwater in de zomer van 1978 (aangevuld met gegevens van 1977) = Observations in hardwood plantations in the Western Netherlands, damaged by brackish and saline groundwater in the summer of 1978 (completed with data from 1977)
Burg, J. van den; Kolster, H.W. ; Schoenfeld, P.H. - \ 1981
Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" no. 278) - 120
bosschade - beschadigingen - bodemeigenschappen - erosie - bosbouw - planten - toxische stoffen - nederland - waterrelaties - voedingsstoffen - wortels - bodemchemie - forest damage - injuries - soil properties - erosion - forestry - plants - toxic substances - netherlands - water relations - nutrients - roots - soil chemistry
Een onderzoek naar de oorzaken van de slechte groei en conditie van wegbeplantingen van Populus x Euramericana 'Heidemij' langs autosnelwegen in West-Nederland in 1979 = An investigation into the causes of poor growth and condition in roadside plantations of Populus x Euramericana 'Heidemij' along motorways in the west part of the Netherlands in 1979
Burg, J. van den; Schoenfeld, P.H. - \ 1981
Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw " De Dorschkamp" no. 273) - 67
bosbouw - bomen - vegetatie - wegbermplanten - nederland - groene zones - heggen - houtteelt - bosbouwkundige handelingen - groei - milieufactoren - waterrelaties - wortels - bodem - forestry - trees - vegetation - roadside plants - netherlands - green belts - hedges - silviculture - forestry practices - growth - environmental factors - water relations - roots - soil
De populierecultivars 'Dorschkamp' en 'Robusta : een globale vergelijking van groeikarakteristiek, volumeaanwas en enkele andere eigenschappen
Schoenfeld, P.H. - \ 1981
Wageningen : Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" no. 254) - 21
bosbouw - bomen - proeven - hybriden - boomveredeling - houtaanwas - opstandsontwikkeling - opstandsstructuur - biomassa - nederland - flevoland - noord-brabant - forestry - trees - trials - hybrids - tree breeding - increment - stand development - stand structure - biomass - netherlands
Bastscheuren en incidentele sterfte van Populus cv. Dorskamp in Oostelijk Flevoland
Schoenfeld, P.H. - \ 1981
Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" no. 251) - 15
bosbouw - bomen - beschadigingen - schade - schors, bomen - cambium - bosschade - bodemeigenschappen - nederland - flevoland - oostelijk flevoland - forestry - trees - injuries - damage - bark - forest damage - soil properties - netherlands
Een orienterend onderzoek naar selectienormen voor zaailingen van inlandse eik (Quercus robur L.) in verband met de teelt van eikelaanbomen
Schoenfeld, P.H. - \ 1979
Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor onderzoek in de bos- en landschapsbouw no. 179) - 17
bosbouw - bomen - houtachtige planten als sierplanten - wegbeplantingen - wegbermplanten - nederland - plantmateriaal - handel - straatbomen - groene zones - heggen - quercus robur - forestry - trees - ornamental woody plants - roadside plantations - roadside plants - netherlands - planting stock - trade - street trees - green belts - hedges
De natuurlijke groeiplaatsen van de schietwilg (Salix alba L.) in Nederland
Schoenfeld, P.H. - \ 1979
Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor onderzoek in de bos- en landschapsbouw "De Dorschkamp" no. 181) - 15
bosbouw - bomen - plantenecologie - autecologie - standplaatsfactoren - bepaling van groeiplaatshoedanigheden - nederland - salix alba - forestry - trees - plant ecology - autecology - site factors - site class assessment - netherlands
Een orienterend onderzoek naar de relaties tussen groeiplaats, groei en produktie van Populus cv. Robusta op voor deze teelt veelgebruikte gronden
Schoenfeld, P.H. - \ 1979
Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" no. 207) - 33
bosbouw - bomen - houtteelt - bosbouwkundige handelingen - groei - milieufactoren - houtaanwas - opstandsontwikkeling - opstandsstructuur - biomassa - hout - productie - standplaatsfactoren - nederland - forestry - trees - silviculture - forestry practices - growth - environmental factors - increment - stand development - stand structure - biomass - wood - production - site factors - netherlands
Een onderzoek naar de mogelijke oorzaken van ernstige bladval en sterfte bij populieren langs verkeerswegen in de provincies Zuid-Holland en Utrecht
Schoenfeld, P.H. - \ 1979
Wageningen : Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw 'De Dorschkamp' (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw 'De Dorschkamp' no. 178) - 14
bosbouw - bomen - ontbladering - nederland - forestry - trees - defoliation - netherlands
Populierenteelt, bodemvruchtbaarheid en grondonderzoek
Burg, J. van den; Schoenfeld, P.H. - \ 1978
Populier (1978)4. - ISSN 0166-7491 - p. 75 - 80.
Populierenteelt, bodemvruchtbaarheid en grondonderzoek
Burg, J. van den; Schoenfeld, P.H. - \ 1978
Wageningen : De Dorschkamp (Mededeling / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" nr. 171)
bosbouw - grondanalyse - bodemvruchtbaarheid - bomen - forestry - soil analysis - soil fertility - trees
Groeiafname en droogteschade in zwarte els op zandgrond als gevolg van grondwaterdaling
Burg, J. van den; Schoenfeld, P.H. - \ 1978
Wageningen : De Dorskamp (Rapport / Rijksinstituut voor onderzoek in de bos- en landschapsbouw "De Dorschkamp" no. 139) - 24
bosbouw - bomen - zandgronden - houtteelt - bosbouwkundige handelingen - groei - milieufactoren - bosschade - beschadigingen door droogte - beschadiging door hitte - plant-water relaties - droogteresistentie - alnus glutinosa - nederland - gelderland - forestry - trees - sandy soils - silviculture - forestry practices - growth - environmental factors - forest damage - drought injury - heat injury - plant water relations - drought resistance - netherlands
Tien nieuwe populierecultivars : de resultaten van zes jaar houtteeltkundige toetsing
Schoenfeld, P.H. - \ 1978
Wageningen : Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" (Rapport / Rijksinstituut voor onderzoek in de bos- en landschapsbouw "De Dorschkamp" no. 168) - 26
bosbouw - bomen - proeven - hybriden - boomveredeling - nederland - forestry - trees - trials - hybrids - tree breeding - netherlands
Zoutschade bij populier op mariene gronden in de zomer van 1976
Burg, J. van den; Schoenfeld, P.H. - \ 1977
Wageningen : Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor onderzoek in de bos- en landschapsbouw, "De Dorschkamp" no. 106) - 23
bosbouw - bomen - bosschade - beschadigingen - bodemeigenschappen - erosie - nederland - noord-brabant - forestry - trees - forest damage - injuries - soil properties - erosion - netherlands
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.