Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 13 / 13

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: q=Schoonderbeek
Check title to add to marked list
Groen als integrerend kader : naar een vitale binnenstad van Doetinchem
Cate, Bram ten; Grashof-Bokdam, Carla ; Kruit, Jeroen ; Schoonderbeek, Jeroen ; Weggemans, Ruben ; Stuijt, Rob ; Duin, Duco ; Akker, Stefan van den; Brouwers, Chanine ; Dell’Oro, Matteo ; Lührmann, Jullian ; Neer, Sibylla ; Pieterse, Chantal - \ 2019
Wageningen : Wageningen University & Research, Wetenschapswinkel (Wageningen University & Research Wetenschapswinkel rapport 347) - ISBN 9789463435482 - 30
Luchtcirculatie, kasklimaat en productie: Deel rapportage maart-oktober 2004
Gelder, A. de; Campen, J.B. ; Stanghellini, C. - \ 2004
Naaldwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving B.V. Glastuinbouw (PPO 416116052) - 28
kastechniek - luchttemperatuur - omloop - binnenklimaat - gewasproductie - teelt onder bescherming - greenhouse technology - air temperature - circulation - indoor climate - crop production - protected cultivation
In kassen treedt veel luchtbeweging op. De invloed van geforceerde luchtbeweging in de kas ten gevolge van verwarming en/of ventilatoren in combinatie met luchtverdeelsystemen op de ruimtelijke klimaatverdeling en de daaraan gekoppelde fysische en fysiologische processen in het gewas zijn vrijwel onbekend. Uit het onderzoek met een gesloten kas (Schoonderbeek et al. 2003) kwam naar voren dat de geforceerde luchtbeweging een belangrijke verandering in het kasklimaat rond de plant tot gevolg had. De veronderstelling is dat deze verandering heeft bijgedragen aan de, in dat onderzoek gevonden, meerproductie en de behaalde energie-efficiëntie. Naar aanleiding van de resultaten van het gesloten kas experiment is door de LTO commissie tomaat gevraagd om nader onderzoek naar de oorzaken van de productieverhoging ten opzichte van de verhoging die op basis van simulatiemodellen werd verwacht. In de huidige gewasgroeimodellen is een vaste waarde aangenomen voor de grenslaagweerstand. Bij teeltsystemen, waarin luchtbeweging door geforceerde ventilatie of door beweging van planten optreedt, zal deze weerstand veranderen. Door verlaging van de weerstand kan als gevolg van een hogere CO2 uitwisseling de maximale fotosynthese toenemen. Een verlaging van de weerstand kan de transpiratie doen toenemen. Verder heeft geforceerde luchtbeweging invloed op de ruimtelijke klimaatverdeling voor temperatuur en vochtigheid. De verschillen in absolute luchtvochtigheid worden onder normale condities gering verondersteld. Een nadere analyse van het microklimaat, voor CO2 en vochtuitwisseling en de ruimtelijke verdeling bij geforceerde luchtbeweging en de daaraan gekoppelde gewasreacties geeft inzicht in de onderliggende mechanismen voor productieverbetering. Het onderzoek richt zich op de korte termijn effecten van luchtcirculatie. Benutting van deze kennis bij de keuze en besturing van de klimaatinstallaties in normale en (semi) gesloten kassen biedt uitstekende mogelijkheden om op energie-efficiënte wijze meerproductie te verkrijgen.
Telen in een gesloten tuinbouwkas; praktijkexperiment, januari - december 2002 : eindrapportage
Schoonderbeek, G.G. ; Gelder, A. de; Heller, E.M.B. ; Opdam, P. - \ 2003
Utrecht/Naaldwijk : Ecofys/PPO
glastuinbouw - energiebesparing - duurzaamheid (sustainability) - tomaten - klimaatregeling - ventilatie - teeltsystemen - greenhouse horticulture - energy saving - sustainability - tomatoes - air conditioning - ventilation - cropping systems
Deze eindrapportage “Telen in een gesloten tuinbouwkas; praktijkexperiment” betreft een weergave van een in 2002 uitgevoerd onderzoek naar de energie- en teelttechnische consequenties van het telen van tomaat in een gesloten kas, een kas waarvan de luchtramen gesloten zijn gehouden. Het concept “Gesloten kas” is door Ecofys te Utrecht in 1998 ontwikkeld en tot op heden doorontwikkeld. Het concept betreft een combinatie van installaties voor energievoorziening en klimaatbeheersing waardoor het mogelijk is om in een glastuinbouwkas gedurende het gehele jaar de luchtramen gesloten te houden.
Soil treatments for chestnut plantations; a soil micromorphological examination
Kooistra, M.J. ; Boersma, O.H. ; Schoonderbeek, D. ; Schreiber, J.D. - \ 1999
Wageningen : SC-DLO - 14 p.
Soil treatments for eucalyptus plantations; a soil micromorphological examination
Kooistra, M.J. ; Boersma, O.H. ; Schoonderbeek, D. ; Schreiber, J.D. - \ 1999
Wageningen : SC-DLO
Micromorfolgische technieken en humusprofielkenmerken
Bisdom, E.B.A. ; Boersma, O.H. ; Schoonderbeek, D. ; Schreiber, J.D. ; Schoute, J.F.T. - \ 1996
In: De dynamiek van strooisellagen; voordrachten tijdens de themamiddag georganiseerd door DLO-Staring Centrum, Wageningen, 6 oktober 1995 / Kemmers, R.H., - p. 41 - 66.
Kenmerken van humusprofielen in de bossen bij Kootwijk zijn moeilijk in het veld te karakteriseren. Deze problemen zijn met microscopische technieken bestudeerd. Bij Hoog Buurlo is ook het diepere humusprofiel onderzocht. Zo zijn verbanden gelegd tussen humushorizonten, -vormen, -kenmerken en -processen en tussen microscopisch en veldonderzoek. Excrementen en schimmeldraden bleken meestal te klein om in het veld te herkennen. De spreiding van organische fragmenten verschilde per humushorizont, evenals de verhouding tussen verse, matig omgezette en sterk gehumuficeerde organische fragmenten. Microchemische analyse van organisch materiaal in het hele humusprofiel gaf inzicht in het podzolisatieproces en toonde het belang van de vegetatie bij de bodemvorming.
Microscopisch onderzoek van glauconiethoudende zanden bij Ellewoutsdijk - Borssele in de provincie Zeeland
Schoute, J.F.T. ; Bisdom, E.B.A. ; Schoonderbeek, D. - \ 1992
Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 233) - 41
constructie - funderingen - pedologie - grondmechanica - bodemmicromorfologie - tunnels - nederland - zeeland - zeeuwse eilanden - construction - foundations - pedology - soil mechanics - soil micromorphology - netherlands
Surface sealing and hydraulic conductances under varying-intensity rains
Giménez, D. ; Dirksen, C. ; Miedema, R. ; Eppink, L.A.A.J. ; Schoonderbeek, D. - \ 1992
Soil Science Society of America Journal 56 (1992)1. - ISSN 0361-5995 - p. 234 - 242.
crusts - hydraulic conductivity - infiltration - pedology - rain - relationships - runoff - seepage - simulation - soil - soil micromorphology - korsten - hydraulisch geleidingsvermogen - infiltratie - pedologie - regen - relaties - oppervlakkige afvoer - kwel - simulatie - bodem - bodemmicromorfologie
In the past, investigations on surface seals developing under simulated rains usually were performed with uniform rainfall intensities. Recent studies, however, showed that varying-intensity rains affect erosion and volumes of runoff. We conducted a study on surface sealing under varying-intensity rains using physical and morphological methods. Four 1-h-duration rainfall patterns were used: S1, S2, S3 and S4, with mean rainfall intensities of 83, 69, 65, and 51 mm h-1, respectively, and highest intensities of 148, 120, 111, and 100 mm h-1, respectively. Two experiments were performed in triplicate: (i) in packed soil columns, pressure heads at 1-cm depth were measured, and runoff (Rt) and wash sediment (St) collected at short time intervals during S1, S3, and S4 patterns; and (ii) packed shallow soil flumes were successively exposed to 10, 15, 30, 40, and 60 min of S2 and S4 patterns, and the surface was then characterized by micromorphological analysis of thin sections (S2) and top-view photographs (S2 and S4). The largest differences between rainfall patterns occurred during the intensity peaks (10–30 min): at the end of these periods, measured surface seal hydraulic conductances (β) attained values of 0.80, 0.25, and 0.51 h-1 for S1, S3, and S4, respectively. These relative β values are thought to be due to partially open surfaces as a result of microrill erosion (S1), complete sealing without erosion (S3), and incomplete sealing (S4). Presented Rt, St, and morphological data support these conclusions. After 5 min of the intensity peaks of S2, surface seals attained maximum observed thickness and minimum macroporosity (>30 µm). Planar voids (>500 µm) were eliminated at this point. Under continuing rain, erosion reduced the seal thickness and increased macroporosity, mainly as planar voids
Root-soil contact of maize, as measured by a thin-section technique. 2. Effects of soil compaction.
Kooistra, M.J. ; Schoonderbeek, D. ; Boone, F.R. ; Veen, B.W. ; Noordwijk, M. van - \ 1992
Plant and Soil 139 (1992). - ISSN 0032-079X - p. 119 - 129.
maize - pedology - plant development - plant physiology - pore volume - porosity - roots - soil compaction - soil density - soil micromorphology - zea mays
Root-soil contact of maize, as measured by a thin-section technique. 1. Validity of the method.
Noordwijk, M. van; Kooistra, M.J. ; Boone, F.R. ; Veen, B.W. ; Schoonderbeek, D. - \ 1992
Plant and Soil 139 (1992). - ISSN 0032-079X - p. 109 - 118.
maize - pedology - plant development - plant physiology - roots - soil micromorphology - soil structure - zea mays
Structuurveranderingen door toevoeging van kleimineralen aan lemig zand
Schoonderbeek, D. ; Schoute, J.F.T. - \ 1990
Wageningen : Staring Centrum (Rapport / Staring Centrum 120) - 23
keileemgronden - kleimineralen - verbetering - leemgronden - pedologie - zand - bodembacteriën - bodemverbeteraars - bodemmicromorfologie - bodemstructuur - boulder clay soils - clay minerals - improvement - loam soils - pedology - sand - soil bacteria - soil conditioners - soil micromorphology - soil structure
Micromorfologische publikaties verzameld door Dr. Ir. A. Jongerius = Micromorphological publications collected by Dr. Ir. A. Jongerius
Yegeren, J.G.C. van; Schoonderbeek, D. ; Naber, G. ; Jongerius, A. - \ 1987
Wageningen : STIBOKA (Rapport / Stichting voor Bodemkartering nr. 1982) - ISBN 9789032702250
bibliografieën - nederland - pedologie - bodemmicromorfologie - bibliographies - netherlands - pedology - soil micromorphology
Werkwijze en gebruik van beeldanalyse apparatuur (Quantimet 720) bij de Stichting voor Bodemkartering
Schoonderbeek, D. ; Kooistra, M.J. - \ 1984
Wageningen : STIBOKA (Rapport / Stichting voor Bodemkartering no. 1794) - ISBN 9789032701918 - 42
pedologie - bodemmicromorfologie - pedology - soil micromorphology
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.