Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 77

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: q=Schoute
Check title to add to marked list
Aalonderzoeken Hoogheemraadschap van Delfland: groei en verspreiding van rode aal (Anguilla anguilla) : Een voortgangsrapportage van het merk terugvangst experiment met behulp van fuiken en PITtags
Griffioen, A.B. - \ 2018
IJmuiden : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research report C081/18) - 17
Het Hoogheemraadschap van Delfland (HHD) heeft de afgelopen jaren bijgedragen aan het verbeteren van de overlevingskansen van Europese aal in het beheergebied. Er is geïnvesteerd in het vispasseerbaar maken van kunstwerken en het verbeteren van de (ecologische) waterkwaliteit. Ook is met de lokale beroepsvisserij overeengekomen te stoppen met aalvisserij in het gehele beheergebied van Delfland voor de periode 2017 t/m 2022. Het is onbekend hoeveel glasaal het beheergebied op natuurlijke wijze binnenkomt, waar de aal heen gaat en hoe groot het aalbestand is. Delfland heeft dan ook besloten om in de periode 2017 t/m 2022 onderzoek te doen naar de intrek van glasaal en de aalpopulatie in het beheergebied. De beroepsvisserij wordt betrokken in deze onderzoeken. Deze studie betreft een merk terugvangst experiment van rode aal in vijf deelgebieden in boezemwater van HHD: Berkelse Zweth, Nieuwe Water, Vlaardingse Vaart, Boonervliet en het Verversingskanaal nabij gemaal Schoute. Het doel van het onderzoek is het vaststellen van variatie in groei, opbouw van de aalpopulatie en verspreiding van rode aal in het beheergebied. Deze rapportage betreft een verslaglegging (data rapportage) van het eerste onderzoek jaar (jaar 1).
Aalonderzoeken Hoogheemraadschap van Delfland: efficiëntie van glasaalintrek bij gemaal Schoute
Griffioen, A.B. ; Schiphouwer, M.E. ; Winter, H.V. ; Ploegaert, S. - \ 2018
IJmuiden : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C007/18) - 39
Deze studie betreft een analyse van het aanbod en de intrekefficiëntie van glasaal bij één van de prioritaire intrekpunten van Delfland: gemaal Schoute in Den Haag (Scheveningen). Het complex bij gemaal Schoute bestaat uit een jachthaven, een keersluis (barrière 1), een tussenpand en een gemaal (barrière 2). Deze rapportage beschrijft de nulsituatie van de intrek van glasaal bij gemaal Schoute en gaat in op de onderzoeksvraag: Wat is de intrek-efficiëntie voor glasaal van het migratie knooppunt te Scheveningen (Keersluis, tussenpand en gemaal Schoute)? Daarnaast wordt middels merken en terugvangst onderzoek van glasaal een (lokale) populatieschatting gemaakt.
Micromorfolgische technieken en humusprofielkenmerken
Bisdom, E.B.A. ; Boersma, O.H. ; Schoonderbeek, D. ; Schreiber, J.D. ; Schoute, J.F.T. - \ 1996
In: De dynamiek van strooisellagen; voordrachten tijdens de themamiddag georganiseerd door DLO-Staring Centrum, Wageningen, 6 oktober 1995 / Kemmers, R.H., - p. 41 - 66.
Kenmerken van humusprofielen in de bossen bij Kootwijk zijn moeilijk in het veld te karakteriseren. Deze problemen zijn met microscopische technieken bestudeerd. Bij Hoog Buurlo is ook het diepere humusprofiel onderzocht. Zo zijn verbanden gelegd tussen humushorizonten, -vormen, -kenmerken en -processen en tussen microscopisch en veldonderzoek. Excrementen en schimmeldraden bleken meestal te klein om in het veld te herkennen. De spreiding van organische fragmenten verschilde per humushorizont, evenals de verhouding tussen verse, matig omgezette en sterk gehumuficeerde organische fragmenten. Microchemische analyse van organisch materiaal in het hele humusprofiel gaf inzicht in het podzolisatieproces en toonde het belang van de vegetatie bij de bodemvorming.
On 3D-flow in macropore systems, from computed tomography imaging to lattice Boltzmann simulations.
Heijs, A.W.J. ; Schoute, J.F.Th. ; Bouma, J. - \ 1996
In: Soil structure and transport processes / Raats, P.A.C., - p. 45 - 53.
Evaluation of flooding scenarios for riverine pastures along the river Dinkel, the Netherlands
Hommel, P.W.F.M. ; Dirkx, G.H.P. ; Prins, A.H. ; Wolfert, H.P. ; Vrielink, J.G. - \ 1995
In: Scenario studies for the rural environment : selected and edited proceedings of the symposium scenario studies for the rural environment, Wageningen, The Netherlands, 12 - 15 September 1994 / Schoute, J.T.H., Finke, P.A., Veeneklaas, F.R., - p. 555 - 559.
graslanden - hooiland - weiden - plantengemeenschappen - herstel - natuurontwikkeling - beekdalen - overijssel - twente - grasslands - meadows - pastures - plant communities - rehabilitation - nature development - brook valleys
On relatively high natural levees in the Dinkel valley a specific type of grassland is found: the Diantho-Armerietum (Dinkel pastures). This plant community is best developed on dry, nutrient-poor, sandy and relatively young soils. Occasional floodingis essential to the conservation and restoration of Dinkel pastures. The altitude above the bankful discharge water-level is of great importance. The lower zone is strongly influenced by the nutrient-rich surface water, the higher zones are vulnerable tosoil acidification. Maintaining the current flooding frequency is favourable to the conservation of existing Dinkel pastures; a higher frequency favours the development of new ones.
Evaluatie van inundatie-scenario's voor rivierbegeleidende graslanden langs de Dinkel
Hommel, P.W.F.M. ; Dirkx, G.H.P. ; Prins, A.H. ; Wolfert, H.P. ; Vrielink, J.G. - \ 1995
In: Waarheen met het landelijk gebied? : geselecteerde en geredigeerde bijdragen aan het symposium 'Waarheen met het landelijk gebied?', Wageningen, 15 september 1994 / Schoute, J.F.T., van den Berg, L.M., Farjon, H., - p. 311 - 316.
graslanden - hooiland - weiden - plantengemeenschappen - herstel - graslanden, gematigde streken - gematigde klimaatzones - dalen - natuurtechniek - natuur - overijssel - twente - grasslands - meadows - pastures - plant communities - rehabilitation - temperate grasslands - temperate zones - valleys - ecological engineering - nature
Op de hogere oeverwallen langs de Dinkel komt een bijzonder graslandtype voor: Diantho-Armerietum of Dinkelgrasland. Dit graslandtype heeft zijn optimum op droge, schrale, leemarme, vrij jonge gronden. Incidentele inundaties zijn essentieel voor behoud en ontwikkeling van Dinkelgraslanden. De hoogteligging is hierbij van groot belang. Te laag gelegen zones worden sterk beonvloed door het voedselrijke rivierwater; te hoog gelegen zones zijn gevoelig voor bodemverzuring. Handhaving van de huidige overstromingsfrequentie biedt de beste kansen voor de ontwikkeling van nieuwe Dinkelgraslanden.
Effecten van ruimtelijke maatregelen voor de das: vergelijking van scenario's
Knaapen, J.P. ; Engen, H.C. van; Apeldoorn, R.C. van; Schippers, P. ; Verboom, J. - \ 1995
In: Waarheen met het landelijk gebied? : geselecteerde en geredigeerde bijdragen aan het symposium 'Waarheen met het landelijk gebied?', Wageningen, 15 september 1994 / Schoute, J.F.T., van den Berg, L.M., Farjon, H., - p. 293 - 299.
verspreiding - landgebruik - bedrijfsvoering - plattelandsontwikkeling - plattelandsplanning - meles meles - diergemeenschappen - dispersal - land use - management - rural development - rural planning - animal communities
Habitatversnippering beonvloedt de overlevingskansen van een toenemend aantal soorten, waaronder de das. Plannen en maatregelen gericht op het oplossen van habitatversnippering moeten rekening houden met de kwaliteit van de natuurgebieden zelf en die van gebieden met een verbindingsfunctie daartussen. Hier wordt een computermodel gepresenteerd dat het mogelijk maakt de effecten van plannen en maatregelen op de das te evalueren voor beide aspecten. Bij wijze van test is het model toegepast op een aantal scenario's die verschillende toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen weergeven.
A national survey of ecological potentials for developing natural areas in the Netherlands
Farjon, J.M.J. ; Bulens, J.D. ; Prins, A.H. - \ 1995
In: Scenario studies for the rural environment : selected and edited proceedings of the symposium scenario studies for the rural environment, Wageningen, The Netherlands, 12 - 15 September 1994 / Schoute, J.T.H., Finke, P.A., Veeneklaas, F.R., - p. 427 - 435.
ecologie - hydrologie - landschap - landschapsecologie - nederland - plantengemeenschappen - herstel - onderzoek - vegetatie - ecohydrologie - natuurtechniek - natuur - ecology - hydrology - landscape - landscape ecology - netherlands - plant communities - rehabilitation - research - vegetation - ecohydrology - ecological engineering - nature
Scenarios for nature restoration need information on the ecological potential in order to optimize scenarios. A method for a national survey is presented. The evaluation is based on an analysis of attributes and requirements of so-called target ecosystems and evaluation of data by a geographical information system. Three groups of requirements have been distinguished: ecological site factors, abiotic processes and environmental load. In all, some fifty abiotic characteristics were evaluated. The study resulted in maps indicating the abiotic potential in five relative classes on a square-kliometre grid.
Het LEDESS-model: een gebiedsgericht kennismodel bij scenario's voor natuurontwikkeling
Harms, W.B. ; Knol, W.C. ; Roos-Klein Lankhorst, J. - \ 1995
In: Waarheen met het landelijk gebied?; geselecteerde en geredigeerde bijdragen aan het symposium `Waarheen met het landelijk gebied?', Wageningen, 15 september 1994. Alphen aan den Rijn, Samsom Tjeenk Willink, 1995, blz. 271-292 / Schoute, J.F.T., van den Berg, L.M., Farjon, H., Steenvoorden, J.H.A.M.,
Een werkwijze voor het opstellen en evalueren van natuurontwikkelingsscenario's wordt gepresenteerd aan de hand van twee casestudy's: de Centrale Open Ruimte en de Gelderse Poort. Scenario's zijn ontwikkeld aan de hand van twee criteria: ecologische doelstelling en ruimtelijke strategie. Een computermodel gebaseerd op een geografisch informatiesysteem is ontwikkeld om de ecologische gevolgen van de scenario's te evalueren. Dit model LEDESS (Landscape Ecological Decision Support System) is een kennissysteem dat de ontwikkeling van vegetatie en daarmee samenhangende ontwikkeling van faunistische habitats beschrijft in relatie tot de abiotische standplaatsfactoren. Het model is het meest geschikt als planninginstrument.
COSMO: a decision-support system for the central open space, the Netherlands
Harms, W.B. ; Knaapen, J.P. ; Roos-Klein-Lankhorst sic, J. - \ 1995
In: Scenario studies for the rural environment; selected and edited proceedings of the symposium Scenario Studies for the Rural Environment, Wageningen, The Netherlands, 12-15 September 1994. Dordrecht etc., Kluwer, 1995. Environ. & Policy 5 / Schoute, J.F.T., Finke, P.A., Veeneklaas, F.R., Wolfert, H.P., - p. 437 - 444.
To evaluate scenarios for nature restoration, a landscape ecological decision-support system has been developed, a knowledge-based system integrated in a geographical information system. The grid-based application in the Central Open Space of the Netherlands (the COSMO model) is presented here. Four scenarios for nature restoration were evaluated. With the COSMO model, vegetation development and potential habitats of fauna species were simulated at ten, thirty and one hundred years from the beginning. The results are discussed.
Scenarios for nature development
Harms, W.B. - \ 1995
In: Scenario studies for the rural environment; selected and edited proceedings of the symposium Scenario Studies for the Rural Environment, Wageningen, The Netherlands, 12-15 September 1994. Dordrecht etc., Kluwer, 1995. Environ. & Policy 5 / Schoute, J.F.T., Finke, P.A., Veeneklaas, F.R., Wolfert, H.P., - p. 391 - 403.
A procedure in backcasting scenarios is presented. Two case-studies differing in scale illustrate the differences in ecological contribution to plan design and to plan evaluation. Scenarios for nature development are presented for both case-studies, based on ecological objectives and spatial strategies in planning. In order to evaluate the ecological impact of the scenarios, a computer model (LEDESS), using a geographical information system, has been developed. The model is an expert system describing the development of vegetation and animal habitats in relation to abiotic conditions and management. It is a tool for policy making in planning rather than an accurate predictive model.
Wat heet toekomstwaarde?; een visie vanuit de wetenschap toegespitst op de Gelderse Vallei
Eck, W. van; Os, J. van - \ 1995
In: Waarheen met het landelijk gebied? : geselecteerde en geredigeerde bijdragen aan het symposium 'Waarheen met het landelijk gebied?', Wageningen, 15 september 1994 / Schoute, J.F.T., van den Berg, L.M., Farjon, H., - p. 405 - 412.
agrarische bedrijfsvoering - landgebruik - bedrijfsvoering - prognose - plattelandsontwikkeling - plattelandsplanning - plattelandskern - steden - stedelijke planning - dorpen - gelderland - gelderse vallei - farm management - land use - management - prognosis - rural development - rural planning - rural settlement - towns - urban planning - villages
Het begrip toekomstwaarde kan in ecologisch, economisch of sociaal-cultureel opzicht worden bekeken. Hierbij is van belang van welke grondhouding men uitgaat en op welke schaal toekomstwaarde wordt ingevuld. Ecologische, economische en sociaal-culturele toekomstwaarde worden in dit artikel uitgewerkt voor de intensieve veehouderij in de Gelderse Vallei. Zowel in ecologisch als in economisch opzicht zijn ingrijpende veranderingen nodig. Vanwege onzekerheden over de gewenste toestand in de toekomst, plus de onzekerheid over de manier waarop deze is te bereiken, lijkt een procesbenadering in de planning het juiste antwoord.
Scenario studies on soil acidification at different spatial scales
Vries, W. de; Kros, J. ; Groenenberg, J.E. ; Reinds, G.J. ; Salm, C. van der; Posch, M. - \ 1995
In: Scenario studies for the rural environment : selected and edited proceedings of the symposium scenario studies for the rural environment, Wageningen, The Netherlands, 12 - 15 September 1994 / Schoute, J.T.H., Finke, P.A., Veeneklaas, F.R., - p. 169 - 188.
zure gronden - kattekleigronden - neerslag - chemische eigenschappen - zuurgraad - zure regen - modellen - onderzoek - acid soils - acid sulfate soils - precipitation - chemical properties - acidity - acid rain - models - research
Three dynamic soil acidification models have been developed for application on local, national and continental (European) scales, namely NUCSAM, RESAM and SMART. This paper gives an overview of results of various model validation and scenario studies for the effects of SOx, NOx and NHx deposition on soils. Furthermore, the various strong and weak points of the models are evaluated in terms of uncertainties in model predictions, the use of the models in acidification abatement policies, and the limitations and possibilities of using the models in other scenario studies, such as changes in land use, hydrology and heavy-metal deposition.
Gebruikswaarde, een vaag begrip?
Haas, W. de - \ 1995
In: Waarheen met het landelijk gebied?; geselecteerde en geredigeerde bijdragen aan het symposium `Waarheen met het landelijk gebied?', Wageningen, 15 september 1994. Alphen aan den Rijn, Samsom Tjeenk Willink, 1995, blz. 357-367 / Schoute, J.F.T., van den Berg, L.M., Farjon, H., Steenvoorden, J.H.A.M.,
Gebruikswaarde kan op twee manieren worden opgevat: als de waarde van de ruimte voor de gebruiker of als de maatschappelijke waarde van het ruimtegebruik. Voor de planvorming is de waarde van de ruimte voor het gebruik meer van belang bij de implementatie van beleid en de waarde van het ruimtegebruik meer bij de legitimatie van beleid. In de nota's over de ruimtelijke ordening wordt gebruikswaarde opgevat als multifunctionaliteit. Multifunctionaliteit staat echter op gespannen voet met het ruimtelijke concept Groene Hart dat (potentiële) interacties tussen verschillende vormen van ruimtegebruik beperkt.
The use of the SIWARE model package in water management scenario studies, Egypt
Abdel Gawad, S.T. ; Abdel Khalek, M.A. ; Smit, M.F.R. ; Abdel Dayem, M.S. - \ 1995
In: Scenario studies for the rural environment; selected and edited proceedings of the symposium Scenario Studies for the Rural Environment, Wageningen, The Netherlands, 12-15 September 1994. Dordrecht etc., Kluwer, 1995. Environ. & Policy 5 / Schoute, J.F.T., Finke, P.A., Veeneklaas, F.R., Wolfert, H.P., - p. 203 - 208.
The SIWARE model package, which stands for Simulation of Water Management in the Arab Republic of Egypt, has been developed as a decision-support system for the Irrigation and Planning Sectors of the Egyptian Ministry of Public Works and Water Resources. The package was implemented within the framework of the Reuse of Drainage Water Project by the collaborating institutions, namely the Drainage Research Institute in Cairo and SC-DLO. Various strategically important water management scenarios were simulated for the Nile Delta by the project. This task has now been taken over by the mentioned ministerial sectors.
Gebruik van humusprofielen bij kartering standplaatsen in natte schraalgraslanden
Delft, S.P.J. van - \ 1995
In: Waarheen met het landelijk gebied? : geselecteerde en geredigeerde bijdragen aan het symposium 'Waarheen met het landelijk gebied?', Wageningen, 15 september 1994 / Schoute, J.F.T., van den Berg, L.M., Farjon, H., - p. 317 - 323.
graslanden - kaarten - organische verbindingen - bodem - bodemchemie - bodemkarteringen - grasslands - maps - organic compounds - soil - soil chemistry - soil surveys
Een bodemkaart geeft niet altijd voldoende informatie over de ecologische potenties van een bodemtype. Bovendien kan deze informatie fossiel zijn. Het humusprofiel blijkt betere informatie te geven. Aan de hand van het humusprofiel kunnen deze veranderingen gekarteerd worden, zoals wordt aangetoond aan de hand van een kartering in het natuurreservaat Groot-Zandbrink.
Ecological networks in Europe; strategies, criteria and perspectives
Jongman, R.H.G. ; Lipsky, Z. ; Aarsen, L.F.M. van den - \ 1995
In: Scenario studies for the rural environment; selected and edited proceedings of the symposium Scenario Studies for the Rural Environment, Wageningen, The Netherlands, 12-15 September 1994. Dordrecht etc., Kluwer, 1995. Environ. & Policy 5 / Schoute, J.F.T., Finke, P.A., Veeneklaas, F.R., Wolfert, H.P., - p. 513 - 524.
Ecological networks have been developed all over Europe within nature conservation planning and integrated planning. In the Netherlands the national ecological network is worked out in provincial conservation plans. In the Czech Republic the establishment of the ecological network is part of the nature conservation law. Development of the networks will interfere with other land use. There will be differences between intensive-farming areas and marginal land. The European perspective is that the national networks can merge into a pan-European system. The lack of finances in central, eastern and southern Europe and the early stage of nature conservation development must not be a reason not to develop the ecological networks.
Humus form profiles and ecohydrological systems analysis
Kemmers, R.H. ; Jansen, P.C. ; Mekkink, P. - \ 1995
In: Scenario studies for the rural environment : selected and edited proceedings of the symposium scenario studies for the rural environment, Wageningen, The Netherlands, 12 - 15 September 1994 / Schoute, J.T.H., Finke, P.A., Veeneklaas, F.R., - p. 489 - 494.
ecologie - landgoederen - tuinen - hydrologie - organische verbindingen - parken - particulier eigendom - bodem - bodemchemie - ecohydrologie - gelderland - ecology - estates - gardens - hydrology - organic compounds - parks - private ownership - soil - soil chemistry - ecohydrology
Soil maps are frequently used to evluate perspectives for nature restoration in scenarios of rural land use planning. Hydrological factors are decisive criteria at the higher levels of the Soil Classification System of the Netherlands. A case study atthe Wildenborch estate showed that traditional soil maps may give information on fossil hydrological conditions. Features of the humus form profiles provide actual information on the base and nutrient statuses of soils, being dependent on the hydrological factor. Humus form profiles must be incorporated in ecological land inventory.
Naar een methode voor regionale scenario-studies voor natuurontwikkeling; het Drentse Aa onderzoek
Kemmers, R.H. - \ 1995
In: Waarheen met het landelijk gebied? : geselecteerde en geredigeerde bijdragen aan het symposium 'Waarheen met het landelijk gebied?', Wageningen, 15 september 1994 / Schoute, J.F.T., van den Berg, L.M., Farjon, H., - p. 253 - 262.
ecologie - ecosystemen - hydrologie - herstel - drenthe - ecohydrologie - natuurtechniek - natuur - ecology - ecosystems - hydrology - rehabilitation - ecohydrology - ecological engineering - nature
Het stroomdal van de Drentse Aa is het studiegebied voor de ontwikkeling van een methode om ruimtelijk integrale scenario's voor natuurontwikkeling te genereren en natuurwaarden in ruimte en tijd te voorspellen. Hiertoe wordt een bestaande methode verfijnd door er een standplaatsmodel aan te koppelen. Hierdoor kunnen de scenario's worden getoetst aan milieu-omstandigheden, die via het water- en milieubeheer worden gestuurd. In de scenario's vormt de realiseerbaarheid van vegetatiedoeltypen het uitgangspunt. De kansrijkdom van een scenario wordt beoordeeld aan kaartbeelden van de natuurwaarde.
Predicting the effects of measures to reduce eutrophication in surface water in rural areas - a case study
Hendriks, R.F.A. ; Kolk, J.W.H. van der - \ 1995
In: Scenario studies for the rural environment : selected and edited proceedings of the symposium scenario studies for the rural environment, Wageningen, The Netherlands, 12 - 15 September 1994 / Schoute, J.T.H., Finke, P.A., Veeneklaas, F.R., - p. 355 - 358.
hoogveengronden - veengronden - moerasgronden - waterbeheer - waterkwaliteit - zuid-holland - bog soils - peat soils - swamp soils - water management - water quality
The effectiveness of measures to reduce nutrient concentrations in surface water was predicted by a combination of a nutrient leaching model for groundwater and a nutrient simulation model for surface water. Scenarios were formulated based on several measures. Different combinations of drainage level and fertilizer use gave slightly different leaching concentrations. Removing duckweed, dredging the total sediment layer, improving the sewage treatment plants, and a combination of these will reduce thephosphorus concentration in the surface water in the summer substantially. For nitrogen, removing duckweed and improving the sewage treatment plants are important, but less effective than for phosphorus. Dredging will not reduce the nitrogen concentration.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.