Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 34

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: q=Siebel
Check title to add to marked list
Basisrapport voor de Rode Lijst mossen 2012
Siebel, H.N. ; Bijlsma, R.J. ; Sparrius, L.B. - \ 2013
KNNV / Bryologische en Lichenologische Werkgroep, Oude-Tonge (BLWG-rapport 14) - 98
mossen - bryophyta - flora - bedreigde soorten - natuurbescherming - habitats - bodem-plant relaties - nederland - mosses - endangered species - nature conservation - soil plant relationships - netherlands
In dit rapport is een voorstel voor een herziene Rode Lijst Mossen opgenomen. Wanneer het Ministerie van Economische Zaken deze lijst publiceert in de Staatscourant, zal daarmee de Rode Lijst van 2000 worden vervangen. Van de 517 soorten die zich in ons land regelmatig voortplanten, is bepaald of ze volgens de Nederlandse criteria op de Rode Lijst moeten worden opgenomen. Daarvoor komen soorten in aanmerking die na 1900 zijn verdwenen of die bedreigd zijn. Deze laatste groep wordt in vier klassen onderverdeeld. In Figuur 1 is het resultaat zichtbaar. De Rode Lijst 2012 bestaat uit de volgende categorieën soorten: • 22 Verdwenen uit Nederland • 27 Ernstig bedreigd • 52 Bedreigd • 43 Kwetsbaar • 102 Gevoelig De Rode Lijst 2012 omvat dus 246 soorten (48% van de beschouwde soorten). De overige 271 soorten zijn Thans niet bedreigd.
Het mossencahier van J.L. Franquinet, een vroeg 19de eeuws herbarium uit Maastricht, 1. Franquinets botanische nalatenschap
Weeda, E.J. - \ 2013
Buxbaumiella 97 (2013)mei. - ISSN 0166-5405 - p. 22 - 36.
bryologie - historische ecologie - zuid-limburg - bryology - historical ecology
Dit artikel gaat over een bron van oude mosvondsten die tot dusver niet effectief ontsloten is. De gegevens hebben weliswaar tot tweemaal toe hun weg naar publicaties gevonden, maar zijn ook tweemaal weer in vergetelheid geraakt. Begin 2012 besloten Rienk-Jan Bijlsma, Henk Siebel en de auteur van dit verhaal de vergeten vondsten alsnog onder de aandacht van de Nederlandse bryofloristiek te brengen
Het mossencahier van J.L. Franquinet, een vroeg 19de-eeuws herbarium uit Maastricht. 2. Vindplaatsen en vondsten
Weeda, E.J. ; Bijlsma, R.J. ; Siebel, H.N. - \ 2013
Buxbaumiella 2013 (2013)98. - ISSN 0166-5405 - p. 1 - 14.
bryologie - historische ecologie - zuid-limburg - bryology - historical ecology
In dit tweede deel passeren de opgaven met een concrete vindplaatsomschrijving de revue, gesorteerd per locatie. Bij vondsten op Belgisch grondgebied of in de buurt van de grens wordt de positie zowel volgens het Nederlandse als volgens het Belgische grid aangegeven.
Pseudocalliergon trifarium (wormmos), Scorpidium spp. (schorpioenmossen) en andere bijvangst in herbariummateriaal van slijkzegge
Weeda, E.J. ; Siebel, H.N. - \ 2012
Buxbaumiella 91 (2012). - ISSN 0166-5405 - p. 1 - 14.
Van heidegebruik naar beheer. Nieuwe inzichten voor het herstel van droge heide
Bijlsma, R.J. ; Vogels, J. ; Siebel, H.N. ; Burg, A. Van den; Waal, R.W. de - \ 2012
Vakblad Natuur Bos Landschap 9 (2012)6. - ISSN 1572-7610 - p. 14 - 17.
natuurbeheer - heidegebieden - droogte - biodiversiteit - nature management - heathlands - drought - biodiversity
Het huidige beheer van droge heideterreinen is vooral ingegeven door veronderstellingen over historisch landgebruik en de angst voor vergrassing als gevolg van stikstofdepositie. Dit beheer leidt echter in onvoldoende mate tot het behoud van de biodiversiteit van heideterreinen. Daarom is een nieuwe benadering van het beheer nodig om heide als leefgebied van soorten van het bos- en heidelandschap te herstellen. Op basis van recent onderzoek presenteren we hier nieuwe inzichten in de oorzaken van ecologische knelpunten in heideterreinen en doen op grond hiervan aanbevelingen voor beheer en inrichting.
Ephemerum cohaerens and E. rutheanum: persistent annual bryophytes in the Dutch Rine floodplain
Bijlsma, R.J. ; Nieuwkoop, J.A.W. ; Siebel, H.N. - \ 2012
Lindbergia 35 (2012). - ISSN 0105-0761 - p. 63 - 75.
Een aangepaste indeling in fysisch-geografische gebieden als basiskaart voor de landelijke verspreiding van soorten
Siebel, H.N. ; Bijlsma, R.J. - \ 2010
Buxbaumiella 87 (2010). - ISSN 0166-5405 - p. 35 - 40.
korstmossen - mossen - verspreiding - fysische geografie - vegetatiekartering - lichens - mosses - dispersal - physical geography - vegetation mapping
Geografische eenheden (districten, regio’s) worden veel gebruikt als kaartondergrond of bij de karakterisering van de verspreiding van mos- en korstmossoorten. De eigen kenmerken van de eenheden helpen de verspreiding te verklaren. Hierbij is tot nu toe veelal gebruik gemaakt van floradistricten die voor vaatplanten zijn opgesteld. De indeling in floradistricten is ten dele onbevredigend omdat het onderscheiden van sommige districten weinig zinvol is en de ligging van een aantal districten niet goed correspondeert met de verspreidingspatronen van veel mossoorten. Daarom is er gezocht naar een alternatieve simpele indeling, die verschillen in de verspreiding van (korst)mossen beter verklaart.
Strijd tegen insectenplagen afgezwakt. Verordeningen Bosschap ter bestrijding van insectenplagen opgeheven
Moraal, L.G. ; Siebel, H.N. ; Verbij, E. - \ 2010
Vakblad Natuur Bos Landschap 7 (2010)10. - ISSN 1572-7610 - p. 26 - 27.
insectenplagen - bomen - bosecologie - overheidsbeleid - natuurbeleid - insect pests - trees - forest ecology - government policy - nature conservation policy
Onlangs zijn de verordeningen van het Bosschap ter bestrijding van insectenplagen in bos opgeheven. Dit is een historische markering in de grote veranderingen ten aanzien van het omgaan met ziekten en plagen in het bos in nog geen dertig jaar. Van strenge verordeningen naar advies.
Oude eikenbossen: nieuwe inzichten en kansen voor het beheer
Bijlsma, R.J. ; Ouden, J. den; Siebel, H.N. - \ 2009
De Levende Natuur 110 (2009)2. - ISSN 0024-1520 - p. 77 - 82.
bossen - oude bossen - habitats - historische ecologie - veluwe - forests - old-growth forests - historical ecology
Met de komst van Natura 2000 heeft de aanduiding ‘oude eikenbossen’ een nieuwe betekenis gekregen voor de Nederlandse situatie. Hoe de eikenbossen kunnen worden onderscheiden in de habitattypen ‘Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met Quercus robur (H9190)’ of Beuken-eikenbossen met hulst (H9120) wordt in dit artikel beschreven. Hierbij worden typische voorbeelden gegeven van het habitattype Oude eikenbossen op de Veluwe. Recente inzichten in de historische achtergrond van strubbenbossen geven nieuwe aanknopingspunten voor het beheer van dit habitattype
Herstel van lange termijn effecten van verzuring en vermesting in het droog zandlandschap
Siepel, H. ; Siebel, H.N. ; Verstrael, T. ; Burg, A. Van den; Vogels, J. - \ 2009
De Levende Natuur 110 (2009)3. - ISSN 0024-1520 - p. 124 - 129.
zandgronden - bodem - depositie - vegetatie - flora - fauna - herstel - herstelbeheer - natura 2000 - sandy soils - soil - deposition - vegetation - rehabilitation - restoration management
Effectgerichte maatregelen zijn de afgelopen jaren succesvol ingezet tegen de korte termijn effecten van verzuring en vermesting in het droog zandlandschap. De accumulatie van zuur en meststoffen heeft echter ook een effect op lange termijn. Hoe zien deze effecten eruit en hoe kan herstelbeheer worden ingezet? Een eerste vraag is dan: wat is de referentie waarop we het herstelbeheer moeten richten
Europese verspreiding en status van Nederlandse mossen
Siebel, H.N. ; Bijlsma, R.J. - \ 2007
Buxbaumiella 77 (2007). - ISSN 0166-5405 - p. 22 - 48.
vegetatie - mossen - inventarisaties - vegetation - mosses - inventories
Internationaal belang van de nationale natuur : ecosystemen, vaatplanten, mossen, zoogdieren, reptielen, amfibieën en vissen
Janssen, J.A.M. ; Stumpel, A.H.P. ; Bijlsma, R.J. ; Hennekens, S.M. ; Keizer-Sedlakova, I. ; Kuiters, A.T. ; Ottburg, F.G.W.A. ; Ozinga, W.A. ; Schaminée, J.H.J. ; Siebel, H.N. - \ 2007
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-rapport 43) - 54
ecosystemen - natuurbescherming - bedreigde soorten - beschermde soorten - soorten - nederland - relaties - europa - natuurbeleid - ecosystems - nature conservation - endangered species - protected species - species - netherlands - relationships - europe - nature conservation policy
In dit rapport wordt een analyse uitgevoerd van de ecosystemen en soorten (uit een beperkt aantal soortsgroepen) waarvoor ons land internationale verantwoordelijkheid draagt. Hierbij worden een vijftal criteria toegepast: aandeel areaal, aandeel populatie of oppervlakte, ligging ten opzichte van het areaal, voorkomen op internationale rode lijst en – voor ecosystemen en trekvissen – een specifieke reden. Uit de analyse komen 34 ecosystemen en 111 soorten naar voren waarvoor Nederland binnen Europa van groot belang is. Bekeken is voorts in welke landschappen de internationaal belangrijke ecosystemen en soorten voorkomen en in hoeverre ze aandacht krijgen in het nationale en internationale natuurbeleid. De belangrijkste landschappen met de internationaal belangrijke ecosystemen en soorten zijn de hogere zandgronden en het kustgebied, gevolg door het rivierengebied en het laagveen. In het internationale natuurbeleid (Habitatrichtlijn) krijgen vier van de resulterende ecosystemen onvoldoende aandacht, in het nationale beleid komen vooral de mossen er bekaaid af. Trefwoorden: Natuurbeleid, internationaal, ecosystemen, soorten, Europa
Toelichting op de Rode Lijst Mossen
Siebel, H.N. ; Bijlsma, R.J. ; Bal, D. - \ 2006
Ede : LNV Directie Kennis (Rapport / DK nr. 2006/034) - 69
mossen - bryophyta - bedreigde soorten - natuurbescherming - nederland - mosses - endangered species - nature conservation - netherlands
Dit rapport is een samenvatting en bewerking van het rapport "Bedreigde en kwetsbare mossen in Nederland. Basisrapport met voorstel voor de Rode Lijst" (Siebel e.a., 2000) van de Bryologische en Lichenologische Werkgroep (BLWG) van de KNNV, wat is verschenen als nummer 54 van het tijdschrift ‘Buxbaumiella’.
What Can Utility Functions Tell Us?
Pennings, Joost - \ 2006
Options for wastewater management in Harare, Zimbabwe
Nhapi, I. - \ 2004
University. Promotor(en): H.J. Gijzen, co-promotor(en): M.A. Siebel. - S.l. : Balkema - ISBN 9085040442 - 179
afvalwater - waterbeheer - afvalwaterbehandeling - stedelijke gebieden - zimbabwe - waste water - water management - waste water treatment - urban areas
Bedreigde en kwetsbare mossen in Nederland: correcties op het basisrapport (Buxbaumiella 54)
Siebel, H.N. ; Bijlsma, R.J. - \ 2004
Buxbaumiella 68 (2004). - ISSN 0166-5405 - p. 56 - 64.
mossen - bedreigde soorten - inventarisaties - aanpassing - mosses - endangered species - inventories - adjustment
Eind 2001 is in opdracht van het EC-LNV het Basisrapport met voorstel voor de Rode Lijst (Siebel et al. 2000) uitgewerkt tot een Toelichting op de Rode Lijst (Siebel, Bijlsma & Bal, te publiceren). Hierbij bleek het nodig het basisrapport op enkele punten aan te passen. Deze aanpassingen worden hier toegelicht. Een bijgewerkte Rode Lijst (RL) is toegevoegd als bijlage.
Behoud van natuurwaarden in droge, voedselarme bossen: hoe effectief zijn effectgerichte maatregelen?
Kuyper, T.W. ; Bartelink, H.H. ; Dobben, H.F. van; Klap, J.M. ; Weersink, H. - \ 2004
In: Duurzaam natuurherstel voor behoud van biodiversiteit / van Duinen, Gert Jan, Bobbink, Roland, van Dam, Chantal, Esselink, Hans, Hendriks, Rob, Klein, Mariette, Kooijman, Annemieke, Roelofs, Jan, Siebel, Henk, Ede : Expertisecentrum LNV (Rapport EC- LNV 2004/305) - ISBN 9075789149 - p. 15 - 31.
bossen - bodemchemie - verzuring - herstel - ecosystemen - herstelbeheer - forests - ecosystems - soil chemistry - acidification - rehabilitation - restoration management
Samenvatting Eutrofienng en verzuring hebben geleid tot een groot aantal veranderingen in de Nederlandse bossen gedurende de laatste decennia Droge voedselarnie bossen behorende tot onder andere korstmos dennenbos kussentjesmos dennenbos kraaihei dennenbos en gaffeltandnios eikenbos zijn in dat opzicht bijzonder kwetsbare bostypen Vermesting en verzunng hebben invloed op de vitaliteit en productiviteit van bomen en op bodemkundige eigenschappen die beide op hun beurt weer effecten hebben op de karaktenstieke levensgemeenschappen van deze bossen, vooral gekenmerkt door bijzondere paddestoelen korstmossen en rnossen In het kader van het Overlevingsplan Bos en Natuur is onderzoek gedaan naar maatregelen die in deze bossen kunnen worden uitgevoerd om de negatie ve effecten van eutrofiering en verzuring op de bijzondere natuurwaarden tegen te gaan Daartoe zijn in de periode 1994 1999 effecten van plaggen en dunnen alleen dunnen en niets doen op een aantal ecosysteemkenmerken onder zocht Verondersteld werd dat deze maatregelen zouden leiden tot een terugzet ten van de successie naar het (korst )mosnjke stadium en een herstel van de ectomycorrhiza paddestoelen In de dennenbossen bleek de combinatie van plaggen en dunnen succesvol voor de bodemvegetatie en paddestoelenflora Deze ingreep leidde tot een teruqzet ting van de vegetatiesuccessie Op de ectomycorrhizapaddestOelen had deze ingreep tot gevolg dat zowel aantallen (Rode Lijst) soorten als vruchtlichamen waren toegenomen De maatregel dunnen alleen had niet of nauwelijks effect Vermindenng van de strooiselval op zich is derhalve onvoldoende voor herstel van de natuurwaarden De belangrijkste maatregel betreft de verlaging van de strooisel en humusvoorraad door plaggen Wel lijkt er sprake van een aanvullend positief effect door dunnen doordat daardoor de opbouw van een nieuwe strooi sel en humuslaag wordt vertraagd De maatregelen in de dennenbossen hebben geleid tot de gewenste ontwikkelingen Plaggen en dunnen is voor de dennen bossen een praktijknjpe maatregel Fris echter ook sprake van een duidelijke ten dens in de richting van de vegetatiesamenstelling zoals die bestond voor de ingrepen Om permanente verbetering te krijgen van de conditie is echter peno diek ingrijpen nodig In de eikenopstanden is sprake van ofwel een snelle terugkeer naar de uitgangs situatie ofwel een niet gewenste ontwikkeling Hier hebben de behandelingen slechts zeer beperkt geresulteerd in soorten uit eerdere successiestadia De behandelingen waren derhalve niet succesvol Hierbij kan een rol spelen dat (veel) te weinig organisch materiaal is verwijderd waardoor de nutrientendynamiek hoog is gebleven Het achterwege blijven van natuurherstel roept hier de vraag op of meer drastische ingrepen die lijken op die in de dennenbossen moeten worden uitgevoerd en onderzorht of dat het gaffeltandmos-eikenbos voor Nederland als verloren beschouwd moet worden
Over de herkenning en het voorkomen van bosklauwtjesmos (Hypnum andoi) in Nederland
Siebel, H.N. ; Bijlsma, R.J. - \ 2003
Buxbaumiella 65 (2003). - ISSN 0166-5405 - p. 58 - 64.
mossen - classificatie - soortverschillen - groeiplaatsen - veluwe - mosses - classification - species differences - sites
Hypnum andoi can be recognized as a species in the Netherlands. The differences with Hypnum cupressiforme are discussed. Generally, the two species are easily recognized in the field. We propose to use the average maximum cell length rather than mean cell length for distinguishing the species microscopically. Hypnum andoi is a rather common species in sheltered places in old oak and beech forest on sandy soils and occurs only on tree trunks and dead wood. Mixed colonies of the two species are common, especially in the central part of the Netherlands (Veluwe area).
Spontane ontwikkeling van bos: gevolgen voor flora en vegetatie
Bijlsma, R.J. ; Siebel, H.N. - \ 2003
Vakblad Natuurbeheer 42 (2003)4. - ISSN 1388-4875 - p. 55 - 58.
bossen - bosbeheer - opstandsontwikkeling - opstandsstructuur - opstandskenmerken - flora - wilde planten - vegetatie - onderlaag - botanische samenstelling - plantensuccessie - plantenecologie - bosecologie - forests - forest administration - stand development - stand structure - stand characteristics - wild plants - vegetation - understorey - botanical composition - plant succession - plant ecology - forest ecology
In dit eerste artikel in de nieuwe reeks met als thema 'de gevolgen van niets doen voor ...' komt aan de orde welke gevolgen het meer natuurlijke bosbeheer van de laatste decennia heeft voor de bosflora en vegetatie. Voor eikenbossen, beukenbossen en dennenbossen op hogere zandgronden en heuvelland worden de veranderende condities als gevolg van spontane ontwikkeling van de boom- en struiklaag beschreven, en de effecten op vaatplanten en mossen. Er blijken voor Nederland nieuwe bostypen te ontstaan waarvoor geen referenties bestaan; de ontwikkeling van gesloten opgaand bos biedt geen garanties voor het behoud van de bosflora
Mossengemeenschappen in de plantensociologie
Siebel, H.N. ; Dort, K.W. van - \ 1999
Stratiotes (1999)19. - ISSN 0928-2297 - p. 37 - 49.
mossen - plantengemeenschappen - vegetatie - vegetatietypen - mosses - plant communities - vegetation - vegetation types
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.