Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk

Records 1 - 20 / 113

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: q=Vecht
Check title to add to marked list
Late holocene channel pattern change from laterally stable to meandering - A palaeohydrological reconstruction
Candel, Jasper H.J. ; Kleinhans, Maarten G. ; Makaske, Bart ; Hoek, Wim Z. ; Quik, Cindy ; Wallinga, Jakob - \ 2018
Earth Surface Dynamics 6 (2018)3. - ISSN 2196-6311 - p. 723 - 741.

River channel patterns may alter due to changes in hydrological regime related to changes in climate and/or land cover. Such changes are well documented for transitions between meandering and braiding rivers, whereas channel pattern changes between laterally stable and meandering rivers are poorly documented and understood. We hypothesize that many low-energy meandering rivers had relatively low peak discharges and were laterally stable during most of the Holocene, when climate was relatively stable and human impact was limited. Our objectives in this work are to identify a Late Holocene channel pattern change for the low-energy Overijsselse Vecht river, to develop and apply a novel methodology to reconstruct discharge as a function of time following a stochastic approach, and to relate this channel pattern change to reconstructed hydrological changes. We established that the Overijsselse Vecht was laterally virtually stable throughout the Holocene until the Late Middle Ages, after which large meanders formed at lateral migration rates of about 2myr-1. The lateral stability before the Late Middle Ages was constrained using a combination of coring information, ground-penetrating radar (GPR), radiocarbon (14C) dating, and optically stimulated luminescence (OSL) dating. We quantified bankfull palaeodischarge as a function of time based on channel dimensions that were reconstructed from the scroll bar sequence and channel cut-offs using coring information and GPR data, combined with chronological constraints from historical maps and OSL dating. We found that the bankfull discharge was significantly greater during the meandering phase compared to the laterally stable phase. Empirical channel and bar pattern models showed that this increase can explain the channel pattern change. The bankfull discharge increase likely reflects climate changes related to the Little Ice Age and/or land use changes in the catchment, in particular as a result of peat reclamation and exploitation.

Data from: Reconstructing lateral migration rates in meandering systems - a novel Bayesian approach combining OSL dating and historical maps
Quik, C. ; Wallinga, J. - \ 2018
Bayesian chronological modelling - Fluvial geomorphology - historical maps - Holocene - lateral migration - optically stimulated luminescence - OxCal
Identifying lateral migration rates of meandering rivers is relevant both for fluvial geomorphology and to support river management. Lateral migration rates for contemporary meandering systems are often reconstructed based on sequential remote-sensing images or historical maps; however, the time frame for which these sources are available is limited and hence likely to represent fluvial systems subjected to human influence. Here, we propose to use scroll bar sequences as an archive to look further back in time using optically stimulated luminescence (OSL) dating of sand-sized quartz grains. We develop a modelling procedure for the joint Bayesian analysis of (OSL) dating results and historical map data. The procedure is applied to two meanders from the Overijsselse Vecht, a medium-sized sand-bed river in the Netherlands. We obtained nine samples for OSL dating from scroll bars and combined OSL dating results with historical map data for the period 1720–1901 CE (Common Era). The procedure we propose here incorporates the strengths of both data types for reconstructing fluvial morphodynamics over longer time frames. Using an iterative modelling approach, we translate spatial uncertainty of historical maps into temporal uncertainty of channel position required for Bayesian deposition modelling. Our results indicate that meander formation in the Overijsselse Vecht system started around 1400 CE, and lateral migration rates were on average 2.6 and 0.9 m yr-1 for the two investigated bends, until river channelization around 1900 CE.
Reconstructing lateral migration rates in meandering systems – a novel Bayesian approach combining optically stimulated luminescence (OSL) dating and historical maps
Wallinga, J. ; Quik, C. - \ 2018
Earth Surface Dynamics 6 (2018)3. - ISSN 2196-6311 - p. 705 - 721.
Identifying lateral migration rates of meandering rivers is relevant both for fluvial geomorphology and to support river management. Lateral migration rates for contemporary meandering systems are often reconstructed based on sequential remote sensing images or historical maps, however the time frame for which these sources are available is limited and hence likely to represent fluvial systems subjected to human influence. Here, we propose to use scroll bar sequences as an archive to look further back in time using optically stimulated luminescence (OSL) dating of sand-sized quartz grains. We develop a modelling procedure for the joint Bayesian analysis of (OSL) dating results and historical map data. The procedure is applied to two meanders from the Overijsselse Vecht, a medium-sized sand-bed river in The Netherlands. We obtained 9 samples for OSL dating from scroll bars, and combined OSL dating results with historical map data for the period 1720–1901AD. The procedure we propose here incorporates strengths of both data types for reconstructing fluvial morphodynamics over longer timeframes. Using an iterative modelling approach, we translate spatial uncertainty of historical maps into temporal uncertainty of channel position required for Bayesian deposition modelling. Our results indicate that meander formation in the Overijsselse Vecht system started around 1400 AD, and lateral migration rates were on average 2.6 and 0.9m/y for the two investigated bends, until river channelization around 1900 AD.
Droge bossen van het Vecht- en Beneden-Reggegebied (Overijssel) : toestand en kansen voor herstel en beheer van de habitattypen Beuken-eikenbossen met hulst (H9120) en Oude eikenbossen (H9190)
Bijlsma, R.J. ; Waal, R.W. de; Hommel, P.W.F.M. - \ 2018
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2876) - 95
Historical morphodynamics of the Overijsselse Vecht: : evolution of extreme meanders
Quik, C. ; Wallinga, J. ; Makaske, A. ; Candel, J.H.J. ; Maas, G. ; Hoek, W. - \ 2017
Meetprogramma Overijsselse Vecht : nulsituatie 2017 en effecten maatregelen
Verdonschot, Piet F.M. ; Verdonschot, Ralf C.M. - \ 2017
Wageningen : Zoetwaterecosystemen, Wageningen Environmental Research - ISBN 9789463432443 - 51
LESA Overijsselse Vecht - Fase 3: Notitie Veldbezoek pioniersituaties H6120 Stroomdalgrasland
Jalink, M. ; Delft, S.P.J. van - \ 2017
KWR Watercycle Research Institute/ Wageningen Environental Research (KWR rapport 2017.075) - 9 p.
A palaeohydrological study of a river pattern change in the Overijsselse Vecht
Candel, J.H.J. ; Kleinhans, M.G. ; Makaske, A. ; Hoek, W.Z. ; Quik, C. ; Wallinga, J. - \ 2017
In: Book of abstracts NCR Days 2017. - Wageningen : Netherlands Centre for River Studies - p. 5 - 6.
Praktijktoets Waterwijzer Landbouw in pilotgebieden de Raam en Vecht
Heinen, M. ; Mulder, M. ; Walvoort, D.J.J. ; Bartholomeus, Ruud ; Stofberg, S.F. ; Hack-ten Broeke, M.J.D. - \ 2017
Stowa - 54 p.
In het kader van het kennisprogramma Lumbricus is voor twee gebieden op de zandgronden een praktijktoets uitgevoerd voor de Waterwijzer Landbouw. Geconcludeerd is dat het mogelijk is met de Waterwijzer Landbouw om uitgesplist droogte en natschade voor gras en mais te berekenen. De studie heeft laten zien dat Waterwijzer Landbouw – zeker na uitbreiding voor andere gewassen en de bedrijfsvoering – een goed instrument is en onmisbaar is bij het doorrekenen van klimaatscenario’s, het bepalen van effecten op gewasopbrengsten en voor het klimaatrobuust inrichten van gebieden. Zo kan straks met behulp van de Waterwijzer Landbouw ook de meest geschikte gewassen voor specieke gebieden bepaald worden.
Waterwijzer Landbouw: Pilotstudies ‘De Vecht’ en ‘De Raam’
Mulder, Martin - \ 2017
Historical morphodynamics of the Overijsselse Vecht
Quik, C. ; Wallinga, J. ; Makaske, A. - \ 2016
Zandafzetting, standplaats, beheer en botanische kwaliteit van Stroomdalgrasland
Rotthier, S.L.F. ; Sykora, K.V. ; Bekisa, B. ; Ras̆omavic̆ius, V. ; Makaske, A. ; Wallinga, J. ; Schipper, P. - \ 2016
Driebergen : Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (Rapport nr. 2016/OBN-200-RI) - 196 p.
Het onderzoek naar de ecologie van stroomdalgrasland vond plaats langs zes riviertakken: de Gelderse IJssel (Cortenoever en Vreugderijkerwaard), de Lek (Koekoekswaard), de Maas (Oeffelter Meent), de Merwede (Kop van de Oude Wiel), de Overijsselse Vecht (Junner Koeland), de Waal (Millingerwaard en Erlecomsewaard).
Eikenhakhout langs de Vecht. Ambacht rond Dalfsen in de negentiende eeuw
Goutbeek, A.B. ; Bijlsma, R.J. ; Spek, Th. - \ 2015
Uitgeverij Matrijs - ISBN 9789053454909 - 144 p.
Data rapportage najaar 2013 fuik monitoring Kornwerderzand t.b.v. de VismigratieRivier
Griffioen, A.B. - \ 2014
IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C034/14) - 37
dijken - vissen - vismigratie - habitatverbindingszones - afsluitdijk - monitoring - dykes - fishes - fish migration - habitat corridors
De “Vismigratierivier Afsluitdijk” is een uniek project om het Nederlandse icoon de Afsluitdijk te vernieuwen. Het project heeft als doel om de ecologische barrière, die de Afsluitdijk voor trekvissen is, te verzachten. De Vismigratierivier (VMR) zorgt er voor dat een brede groep trekvissen, zoals de spiering, houting, aal (paling) en zalm, weer de ruimte krijgt om hun paai-, leef- en opgroeigebieden in het IJsselmeer, de Friese Meren, de Overijsselse Vecht, de IJssel en verder te bereiken. Voordat er een gedetailleerd werkplan voor de uitvoering van de Vismigratierivier bij Kornwerderzand kan worden uitgevoerd, moeten er een aantal cruciale vismigratieprocessen onderzocht worden. Voor dit programma worden zeven fuiken in het voor- en najaar twee keer per week gelicht. Deze monitoring heeft als doel jaarlijkse trends waar te nemen van diadrome vissen.
Bouwstenen voor de grensoverschrijdende Vecht : een half-natuurlijke laaglandrivier tussen Emlichheim en Hardenberg
Maas, G.J. ; Woestenburg, M. - \ 2014
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2491) - 22
rivieren - natuurontwikkeling - kaderrichtlijn water - waterbeheer - hoogwaterbeheersing - ecologisch herstel - overijssel - duitsland - grensgebieden - rivers - nature development - water framework directive - water management - flood control - ecological restoration - germany - frontier areas
De Duits-Nederlandse rivier de Vecht wordt over de volle lengte weer zoveel mogelijk teruggebracht in een natuurlijke staat. In de studie naar de Vecht tussen Emlichheim en Hardenberg is onderzocht wat de effecten zijn van de verschillende bouwstenen op de rivier, en ook welke gevolgen de maatregelen hebben voor de randvoorwaarden die gesteld zijn. Om de Vecht om te vormen tot een half-natuurlijke rivier is een integrale aanpak nodig. Herstel van de Vecht vraagt om ingrijpende maatregelen.
Bausteine für die grenzüberschreitende Vechte : ein lebendigen Flachlandfluss zwischen Emlichheim und Hardenberg
Maas, G.J. ; Woestenburg, M. - \ 2014
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2492) - 22
rivieren - natuurontwikkeling - kaderrichtlijn water - waterbeheer - hoogwaterbeheersing - ecologisch herstel - grensgebieden - duitsland - overijssel - rivers - nature development - water framework directive - water management - flood control - ecological restoration - frontier areas - germany
De Duits-Nederlandse rivier de Vecht wordt over de volle lengte weer zoveel mogelijk teruggebracht in een natuurlijke staat. In de studie naar de Vecht tussen Emlichheim en Hardenberg is onderzocht wat de effecten zijn van de verschillende bouwstenen op de rivier, en ook welke gevolgen de maatregelen hebben voor de randvoorwaarden die gesteld zijn. Om de Vecht om te vormen tot een half-natuurlijke rivier is een integrale aanpak nodig. Herstel van de Vecht vraagt om ingrijpende maatregelen.
Overijsselse Vecht : Meer ambitie gevraagd
Willems, D. ; Corporaal, A. - \ 2013
Het Waterschap 9 (2013). - p. 29 - 29.
rivieren - stroomgebieden - gereguleerde rivieren - herstelbeheer - deregulering - opinies - waterschappen - overijssel - rivers - watersheds - regulated rivers - restoration management - deregulation - opinions - polder boards
De grensoverschrijdende Vecht heeft klasse. In potentie althans. Momenteel ligt ze er geknot bij: gestuwd en rechtgetrokken - een verstoord, kwetsbaar watersysteem. Hulp is onderweg: het breedgedragen programma Ruimte voor de Vecht beoogt meer veiligheid en meer recreatie in een meer natuurlijke (halfnatuurlijke) laaglandrivier. Maar is dit genoeg? De auteurs pleiten voor meer ambitie.
Biomassawerf Rova
Smakman, G.J.J. - \ 2013
Lelystad : ACRRES - 37
afvalverwerking - afvalverwijdering - organisch afval - biomassa - ketenmanagement - snoeiafval - grasmaaisel - phragmites - biobased economy - waste treatment - waste disposal - organic wastes - biomass - supply chain management - pruning trash - grass clippings
Het idee van een biomassawerf (vorm van grondstoffenbank) sluit goed aan bij de rol en positie die Rova vervult in de afvalverwerkingsketen en het streven naar hoogwaardige recycling. In de regio IJssel Vecht zamelt Rova ca. 33.500 ton gft in, in de overige regio’s ca. 9.500 ton. Andere stromen die Rova op dit moment inzamelt bij gemeenten zijn grof tuinafval, bladafval, snoeihout en bermgras/slootmaaisel. In het rapport wordt ook stilgestaan bij de beschikbaarheid van agrarische residuen in de regio IJssel Vecht. Rova is als publieke dienstverlener actief voor de aangesloten gemeenten. Het bedrijf is een publieke tot semi-publieke organisatie. Dit betekent dat Rova de concurrentie met groenaannemers, fouragehandelaren of handelaren in houtsnippers zal moeten vermijden. De meeste kansen liggen dan ook op het gebied van residuen van landschapsbeheer, zoals takhout, berm- en natuurgras en riet. De volgende product markt combinaties worden als kansrijk geschouwd: Lokale houtsnippers voor lokale energie; Maaisel en loof voor energie en vezels; Riet voor energie en vezels.
De Vecht en het Vechtdal: een cultuurhistorische reisgids vanaf de bronnen van de Vecht tot de monding door Münsterland, Graafschap Bentheim en Overijssel
Corporaal, A. ; Vliet, Th. van de - \ 2012
Zwolle : Stichting "Zwolle Stad aan 't Water - ISBN 9789082010701 - 180 p.
WP5.1 & WP6.4 Case study: Vecht catchment
Verdonschot, Piet - \ 2011
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.