Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 126

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: q=Vlieger
Check title to add to marked list
Intestinal colonisation patterns in breastfed and formula-fed infants during the first 12 weeks of life reveal sequential microbiota signatures
Timmerman, Harro M. ; Rutten, Nicole B.M.M. ; Boekhorst, Jos ; Saulnier, Delphine M. ; Kortman, Guus A.M. ; Contractor, Nikhat ; Kullen, Martin ; Floris, Esther ; Harmsen, Hermie J.M. ; Vlieger, Arine M. ; Kleerebezem, Michiel ; Rijkers, Ger T. - \ 2017
Scientific Reports 7 (2017). - ISSN 2045-2322

The establishment of the infant gut microbiota is a highly dynamic process dependent on extrinsic and intrinsic factors. We characterized the faecal microbiota of 4 breastfed infants and 4 formula-fed infants at 17 consecutive time points during the first 12 weeks of life. Microbiota composition was analysed by a combination of 16S rRNA gene sequencing and quantitative PCR (qPCR). In this dataset, individuality was a major driver of microbiota composition (P = 0.002) and was more pronounced in breastfed infants. A developmental signature could be distinguished, characterized by sequential colonisation of i) intrauterine/vaginal birth associated taxa, ii) skin derived taxa and other typical early colonisers such as Streptococcus and Enterobacteriaceae, iii) domination of Bifidobacteriaceae, and iv) the appearance of adultlike taxa, particularly species associated with Blautia, Eggerthella, and the potential pathobiont Clostridium difficile. Low abundance of potential pathogens was detected by 16S profiling and confirmed by qPCR. Incidence and dominance of skin and breast milk associated microbes were increased in the gut microbiome of breastfed infants compared to formula-fed infants. The approaches in this study indicate that microbiota development of breastfed and formula-fed infants proceeds according to similar developmental stages with microbiota signatures that include stage-specific species.

Grazing and automation : proceedings 4th Meeting EGF Working Group "Grazing" in Wageningen
Pol-van Dasselaar, A. van den; Vlieger, A. de; Hennesy, D. ; Isselstein, J. ; Peyraud, J.L. - \ 2016
Wageningen : Wageningen Livestock Research (Livestock Research rapport 1003) - 24
dairy cattle - machine milking - grazing - dairy farming - automation - melkvee - machinaal melken - begrazing - melkveehouderij - automatisering
Morfologische, ecologische en governance principes voor ecodynamisch ontwerpen: toegespitst op de 'Bouwen met Natuur' pilots Friese IJsselmeerkust : building with nature, case Markermeer IJsselmeer, MIJ 4.2, Deliverable 1.6
Groot, A.M.E. ; Lenselink, G. ; Vlieger, B. de; Janssen, S. - \ 2011
S.l. : Ecoshape - 165
natuurtechniek - morfologie - ecologie - waterbouwkunde - natuur - bescherming - sediment - kusten - ijsselmeer - ecological engineering - morphology - ecology - hydraulic engineering - nature - protection - coasts - lake ijssel
Het concept ‘Bouwen met Natuur’ richt zich op gebiedsgerichte ontwerpprocessen langs kusten met het doel om de interactie tussen menselijke ingrepen en ecosysteem processen te vergroten. Het concept maakt maximaal gebruik van dynamiek van natuurlijke processen en van de inzet van bio@engineers bij de ontwikkeling van nieuwe kustlandschappen. De uitdaging bij ‘Bouwen met Natuur’ projecten is om een menselijke ambitie m.b.t. waterbouw te realiseren op een wijze die maximaal gebruik maakt van het ecosysteem en tevens dit ecosysteem versterkt. Het zoeken naar een win@win situatie voor zowel de menselijke waterbouwambitie als voor de natuurwaarden is dus iets anders dan natuur behouden die er is of nieuwe natuur ontwikkelen. Ook is het concept fundamenteel anders dan het compenseren van natuur die elders verloren gaat.
Exploratory study of innovative economic instruments for water management measures in the agricultural sector summary of practical studies : final report
Klooster, J. ; Vlieger, B. de; Linderhof, V.G.M. - \ 2010
Rotterdam : Arcadis - 102 p.
water management - water policy - agricultural sector - ecosystem services - water quality - water framework directive - waterbeheer - waterbeleid - landbouwsector - ecosysteemdiensten - waterkwaliteit - kaderrichtlijn water
The Dutch Ministry of Transport, Public Works and Water Management is investigating different options to modify or expand the funding of water management with more price incentives focusing on more effective, efficient and fairer water management. One of the areas to which additional attention is being paid is the role of innovative economic instruments in agriculture for water management. At the instructions of the Waterdienst (Water department) of the Dutch Directorate-General for Public Works and Water Management, ARCADIS and LEI have carried out an exploratory study of voluntary initiatives over and above of what is required by law in the agricultural sector in the Netherlands where a type of payment for water-related ecosystem services is involved. These ecosystem services may be related to water quality (nutrients, pesticides and ecology), water quantity (storage) or landscape values. The nature and scope of such initiatives in the Netherlands have been mapped out within this explorative study.
Vegetatieontwikkeling en pitrusdominantie op voormalige landbouwgronden in het Geeserstroomgebied : praktijkexperiment Gees
Sival, F.P. ; Kemmers, R.H. ; Vlieger, W. de; Jong, B. de - \ 2009
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1899) - 50
natuurbescherming - juncus effusus - vegetatie - graslanden - vegetatiebeheer - bodemchemie - herstelbeheer - natuurbeheer - drenthe - nature conservation - vegetation - grasslands - vegetation management - soil chemistry - restoration management - nature management
De afgelopen jaren is in veel graslandreservaten een zodanige toename van Pitrus geconstateerd dat botanische en weidevogeldoelstellingen niet meer kunnen worden gerealiseerd. Het probleem doet zich vooral voor op gronden die de laatste 20 jaar zijn overgekomen uit de landbouw. Op verzoek van en in samenwerking met Staatsbosbeheer heeft het OBN deskundigenteam natte schraallanden in 2003 een onderzoeksprotocol opgesteld om dominantie van pitrus terug te dringen. Dit heeft in overleg met Staatsbosbeheer geleid tot de selectie van het Geeserstroomgebied als locatie voor experimenten op praktijkschaal. De vegetationtwikkelingen over de afgelopen 2 jaar staan in dit rapport centraal
Supply of non-GM feed in consumer-driven animal production chains
Meijer, G.A.L. ; Colon, L.T. ; Dolstra, O. ; Ipema, A.H. ; Smelt, A.J. ; Vlieger, J.J. de; Kok, E.J. - \ 2006
[S.l.] : S.n. - 4
dierhouderij - diervoeding - genetische modificatie - risico - wetgeving - richtlijnen (directives) - houding van consumenten - consumenteneducatie - voedselveiligheid - transgene organismen - Nederland - animal husbandry - animal nutrition - genetic engineering - risk - legislation - directives - consumer attitudes - consumer education - food safety - transgenic organisms - Netherlands
They studied the economic effects, the risks and the practical bottlenecks of the supply of non- GM feed for animal production in 4 different scenarios. To this purpose, a project team was formed with experts on plant sciences, genetic modification, analytical techniques, animal nutrition, chain management, and agro-economics. Design and progress of the project was evaluated with stakeholders in policy making, consumer organisations and feed and food producers. The scenarios were production of organic feed, and of feed with threshold levels of unintended GMO content at <0.9%,
Dierenwelzijn in transitie; Thema's rond de implementatie van de dierenwelzijnsindex
Ingenbleek, P.T.M. ; Backus, G.B.C. ; Binnekamp, M.H.A. ; Bondt, N. ; Goddijn, S.T. ; Hoste, R. ; Immink, V.M. ; Oosterkamp, E.B. ; Vlieger, J.J. de - \ 2006
Den Haag : Landbouw-Economisch Instituut (Rapport / LEI : Domein 5, Ketens ) - ISBN 9789086150717 - 103
landbouwbeleid - dierenwelzijn - recht - indexen - duurzaamheid (sustainability) - dierhouderij - overheidsbeleid - organisaties - pressiegroepen - gedragscode - nederland - agricultural policy - animal welfare - law - indexes - sustainability - animal husbandry - government policy - organizations - pressure groups - code of practice - netherlands
LNV wil het proces van dierenwelzijnsverbetering in de veehouderij tot een bovenwettelijk niveau stimuleren en ondersteunen met onderzoek waarin de dierenwelzijnsindex centraal staat. Dit rapport bespreekt verschillende thema's rond de implementatie van die dierenwelzijnsindex. De implementatie van de index wordt gezien binnen de structurele ontwikkeling naar een meer duurzame veehouderij. Specifiek is er in het rapport aandacht voor gedragscodeorganisaties, dierenbeschermingsgroepen, meerkosten van dierenwelzijnsmaatregelen en financiële beleidsinstrumenten. Tevens wordt er een 'doorkijk' geformuleerd naar de implementatie van de index.
Gegarandeerd GGO-vrije diervoederketens : knelpunten en oplossingsrichtingen
Kok, E.J. ; Colon, L.T. ; Smelt, A.J. ; Dolstra, O. ; Vlieger, J.J. de; Meijer, G.A.L. ; Ipema, A.H. - \ 2006
Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 2006.009) - 87
voedertechnologie - voer - genetische modificatie - transgene planten - voedselketens - innovaties - kennis - feed technology - feeds - genetic engineering - transgenic plants - food chains - innovations - knowledge
Voedselveiligheid, ketens en toezicht op controle
Bondt, N. ; Deneux, S.D.C. ; Dijke, I. van; Jong, O. de; Smelt, A. ; Splinter, G.M. ; Tromp, S.O. ; Vlieger, J.J. de - \ 2006
Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 5, Ketens ) - ISBN 9086150489 - 94
voedingsmiddelenwetgeving - voedselkwaliteit - regelingen - landbouwproducten - voedselveiligheid - voer - varkens - inspectie - kwaliteitscontroles - overheidsbeleid - nederland - europese unie - food legislation - food quality - regulations - agricultural products - food safety - feeds - pigs - inspection - quality controls - government policy - netherlands - european union
This AFSG, RIKILT and LEI report reviews legislation and private quality control systems related to food safety. For the IKB Pigs case, it then investigates which legal requirements are also incorporated in this private regulation. The report further describes how compli-ance with this system is safeguarded in practice. Finally, in relation to 'Audit Monitoring', several conclusions and recommendations are made.
Post drukt kosten met hulp akkerbouwers : ‘Samenwerking waar beiden beter van moeten worden’
Sleurink, D. - \ 2005
Nieuwsbrief Koeien & Kansen 2005 (2005)19. - p. 2 - 2.
melkveehouderij - akkerbouw - economische samenwerking - veehouders - houding van boeren - drenthe - dairy farming - arable farming - economic cooperation - stockmen - farmers' attitudes
Goedkopere maïsinkoop, lagere kosten voor mestafzet en een 2e of 3e trekker uitsparen: geneugten van een goede samenwerking met een buurman-akkerbouwer. Een vlieger die overigens alleen opgaat voor veehouders, die zich in willen leven en als beiden er beter van worden
Economic Analysis
Wagenberg, C.P.A. van; Vlieger, J.J. de - \ 2005
In: Prevention and control of Foot-and-Mouth disease, classical swine fever and Avian influenza in the European Union: An integrated analysis of epidemiological, economic and social-ethical aspects / van Asseldonk, M.A.P.M, de Jong, M.C.M., Wageningen : Consortium for Veterinary Epidemiology and Economics - p. 40 - 53.
Prevention and control of Foot-and-Mouth disease, classical swine fever and Avian influenza in the European Union: An integrated analysis of epidemiological, economic and social-ethical aspects
Asseldonk, M.A.P.M. van; Jong, M.C.M. de; Vlieger, J.J. de; Huirne, R.B.M. - \ 2005
Wageningen : Consortium for Veterinary Epidemiology and Economics - 141
mond- en klauwzeer - classical swine fever virus - aviaire influenzavirussen - ziektepreventie - ziektebestrijding - epidemiologie - europese unie - klassieke varkenspest - economische aspecten - sociale ethiek - foot and mouth disease - avian influenza viruses - disease prevention - disease control - epidemiology - european union - classical swine fever - economic aspects - social ethics
The recent outbreaks of Foot-and-Mouth Disease (FMD), Classical Swine Fever (CSF), and highly pathogenetic Avian Influenza (AI) in the European Union (EU) have shown that such contagious animal diseases can have a devastating impact in terms of animal welfare, economics and societal outcry and disturbance. Insights into the three interrelated, aspects of epidemiology, economics, and social-ethics are crucial in order to better prevent and control contagious diseases in the future. Because of the sometimes conflicting aspects a broad spectrum of stakeholders received a prominent position in the national public debate during and after the recent outbreaks. In order to quantify the impact of alternative views by alternative stakeholders science-based models are a prerequisite. The main goal of the project is therefore to conduct an integrated analysis of epidemiological, economic and social-ethical aspects of (potential) control strategies. First the results of a survey are presented which focused on prioritising epidemiological, economic and social-ethical aspects. Subsequently, an integrated analysis is described in order to obtain insight into the impact of the above mentioned differences between stakeholders. A detailed analysis is presented for six EU member states and three contagious diseases (FMD, CSFand AI).
Ketenpartijen over dierenwelzijn en een dierenwelzijnindex
Vlieger, J.J. de; Goddijn, S.T. ; Sengers, H.H.W.J.M. ; Wolf, C.W.G. ; Ingenbleek, P.T.M. - \ 2005
Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 6, Beleid ) - ISBN 9086150152 - 110
landbouwbeleid - dierenwelzijn - samenwerking - landbouwsector - nederland - agro-industriële ketens - maatschappelijk verantwoord ondernemen - agricultural policy - animal welfare - cooperation - agricultural sector - netherlands - agro-industrial chains - corporate social responsibility
Deze studie geeft een beeld van de behoeften, wensen, verwachtingen, randvoorwaarden en eisen van veehouders, veehandelaren, groothandelaren, be- en verwerkende bedrijven en NGO's met betrekking tot een dierenwelzijnindex. Daarnaast is aandacht besteed aan de rol van ketensamenwerking bij de introductie en implementatie van een dierenwelzijnindex. Deze informatie is van belang voor de ontwikkeling van een dierenwelzijnindex en voor de introductie ervan. This study presents a picture of the needs, wishes, expectations, conditions and requirements of livestock farmers, livestock dealers, wholesalers, treatment and processing industries and NGOs involved in introducing an animal welfare index. Attention is also paid to the role of chain cooperation in the introduction and implementation of an animal welfare index. This information is of relevance to the development and introduction of an animal welfare index.
Vraaggestuurde ketens
Vlieger, J.J. de; Holster, H.C. ; Houwers, H.W.J. ; Roelofs, P.F.M.M. ; Wolf, C.W.G. - \ 2005
Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 5, Ketens ) - ISBN 9052429944 - 64
agrarische economie - markten - overheidsbeleid - voedingsmiddelen - voedselvoorziening - vraag - landbouwindustrie - vlees - nederland - ketenmanagement - agricultural economics - markets - government policy - foods - food supply - demand - agribusiness - meat - netherlands - supply chain management
This report by Animal Sciences Group, Agrotechnology & Food Innovations and LEI looks at demand pull in chains and aims to find an answer to the question: 'What can the government leave to market forces (under certain conditions) and what action does it need to take itself?' After a 'quick scan' of the existing literature, originating both from the Netherlands and else-where in the world, the literature on demand pull and transparency was explored more intensively and the gaps in the knowledge were indicated. Lastly, in the third phase, the research examined the purchasing behaviour of consumers and retailers in greater depth, for instance by means of interviews with buyers (retailers and bulk consumers) of fresh meat.
Nederlandse levensmiddelenketens
Bondt, N. ; Deneux, S.D.C. ; Roest, J. van der; Splinter, G.M. ; Tromp, S.O. ; Vlieger, J.J. de - \ 2005
onbekend : LEI (Rapport / LEI : Domein 5, Ketens ) - ISBN 9052429855 - 74
agrarische economie - voedsel - voedselindustrie - overheidsbeleid - markten - technologie - kwaliteitsnormen - voedselkwaliteit - voedselveiligheid - nederland - ketenmanagement - agro-industriële ketens - kwaliteitszorg - agricultural economics - food - food industry - government policy - markets - technology - quality standards - food quality - food safety - netherlands - supply chain management - agro-industrial chains - quality management
In dit rapport van Agrotechnology & Food Innovations, Rikilt en LEI worden de ketens/ netwerken voor de belangrijkste categorieën van levensmiddelen beschreven. Daarbij wordt ingegaan op de actoren, de onderlinge relaties en samenwerking tussen deze actoren, de trends en een aantal kerngegevens over de omvang van de productie, im- en export en aantallen actoren. Daarnaast is een afzonderlijk hoofdstuk gewijd aan de gebruikte systemen voor kwaliteitsborging en tracering. Ook is aangegeven welke invloed deze systemen hebben op de risico's voor voedselveiligheid. This report by Agrotechnology & Food Innovations, Rikilt and LEI describes the chains/networks for the most important categories of foodstuffs. This involves a consideration of the actors, the mutual relationships and the cooperation between those actors, the trends and a number of core details on the scale of the production, imports and exports and the number of actors. In addition, a separate chapter is devoted to the systems used for quality assurance and tracing. An indication is also given of the influence of these systems on the food safety risks.
Factoren van invloed op voedselveiligheid
Deneux, S.D.C. ; Fels-Klerx, H.J. van der; Tromp, S.O. ; Vlieger, J.J. de - \ 2005
Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 5, Ketens ) - ISBN 9052429863 - 67
agrarische economie - voedselveiligheid - agro-industriële sector - producten - veiligheid - voedselhygiëne - overheidsbeleid - nederland - kennis - agricultural economics - food safety - agroindustrial sector - products - safety - food hygiene - government policy - netherlands - knowledge
In dit rapport van Agrotechnology & Food Innovations, Rikilt en het LEI wordt ingegaan op de factoren die van invloed zijn op de veiligheid van voedingsmiddelen. Deze factoren zijn onderverdeeld in twee hoofdgroepen, namelijk productaspecten en bedrijfsaspecten. Bij deze laatste zijn ook opgenomen de relevante aspecten uit de omgeving van het bedrijf, zoals de relaties met leveranciers en afnemers. Met behulp van deze aspecten zijn de hoofdgroepen van de CBL-indeling van levensmiddelen op kwalitatieve wijze ingedeeld naar de mate van risico voor voedselveiligheid. This report by Agrotechnology & Food Innovations, Rikilt and LEI looks at the factors that influence the safety of foodstuffs. These factors are subdivided into two main groups: product aspects and farm aspects. The latter also includes the relevant aspects from the farm's environment, such as the relationships with suppliers and buyers. With the aid of these aspects, the main groups of the CBL classification of foodstuffs are divided on the basis of quality according to the risk in terms of food safety.
Vechtdalproducten, een puur stukje natuur : Eindrapportage van het AKK-project : Regioarrangementen voor biologisch varkensvlees ACB-02.025, december 2002-december 2004
Donkers, H. ; Immink, V.M. ; Holthuysen, N.T.E. ; Poelman, A.A.M. ; Aarnink, A.J.A. ; Vlieger, J.J. de; Kroon, S.M.A. van der - \ 2005
onbekend : Agrotechnology & Food Sciences Group (Rapport / Wageningen UR, Agrotechnology &amp; Food Innovations 402) - ISBN 906754910X - 50
biologische landbouw - varkenshouderij - vlees - vleeswaren - marketing - marketingkanalen - regionale ontwikkeling - duurzaamheid (sustainability) - houding van consumenten - regionale economie - organic farming - pig farming - meat - meat products - marketing channels - regional development - sustainability - consumer attitudes - regional economics
Dierenwelzijn in de markt
Binnekamp, M.H.A. ; Ingenbleek, P.T.M. ; Trijp, J.C.M. van; Vlieger, J.J. de - \ 2005
Agri-monitor Febr 2005 (2005)Febr 2005. - ISSN 1383-6455 - p. 1 - 2.
Een verbetering van het dierenwelzijn in de veehouderij moet door de werking van de markt tot stand komen. Een zogenoemde dierenwelzijnsindex kan erbij helpen om de mate van dierenwelzijn naar de consument te communiceren
Consequences of social chain responsibility for chain organization
Vlieger, J.J. de - \ 2004
Marketing and distribution of quality products: a Dutch example
Vlieger, J.J. de; Tacken, G.M.L. - \ 2004
In: Marketing trends for organic food in the 21st century. / Baourakis, G., Singapore : World Scientific Publishing - ISBN 9812387684 - p. 109 - 125.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.