Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 15 / 15

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: q=Westerbeek
Check title to add to marked list
GLOBIO-Aquatic, a global model of human impact on the biodiversity of inland aquatic ecosystems
Janse, J.H. ; Kuiper, J.J. ; Weijters, M.J. ; Westerbeek, E.P. ; Jeuken, M.H.J.L. ; Bakkenes, M. ; Alkemade, R. ; Mooij, W.M. ; Verhoeven, J.T.A. - \ 2015
Environmental Science & Policy 48 (2015). - ISSN 1462-9011 - p. 99 - 114.
Catchment - Cyanobacteria - Eutrophication - Hydrological disturbance - Lakes - Land use change - Rivers - Scenario analysis - Wetlands

Biodiversity in freshwater ecosystems - rivers, lakes and wetlands - is undergoing rapid global decline. Major drivers are land use change, eutrophication, hydrological disturbance, climate change, overexploitation and invasive species. We developed a global model for assessing the dominant human impacts on inland aquatic biodiversity. The system consists of a biodiversity model, named GLOBIO-Aquatic, that is embedded in the IMAGE model framework, i.e. linked to models for demography, economy, land use changes, climate change, nutrient emissions, a global hydrological model and a global map of water bodies. The biodiversity model is based on a recompilation of existing data, thereby scaling-up from local/regional case-studies to global trends. We compared species composition in impacted lakes, rivers and wetlands to that in comparable undisturbed systems. We focussed on broad categories of human-induced pressures that are relevant at the global scale. The drivers currently included are catchment land use changes and nutrient loading affecting water quality, and hydrological disturbance and climate change affecting water quantity. The resulting relative mean abundance of original species is used as indicator for biodiversity intactness. For lakes, we used dominance of harmful algal blooms as an additional indicator. The results show that there is a significant negative relation between biodiversity intactness and these stressors in all types of freshwater ecosystems. In heavily used catchments, standing water bodies would lose about 80% of their biodiversity intactness and running waters about 70%, while severe hydrological disturbance would result in losses of about 80% in running waters and more than 50% in floodplain wetlands. As an illustration, an analysis using the OECD 'baseline scenario' shows a considerable decline of the biodiversity intactness in still existing water bodies in 2000, especially in temperate and subtropical regions, and a further decline especially in tropical regions in 2050. Historical loss of wetland areas is not yet included in these results. The model may inform policy makers at the global level in what regions aquatic biodiversity will be affected most and by what causes, and allows for scenario analysis to evaluate policy options.

Verlagen van uitval bij leghennen
Niekerk, T.G.C.M. van; Bestman, M.W.P. ; Wagenaar, J.P. ; Reuvekamp, B.F.J. ; Bronneberg, R. ; Vriens, R. ; Westerbeek, F. ; Westendorp, S. - \ 2012
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research - 48
pluimveehouderij - pluimvee - hennen - dierenwelzijn - diergezondheid - dierziektepreventie - pluimveeziekten - kippenziekten - biologische landbouw - poultry farming - poultry - hens - animal welfare - animal health - animal disease prevention - poultry diseases - fowl diseases - organic farming
Dit boekje geeft informatie waarmee uitval bij leghennen voorkomen kan worden. Het boekje is opgedeeld in twee delen: 1. Preventie en herkenning van uitval; 2. Belangrijke uitvalsoorzaken. Uitval is het resultaat van iets dat in het voorliggende traject fout gegaan is. Om uitval zoveel mogelijk te verminderen, is het dan ook van belang om dit voortraject zo goed mogelijk te laten verlopen. Dit kan gerealiseerd worden via houderij en management, en daarmee optimalisatie van dierenwelzijn en diergezondheid. Het eerste deel van dit boekje richt zich op een aantal specifieke aandachtspunten ter preventie van gezondheidsproblemen. Ook wordt aandacht besteed aan vroege herkenning van problemen. Het tweede deel van het boekje gaat over de meest voorkomende uitvalsoorzaken. Het blijkt in de praktijk niet altijd even makkelijk voor pluimveehouders om een goede oorzaak en gevolg vast te stellen bij uitval van dieren. Hoewel het te allen tijde belangrijk is om bij problemen een dierenarts in te schakelen, is het goed dat u als pluimveehouder zelf ook enige anatomische en ziektekundige basiskennis heeft. Het voorkomen of terugdringen van uitval is immers lang niet altijd een kwestie van medicatie, maar vaak en vooral een kwestie van het nemen van de juiste management-maatregelen. Het juist inschatten van de oorzaak van uitval of van de mogelijke ernst van een bepaalde situatie is belangrijk, omdat dit doorgaans al een indicatie geeft van waar het management bijgestuurd of aangescherpt moet worden.
GLOBIO-aquatic, a global model for the assessment of aquatic biodiversity
Janse, J.H. ; Alkemade, R. ; Biemans, H. ; Drecht, G. van; Weijters, M.J. ; Westerbeek, P. - \ 2009
Sour Taste preferences of children relate to preference of novel and intense stimuli
Liem, D.G. ; Westerbeek, A. ; Wolterink, S. ; Kok, F.J. ; Graaf, C. de - \ 2004
Chemical Senses 29 (2004)8. - ISSN 0379-864X - p. 713 - 720.
salivary flow - individual-differences - food preferences - cortisol - temperament - perception - responses - childhood - sweet - ph
Previous research has suggested that some children have a preference for sour tastes. The origin of this preference remains unclear. We investigated whether preference for sour tastes is related to a difference in rated sour intensity due to physiological properties of saliva, or to an overall preference for intense and new stimuli. Eighty-nine children 7¿12 years old carried out a rank-order procedure for preference and category scale for perceived intensity for four gelatins (i.e. 0.0 M, 0.02 M, 0.08 M, 0.25 M added citric acid) and four yellow cards that differed in brightness. In addition, we measured their willingness to try a novel candy and their flow and buffering capacity of their saliva. Fifty-eight percent of the children tested preferred one of the two most sour gelatins. These children had a higher preference for the brightest color (P <0.05) and were more likely to try the candy with the unknown flavor (P <0.001) than children who did not prefer the most sour gelatins. Preference for sour taste was not related with differences in rated sour intensity, however those who preferred sour taste had a higher salivary flow (P <0.05). These findings show that a substantial proportion of young children have a preference for extreme sour taste. This appears to be related to the willingness to try unknown foods and preference for intense visual stimuli. Further research is needed to investigate how these findings can be implemented in the promotion of sour-tasting food such as fruit.
Handboek Melkwinning
Haven, M.C. van der; Koning, C.J.A.M. de; Wemmenhove, H. ; Westerbeek, R. - \ 1996
Lelystad : Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (Themaboek 20) - 247 p.
De Nederlandse melkveehouderij blijft volop in ontwikkeling. Nieuwe inzichten in wetenschap, technologie en techniek vergroten de mogelijkheden voor de landbouw. Anderzijds legt het streven naar een grotere duurzaamheid en een in alle opzichten verantwoorde voedselproductie de veehouder veel beperkingen op. Tegen de achtergrond van deze ontwikkelingen is tien jaar na de verschijning van de vorige druk een vijfde druk van het boek “Melkwinning” samengesteld. Aan de herziening van “Melkwinning” is een uitvoerige oriëntatie bij de gebruikers vooraf gegaan. Dit heeft tot een aantal aanpassingen geleid; immers de samenleving verandert en daarmee ook de plaats en de rol van de melkveehouder daarin. De schaal waarop de veehouder werkt blijft groeien. In toenemende mate heeft hij rekening te houden met zijn omgeving en zijn afnemers. Door de ontwikkelingen in de techniek en de elektronica zijn echter ook zijn mogelijkheden aanmerkelijk toegenomen. Het heeft ons evenwel ook getoond dat de basisprincipes van het melken dermate elementair zijn dat ze vrijwel tijdloos zijn. Niettemin werd de noodzaak gevoeld voor het opnemen van een apart hoofdstuk over het melken van geiten en schapen in deze uitgave, evenals een hoofdstuk over de uitbetaling van de melk naar kwaliteit en gehalten ingekaderd in het brede veld van zorg voor en borging van kwaliteit. “Melkwinning” is evenals de voorgaande drukken bedoeld als handboek voor allen die zich beroepsmatig interesseren voor de achtergronden van de melkwinning. De doelgroep bestaat in de eerste plaats uit mensen die kennis over het melken en de achtergronden van het melken willen overdragen, zoals in het beroepsonderwijs en bij scholing en opleiding van voorlichters en technici. Daarnaast kan het boek een belangrijke informatiebron zijn voor veehouders, onderzoekers, dierenartsen en andere betrokkenen bij de melkveehouderij.
Melkwinning
Haven, M.C. van der; Koning, C.J.A.M. de; Wemmenhove, H. ; Westerbeek, R. - \ 1996
In: Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Handboek augustus 1996 - 247 p.
Small-angle neutron scattering study of the swelling of glycerol lacto palmitate preparations as a function of D2O concentration.
Tricht, J.B. van; Rekveldt, M.T. ; Westerbeek, J.M.M. ; Prins, A. - \ 1993
Colloids and Surfaces. A: Physicochemical and Engineering Aspects 75 (1993). - ISSN 0927-7757 - p. 51 - 55.
Function of _-tending emulsifiers and proteins in whippable emulsions.
Westerbeek, J.M.M. ; Prins, A. - \ 1991
In: Food polymers, gels and colloids / Dickinson, E., Canbridge : Royal Society of Chemistry - p. 147 - 158.
Contribution of the alpha-gel phase to the stability of whippable emulsions
Westerbeek, J.M.M. - \ 1989
Agricultural University. Promotor(en): A. Prins. - S.l. : Westerbeek - 209
room - dispersie - gassen - schuim - gels - cream - dispersion - gases - foams
<p>The mechanism which explains extensive particle aggregation in topping emulsions, that contain a relatively large amount of the α-tending emulsifier glycerol lacto palmitate (GLP) , was studied.<p>From x-ray and neutron diffraction and from differential scanning calorimetry it appeared that GLP forms an α-gel phase with water below the crystallization temperature of the emulsifier. From this phase study it was concluded that the process of particle aggregation in these emulsions is a result of the formation of this α-gel phase at the o/w-interface of the dispersed particles.<p>The results of both bulk and surface rheological experiments, performed with these emulsions, are discussed in relation to the physical properties of these systems. The results are interpreted by assuming that the physical properties of these whippable emulsions are determined by the formation of this α-gel phase at the interface of the fat particles.
Rontgendiffractie aan GLP-bevattende emulsies.
Westerbeek, J.J.M. - \ 1987
Vakgr. Levensm. techn. Sectie Zuivel en Levensm. natk
De structuur van vetbolagglomeraten in opklopbare emulsies.
Westerbeek, J.J.M. - \ 1987
Vakgr. Levensm. techn. Sectie Zuivel en Levensm. natk
Kristallisatie-onderzoek aan GLP-bevattende systemen.
Westerbeek, J.J.M. - \ 1987
Vakgr. Levensm. techn. Sectie Zuivel en Levensm. natk
Resultaten van een vooronderzoek naar de vorming van aromastoffen in pet food
Westerbeek-Huitink, J. - \ 1985
Unknown Publisher - 51 p.
A new technique for the production of immobilized biocatalyst in large quantities
Hulst, A.C. ; Tramper, J. ; Riet, K. van 't; Westerbeek, J.M.M. - \ 1985
Biotechnology and Bioengineering 27 (1985). - ISSN 0006-3592 - p. 870 - 876.
The total synthesis of (i)-colorata-4(13), g-dienolide
Groot, Ae. de; Broekhuyzen, M.P. ; Doddema, L.L. ; Vollering, M.C. ; Westerbeek, J.M.M. - \ 1982
Tetrahedron Letters 23 (1982). - ISSN 0040-4039 - p. 4831 - 4834.
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.