Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 17 / 17

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: wurpublikatie/titelbeschrijving/classificatie/trefwoord/cab/engels==aesculus
Check title to add to marked list
Warmtebehandeling kastanjebloedingsziekte : hoe werkt het?
Kuik, A.J. van; Lammeren, A.A.M. van - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR - 12 p.
straatbomen - openbaar groen - aesculus - gewasbescherming - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - warmtebehandeling - bacterieziekten - pseudomonas syringae - street trees - public green areas - plant protection - cultural control - heat treatment - bacterial diseases
Kastanjebloedingsziekte is de meest bedreigende ziekte van paardenkastanjebomen. De ziekte wordt veroorzaakt door een bacterie en is dus besmettelijk. De meeste bomen bezwijken aan deze ziekte. Warmtebehandeling is op dit moment de enige methode die de ziekte kan stoppen. De boom wordt ingepakt met een ‘warmtedeken’. De warmtebehandeling maakt de boom zo goed mogelijk vrij van de ziekteverwekkende bacterie. Hierdoor krijgt de boom de gelegenheid om de aantasting te overgroeien en dus te herstellen.
Zieke bomen krijgen een jas aan (onderzoek van André van Lammeren en Fons van Kuik)
Lammeren, Andre van - \ 2015
arboriculture - street trees - chestnuts - aesculus - plant protection - plant pathogenic bacteria - pseudomonas - tree surgery - heat treatment - cultural control - educational resources
Een jasje voor het bloeden
Kleis, R. ; Lammeren, A.A.M. van; Korsuize, C.A. - \ 2015
Resource: nieuwssite voor studenten en medewerkers van Wageningen UR 9 (2015)17. - ISSN 1389-7756 - p. 18 - 19.
aesculus - bomen - plantenziekteverwekkende bacteriën - pseudomonas syringae pv. aesculi - ziektebestrijding - methodologie - temperatuur - warmtebehandeling - verwarming - trees - plant pathogenic bacteria - disease control - methodology - temperature - heat treatment - heating
Een groot deel van de kastanjebomen in ons land bloedt. De oorzaak is een lastig te bestrijden bacterie. Wageningse wetenschappers hebben nu een oplossing die even simpel als geniaal is: verwarmen.
Bloedingsziekte in paardenkastanje werkgroep Aesculaap
Os, Gera van - \ 2014
aesculus - hippocastanaceae - plant pathogenic bacteria - infection - epidemiology - susceptibility - varietal susceptibility - site factors - tree care - disease control
Mogelijke doorbraak in genezing kastanjebloedingsziekte
Kuik, A.J. van; Lammeren, A.A.M. van - \ 2014
De Boomkwekerij 2014 (2014)7. - ISSN 0923-2443 - p. 22 - 23.
aesculus - houtachtige planten als sierplanten - plantenziekteverwekkende bacteriën - warmtebehandeling - bestrijdingsmethoden - landbouwkundig onderzoek - proeven - ornamental woody plants - plant pathogenic bacteria - heat treatment - control methods - agricultural research - trials
Hoewel er al een flink aantal preparaten en middelen is geprobeerd, moeten beheerders meestal lijdzaam toezien hoe hun paardenkastanjes door de kastanjebloedingsziekte wegkwijnen. Wellicht dat een nieuwe doorbraak in onderzoek door Wageningen UR daarin verandering brengt. De bacterie blijkt met een warmtebehandeling goed te doden.
Is kastanjebloedingsziekte te genezen?
Lammeren, A.A.M. van; Kuik, A.J. van - \ 2014
Tuin en Landschap 36 (2014)6. - ISSN 0165-3350 - p. 32 - 33.
aesculus - houtachtige planten als sierplanten - plantenziekteverwekkende bacteriën - warmtebehandeling - bestrijdingsmethoden - landbouwkundig onderzoek - proeven - ornamental woody plants - plant pathogenic bacteria - heat treatment - control methods - agricultural research - trials
Hoewel er al een flink aantal preparaten en middelen is geprobeerd, moeten beheerders meestal lijdzaam toezien hoe hun paardenkastanjes door de kastanjebloedingsziekte wegkwijnen. Wellicht dat een nieuwe doorbraak in onderzoek door Wageningen UR daarin verandering brengt. De bacterie blijkt met een warmtebehandeling goed te zijn te doden.
Kastanjebloedingsziekte : het vervolg : samenwerking is het credo uit de mond van betrokkenen
Raats, K. ; Kuik, A.J. van - \ 2011
Boomzorg 4 (2011)6. - p. 14 - 17.
aesculus - hippocastanaceae - houtachtige planten als sierplanten - plantenziekteverwekkende bacteriën - stadsomgeving - boomverzorging - beleid - samenwerking - ornamental woody plants - plant pathogenic bacteria - urban environment - tree care - policy - cooperation
Afgelopen maand sprak Boomzorg bezorgde boombeheerders uit Utrecht en Ridderkerk. In de laatste gemeente werd in een jaar tijd 30 procent van de kastanjes gekapt, ondanks dat het breed werd aangenomen dat de ziekte minder agressief was of zich niet meer uitbreidde. Is er een vergelijkend ziektebeeld in de twee grootste steden van Nederland? En zo ja, hoe worden ze beheerd?
Inboet van 30 procent door kastanjebloedingsziekte in één jaar
Iersel, H. van; Kuik, A.J. van - \ 2011
Boomzorg 4 (2011)4a. - p. 56 - 59.
aesculus - cultivars - plantenziekten - afwijkingen, planten - vatbaarheid - plant diseases - plant disorders - susceptibility
Als we deskundigen de laatste twee jaar vroegen naar hun mening over kastanjebloedingsziekte was het antwoord meestal; “niet opgelost, maar duidelijk minder actueel en agressief.” In Ridderkerk en Utrecht lijkt de situatie inmiddels heel anders. Van de ongeveer 550 kastanjes die in Ridderkerk begin 2010 nog stonden zijn er al 150 gekapt. Een inboet van 30 procent dus. Tot de slachtoffers behoort ook de cv Aesculus x carnea “Plantierensis” . Uit eerder onderzoek bleek deze soort juist minder gevoelig. In Utrecht is de situatie vergelijkbaar dramatisch.
Onderzoek kastanjeziekte : wel inzichten, geen oplossingen
Bennink, P. ; Kromhout, R. ; Os, G.J. van - \ 2009
Tuin en Landschap 31 (2009)22. - ISSN 0165-3350 - p. 36 - 37.
aesculus - hippocastanaceae - pseudomonas syringae - plantenziekteverwekkende bacteriën - pathogenen - plant pathogenic bacteria - pathogens
Het onderzoek van de Werkgroep Aesculaap naar de paardenkastanjeziekte heeft resultaten geboekt, maar nog geen praktische oplossingen voor beheer opgeleverd. Dat gaat ook niet gebeuren. LNV heeft de subsidiekraan dichtgedraaid. Boombeheerders- en verzorgers blijven dan ook op hun eigen inschatting aangewezen
Vinger aan de pols bij kastanjeziekte
Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. - \ 2009
aesculus - pseudomonas syringae - plantenziekten - plantenziekteverwekkers - gewasbescherming - groenbeheer - plant diseases - plant pathogens - plant protection - management of urban green areas
Poster met informatie uit onderzoek naar oplossingsrichtingen voor het beheersen en/ of voorkomen van de bloedingsziekte bij kastanje
Onderzoekprogramma "Behoud de kastanje" deel 3
Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. ; Os, G.J. van - \ 2008
Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 18
aesculus - aesculus hippocastanum - aesculus carnea - bacterieziekten - plantenplagen - plantenziekteverwekkende bacteriën - straatbomen - boomheelkunde - onderzoeksprojecten - pseudomonas syringae - bacterial diseases - plant pests - plant pathogenic bacteria - street trees - tree surgery - research projects
In 2006 is de veroorzaker van de ziekte geïdentificeerd als een bacterie uit de groep van Pseudomonas syringae. Uit dit onderzoekprogramma “Behoud de kastanje” kwamen verder een aantal aanbevelingen voor een nieuw plan van aanpak met als doel mogelijke oplossingsrichtingen aan te geven om de kastanjeziekte te beheersen. Dit onderzoek is in 2007 van start gegaan en is voortgezet in 2008. Dit rapport, in opdracht van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, is de weerslag van het onderzoek in 2008.
Eindrapport Onderzoeksprogramma "Behoud de kastanje" Dl. 2: Eindrapport 2008
Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. ; Os, G.J. van - \ 2007
Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 96
aesculus hippocastanum - aesculus - aesculus carnea - plantenziekten - bacterieziekten - pseudomonas syringae - plantenziekteverwekkende bacteriën - onderzoeksprojecten - straatbomen - boomheelkunde - plant diseases - bacterial diseases - plant pathogenic bacteria - research projects - street trees - tree surgery
In 2006 is de veroorzaker van de ziekte geïdentificeerd als een bacterie uit de groep van Pseudomonas syringae. Uit dit onderzoekprogramma “Behoud de kastanje”Onderzoek 2007, kwamen verder een aantal aanbevelingen voor een nieuw plan van aanpak met als doel mogelijke oplossingsrichtingen aan te geven om de kastanjeziekte te beheersen. Dit rapport, in opdracht van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, is de weerslag van het onderzoek hieraan in 2007.
Onderzoek 2007 op basis onderzoekprogramma "Behoud de kastanje". Dl. 1: Onderzoek 2007
Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. ; Os, G.J. van - \ 2007
Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 13
aesculus hippocastanum - aesculus - aesculus carnea - plantenziekten - oorzakelijkheid - straatbomen - boomheelkunde - organisatie van onderzoek - onderzoeksprojecten - plant diseases - causality - street trees - tree surgery - organization of research - research projects
De aanpak van Aesculaap is er op gericht zo snel mogelijk de juiste oplossingsrichting voor de bloedingsziekte te bepalen. Hiertoe is eerst gezocht naar een eventuele veroorzaker van de bloedingsziekte. Tegelijkertijd is een start gemaakt met bestudering van het ziekteproces in de paardenkastanjeboom met als doel middelen te vinden die het ziekteproces kunnen afremmen of stoppen. Hieronder worden de tot nu toe behaalde resultaten van het onderzoekprogramma ‘Behoud de kastanje’ (2006) beschreven. Op basis daarvan wordt de aanpak gegeven voor de voortzetting van het onderzoek in 2007 en wordt een tijdpad voor de verschillende onderdelen van het programma gepresenteerd. Veel onderzoeken lopen gelijktijdig, zodat wederzijdse interacties mogelijk zijn met als doel om in korte tijd resultaten te boeken
Harde cijfers tonen ernst bloedingsziekte bij paardenkastanje
Kopinga, J. ; Kuik, F. van; Stoffer, B. - \ 2006
De Boomkwekerij 19 (2006)2. - ISSN 0923-2443 - p. 1213 - 1213.
aesculus hippocastanum - aesculus - ziektedistributie - spreiding - gegevens verzamelen - vragenlijsten - bomen - houtachtige planten - disease distribution - spread - data collection - questionnaires - trees - woody plants
Sinds 2004 worden paardenkastanjes in bijna heel Nederland aangetast door een mysterieuze bloedingsziekte. De werkgroep Aesculaap is in 2005 gestart met een landelijke inventarisatie onder gemeenten van de ernst en omvang van de bloedingsziekte bij paardenkastanje. De uitslag is ronduit alamerend. Conclusies inventarisatie bloedingsziekte: 1). Bloedingsziekte komt in heel Nederland voor. 2). Aesculus hippocastanum en de cultivars daarvan worden het meest aangetast (31-45%) gevolgd door A. x carnea en haar cultivars (13-28%). 3). Bloedingsziekte komt het meest voor in bomen met een diameter groter dan 20 cm. 4). De ziekte is gemeld op alle bodemsoorten. 5). De mogelijke invloed van overige standplaatsfactoren kwam uit de inventarisatie onvoldoende eenduidig naar voren.
Eindrapport onderzoeksprogramma "red de kastanje voor Nederland"
Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. ; Kuik, A.J. van - \ 2005
Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 48
aesculus hippocastanum - aesculus - plantenziekten - straatbomen - nederland - plant diseases - street trees - netherlands
In het hele land bloeden paardenkastanjes
Kopinga, J. ; Stoffer, B. ; Kuik, A.J. van - \ 2005
Tuin en Landschap 27 (2005)22. - ISSN 0165-3350 - p. 40 - 42.
aesculus - aesculus hippocastanum - plantenziekten - ziektedistributie - spreiding - karteringen - plant diseases - disease distribution - spread - surveys
De bloedingsziekte in paardenkastanje is een nationaal en mogelijk internationaal probleem in het stedelijk groen, de bossen en de boomteeltsector. Een landelijke inventarisatie door werkgroep Aesculaap brengt een helder beeld over de verspreiding van de bloedingsziekte. De uitslag is ronduit alarmerend
Bloedingsziekte in paardenkastanje
Kuik, A.J. van; Gruyter, J. de; Speksnijder, A.G.C.L. ; Kopinga, J. - \ 2005
Gewasbescherming 36 (2005)6. - ISSN 0166-6495 - p. 274 - 275.
gewasbescherming - plantenziektekunde - aesculus - aesculus hippocastanum - bomen - ziektedistributie - spreiding - epidemiologie - phytophthora - pseudomonas syringae - onderzoek - plant protection - plant pathology - trees - disease distribution - spread - epidemiology - research
Samenvatting van de voordracht te houden op 30 november 2005 tijdens de Najaarsvergadering van de KNPV (Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging). Onderzoek naar oorzaak en distributie van de paardenkastanjeziekte
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.