Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 248

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: wurpublikatie/titelbeschrijving/classificatie/trefwoord/cab/engels==aquatic ecology
Check title to add to marked list
Benthic development around a gas platform in the North Sea -: a small scale closure for fisheries : a trait based approach
Glorius, Sander ; Hal, Ralf van; Kaag, Klaas ; Weide, Babeth van der; Chen, Chun ; Kooten, Tobias van - \ 2016
Den Helder : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport ) - 42
benthos - aquatic communities - aquatic ecology - fisheries - north sea - aquatische gemeenschappen - aquatische ecologie - visserij - noordzee
This project looked at the effect of closing an area for fisheries on the development of the benthic community. An existing data set of benthic species densities sampled at different distances and angles from a platform was used for this purpose. The particular area was closed due to the installation of a gas production platform, but is likely to function as a marine protected area (MPA), with the expectation that the benthic community develops differently from the benthic community in the surrounding areas as it no longer has to cope with the impact of fisheries. Differences in development might be linked to the impact of fisheries and the effects of closure might provide an expectation for the effect of planned MPAs in similar areas.
Pulse fishing and its effects on the marine ecosystem fisheries : an update of the scientific knowledge
Rijnsdorp, Adriaan ; Haan, Dick de; Smith, Sarah ; Strietman, Wouter Jan - \ 2016
IJmuiden : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research report C117/16) - 30
pulse trawling - fishing methods - fisheries - aquatic ecology - marine ecology - aquatic ecosystems - pulsvisserij - vismethoden - visserij - aquatische ecologie - mariene ecologie - aquatische ecosystemen
This report summarises the knowledge on the effects of pulse trawls used in the North Sea fishery for flatfish and brown shrimp. The report describes the electrical characteristics of the pulse trawl systems currently used (potential difference over electrode pairs, pulse frequency, pulse width, duty cycle and dimensions of the gear). The shrimp pulse applies a low frequency pulse that invokes a startle response (tailflip) in shrimps. The sole pulse applies a higher frequency that invokes a cramp response that immobilise the fish species facilitating the catching process.
Aquatisch ecoloog Piet Verdonschot wil kennis biologen beter inzetten voor herstelmaatregelen "verbind wetenschap en waterschap"
Verdonschot, Piet - \ 2016
aquatic ecology - ecological restoration - flora - fauna - monitoring - scientific research

Herstelmaatregelen om waterkwaliteit te verbeteren zijn maar weinig effectief. In zijn oratie tot bijzonder hoogleraar herstelecologie geeft Piet Verdonschot uitleg.

The ecology of ditches : a modeling perspective
Gerven, Luuk P.A. - \ 2016
University. Promotor(en): W.M. Mooij, co-promotor(en): Jeroen de Klein; J.H. Janse. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462579316 - 137
ditches - aquatic ecology - ecology - modeling - aquatic plants - aquatic ecosystems - water flow - sloten - aquatische ecologie - ecologie - modelleren - waterplanten - aquatische ecosystemen - waterstroming
Making eco logic and models work : an integrative approach to lake ecosystem modelling
Kuiper, Jan Jurjen - \ 2016
University. Promotor(en): W.M. Mooij, co-promotor(en): J.H. Janse; Jeroen de Klein. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462579446 - 192
ecology - models - ecosystems - modeling - aquatic ecology - water management - water quality - databases - ecologie - modellen - ecosystemen - modelleren - aquatische ecologie - waterbeheer - waterkwaliteit - databanken
'Met goede monitoring verdien je je geld dubbel en dwars terug'
Mooij, Wolf ; Verdonschot, Piet - \ 2016
water quality - monitoring - water management - aquatic ecology - water systems

Drie dagen congresseren over waterkwaliteitsmonitoring. Je moet wel lef hebben, vond Inge Diepman, dagvoorzitter van de eerste dag van het driedaagse STOWA-congres ‘Goede monitoring, effectief waterkwaliteitsbeheer’, dat plaatsvond op 19, 20 en 21 april 2016 in Arnhem. Want valt er over monitoring wel zoveel te zeggen, en hoe belangrijk is het eigenlijk? Heel belangrijk, zo bleek tijdens het congres. Daarom staan we er in deze editie van de STOWA ter Info nog een keer uitgebreid bij stil.

Invloed van beekbegeleidende bomen op de ecologische kwaliteit van Noord-Brabantse beken
Verdonschot, R.C.M. ; Brugmans, Bart ; Scheepens, Mark ; Coenen, Daniël ; Verdonschot, P.F.M. - \ 2016
H2O online (2016)28 juli.
aquatische ecologie - waterlopen - bomen - noord-brabant - monitoring - beschaduwen - gegevensanalyse - waterschappen - vegetatie - waterplanten - waterkwaliteit - aquatic ecology - streams - trees - shading - data analysis - polder boards - vegetation - aquatic plants - water quality
Monitoringsdata van Brabantse beken laat zien dat bomen belangrijk zijn voor het halen van ecologische doelen. Echter, voor maximale effectiviteit met betrekking tot vegetatieontwikkeling en koeling van het beekwater voldoet alleen de zwaarste beschaduwingsklasse (>70%) en moet gestreefd worden naar lange beschaduwde trajecten. Macrofauna profiteert vooral via de door bomen gegenereerde substraatdifferentiatie. Het toepassen van beschaduwing brengt voor de waterschappen wel grote uitdagingen met zich mee. Verder blijkt uit de data-analyse dat jaarrond voldoende stroming een vereiste is voor de ecologische doelrealisatie in de trajecten.
The neurotoxin BMAA in aquatic systems : analysis, occurrence and effects
Faassen, E.J. - \ 2016
University. Promotor(en): Marten Scheffer, co-promotor(en): Miguel Lurling. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462577855 - 194 p.
cum laude - neurotoxins - aquatic environment - urban areas - effects - environmental impact - daphnia magna - elisa - water quality - analytical methods - aquatic ecology - neurotoxinen - aquatisch milieu - stedelijke gebieden - effecten - milieueffect - waterkwaliteit - analytische methoden - aquatische ecologie
Ecologische kantelpunten in de Nederlandse grote wateren : Discussie memo over recente inzichten, voorbeelden en onderzoeksvragen
Veraart, J.A. ; Reijers, Valerie ; Lange, H.J. de; Nes, E.H. van; Kosten, S. ; Baptist, M.J. ; Noordhuis, Ruurd ; Platteeuw, M. - \ 2016
- 33 p.
aquatische ecologie - watersystemen - waterbeheer - waterkwaliteit - aquatische ecosystemen - aquatic ecology - water systems - water management - water quality - aquatic ecosystems
Deze memo beschrijft recente inzichten op het terrein van ecologische kantelpunten die zijn opgedaan in onderzoek en bij Rijkswaterstaat. Gegeven de korte projectduur (twee maanden) is er niet gestreefd naar volledigheid, maar zijn er inzichten bijeengebracht die behulpzaam zijn om de discussie aan te zwengelen over wat de kantelpuntentheorie kan betekenen voor het beheer, evaluatie en monitoring van de grote wateren. In het sterk gemodificeerde Nederlandse watersysteem is het moeilijk om vast te stellen of alternatieve evenwichten onder gelijke condities mogelijk zijn en dat kantelpunten hiertussen plaatsvinden. Alternatieve evenwichten en terugkoppelingsmechanismen zijn het best onderbouwd en omschreven in de literatuur voor de Waddenzee en Veluwemeer. In de estuaria zijn er veel indicaties maar ook veel onzekerheden. In het rivierengebied is het de vraag of alternatieve evenwichten kunnen bestaan. Het beter begrijpen van terugkoppelingsmechanismen in de Nederlandse zoete en zoute wateren, en de interacties hiertussen, wordt echter breed onderschreven. Terugkoppelingsmechanismen
zijn met het kantelpuntenconcept goed te onderzoeken voor alle watersystemen en een beter begrip hierover is nuttig voor beleidsevaluaties, het inschatten van het effect van ecologische ingrepen en monitoringsplannen. Het is belangrijk om ook rekening te houden met ‘onbekende’ en niet kwantificeerbare factoren die de veerkracht van een ecosysteem kunnen beïnvloeden. Er is nog niet veel bekend over de invloed van microverontreinigingen, trofische cascades (vissen, vogels), microbiële bodemactiviteit en de rol van hydromorfologische dynamiek in rivieren en estuaria op de ecologische veerkracht van een watersysteem. Het is aan te bevelen om eerst met een aantal casestudies te
verkennen wat de mogelijkheden en datavereisten zijn om met langjarige tijdreeksen (ecologie, waterkwaliteit) indicatoren te bepalen die iets zeggen over verandering in ecologische veerkracht. Voorts doen wij de aanbeveling om het begrip ' Safe operating Space’ beter hanteerbaar te maken voor wateren natuurbeheerders.
Environmental risk assessment of pesticides in Ethiopia : a case of surface water systems
Teklu, B.M. - \ 2016
University. Promotor(en): Paul van den Brink. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462578104 - 152 p.
surface water - water systems - water pollution - risk assessment - ecological risk assessment - pesticides - aquatic ecology - aquatic organisms - irrigation systems - ethiopia - oppervlaktewater - watersystemen - waterverontreiniging - risicoschatting - ecologische risicoschatting - pesticiden - aquatische ecologie - waterorganismen - irrigatiesystemen - ethiopië
Simplifying complexity : reflections on ecosystems, psychiatric disorders and biogeochemical pathways
Leemput, I.A. van de - \ 2016
University. Promotor(en): Marten Scheffer; Egbert van Nes. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462577930 - 211 p.
ecosystems - models - biogeochemistry - nitrogen - coral reefs - climate - aquatic ecology - ecosystemen - modellen - biogeochemie - stikstof - koraalriffen - klimaat - aquatische ecologie
Vissen in de nieuw aangelegde hoogwatergeul in de Raaijweide bij Venlo
Pollux, B.J.A. ; Korosi, A. ; Nagelkerke, L.A.J. ; Pollux, P.M.J. - \ 2016
Natuurhistorisch Maandblad 105 (2016)5. - ISSN 0028-1107 - p. 100 - 106.
nature development - river forelands - channels - fish fauna - natural areas - limburg - flood control - aquatic ecology - fishes - natuurontwikkeling - uiterwaarden - kanalen, klein - visfauna - natuurgebieden - hoogwaterbeheersing - aquatische ecologie - vissen
De afgelopen decennia is er in toenemende mate aandacht gekomen voor natuurontwikkeling in rivieruiterwaarden. Een belangrijk onderdeel hiervan vormt het graven van hoogwatergeulen: korte nevenlopen die (bij hoogwater) parallel aan de hoofdstroom met de rivier meestromen en die gedurende de rest van het jaar ook water houden. Zulke geulen worden vaak gekenmerkt door een lagere stroomsnelheid dan de rivier zelf, gevarieerde oevers met ondiepe zandbanken en een rijke oever- en onderwatervegetatie. In dit artikel wordt de visfauna beschreven in een recent aangelegde hoogwatergeul in natuurgebied de Raaijweide bij Venlo.
Vangst- en inspanningsadviezen over snoekbaars, baars, blankvoorn en brasem in het IJssel-/Markermeer: visseizoen 2016/2017
Tien, N.S.H. ; Hammen, T. van der - \ 2016
IMARES (Rapport / IMARES C019/16) - 75 p.
visstand - vissen - aquatische ecologie - visserijbeleid - natuurbeheer - ijsselmeer - visvangsten - fish stocks - fishes - aquatic ecology - fishery policy - nature management - lake ijssel - fish catches
Het Ministerie van Economische Zaken (EZ) wil komen tot wetenschappelijk onderbouwd duurzaam beheer van snoekbaars, baars, blankvoorn en brasem in het IJsselmeer en Markermeer. Voor alle vier bestanden is de beleidsdoelstelling voor visseizoen 2016/2017 geformuleerd als “een zekere mate van herstel”. Voor het behalen van deze beleidsdoelstelling zijn inspanningsadviezen gevraagd over de staandwantvisserij en de zegenvisserij, gecombineerd voor het IJsselmeer en Markermeer. Dit rapport bevat een primair en, op verzoek van de opdrachtgever, een alternatief advies. Het primaire advies is beschreven in hoofdstuk 1, het alternatieve advies is uitgewerkt in hoofdstukken 2 tot en met 8. Deze adviezen hebben als doelstelling het voorkomen van verdere achtergang van de visbestanden. Voor de doelstelling ‘een zekere mate van herstel’ worden aanvullende adviezen gegeven. Alle drie adviezen zijn samengebracht in hoofdstuk 9.
Achtergronddocument t.b.v. de uitgave Wadden in Beeld 2015
Tulp, I.Y.M. ; Cremer, J.S.M. ; Troost, K. ; Glorius, S.T. ; Asjes, J. - \ 2016
IMARES (Rapport / IMARES C018/16) - 26 p.
zeevissen - mossels - oesters - zeehonden - kokkels - aquatische wormen - aquatische ecologie - waddenzee - marine fishes - mussels - oysters - seals - clams - aquatic worms - aquatic ecology - wadden sea
Towards monitoring zoöplankton and small pelagic fish in the Wadden Sea
Couperus, A.S. ; Jak, R.G. ; Flores, H. ; Gastauer, S. ; Fassler, S.M.M. - \ 2016
IJmuiden : IMARES (Report / IMARES C094/13) - 56 p.
zooplankton - fishes - monitoring - acoustics - wadden sea - aquatic ecology - netherlands - zoöplankton - vissen - geluidsleer - waddenzee - aquatische ecologie - nederland
Ecotopenkaart voor het Eems-Dollard estuarium
Ysebaert, T. ; Wal, J.T. van der; Tangelder, M. ; Groot, A.V. de; Baptist, M.J. - \ 2016
Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES C059/15) - 48 p.
estuaria - aquatische ecosystemen - habitatbeheer - ecologische beoordeling - aquatische ecologie - eems-dollard - estuaries - aquatic ecosystems - habitat management - ecological assessment - aquatic ecology
Dit rapport geeft een eerste aanzet tot het maken van een actuele ecotopenkaart voor het Eems-Dollard estuarium (NL en D deel, excl. Unterems) volgens de ZES.1 methodiek. Dit is één van de instrumenten die kan worden gebruikt voor het evalueren van mogelijke maatregelen in het MIRT-onderzoek en de mogelijke MIRT-verkenning Eems-Dollard. Daarnaast kan deze dienen als aanzet voor een operationele ecotopenkaart van het Eems-Dollard estuarium voor meer algemene beleidsondersteuning. De methode laat tevens toe een vergelijking te maken met ecotopenkaarten van bijv. de Westerschelde.
Further improvements in water quality of the Dutch Borderlakes : two types of clear states at different nutrient levels
Noordhuis, Ruurd ; Zuidam, B.G. van; Peeters, E.T.H.M. ; Geest, G.J. van - \ 2016
Aquatic Ecology 50 (2016)3. - ISSN 1386-2588 - p. 521 - 539.
Abramis brama - Alternative stable states - Biomanipulation - Cyanobacteria - Dreissena - Macro-algae - Quagga Mussel - Regime shift - randmeren - mussels - algae - water quality - aquatic ecology - eutrophication - abramis brama - mossels - cyanobacteriën - algen - waterkwaliteit - aquatische ecologie - eutrofiëring

The Borderlakes are a chain of ten shallow, largely artificial, interconnected lakes in the Netherlands. The ecological recovery of the central Borderlakes (viz. lake Veluwe and Wolderwijd) has been well documented. These lakes shifted from a eutrophic, Planktothrix dominated state in the 1970s to a clear state in 1996. Around 2010, the formerly hypertrophic, southern Borderlake Eem also reached a clear state, but at considerably higher nutrient levels. In this paper, monitoring data are used to compare these changes and identify the differences in driving processes and their consequences. The 1996 shift in Lake Veluwe was linked to increased fishery for benthivorous Bream, followed and stabilized by increase in Zebra Mussels and charophytes. Nutrients in Lake Eem decreased as well and Planktothrix disappeared here too in 1996, despite relatively high TP concentrations which remained stable over time. The start of the change into the clear state in this case also involved a decrease in the Bream population, but with a stronger additional role for dreissenids, particularly of Quagga Mussels. Remaining blooms of cyanobacteria almost disappeared, but the current situation in Lake Eem represents a different type of clear water state than in the central Borderlakes. This type is characterized by the combination of a relatively high phosphorus load, intense dreissenid filtration and filamentous macro-algae instead of either blooms of cyanobacteria or dominance of charophytes. With the dominant role of the River Eem, the relatively short residence time and increasing difficulty to bring down nutrient loading any further, the stability of this clear state depends on high densities (and filtration rates) of dreissenids.

Een evaluatie van de maatlatten R6 en R7 voor de Kader Richtlijn Water
Griffioen, A.B. ; Vries, I. de - \ 2016
IMARES (Rapport / IMARES C087/15) - 28 p.
rivieren - kaderrichtlijn water - waterbeheer - classificatie - waterkwaliteit - aquatische ecologie - monitoring - rivers - water framework directive - water management - classification - water quality - aquatic ecology
De watertypes R6 en R7 in de Kader Richtlijn Water (KRW) classificering verschillen qua grootte van het waterlichaam en structuur. Het watertype R7 staat voor de grote rivieren met een hoofdstroom en nevengeulen. Rivieren als de Rijn, Waal en IJssel zijn hier voorbeelden van. Het watertype R6 staat voor langzaam stromende kleinere rivieren. In de praktijk kunnen beide riviertypen in elkaar overgaan en is het goed mogelijk dat het visbestand een grote overlap kent, maar volgens verschillende maatlatten worden beoordeeld. Dit onderzoek heeft tot doel het inzichtelijk maken van de indeling in beide watertypes. Ook wordt er gekeken naar de verschillen tussen de watertypen R6 en R7.
Van open riool naar leefbare beek, een flinke stap in de goede richting
Schollema, Peter Paul ; Dongen, M. van; Dam, H. van; Winter, Hendrik V. ; Griffioen, A.B. ; Vroome, A.I. de - \ 2015
De Levende Natuur 116 (2015)3. - ISSN 0024-1520 - p. 104 - 108.
afvoerwater - waterkwaliteit - waterlopen - aquatische ecologie - pesticiden - natuurgebieden - monitoring - ecologisch herstel - drenthe - effluents - water quality - streams - aquatic ecology - pesticides - natural areas - ecological restoration
Een beek in het Noorden van het land waarover in 1941 wordt gemeld dat in de benedenloop meer dan 5000 pond dode vis is afgevoerd en rond 1961 vrijwel alle vis uit het water verdwenen blijkt te zijn. Ook het water waar een monsternemer in 1964 meldt dat de roggebroden tijdens het uitvoeren van de metingen voorbijdreven. Het is erg moeilijk voor te stellen dat we het hier hebben over de Drentsche Aa, één van de meest intacte beeksystemen van Nederland. De beek heeft de laatste eeuw grote veranderingen in waterkwaliteit ondergaan, zowel in positieve als negatieve zin. Welke oorzaken lagen hieraan ten grondslag, hoe reageerde de beekgebonden natuur hierop en wat is er nodig voor verder herstel?
Toestand vis en visserij in de Zoete Rijkswateren: 2014 Deel I: Trends van de visbestanden, vangsten en ecologische kwaliteit ratio's
Graaf, M. de; Boois, I.J. de; Griffioen, A.B. ; Overzee, H.M.J. van; Tien, N.S.H. ; Tulp, I.Y.M. ; Vries, P. de; Deerenberg, C.M. - \ 2015
IMARES (Rapport / IMARES C199/15) - 102 p.
zoet water - aquatische ecologie - vissen - monitoring - rivieren - inventarisaties - visserij - visvangsten - vistuig - ijsselmeer - visstand - fresh water - aquatic ecology - fishes - rivers - inventories - fisheries - fish catches - fishing gear - lake ijssel - fish stocks
Het rapport “Toestand Vis en Visserij in de Zoete Rijkswateren” bestaat uit drie verschillende delen: “Trends”, “Methoden” en “Data”. In dit rapport (Deel I) worden (i) de trends in commercieel benutte vissoorten per VBC gebied, (ii) de trends in Habitatrichtlijnsoorten en (iii) de ecologische kwaliteitsratio’s vis gerapporteerd. Hiervoor is gebruik gemaakt van de gegevens die binnen de verschillende vismonitoringsprogramma’s op de Zoete Rijkswateren worden verzameld. In de rapportage zijn trendanalyses voor de verschillende commercieel benutte vissoorten en Habitatrichtlijn vissoorten gemaakt aan de hand van de beschikbare monitoringsgegevens. De gegevens van deze monitoringsprogramma’s worden gebruikt als indicatoren voor de ontwikkeling van de bestanden van de geanalyseerde soorten over verschillende tijdsperioden.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.