Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 218

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: wurpublikatie/titelbeschrijving/classificatie/trefwoord/cab/engels==arboriculture
Check title to add to marked list
PPS Innovatie slag groeisubstraat tuinbouwketen. Deelproject 1 BioFoam als substraat : Resultaten 2015
Baltissen, A.H.M.C. - \ 2016
Randwijk : Wageningen Plant Research , onderdeel van Wageningen University & Research, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit (Praktijkonderzoek Plant & Omgeving rapport 2016-02) - 19 p.
biopolymeren - schuimplastic - productontwikkeling - substraten - vervangmiddelen - materialen uit biologische grondstoffen - biobased economy - bos- en haagplantsoen - boomteelt - naaldbomen als sierplanten - levermossen - biopolymers - plastic foam - product development - substrates - substitutes - biobased materials - woody nursery stock - arboriculture - ornamental conifers - liverworts
BioFoam® zijn geschuimde bolletjes (vergelijkbaar met piepschuim) die worden gemaakt op basis van Polymelkzuur (PLA). PLA is een polymeer (plastic) dat gemaakt wordt uit hernieuwbare grondstoffen zoals mais zetmeel of suikerstroop (uit bijvoorbeeld suikerriet). PLA is 100% hernieuwbaar en volledig biologisch afbreekbaar. Dit project “BioFoam als substraat” is een onderdeel van de PPS “Innovatie slag groeisubstraat tuinbouw keten” en heeft de focus op de inzet BioFoam® als onderdeel van substraat in de boomkwekerij. Dit rapport beschrijft de resultaten van de proef te PPO Randwijk in 2015.
Resistentieveredeling - Resistentieveredeling in de praktijk : Kennisclip Bogo-project e-learning
Hop, M.E.C.M. - \ 2016
Groen Kennisnet
resistentieveredeling - overblijvende planten - boomkwekerijen - ziekteresistentie - selectiemethoden - vasteplantenkwekerijen - plantenveredeling - gewasbescherming - lesmaterialen - resistance breeding - perennials - forest nurseries - disease resistance - selection methods - perennial nurseries - plant breeding - plant protection - teaching materials
Deze kennisclip maakt onderdeel uit van de lesmodule Resistentie Veredeling van het CIV T&U.
Resistentieveredeling - Stressfactoren en verschillende typen belagers : Kennisclip Bogo-project e-learning.
Hop, M.E.C.M. - \ 2016
Groen Kennisnet
resistance breeding - stress factors - plant breeding - selection methods - disease resistance - plant protection - teaching materials - detection - pathogens - resistentieveredeling - stressfactoren - plantenveredeling - selectiemethoden - ziekteresistentie - gewasbescherming - lesmaterialen - detectie - pathogenen
Deze kennisclip maakt onderdeel uit van de lesmodule Resistentie Veredeling van het CIV T&U.
Resistentieveredeling - Overerving van resistentie : Kennisclip Bogo-project e-learning
Hop, M.E.C.M. - \ 2016
Groen Kennisnet
resistance breeding - disease resistance - genetic resistance - partial resistance - plant genetics - plant protection - teaching materials - resistentieveredeling - ziekteresistentie - genetisch bepaalde resistentie - partiële resistentie - plantengenetica - gewasbescherming - lesmaterialen
Deze kennisclip maakt onderdeel uit van de lesmodule Resistentie Veredeling van het CIV T&U.
Resistentieveredeling - Verdedigingsmechanisme : Kennisclip Bogo-project e-learning
Hop, M.E.C.M. - \ 2016
Groen Kennisnet
resistance breeding - susceptibility - resistance - tolerance - host pathogen interactions - plant protection - teaching materials - disease resistance - resistentieveredeling - vatbaarheid - weerstand - tolerantie - gastheer-pathogeen interacties - gewasbescherming - lesmaterialen - ziekteresistentie
Deze kennisclip maakt onderdeel uit van de lesmodule Resistentie Veredeling van het CIV T&U.
Biologisch afbreekbare bindbuis : marktintroductie in laanboomkwekerij
Sluis, B.J. van der - \ 2015
Lisse : Wageningen UR, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving
tuinbouw - kunststofbuizen - materialen uit biologische grondstoffen - boomkwekerijen - straatbomen - productontwikkeling - boomteelt - horticulture - plastic pipes - biobased materials - forest nurseries - street trees - product development - arboriculture
PPO heeft samen met Wageningen UR Food & Biobased Research biologisch afbreekbare bindbuis ontwikkeld met dezelfde eigenschappen als de reguliere PVC-bindbuis. Deze ontwikkeling is jarenlang financieel ondersteund door Productschap Tuinbouw.
Verticillium in bomen
Hiemstra, Jelle - \ 2015
arboriculture - verticillium - woody plants - plant protection - detection - plant disease control - wilts
Zieke bomen krijgen een jas aan (onderzoek van André van Lammeren en Fons van Kuik)
Lammeren, Andre van - \ 2015
arboriculture - street trees - chestnuts - aesculus - plant protection - plant pathogenic bacteria - pseudomonas - tree surgery - heat treatment - cultural control - educational resources
Bouwstenen voor verduurzaming van het kennis- en innovatienetwerk in het Greenport Regio Boskoop
Derkx, M.P.M. ; Dijkshoorn, M.W.C. ; Dolmans, N.G.M. - \ 2014
Wageningen UR - 53
boomteelt - kennissystemen - innovaties - kennisoverdracht - ondernemerschap - samenwerking - regio's - agrarisch onderwijs - doelstellingen - arboriculture - knowledge systems - innovations - knowledge transfer - entrepreneurship - cooperation - regions - agricultural education - objectives
In de Greenportregio Boskoop staan kennisvalorisatie en innovatie volop in de belangstelling. Binnen het project Kennis & Innovatie Impuls wordt sinds 2010 nauw samengewerkt tussen partijen in de regio op het gebied van kennis, innovatie en onderwijs. In 2013 heeft in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken een impactmeting plaatsgevonden om de effecten van de diverse kennis- en innovatie-activiteiten in de regio in beeld te kunnen brengen. De impactmeting heeft laten zien dat de Greenportregio Boskoop nadrukkelijk op de kaart staat en dat kennis steeds beter beschikbaar komt en beter benut wordt. De regio kent een intensief netwerk en er wordt steeds meer samengewerkt. Dit begint ook zijn vruchten af te werpen. Ondernemers werken bijvoorbeeld meer samen en kunnen daardoor een bredere markt bewerken en bedienen. Samenwerking in de Greenportregio Boskoop blijkt echter nog veel naar binnen gericht te zijn. Er liggen kansen wanneer er verbindingen gelegd worden met andere regio’s, andere sectoren, andere greenports en internationaal. Het project Kennis & Innovatie Impuls is in de afrondende fase. De provincie Zuid Holland onderkent de noodzaak tot innovatie en het volledig benutten van kennis in haar provinciale Greenportbeleid en geeft daaraan prioriteit. De provincie wil dit bereiken via een netwerk van complementaire Greenport IDC’s, waarbinnen ondernemers in de tuinbouwsector innovatieve methoden, technieken en apparatuur kunnen uittesten en leren implementeren in hun bedrijfsvoering, waardoor kennis kan worden omgezet in nieuwe verdienmodellen op de markt. Daarom heeft de provincie een subsidie verleend voor een verkenning naar de wijze waarop een IDC voor de boom- en heesterteelt, - een IDC Bomen - het best kan worden opgezet: via aansluiting en onderbrengen van functies bij aanpalende IDC’s of via een apart op te zetten IDC Bomen. Parallel hieraan wordt in opdracht van het Ministerie van EZ, - voortbouwend op de impactmeting, - gewerkt aan het leveren van bouwstenen voor een verdienmodel om het opgebouwde kennis- en innovatienetwerk te verduurzamen. In dit onderzoek zijn er gesprekken gevoerd met belanghebbenden in de regio en heeft een aantal brainstormsessies plaatsgevonden. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van andere IDC’s in de provincie Zuid Holland en met de Innovatie Motor Greenport Aalsmeer. Naar aanleiding van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat een IDC Bomen een goede formule is om aan vraagstukken op het gebied van kennis en innovatie te werken omdat in andere greenports ook via een dergelijke formule gewerkt wordt aan dergelijke vraagstukken. Dit geeft herkenbaarheid in aanpak en in financiering. Het verdient aanbeveling een apart IDC Bomen op te zetten en van daaruit samen te werken met andere IDC’s. Het alleen aansluiten en onderbrengen van functies bij aanpalende IDC’s brengt te weinig herkenbaarheid en te weinig focus op de boomkwekerijsector. De meeste IDC’s in Zuid Holland zijn immers volledig op de glastuinbouw- en thema gericht.
Eerste praktijkresultaten biologische grondontsmetting Verticillium in de boomkwekerij veelbelovend
Even, S. ; Sluis, B.J. van der - \ 2014
Boom in business 2014 (2014)8. - ISSN 2211-9884 - p. 43 - 45.
houtachtige planten - boomteelt - biologische grondontsmetting - veldproeven - verticillium - landbouwkundig onderzoek - woody plants - arboriculture - biological soil sterilization - field tests - agricultural research
Eerste praktijkresultaten biologische grondontsmetting Verticillium in de boomkwekerij veelbelovend Het praktijknetwerk 'Biologisch redmiddel tegen verwelking in de Boomkwekerij' is in 2013 van start gegaan. Binnen dit boomkwekerijnetwerk worden enkele grootschalige praktijkproeven met biologische grondontsmetting (BGO) uitgevoerd. De projectgroep bestaat uit vier kwekers, loonbedrijf Seelen, PPO en Cultus Agro Advies. Het doel van dit praktijknetwerk is door samenwerking de inpasbaarheid en haalbaarheid van deze bestrijdingsmethode te onderzoeken.
Plagen in de laanboomkwekerij: appelbloedluis en gleditsiabladgalmug
Helsen, H.H.M. ; Sluis, B.J. van der - \ 2014
Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 26
boomteelt - straatbomen - malus - eriosoma lanigerum - cecidomyiidae - bestrijdingsmethoden - geïntegreerde plagenbestrijding - detectie - rassen (planten) - gevoeligheid van variëteiten - arboriculture - street trees - control methods - integrated pest management - detection - varieties - varietal susceptibility
Appelbloedluis Eriosoma lanigerum is de belangrijkste plaag van Malus in de laanboomteelt. Omdat de soort zich zeer snel kan vermeerderen, kunnen enkele luizen in het voorjaar in korte tijd een plaag veroorzaken. Ook na een chemische bestrijding zullen de overlevende luizen zich snel weer uitbreiden. Er is dus een constante rem op de populatiegroei nodig om een explosie tegen te gaan. Het hier beschreven onderzoek richt zich op de geïntegreerde beheersing van deze plaag.
Selectiviteitsproeven Spotlight Plus : toelatingsonderzoek
PPO Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, - \ 2014
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 19
carfentrazon - niet-geclassificeerde herbiciden - toelating van bestrijdingsmiddelen - overblijvende planten - boomteelt - houtachtige planten als sierplanten - landbouwkundig onderzoek - carfentrazone - unclassified herbicides - authorisation of pesticides - perennials - arboriculture - ornamental woody plants - agricultural research
Toelatingsonderzoek van contactherbicide Spotlight Plus (carfentrazone-ethyl) voor de boom- en vaste plantenteelt.
Een andere kijk in de bodem : bodemscanners brengen de ondergrond in beeld
Baltissen, A.H.M.C. - \ 2014
PPO BBF
boomteelt - bodembeheer - bodemkwaliteit - organische stof - monitoring - innovaties - kaarten - precisielandbouw - arboriculture - soil management - soil quality - organic matter - innovations - maps - precision agriculture
PPO Boomkwekerij laat de bedrijfsmogelijkheden van innovatief bodembeheer zien.
Uitleveringslogistiek boomkwekerij - Sector: Containerteelt
Splinter, Gerben - \ 2014
arboriculture - farm structure - container grown plants - marketing - intrafarm transport - supplies - forest nurseries - logistics - teaching materials
Bepaal het best passende scenario met het spelsimulatiemodel
Splinter, Gerben - \ 2014
arboriculture - supplies - simulation models - teaching materials - logistics - forest nurseries
Uitleveringslogistiek boomkwekerij. Sector: Vaste planten in de volle grond
Splinter, Gerben - \ 2014
arboriculture - logistics - supplies - perennials - outdoor cropping - marketing - mechanization - forest nurseries - teaching materials
Uitleveringslogistiek boomkwekerij. Sector: Vaste planten in containers
Splinter, Gerben - \ 2014
arboriculture - perennials - container grown plants - intrafarm transport - marketing - farm structure - supplies - logistics - teaching materials - forest nurseries
Uitleveringslogistiek boomkwekerij. Sector: Sierteelt in de volle grond
Splinter, Gerben - \ 2014
arboriculture - logistics - supplies - ornamental horticulture - farm structure - marketing - mechanization - cultivation - teaching materials
Uitleveringslogistiek boomkwekerij. Sector: Boomkwekerij laanbomen
Splinter, Gerben - \ 2014
arboriculture - woody plants - street trees - intrafarm transport - marketing - farm structure - supplies - logistics - teaching materials - forest nurseries
Uitlevering van orders: optimalisatie logistiek boomkwekerij
Splinter, Gerben - \ 2014
arboriculture - management information systems - logistics - forest nurseries - nurseries - supplies - marketing - farm planning - adjustment of production - teaching materials
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.