Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 7 / 7

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: wurpublikatie/titelbeschrijving/classificatie/trefwoord/cab/engels==areas
Check title to add to marked list
Oproep; Kerngebieden voor weidevogels, wat brengt dat ons?
Melman, T.C.P. ; Sierdsema, H. ; Teunissen, W. ; Schotman, A.G.M. - \ 2011
De Levende Natuur 112 (2011)6. - ISSN 0024-1520 - p. 209 - 112.
weidevogels - gebieden - agrarisch natuurbeheer - populatiedichtheid - inventarisaties - natuurbeleid - grassland birds - areas - agri-environment schemes - population density - inventories - nature conservation policy
Ondanks de inspanningen in de afgelopen decennia gaan de Nederlandse weidevogels in aantal gestaag achteruit. Momenteel wordt overwogen het weidevogelbeleid te focussen op zogenaamde weidevogelkerngebieden. De gedachte is dat met een concentratie van inspanningen meer is te bereiken dan met een 'verdunde' inzet op een groot areaal. Bij de realisatie ervan moet evenwel een aantal vragen worden beantwoord. Welke gebieden zouden in aanmerking komen? Welk deel van de populatie zou ermee worden veiliggesteld en hoe pakt het voor de verschillende soorten uit? Welke rol spelen terreinbeheerders en agrariërs daarin? In dit artikel wordt een verkenning uitgevoerd met als doel om de discussie over dergelijke vragen te bevorderen
Evaluatie Opvangbeleid 2005-2008 overwinterende ganzen en smienten. Deelrapport 12. Effecten van grootte, vorm en ligging van ganzenfoerageergebieden op de opvangcapaciteit
Jeugd, H.P. van der; Nienhuis, J. ; Roodbergen, M. ; Winden, E. van - \ 2008
Beek-Ubbergen : SOVON Vogelonderzoek Nederland (SOVON-onderzoeksrapport 2008/21) - 36
ganzen - overwintering - foerageren - wildbeheer - gebieden - oppervlakte (areaal) - natuurbeheer - geese - foraging - wildlife management - areas - acreage - nature management
Vanaf 2005 zijn in Nederland foerageergebieden aangewezen waarin ganzen worden geconcentreerd teneinde schade aan landbouwgewassen buiten deze gebieden te verminderen. Binnen de foerageergebieden wordt zo veel mogelijk rust en voldoende voedsel aangeboden, buiten deze gebieden worden ganzen verjaagd, al dan niet ondersteund door afschot. De randen van de aangewezen foerageergebieden zijn soms grillig en rafelig, en binnen de aangewezen foerageergebieden kunnen enclaves voorkomen omdat individuele boeren niet meedoen aan de regeling. Dit leidt mogelijk tot een niet optimaal gebruik van de foerageergebieden door ganzen. Daarom is de opvangcapaciteit in relatie tot de grootte, de vorm en de ligging van de foerageergebieden onderzocht.
Watersysteemverkenning Noordelijke Friese Wouden
Roelsma, J. ; Kselik, R.A.L. ; Vos, J.A. de - \ 2008
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1464) - 52
watersystemen - hydrologie - monitoring - voedingsstoffen - waterbalans - gebieden - afvoer - friese wouden - water systems - hydrology - nutrients - water balance - areas - discharge
Deze studie maakt deel uit van het project "Meervoudige milieumonitoring voor gebiedssturing". Het gebied omvat de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadeel, Kollumerland, Smallingerland en Tytsjersteradiel en is circa 60.000 ha groot. Het kan onderverdeeld worden in een zand-, veen- en kleigebied. Het zandgebied is in omvang het grootst. Het peilbeheer van de Friese boezem is gericht op het handhaven van een streefpeil van -0.52 cm N.A.P. Uit analyse van de verschillende afvoerkunstwerken in Friesland blijkt, dat water uit geheel Friesland door de Noordelijke Friese Wouden wordt doorgevoerd naar de uitwaterende sluizen. Uit deze studie blijkt: dat de hydrologische begrenzing van het gebied niet overeenkomt met de gebiedsbegrenzeing van de vijf gemeenten; om een water- en een stoffenbalans voor het gebied op te stellen ontbreekt een aantal essentieële gegevens, zoals de hoeveelheid ingelaten en uitgelaten water en nutriënten, ook nadat de gebiedsgrenzen zijn bijgesteld
Effecten van inrichting en beheer bij natuurherstel en -ontwikkeling
Kemmers, Rolf - \ 2006
soil chemistry - nitrates - phosphorus - potassium - grazing - areas - nature development - nature
Speculatieve cultuurhistorie; een onderzoek naar de mechanismen van waardering
Groot, R. ; Jacobs, M.H. ; Schöne, M.B. ; Steekelenburg, M.G.N. van; During, R. - \ 2005
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1245) - 80
cultureel erfgoed - taxatie - perceptie - gebieden - cultuurgeschiedenis - voorwerpen - cultural heritage - valuation - perception - areas - cultural history - objects
Het doel van dit onderzoek is in beeld brengen van mechanismen, die ertoe leiden dat bepaalde objecten terechtkomen in het domein van gewaardeerde cultuurhistorie. Dit inzicht kan vervolgens van belang zijn bij het instandhouden van bestaand landschap, en het (opnieuw) vormgeven van landschappen. Bij dit onderzoek is gebruik gemaakt van de visie van deskundigen (via interviews uit de wereld van kunst, wetenschap en ontwerp)
Recreatief gebruik van groene bedrijventerreinen; een onderzoek onder werknemers en omwonenden
Jókövi, E.M. ; Bervaes, J. ; Böttcher, S. - \ 2002
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 518) - 59
industriële recreatie - recreatie - arbeidsplaatsen - bedrijven - gebieden - parken - karteringen - ondernemerschap - bedrijventerrein - groenvoorziening - werkomgeving - woonomgeving - industrial recreation - recreation - work places - businesses - areas - parks - surveys - entrepreneurship
Groene bedrijventerreinen die zijn opengesteld voor recreatie, kunnen bijdragen aan doelstellingen van het ministerie van LNV rond recreatie, stedelijke natuur en het verhogen van de bijdrage van de private sector aan natuur en recreatie. Dit is de conclusie van onderzoek waarvan dit rapport verslag uitbrengt. De tevens opgenomen beleidsaanbevelingen beogen de realisatie te bevorderen van goed ingerichte groene bedrijventerreinen die op de juiste plaats worden aangelegd. Het grootste deel van het rapport handelt over de uitkomsten van een enqulte onder omwonenden van groene bedrijventerreinen en onder werknemers van kantoren op dit type terreinen. Deze enqultes zijn afgenomen in enkele casesituaties. Daarnaast bevat het rapport de belangrijkste bevindingen uit een ander project. Dit andere project betreft de mening van bedrijfsmanagers over groene en recreatieve bedrijventerreinen.
Subantarctic forest ecology : case study of a conifer-broadleaved stand in Patagonia, Argentina
Dezzotti, A. - \ 2000
Agricultural University. Promotor(en): R.A.A. Oldeman; L.A. Sancholuz. - S.l. : S.n. - ISBN 9789058082169 - 140
bosbouw - ecologie - bosecologie - naaldbossen - loofhout - gemengde bossen - populaties - opstandsstructuur - gebieden - seksuele dimorfie - forestry - ecology - forest ecology - coniferous forests - broadleaves - mixed forests - populations - stand structure - areas - sexual dimorphism
<p>In the temperate rainforests of southern South America, the tree genus <em>Nothofagus</em> (Nothofagaceae) is the dominant in extension and abundance on zonal soils at different latitudes and altitudes, as well as on intrazonal (e.g., wetlands) and azonal soils (e.g., morrenic and fluvioglacial deposits). Although concern on the global role of this biome is currently important, the existing level of ecological knowledge on its functioning is still inadequate to design a sound management to maintain or enhance forest values, services, and commodities. Vegetation misuse triggers severe biota and physical deterioration, particularly in the intrinsically fragile Andean Patagonic region characterised by seasonality of high rainfall levels, low temperature, strong intensity and frequency of winds, and extensive and deep mountain slopes. In Argentina, at low and mid elevations between 38° and 43°S and the annual isohyets of 1,500 to 2,000mm, the forest is composed of the xeric cypress <em>Austrocedrus chilensis</em> ("ciprés", Cupressaceae) and the mesic southern beech <em>Nothofagus dombeyi</em> ("coihue"). The effect of the strong east - west environmental gradient, caused by the Andes' rain shadow, on community composition and dynamics is striking. This is reflected in a clear vegetational zonation, whose edges are the sparse <em>A.chilensis</em> woodland surrounded by the Patagonian steppe towards the east and the Valdivian rainforest co-dominated by <em>N.dombeyi</em> towards the west. Both communities are separated only by tens of kilometres. The conifer-angiosperm association, characterised by two groups of plants with contrasting evolutionary histories and ecological adaptations, has received little scientific attention.</p><p>At 41°11'S and 71°25'W, a mixed, virgin, post-fire stand, <em></em> located on a dry north-facing slope was examined regarding regeneration, size, age, and spatial structures, and stand and tree growth. Inferences on community dynamics were made. The minimum area of the community was also estimated. Density, basal area, and volume of adult trees is calculated in 658 ind ha <sup>-1</SUP>(66.6% of <em>A.chilensis</em> ), 72.1 m <sup>2</SUP>ha <sup>-1</SUP>(65.6%), and 608.7m <sup>3</SUP>ha <sup>-1</SUP>(51.2%), respectively. Total density of saplings and seedlings is 2,991 (27.1% of <em>A.chilensis</em> ) and 7,143 ind ha <sup>-1</SUP>(34.3%), respectively. Stand growth is estimated in 7.3m <sup>3</SUP>ha <sup>-1</SUP>yr <sup>-1</SUP>(42.5% of <em>A.chilensis</em> ) and 3.7 t ha <sup>-1</SUP>yr <sup>-1</SUP>(32.4%). Between species, individual increments significantly differ within development stages. Adults <em>A.chilensis</em> and <em>N.dombeyi</em> grow in diameter at an individual rate of 0.36 and 0.57cm yr <sup>-1</SUP>, respectively, while in height at a rate of 15.8 and 29.3cm yr <sup>-1</SUP>, respectively. Saplings of <em>A.chilensis</em> and <em>N.dombeyi</em> grow in diameter at a rate of 0.11 and 0.21cm <sup></SUP>yr <sup>-1</SUP>, respectively, while in height at a rate of 7.8 and 17.2cm yr <sup>-1</SUP>, respectively. Within species, adults grow in diameter at rates between 2.7 (in <em>N.dombeyi</em> ) and 3.2 (in <em>A.chilensis</em> ) times significantly faster than their respective saplings, and also old trees show significantly larger diameter increments than young trees. Within species, adults grow in height at rates between 0 (in <em>N.dombeyi</em> ) - 2.0 (in <em>A.chilensis</em> ) times faster than their respective saplings. In <em>A.chilensis</em> , old trees grow in height at significantly higher rates than young trees, whereas this is not the case for <em>N.dombeyi</em> . For each <em>A.chilensis</em> tree, a negative relationship is found between individual diameter (range= 0.22 to 0.42cm yr <sup>-1</SUP>) and height growth (12 to 21cm yr <sup>-1</SUP>), and the number of neighbour trees (0 to &gt; = 7) taller than itself within a 5m distance. Contrarily, for <em>N.dombeyi</em> no relationship is observed between these variables. In <em>A.chilensis</em> , individual growth rates do not differ significantly between sex classes: for males, mean and current diameter, and height growth rate is 0.360, 0.132, and 17.6cm yr <sup>-1</SUP>, respectively, while for females is 0.348, 0.124, and 17.2cm yr <sup>-1</SUP>, respectively.</p><p>The inherently inferior growth capacity of <em>A.chilensis</em> over <em>N.dombeyi</em> is explained by its lower leaf photosynthetic rate. Conifers from the northern hemisphere show a primary productivity similar to their mostly associated deciduous angiosperms. However, southern hemisphere conifers show a lower productivity than broadleaved. This is probably because they cannot benefit differentially from an extended period of net photosynthesis as they co-exist mainly with broadleaved evergreen species. The greater growth disadvantage of <em>A.chilensis</em> in comparison to <em>N.dombeyi</em> during the juvenile stage is consistent with the same trend observed in gymnosperms as a group: seedling represents the ontogenetic phase of slowest growing, caused by multiple factors related to leaf productivity and carbohydrate allocation. This constraint has been used to explain the decline and retreat of gymnosperms along evolutionary scales. Within species, the dependence of growth to age and crowding is indicative of one-sided, asymmetric competition for light: trees that arrived earlier to the site have pre-empt resources, developed a larger size, and therefore at present they interfere asymmetrically with those arriving later. However, contrasting responses are found according to species and growth variables: i) In <em>N.dombeyi</em> , the independence of individual growth to crowding, and of height growth to age/development stage of trees suggests that this species is rather insensitive to this competition type. On the contrary, <em>A.chilensis</em> is highly susceptible judging from the dependence between growth to age and taller neighbours. ii) In comparison to diameter growth, height growth differs slightly between age classes/stages, which reflect the common priority that trees give to height during development. Lack of gender-related growth differences in the dioecious <em>A.chilensis</em> would be masked by the low reproductive development exhibited in the sampled individuals. If trees in structurally well-developed stand are unable to express the reproductive potential as observed in isolated trees, then its incidence on the individual energetic budget would be marginal and marked intersexual growth contrasts would not be expected. This hypothesis would explain the incongruence with previously results suggesting a trade-off between vegetative and reproductive investments, and needs to be tested during future studies given the ecological and silvicultural relevance of this issue.</p><p>In 1860, both tree species began to colonize a heterogeneous site, following a fire that eliminated the original vegetation. This first regenerative pulse lasted 60 to 70 years after which recruitment ceased probably in response to canopy closure, resulting in the present even-aged clustered adult tree populations. Because of its lower density and higher growth rates, <em>N.dombeyi</em> constitutes widely spaced, big emergent trees of the stand. The build-up of the <em>A.chilensis</em> -dominated mixed stand probably improved autogenously local moisture conditions, encouraging establishment of <em>N.dombeyi</em> seedlings and defining a second continuous regenerative pulse starting ca.1930. In the understorey, the sapling population dominated by <em>N.dombeyi</em> represents a third regenerative pulse with ages between 1 to 10 years. The current-day stand structure is represented by a young population dominated primarily by <em>N.dombeyi</em> , and a mature overstorey dominated primarily by <em>A.chilensis</em> . In absence of large-scale impacts, changes in forest structure over time would be accounted for interspecific differences in recruitment, growth rate, and sensitivity to competition, probably resulting in a local decline of the conifer component. However, the combination of a great longevity and a light-demanding temperament of <em>A.chilensis</em> implies that frequent to very infrequent large-scale impacts would be sufficient to maintain its abundance in the landscape. These results, together with others described in literature, suggest that divergent development patterns occur in the <em>A.chilensis</em> - <em>N.dombeyi</em> stands, probably because these forests grow under a spatially varied environment and their responses differ consequently.</p><p>Based on the concept of "quantitative minimum area", the statistically optimum plot size for the ecological study of a temperate forest was examined. Changes in the estimated tree density (N), basal area (G), stemwood volume (V), and volume growth rate (I <sub>v</sub> ) per area unit, in relation to the increase of sample plot size (X), were analysed. Means of N, G, V, and I <sub>v</sub> fluctuated considerably within a range of small plot sizes, showing stability at X &gt;= 1,000m <sup>2</SUP>. The accuracy of the parameters estimates measured as relative error (RE) increases as long as the plot size is enlarged. For X= 1,000m <sup>2</SUP>, ER varies between ± 30% and ± 49%, and for X= 2,500m <sup>2</SUP>, RE varies between ± 20% and ± 32%. Around X= 5,000m <sup>2</SUP>should be sampled to obtain RE &lt; = ± 20% in all variables, according to the developed regressions RE= <em>f</em> (X) (P&lt;0.05). This estimated plot size is larger than those often recommended in literature for ecological studies of temperate forests.</p>
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.