Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 17 / 17

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: wurpublikatie/titelbeschrijving/classificatie/trefwoord/cab/engels==bombus
Check title to add to marked list
Meer bloemen, meer bijen in agrarische landschappen?
Bukovinszki, T. ; Biesmeijer, J.C. ; Wäckers, F.L. ; Prins, H.H.T. ; Kleijn, D. - \ 2016
Landschap : tijdschrift voor Landschapsecologie en Milieukunde 33 (2016)1. - ISSN 0169-6300 - p. 37 - 40.
cultuurlandschap - functionele biodiversiteit - wilde bijenvolken - apidae - bombus - bloemen - bijenstanden - bestuiving - veldproeven - cultural landscape - functional biodiversity - wild honey bee colonies - flowers - apiaries - pollination - field tests
In moderne cultuurlandschappen wordt het voor wilde bijen steeds moeilijker om de benodigde hulpbronnen, zoals bloemen en nestgelegenheid te bemachtigen. Wij willen nagaan of de aanleg van meerjarige bloemenvelden de achteruitgang van wilde bijen in deze landschappen kan tegengaan. De resultaten laten zien dat het verhogen van het aanbod van bloemen kan leiden tot een soortenrijkere gemeenschap van wilde bestuivers, niet alleen in de bloemenvelden zelf maar ook in het omliggende landschap.
De bijdrage van (wilde) bestuivers aan een hoogwaardige teelt van peren en aardbeien : nieuwe kwantitative inzichten in de diensten geleverd door bestuivende insecten aan de fruitteeltsector in Nederland
Groot, G.A. de; Knoben, Nieke ; Kats, R.J.M. van; Dimmers, W.J. ; Zelfde, M. van 't; Reemer, M. ; Biesmeijer, Koos ; Kleijn, D. - \ 2016
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2716) - 67 p.
pyrus communis - peren - fragaria ananassa - aardbeien - bestuiving - bestuivers (dieren) - apidae - honingbijen - bombus - syrphidae - wilde bijenvolken - nederland - pears - strawberries - pollination - pollinators - honey bees - wild honey bee colonies - netherlands
Bees and bumblebees useful for crop protection as well as pollinating : handy 'air quality detectors' pick up bacteria and fungal spores
Steen, Sjef van der - \ 2016
horticulture - greenhouse horticulture - apidae - bombus - pollination - plant protection - plant health - antagonism - air quality - agricultural research - flowers

Bees and bumblebees are, thanks to their build and behaviour, good pollinators. But they have additional potential. They are also useful for disease control by transferring antagonistic microorganisms and for retrieving information about diseases in the fields. An important aspect for all these tasks is: How do we keep them working under the ‘new’ growing conditions in the greenhouse?

Duurzaamheidseffecten van akkerranden
Alebeek, Frans van - \ 2015
arable farming - sustainability - biodiversity - field margins - scientific research - pilot projects - apidae - bombus - pollinators - natural enemies - insect pests - birds - ornamental value - small mammals
Ook een honingbij ontgift zich : drugkoeriers en narcoticabrigades actief in de bij
Scheer, H. van der; Blacquiere, T. - \ 2014
Bijenhouden 8 (2014)1. - ISSN 1877-9786 - p. 29 - 31.
honingbijen - foerageren - insecticiden - ontgifting - metabolische detoxificatie - diergezondheid - imidacloprid - bombus - honey bees - foraging - insecticides - detoxification - metabolic detoxification - animal health
Honingbijen komen bij het foerageren met allerlei stoffen in aanraking, ook met insecticiden.Maar ze zijn ook in staat tot ontgiften. Dit artikel geeft uitleg over het mechanisme daarvan enover recent onderzoek op dit gebied aan bijen.
Het wordt stil in de bijenkast : de wetenschap over bijensterfte (interview met A. van 't Hoog, T. Blacquiere, C. van Dooremalen)
Hoog, A. van 't; Blacquiere, T. ; Dooremalen, C. van; Cornelissen, B. - \ 2013
WageningenWorld 2013 (2013)2. - ISSN 2210-7908 - p. 10 - 15.
apidae - honingbijen - bombus - bijenziekten - doodsoorzaken - vuilbroed - varroa - nosema - bacterieziekten - drachtplanten - insecticiden - pesticiden - risicofactoren - wetenschappelijk onderzoek - bijensterfte - dierenwelzijn - diergezondheid - wilde dieren - dierlijke productie - honey bees - bee diseases - causes of death - foul brood - bacterial diseases - pollen plants - insecticides - pesticides - risk factors - scientific research - bee mortality - animal welfare - animal health - wild animals - animal production
Er is iets goed mis met de honingbij: ’s winters legt een derde van de volken het loodje. Geleidelijk aan krijgt de wetenschap meer inzicht in mogelijke oorzaken van deze bijensterfte, maar één boosdoener is (nog) niet aan te wijzen.
Pesticides, pollination and native bees : Experiences from Brazil, Kenya and the Netherlands (policy brief)
Koomen, I. - \ 2013
Centre for Development Innovation, Wageningen UR
bestuivers (dieren) - gewassen - zaadproductie - honingbijen - bombus - insecticiden - klimaatverandering - destructie - habitatdegradatie - risicofactoren - bewustzijn (awareness) - kenya - nederland - brazilië - projecten - pollinators - crops - seed production - honey bees - insecticides - climatic change - destruction - habitat degradation - risk factors - awareness - netherlands - brazil - projects
Pollinators contribute greatly to food security. Effective pollination results in increased crop production, commodity quality and greater seed production. Many fruits, vegetables, edible oil crops, stimulant crops and nuts are highly dependent on bee pollination. Even where honey bees or bumble bees are used to pollinate high value crops, concurrence of native bees, both social and solitary species, increases yield and quality of those crops. A serious threat to this essential pollination service is the increasing evidence of a global decline in insect pollinators, both native and managed. Various causes for this decline have been identified, including loss, destruction and degradation of habitats; reduced genetic diversity of nectar plants; pests and pathogens; competition by introduced pollinators; climate change; and pesticide use – all individually or in concert, potentially causing direct and indirect adverse effects on pollinator populations.
Bijen en exoten
Blacquiere, Tjeerd - \ 2013
honey bees - apidae - bombus - pollen plants - bee diseases - pollinators - mites - nosema apis - varroa - introduced species - provenance
Waardplantvoorkeur van hommels: terugkijken in de tijd
Kleijn, D. ; Raemakers, I.P. - \ 2012
Entomologische Berichten 72 (2012)1/2. - ISSN 0013-8827 - p. 21 - 35.
bombus - insect-plant relaties - waardplanten - stuifmeel - populatie-ecologie - fauna - geschiedenis - inventarisaties - nederland - verenigd koninkrijk - belgië - insect plant relations - host plants - pollen - population ecology - history - inventories - netherlands - uk - belgium
Het verklaren van populatietrends is een belangrijk doel geweest van een breed scala aan ecologische studies. Dergelijke studies worden bemoeilijkt doordat bij zeldzame soorten een bepaalde eigenschap of gedrag zowel oorzaak als gevolg kan zijn van de achteruitgang van een soort. Wij omzeilden dit probleem door eigenschappen van soorten te vergelijken aan de hand van exemplaren in natuurhistorische musea die waren verzameld toen de soorten nog algemeen voorkwamen. Over de rol van voedselvoorkeur en -specialisatie als veroorzaker van de achteruitgang van hommelsoorten wordt al lange tijd gediscussieerd. Wij vergeleken de samenstelling van stuifmeelladingen van vijf hommelsoorten met stabiele populaties en vijf soorten met afnemende populaties met behulp van exemplaren in musea die voor 1950 waren verzameld in België, Engeland en Nederland.
Dracht en bijengezondheid
Blacquiere, Tjeerd - \ 2010
apidae - bombus - honey bee forage - nectar - pollen - beekeeping - pollen plants - functional biodiversity - animal health - field crops - bee mortality
Tilia zorgt voor hommeles (interview met Cornelissen & Sondeijker)
Raats, K. ; Cornelissen, B. ; Sondeijker, J. - \ 2010
Boomzorg 2010 (2010)juli. - p. 34 - 35.
bombus - apidae - energiebehoeften - tilia tomentosa - tilia - bomen - concurrentie tussen dieren - doodsoorzaken - biologische mededinging - energy requirements - trees - animal competition - causes of death - biological competition
In de zeventiende eeuw stond voor bijenhouders het advies al op schrift: ‘breng uw bijen niet naar lindes!’ Maar nog altijd zien boombeheerders ieder jaar het verschijnsel dat met name hommels massaal de dood vinden onder de lindeboom.
Stuifmeelreductie door hommels bij paprika in kassen : pilotproef
Blacquière, T. ; Cornelissen, B. ; Donders, J.N.L.C. ; Steen, J.J.M. van der - \ 2007
Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bijen - 34
stuifmeel - paprika's - capsicum annuum - bombus - allergieën - mens - arbeidsomstandigheden - landbouwkundig onderzoek - vruchtgroenten - glastuinbouw - pollen - sweet peppers - allergies - man - working conditions - agricultural research - fruit vegetables - greenhouse horticulture
Stuifmeel van paprika veroorzaakt veel allergische klachten. Het is een typisch voorbeeld van een beroepsallergie. De klachten zijn jeuk, niezen en loopneuzen, terwijl ook een trend naar een verminderde longfunctie is geconstateerd. In eerder onderzoek verminderde de inzet van honingbijen in de kas de blootstelling van de medewerkers aan het stuifmeel. Dat resulteerde in minder klachten. Nu is onderzocht of dit weghalen ook door hommels kan worden gedaan. Dit onderzoek is gefinancierd door het Productschap Tuinbouw (PT) en het ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV). Syngenta Bioline Bees sponsorde de hommels. De proef is uitgevoerd op het paprikabedrijf 4 evergreen in Steenbergen (NB). Uit het onderzoek blijkt dat het weghalen van stuifmeel zelfs beter gaat met hommels dan met honingbijen. Tien volkjes per hectare is voldoende.
Botrytis bestrijden met schimmels, bijen en hommels
Steen, J.J.M. van der - \ 2007
Onder Glas 4 (2007)3. - p. 18 - 19.
gewasbescherming - schimmelantagonisten - botrytis - groeiremmers - honingbijen - bombus - verspreiding - biologische bestrijding - glastuinbouw - plant protection - fungal antagonists - growth inhibitors - honey bees - dispersal - biological control - greenhouse horticulture
Op het eerste gezicht lijken Botrytis, bijen en hommels niets met elkaar te maken te hebben, maar toch is er een verband. Honingbijen en hommels kunnen namelijk botrytisinfecties helpen bestrijden of voorkomen. Veel plantpathogene schimmels, waaronder botrytis, infecteren de planten via de bloemen. Als er een andere, voor bloemen ongevaarlijke schimmel, bacterie of gist in de bloem groeit, is daarmee Botrytis te remmen of te voorkomen. Een reportage over deze schimmel en de verspreiding van BCA's door bijen en hommels
Belichting tomaat leeft (interview)
Anonymous, ; Marcelis, L.F.M. - \ 2006
Groenten en Fruit. Algemeen 2006 (2006)5. - ISSN 0925-9694 - p. 16 - 17.
tomaten - cultuurmethoden - belichting - efficiëntie - bombus - bestuiving - onderzoek - informatieverspreiding - tomatoes - cultural methods - illumination - efficiency - pollination - research - diffusion of information
Verslag van een bijeenkomst van LTO Groeiservice over belichting bij de tomatenteelt
Het gebruik van bijen en hommels als vector als vector van antagonisten voor de bestrijding van bloemverwelking (mucor) bij aubergines
Smeekens, C.C. - \ 2003
Zoetermeer : Productschap Tuinbouw - 13
aubergines - solanum melongena - mucor - bijenblazers - bombus - antagonisten - vectoren - gewasbescherming - plantenziektebestrijding - teelt onder bescherming - bee blowers - antagonists - vectors - plant protection - plant disease control - protected cultivation
Het onderzoek is uitgevoerd door Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) sector bijen in samenwerking met PPO sector glastuinbouw (Test locatie: PPO glastuinbouw in Naaldwijk)
Bijen@wur
Blacquière, T. ; Steen, J.J.M. van der; Cornelissen, B. - \ 2003
Plant Research International : Plant Research International
apidae - bombus - wetenschappelijk onderzoek - bestuivers (dieren) - honingbijen - insecten - landbouw - kennisoverdracht - organisatie van onderzoek - scientific research - pollinators - honey bees - insects - agriculture - knowledge transfer - organization of research
De onderzoekers van bijen@wur hebben specialistische kennis op het gebied van bijen en hommels. De expertise loopt van het gebruik van bijen en andere bestuivende insecten voor bestuiving in land- en tuinbouw tot ontwikkeling van ecotoxicologische testmethoden voor bijen en hommels. Bij het bijenonderzoek wordt intensief samengewerkt met buitenlandse onderzoeksinstellingen op gebied van de teelt van bijen en bestuiving. Het onderzoek richt zich daarbij op toepasbare verbeteringen voor de teelt van bijen en van andere bestuivende insecten zoals hommels en solitaire bijen. Hierbij wordt ook veel aandacht gegeven aan kennisoverdracht en implementatie in de praktijk
Een bijbaan voor hommel en bij in heester : bestuiving
Hop, M.E.C.M. - \ 2003
Vakblad voor de Bloemisterij 58 (2003)2. - ISSN 0042-2223 - p. 40 - 41.
bestuiving - houtachtige planten als sierplanten - insecten - apidae - bombus - kwaliteit - kruisbestuiving - bestuivers (dieren) - pollination - ornamental woody plants - insects - quality - cross pollination - pollinators
Bloembezoekende insecten zoals hommels en bijen kunnen bijdragen aan de bestuiving van sierheesters. Bij sommige besheesters verbetert het werk van de insecten de beszetting. Telers kunnen bijen huren bij bestuivingsimkers en hommelvolken kunnen besteld worden bij leveranciers van biologische bestrijders
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.