Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk

Records 1 - 20 / 81

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: wurpublikatie/titelbeschrijving/classificatie/trefwoord/cab/engels==brook valleys
Check title to add to marked list
Advies inrichting en beheer beekdal Geeserstroom
Verdonschot, Piet F.M. ; Verdonschot, Ralf C.M. ; Jansen, Peter C. ; Massop, Harry T.L. ; Grootjans, Ab P. - \ 2017
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Alterra) - ISBN 9789463431279 - 128
beekdalen - waterlopen - milieubeheer - natuurbeheer - waterbeheer - wetlands - drenthe - brook valleys - streams - environmental management - nature management - water management
De in 2005 uitgevoerde herinrichting van het beekdal van de Geeserstroom bestond uit de omvorming van een regulier landbouwgebied naar een door natuurlijke waterhuishoudkundige processen aangestuurd natuurgebied, met een nevenfunctie voor waterberging. Vooraf was een 19de -eeuwse beekdallandschap voorzien, met in het midden een stromende beekloop. Het beekdal blijkt zich in de periode tot 2016 echter ontwikkeld te hebben tot een zogenaamd doorstroommoeras, dat inmiddels een grote diversiteit aan moerasvegetaties en een zeer soortenrijke moerasvogelgemeenschap kent. Een doorstroommoeras is een mengvorm van moeras en beek en vormt qua watertype een overgang tussen stromend en stilstaand water. Naast de genoemde ecologische waarden zijn er lokaal echter ook enkele waterhuishoudkundige knelpunten en waterkwaliteitsproblemen ontstaan.
Vochtige bossen, tussen verdrogen en nat gaan : OBN deskundigenteam Nat zandlandschap
Burg, A. van den; Bijlsma, R.J. ; Brouwer, E. ; Waal, R.W. de - \ 2016
VBNE, Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren - 36 p.
bosbeheer - waterbeheer - bossen - bosecologie - ecohydrologie - grondwater - grondwaterstand - beekdalen - forest administration - water management - forests - forest ecology - ecohydrology - groundwater - groundwater level - brook valleys
Deze brochure is geschreven voor bos- en waterbeheerders, landschapsecologen en provinciale beleidsambtenaren, om hen te stimuleren de vochtige bossen met meer aandacht te bekijken. De brochure beschrijft om welke bostypen het gaat, hoe je deze kunt herkennen, in welke landschappen ze voorkomen en hoe ze functioneren.
Advies ‘Herstel Koningsdiep’
Eysink, F. ; Verdonschot, P.F.M. ; Dongen, R. van - \ 2015
Driebergen : Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren - 27
beekdalen - ecologisch herstel - natura 2000 - watersystemen - grondwaterstroming - friesland - brook valleys - ecological restoration - water systems - groundwater flow
Voor dit gebied is onder regie van de provincie een pakket van grondwatermaatregelen in de benedenloop van het Koningsdiep opgesteld om structurele verdrogingsproblemen aan te pakken. Oorzaken van deze problemen zijn het wegtrekken van diep grondwater naar uitgeveende poldergebieden westelijk van het gebied, de (uit te breiden) grondwaterwinning Nij Beets en de zandwinplas ten noordwesten van het Natura 2000-gebied. De maatregelen zijn in hoofdlijnen ook beschreven in het Natura 2000-beheerplan.
Herstel van laaglandbeken door het herintroduceren van macrofauna
Verdonschot, R.C.M. ; Kleef, H.H. ; Verdonschot, P.F.M. - \ 2015
Driebergen : VBNE, Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren - 91
waterlopen - macrofauna - beekdalen - geïntroduceerde soorten - ecologisch herstel - kaderrichtlijn water - streams - brook valleys - introduced species - ecological restoration - water framework directive
Nederland heeft circa 17.000 kilometer beken, waarvan een groot deel niet voldoet aan de ecologische kwaliteitsdoelen en normen gesteld vanuit de KaderRichtlijn Water (KRW). De kwaliteit laat sterk te wensen over: van de Europese landen neemt Nederland de tweede laatste positie in wat betreft de kwaliteit van de beken en rivieren. Op een groot aantal locaties zijn inmiddels beekherstelmaatregelen genomen. Het resultaat van beekherstel blijft biologisch gezien op veel plekken achter ten opzichte van de positieve ontwikkelingen met betrekking tot de waterkwaliteit. Een belangrijke reden hiervoor is dat veel voor laaglandbeken kenmerkende soorten maar een beperkt verspreidingsvermogen hebben. Door habitatvernietiging en vervuiling zijn deze typische soorten teruggedrongen in kleine, geïsoleerde populaties. De kans op terugkeer is hierdoor minimaal. In dit soort gevallen kan herintroductie een uitkomst zijn.
Bodemonderzoek Lieftinghsbroek : ecopedologisch en bedemchemisch onderzoek voor maatregelen tegen effecten van stikstofdepositie
Waal, R.W. de; Delft, S.P.J. van - \ 2014
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2580) - 59
natura 2000 - bodemchemie - stikstofgehalte - droge depositie - graslanden - beekdalen - groningen - soil chemistry - nitrogen content - dry deposition - grasslands - brook valleys
Effecten van maaibeheer op kleine zeggenmoerassen in beekdalen : effecten op vegetatiestructuur, microtopografie en faunagemeenschappen
Aggenbach, C.J.S. ; Verdonschot, R.C.M. ; Vries, H.H. de; Groenendijk, D. ; Dijkstra, J.P. ; Diggelen, R. van - \ 2014
Driebergen : Bosschap, bedrijfschap voor bos en natuur - 137
vegetatie - moerasgronden - ecohydrologie - beekdalen - maaien - ecologisch herstel - fauna - vegetation - swamp soils - ecohydrology - brook valleys - mowing - ecological restoration
Bij de uitwerking van de instandhoudingdoelen voor Natura2000 zijn beekdalen onderkend als belangrijke gebieden voor herstel van het habitattype H7140 Overgang- en Trilvenen. Dit roept vragen op over het beheer van vernatte beekdalvenen. Traditioneel worden deze beekdalgebieden gemaaid en door technische innovaties in het beheer kunnen terreinbeheerders nu met rupsmaaiers zeer natte beekdalgebieden blijven maaien. Echter, het is onduidelijk of onder de verbeterde hydrologische condities maaibeheer nog noodzakelijk dan wel wenselijk is, aangezien onder natuurlijke condities het habitattype langdurig kan voortbestaan zonder maaibeheer
Renkums Beekdal geopend : effecten sanering en herinrichting voormalig bedrijventerrein
Vader, J. ; Gaaff, A. ; Mansfeld, M.J.M. van; Deursen, W.P.A. van - \ 2013
Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI-nota : Regionale economie & ruimtegebruik ) - 80
beekdalen - natuurontwikkeling - fauna - migratie - bedrijventerreinen - regionale planning - economische evaluatie - gelderland - brook valleys - nature development - migration - business parks - regional planning - economic evaluation
Door het project herinrichting Renkums Beekdal zijn de bedrijven van het bedrijventerrein Beukenlaan verplaatst naar andere bedrijfslocaties. Het vertrek van Vredestein was cruciaal voor het opheffen van het hele terrein. Op de Beukenlaan kon zo ruimte worden gemaakt voor natuurherstel en de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur. De uitvoering van dit project heeft een groot aantal effecten voor Renkum en omgeving. In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de effecten.
De verbinding tussen ecologische infrastructuur en biocultureel erfgoed gebied
Wiersum, F. - \ 2013
Vakblad Natuur Bos Landschap 10 (2013)5. - ISSN 1572-7610 - p. 26 - 31.
beekdalen - natuurontwikkeling - ecologische hoofdstructuur - industrieterreinen - veluwe - brook valleys - nature development - ecological network - industrial sites
Het natuurbeleid is volop in discussie. Enerzijds geldt officieel nog steeds het credo ‘Natuur voor mensen, mensen voor natuur’ maar anderzijds geldt de ontwikkeling van de ecologische infrastructuur meestal nog als ijkpunt geldt voor het natuurbeleid. Deze paradox weerspiegelt verschillende visies over de vraag in hoeverre natuurbeheer gebaseerd moet zijn op ecologische processen of op maatschappelijke processen. Dit artikel beschrijft hoe de praktijk van natuurbeheer vaak een meer integrale visie vertoont dan de visies die aan bod komen in beleidsdiscussies. Met aandacht voor de Renkumse Poort als ecologische verbindingszone
Kronkelende beek is nog geen natuurlijke beek (Interview met P.F.M. Verdonschot)
Verdonschot, Piet - \ 2012
streams - rehabilitation - brook valleys - veluwe
Het is slecht gesteld met het leven in veel beken. Recent uitgevoerde herstelprojecten verfraaien wel het landschap, maar ecologisch schieten beken er nauwelijks iets mee op. Hoe moet het dan? Daarover buigen waterbeheerders en wetenschappers zich in het tweejarige innovatieprogramma Beekdalbreed Hermeanderen. Onorthodoxe maatregelen worden niet geschuwd. Zoals gekapte bomen in het water leggen, tot voor kort ondenkbaar voor waterschappen. Drie van de dertien beken waar experimenten worden gedaan, bevinden zich op de Veluwe: Grift (boven Apeldoorn), Hierdense Beek en Lunterse Beek.
Klimaatateliers voor Klimaatbestendige Ruimtelijke Inrichting
Goosen, H. ; Block, D. de; Groot, S. de; Koekoek, A. ; Groot, M. de; Roggema, R.E. ; Masselink, L. - \ 2012
Nieuwegein : Klimaat voor Ruimte (KvR rapport 057/12) - ISBN 9789088150005 - 30
klimaatverandering - klimaatadaptatie - hoogwaterbeheersing - beekdalen - regio's - waterschappen - kennismanagement - gelderland - climatic change - climate adaptation - flood control - brook valleys - regions - polder boards - knowledge management
In verschillende sessies is in kaart gebracht waar in de toekomst knelpunten kunnen optreden en hoe deze mogelijk kunnen worden omgezet in kansen. De aanwezige Gelderse regio’s waren: Stadsregio Arnhem-Nijmegen, Veluwe Vallei, Regio Stedendriehoek en regio de Achterhoek.
Beekdalbreed Hermeanderen : bouwstenen voor de ‘leidraad voor innovatief beek- en beekdalherstel’
Verdonschot, P.F.M. ; Besse, A.A. ; Brouwer, J.H.F. de; Eekhout, J.P.C. ; Fraaije, R. - \ 2012
Amersfoort : Stowa (Rapport / STOWA 2012-36) - 56
beekdalen - ecosystemen - waterlopen - herstelbeheer - ecologisch herstel - natuurtechniek - aquatische ecologie - morfologie - brook valleys - ecosystems - streams - restoration management - ecological restoration - ecological engineering - aquatic ecology - morphology
Het doel van het project Beekdalbreed Hermeanderen was om in de praktijk in beekherstelprojecten een gedempt afvoer- en een stabiel en gevarieerd habitatpatroon te realiseren door morfologische en hydrologische maatregelen in samenhang uit te voeren. In 6 beekdalbreed uitgevoerde hermeanderingsprojecten en in 7 projecten, waarbij dood hout is ingebracht, is onderzocht welke hydrologische, morfologische, terrestrisch- en aquatisch-ecologische effecten optraden.
Toets herijking EHS Overijssel
Pouwels, R. ; Eupen, M. van; Grift, E.A. van der; Knegt, B. de; Wegman, R.M.A. - \ 2012
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2333) - 45
ecologische hoofdstructuur - habitatrichtlijn - vogels - beekdalen - eu regelingen - provincies - overijssel - ecological network - habitats directive - birds - brook valleys - eu regulations - provinces
De provincie Overijssel heeft met de Feitenkaart en de Feitenkaarten + voorstellen een eerste concept gemaakt van de herijkte EHS. In deze studie is de herijkte EHS getoetst op de internationale doelen van de Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR). De herijkte EHS zal bijdragen aan de duurzame condities voor VHR-soorten. De oorspronkelijke EHS zou tot verdere verbeteringen hebben geleid, maar ook hiervoor geldt dat zonder meer oppervlak natuur voor enkele soorten duurzame condities niet volledig gerealiseerd zullen worden. Een aantal van de ingediende voorstellen zijn gunstig voor huidige populaties en habitattypen en dragen tevens bij aan een goede kwaliteit van de grote beekdalsystemen.
Morfologische en ecologische aspecten van hermeanderen
Hoitink, Ton - \ 2012
streams - brook valleys - ecological engineering - geomorphology - computer simulation
Ecohydrologie van de Zuid-Limburgse hellingmoerassen : inventarisatieatlas van vegetatie, bodem en grondwaterkwaliteit
Mars, H. de; Schunselaar, J. ; Schaminee, J.H.J. - \ 2012
Den Haag : Directie Kennis en Innovatie, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (Rapport nr. 2012/OBN159-HEBE) - 216
moerassen - vegetatiekartering - vegetatiemonitoring - beekdalen - ecohydrologie - ecologisch herstel - hellingen - bodem - geohydrologie - natuurbeheer - zuid-limburg - marshes - vegetation mapping - vegetation monitoring - brook valleys - ecohydrology - ecological restoration - slopes - soil - geohydrology - nature management
Om behoud en herstel van de natte hooilanden en kalkmoerassen in de Zuid Limburgse beekdalen mogelijk te maken, is niet alleen meer inzicht nodig in de sturende processen en sleutelfactoren maar, om te beginnen, in de actuele kwaliteit (hydrologie, vegetatie, bodem). Er bestaat namelijk tot op heden slechts een beperkt inzicht in de actuele (natuur)kwaliteiten van de naar schatting 180 helling- en bronmoerassen in Zuid- Limburg, en de kansen en knelpunten voor het behoud en herstel.
Natuurpotenties in Drentse beekdalen : resultaten van een ecopedologisch en bodemchemisch onderzoek in zeven raaien in het dal van de Drentse Aa en Elperstroom
Delft, S.P.J. van; Hof, J. ; Bolhuis, P.R. - \ 2012
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2315) - 140
natuurgebieden - ecohydrologie - grondwaterspiegel - bodemwater - beekdalen - vegetatie - fosfaat - bodemchemie - drenthe - natural areas - ecohydrology - water table - soil water - brook valleys - vegetation - phosphate - soil chemistry
In vijf meetraaien in het dal van de Drentse Aa en twee in het dal van de Elperstroom is onderzoek gedaan naar de ecopedologische geschiktheid voor natuurdoelen (dotterbloemhooiland en nat schraalland) en de fosfaattoestand. De meetraaien zijn onderdeel van het meetnet verdroging Noord0ost-Nederland en zijn door de opdrachtgever (provincie Drenthe) geselecteerd op variatie in de mate waarin de natuurdoelen al voorkomen. Het ecopedologisch onderzoek is uitgevoerd volgens de principes van de ‘Ecologisch typering van bodems’ waarbij de onafhankelijke (geologie, geomorfologie, hydrologie) en afhankelijke (bodem, humus en vegetatie) in onderlinge samenhang zijn beschreven. Hiervoor zijn profielbeschrijvingen gemaakt, water- en bodemmonsters genomen, veldmetingen uitgevoerd aan waterstanden en waterkwaliteit in grond- en oppervlaktewater en zijn algemene beschrijvingen en een korte vegetatiebeschrijving gemaakt. In de bodemmonsters is ook de fosfaattoestand als indicatie voor de bemestingstoestand bepaald en vergeleken met streefwaarden voor de natuurdoelen. De gegevens zijn uitgewerkt in raaien met een beschrijving per raai.
Eindrapportage Hotspot Oude Vaart - Reest
Schaap, B.F. ; Geertsema, W. ; Schotman, H. ; Visser, J.C. ; Vree, L.G. de - \ 2011
Den Haag : Nationaal Onderzoeksprogramma Klimaat voor Ruimte (KvR) - ISBN 9789088150418 - 73
stroomgebieden - beekdalen - watersystemen - scenario-analyse - klimaatfactoren - klimaat - overijssel - drenthe - watersheds - brook valleys - water systems - scenario analysis - climatic factors - climate
De beekdalen in Drenthe zijn bij uitstek gebieden waar de effecten van de klimaatverandering merkbaar zullen zijn. Dat wordt veroorzaakt doordat beeksystemen kwetsbaar zijn voor klimatologische veranderingen. Daarnaast worden de in het gebied aanwezige functies landbouw en natuur in sterke mate beïnvloed door klimaatverandering. Hierbij spelen veranderingen in de waterhuishouding een belangrijke rol.
Bodemgesteldheid en potenties voor natuurontwikkeling van 4 deelgebieden in het herinrichtingsgebied Beekdal Linde, 4de module Wolvega-Zuid
Kiestra, E. ; Brouwer, F. ; Delft, S.P.J. van - \ 2011
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-advies ) - 74
bodemkarteringen - kaarten - bodemchemie - fosfor - beekdalen - natuurontwikkeling - landinrichting - ecologische hoofdstructuur - friesland - soil surveys - maps - soil chemistry - phosphorus - brook valleys - nature development - land development - ecological network
De Dienst Landelijk Gebied te Leeuwarden heeft Alterra gevraagd om de bodemgesteldheid van een aantal gebieden nauwkeurig in kaart te brengen. Voor één deelgebied is een fosfaatbemonstering gedaan en in alle deelgebieden is, bij ongeveer de helft van de beschreven boringen met pH-indicatorstripjes, de zuurgraad van de bodem op verschillende dieptes bepaald. In 2010 heeft Alterra in zeven, oostelijker gelegen deelgebieden, vergelijkbaar onderzoek verricht. De te onderzoeken deelgebieden liggen in, en op de overgang van, het beekdal van de Linde. Het gaat in totaal om 4 deelgebieden met een totale oppervlakte van ca. 76 ha
Beekherstel vergt integrale aanpak
Lototskaya, A.A. ; Verdonschot, P.F.M. - \ 2011
Land + Water (2011). - ISSN 0926-8456 - p. 73 - 75.
waterlopen - herstelbeheer - waterstroming - beekdalen - morfologie - ecologisch herstel - streams - restoration management - water flow - brook valleys - morphology - ecological restoration
Bij beekherstel gaat het niet alleen om de waterstroom zelf, maar om het hele beekdal. Ook is gebleken dat morfologie en hydrologie van de beek sterk samenhangen. Een goed herstel is alleen mogelijk als het beekwater door de seizoenen heen een vrij constante stroming heeft. Dit is bijvoorbeeld te bereiken door dood hout in de beek te plaatsen.
Kalkmoeras in Zuid-Limburg
Weeda, E.J. ; Mars, H. de; Keulen, S.M.A. - \ 2011
Natuurhistorisch Maandblad 11 (2011). - ISSN 0028-1107 - p. 233 - 242.
brook valleys - limestone soils - vegetation types - soil plant relationships - marshes - zuid-limburg
Lindevallei
Weeda, E.J. - \ 2011
In: Excursieverslagen 2006 / van Dort, K., Haveman, R., Janssen, J.A.M., Wageningen : Plantensociologische Kring Nederland - p. 40 - 51.
vegetatietypen - waterlopen - beekdalen - friesland - vegetation types - streams - brook valleys
De geschiedenis van de Lindevallei als natuurreservaat begint in 1914, toen de Stellingwerver onderwijs Warmolts van een onbekend gebleven leerling een afgevlogen exemplaar van een vuurvlinder kreeg. Hij stuurde het met andere vlinders ter determinatie op aan de directeur van het Insectarium van Artis, R.A. Polak. Deze slaakte een kreet bij het openen van het doosje: Chrysophanus dispar, in Engeland al meer dan een halve eeuw uitgestorven, zou toch op aarde voorkomen! Het volgende jaar toog Oudemans naar Stellingwerf, waar het beest inderdaad werd gevangen in de Lindevallei. Ondanks zijn zeldzaamheid kreeg het al gauw een Nederlandse naam: grote vuurvlinder ( Lycaena dispar).
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.