Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 7 / 7

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: wurpublikatie/titelbeschrijving/classificatie/trefwoord/cab/engels==cervidae
Check title to add to marked list
Factoren bij aanrijdingen met wilde hoefdieren op de Veluwe
Groot Bruinderink, G.W.T.A. ; Lammertsma, D.R. ; Goedhart, P.W. ; Buist, W.G. ; Wegman, R.M.A. ; Spek, G.J. - \ 2010
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2026) - 42
jachtdieren - cervidae - wilde varkens - sus scrofa - schade - verkeer - inventarisaties - veluwe - game animals - wild pigs - damage - traffic - inventories
De trend van de aantallen wilde hoefdieren op de Veluwe is de laatste jaren positief voor edelhert en wild zwijn en stabiel voor ree. Het aantal aanrijdingen met wilde hoefdieren op de Veluwe neemt toe, het duidelijkst met ree en wild zwijn. Om onderzoek te doen naar factoren die een rol spelen bij deze aanrijdingen, werd de dataset van de Vereniging Wildbeheer Veluwe geanalyseerd. Het blijkt dat de aanrijdingen een weerspiegeling zijn van de dichtheid aan hoefdieren, hun seizoen- en dagritmen en de daarmee samenhangende voedseltochten. Het geslacht en de leeftijd van de dieren kunnen daarbij een rol spelen, maar ook het aanbod aan mast. Ook hangt het risico van een aanrijding samen met de aanwezigheid van het habitattype ‘bos’ in de nabijheid van de weg, met de breedte van de weg en met het verkeersvolume. Een verband met de verkeerssnelheid en de jachtdruk kon niet worden aangetoond. In het slothoofdstuk worden aanbevelingen voor het beheer gedaan.
Dynamische interacties tussen hoefdieren en vegetatie in de Oostvaardersplassen
Groot Bruinderink, G.W.T.A. ; Lammertsma, D.R. ; Kramer, K. ; Wijdeven, S. ; Baveco, J.M. ; Kuiters, A.T. ; Cornelissen, P. ; Vulink, J.T. ; Prins, H.H.T. ; Wieren, S.E. van; Roder, F. de; Wigbels, V. - \ 1999
Wageningen : IBN-DLO (IBN-rapport 436) - 132 p.
animals - ungulates - interactions - vegetation - grazing - ecological balance - nature conservation - fauna - cervidae - wetlands - netherlands - flevoland
Zelfredzaamheid van grofwild op de Veluwe
Lammertsma, D.R. ; Groot Bruinderink, G.W.T.A. - \ 1998
De Levende Natuur 99 (1998)7. - ISSN 0024-1520 - p. 268 - 271.
wildbescherming - habitats - cervidae - begrazing - zelfhulp - veluwe - wildlife conservation - grazing - self help
Een 'natuurlijk' graassysteem in de Arctis
Oosterveld, P. - \ 1996
Bosbouwvoorlichting 35 (1996)7. - ISSN 0166-8986 - p. 80 - 80.
biocenose - biogeochemie - cervidae - koude klimaatzones - kringlopen - ecosystemen - begrazing - bedrijfsvoering - natuurbescherming - poolgebieden - populatie-ecologie - populatiebiologie - biocoenosis - biogeochemistry - cold zones - cycling - ecosystems - grazing - management - nature conservation - polar regions - population ecology - population biology
Begrazing door rendieren, de aanpassing aan het ongunstige seizoen van herbivoren, klimaat en ondergrond in verband met rendierpopulaties en aandacht voor begrazing en begroeiing
Reacties van edelherten op veranderend beheer van de Vereniging Natuurmonumenten
Worm, P.B. ; Wieren, S.E. van - \ 1996
De Levende Natuur 97 (1996)1. - ISSN 0024-1520 - p. 27 - 32.
cervidae - verspreiding - natuurbescherming - beleid - bedrijfsvoering - diergemeenschappen - veluwe - gelderland - dispersal - nature conservation - policy - management - animal communities
Geschiktheid van delen van de Utrechtse Heuvelrug en naburige uiterwaarden als leefgebied voor edelhert en wild zwijn
Groot Bruinderink, G.W.T.A. ; Hazebroek, E. ; Kuiters, A.T. ; Slim, P.A. - \ 1995
Wageningen : Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN-rapport 194) - 44 p.
animals - cervidae - dispersal - environment - fauna - habitats - pigs - polders - protection - suidae - territory - wetlands - wildlife conservation - wildlife management - netherlands - animal communities - utrecht - utrechtse heuvelrug - river forelands
Het nationaal park i.o. Zuid - Kennemerland : een ideaal biotoop voor het edelhert?
Kuiters, A.T. ; Groot Bruinderink, G.W.T.A. ; Wieren, S.E. van - \ 1994
Wageningen : IBN-DLO (IBN - rapport 080) - 30
natuurreservaten - nationale parken - cervidae - dieren - territorium - habitats - milieu - duinen - eolisch zand - cervus elaphus - nederland - noord-holland - kennemerland - nature reserves - national parks - animals - territory - environment - dunes - aeolian sands - netherlands
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.