Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 75

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: wurpublikatie/titelbeschrijving/classificatie/trefwoord/cab/engels==co-fermentation
Check title to add to marked list
Groene Mineralen Centrale
Schoumans, O.F. ; Regelink, I.C. ; Ehlert, P.A.I. - \ 2018
Wageningen University & Research
TKI
Systemic: Circular solutions for biowaste
Schoumans, O.F. ; Regelink, I.C. ; Ehlert, P.A.I. - \ 2018
Wageningen : Wageningen University & Research
EU H2020
Factsheets SYSTEMIC Demonstration Plant
Schoumans, O.F. ; Regelink, I.C. ; Ehlert, P.A.I. - \ 2018
Wageningen : Wageningen University & Research - 25 p.
EU H2020
Factsheets SYSTEMIC Outreach Location
Schoumans, O.F. ; Regelink, I.C. ; Ehlert, P.A.I. - \ 2018
Wageningen : Wageningen University & Research - 23 p.
EU H2020
Doing more with manure
Vellinga, Theun ; Andeweg, Karin ; Teenstra, Eddy - \ 2018
biobased economy - manures - co-fermentation - anaerobic digestion - biomass - agricultural wastes - composting
Effect Molares® op biogas opbrengst bij co-vergisting
Durksz, Durk - \ 2017
Lelystad : ACRRES - Wageningen UR (Rapport / WPR 738) - 25
bio-energie - co-vergisting - biogas - fermentatie - installatieontwerp - voorbehandeling - malen - gasproductie - bioenergy - co-fermentation - fermentation - plant design - pretreatment - grinding - gas production
Risicobeoordeling van contaminanten in afval- en reststoffen bestemd voor gebruik als covergistingsmateriaal
Ehlert, P.A.I. ; Wijnen, H.J. van; Struijs, J. ; Dijk, T.A. van; Schöll, L. van; Poorter, L.R.M. de - \ 2016
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 70) - 158
biogas - co-vergisting - arsenicum - residuen - zware metalen - verontreinigende stoffen - pesticiden - biociden - mestbeleid - landbouwbeleid - organische verontreinigende stoffen - risicoschatting - co-fermentation - arsenic - residues - heavy metals - pollutants - pesticides - biocides - manure policy - agricultural policy - organic pollutants - risk assessment
A number of wastes and by-products were reviewed for their suitability as substrates for co-digestion with animalmanure to produce biogas and a digestate for use as a fertiliser. The review included 21 substances proposed byLTO Noord (Dutch Farmers Union – Northern Netherlands) and Biogas Branche Organisatie (BBO, the Dutch BiogasIndustry Association) for inclusion in Annex Aa of the Fertiliser Act. At the request of the Ministry of EconomicAffairs a further 6 substances were added (21+6). In addition, 119 substances were re-reviewed in connection witha change to the reference composition for animal manure. The review focused on the possible adverseenvironmental effects of using the digestate as a fertiliser and followed the protocol for assessing the value andrisks of waste used as a fertiliser, version 2.1. The risk assessment included the inorganic contaminants (Cd, Cr, Cu,Hg, Ni, Pb, Zn, As) and organic contaminants (dioxine, PCBs, PAHs, mineral oil, residues of crop protectionproducts) as required by the Fertiliser Act. For all the wastes and by-products, data on composition were collectedfrom the literature and from analyses provided by stakeholders. Expert judgment was used where data were notavailable or were insufficient to conduct a risk assessment as prescribed by the protocol. Criteria for expertjudgment were developed for such situations. Two alternative risk assessment methods were developed for theresidues of pesticides and biocides, based partly on expert judgement. These methods were compared with themethod prescribed by the protocol. These three methods reflect different policy judgements; the protection level setby policymakers will determine which method should be used. The 21+6 substances were evaluated in accordancewith the protocol and using the three methods for evaluating the residues of pesticides and biocides. The resultswere compared with registered co-digestion materials in Flanders, Denmark and Germany. Recommendations aregiven to support policy decisions on the choice of alternative risk assessment method to be used to permit the codigestionof wastes and by-products in biogas production that produce an agronomically and environmentallyacceptable digestate for fertiliser use
Goede verwerking van natuurgras bij oogst en bewaren essentieel voor succes : : themanummer groene grondstoffen
Durksz, D.L. - \ 2015
Vakblad Natuur Bos Landschap 12 (2015)118. - ISSN 1572-7610 - p. 28 - 30.
mestvergisting - mest - biogas - co-vergisting - grasmaaisel - maaien - graslandbeheer - biomassa - natuurlijke hulpbronnen - graskuilvoer - manure fermentation - manures - co-fermentation - grass clippings - mowing - grassland management - biomass - natural resources - grass silage
Natuurgras kan uitstekend dienst doen als co-vergister in mestvergisters. Maar dan moeten de oogst en de opslag wel goed gebeuren.
Prototype van een Dynamisch Input Advies Systeem voor biogasinstallaties
Timmerman, M. ; Riel, J.W. van - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 897) - 58
bio-energie - biogas - gasproductie - co-vergisting - mestvergisting - beslissingsondersteunende systemen - optimalisatie - energieproductie in de landbouw - melkveehouderij - biobased economy - bioenergy - gas production - co-fermentation - manure fermentation - decision support systems - optimization - agricultural energy production - dairy farming
Het Dynamisch Input Advies Systeem (Dynamisch Vergisten) voor biogasinstallaties maakt gebruik van bedrijfsspecifieke procesgegevens voor de dagelijkse bijsturing van de input naar een biogasinstallatie. Het adviessysteem bestaat uit een methodiek die dagelijks de actuele invloed bepaalt van de input op de biogasproductie en een control algoritme die op basis van de relatie tussen de input en de biogasproductie de optimale input bepaalt. Op basis hiervan wordt de input bijgesteld in de richting van de optimale input. Het control algoritme kan worden ingesteld om de input voor de maximaal haalbare biogasproductie te bepalen of om de input te bepalen waarbij het voersaldo (energieopbrengst minus voerkosten) maximaal is. Het doel van het onderzoek was het vaststellen van het “proof of principle” van de methodiek van Dynamisch Vergisten onder praktijkomstandigheden. Het onderzoek heeft plaatsgevonden op een melkveeproefbedrijf en een praktijkbedrijf. Uit de resultaten blijkt dat het principe van Dynamisch Vergisten in staat was om de input zo te sturen dat de biogasproductie toe nam zonder dat het vergistingsproces nadelig werd beïnvloed. De toename in biogasproductie leidde tot hogere voersaldo’s. De methodiek van Dynamisch Vergisten biedt perspectief om het financiële rendement van biogasinstallaties te verbeteren.
Droge vergisting van berm- en natuurgras
Zwart, K.B. ; Boer, D. de - \ 2015
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2661)
wegbermen - natuurgebieden - grasmaaisel - biomassa - compostering - co-vergisting - biogas - biobased economy - roadsides - natural areas - grass clippings - biomass - composting - co-fermentation
Dit rapport beschrijft de resultaten van de proef met droge vergisting van bermgras en natuurgras. Daarbij wordt niet alleen aandacht besteed aan de hoeveelheid biogas die geproduceerd kan worden, maar ook aan de kwaliteit van de geproduceerde compost en aan de duurzaamheid van deze vorm van verwerking. Of vergisting economisch aantrekkelijker is dan compostering valt op dit moment nog niet te zeggen.
Rekentool co-materialen mestvergisting
Derikx, P.J.L. - \ 2015
co-vergisting - mestvergisting - berekening - verontreinigingen - bio-energie - biobased economy - co-fermentation - manure fermentation - calculation - impurities - bioenergy
De meststoffenwet stelt eisen aan materialen die als co-materialen bijgemengd worden in een vergister. Mits aan voorwaarden voldaan wordt mag het resulterende digestaat als meststof aangewend worden. Deze rekentool is bedoeld om op basis van beschikbare analyseresultaten na te gaan of de betreffende partij voldoet aan de gestelde eisen.
Nut en risico’s van covergisting : syntheserapport
Oenema, O. ; Velthof, G.L. ; Commissie Deskundigen Meststoffenwet, - \ 2015
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 32) - 144
co-vergisting - mest - biogas - biobrandstoffen - dierlijke meststoffen - duurzame energie - overheidsbeleid - broeikasgassen - gezondheid - emissiereductie - bio-energie - veiligheid - biobased economy - co-fermentation - manures - biofuels - animal manures - sustainable energy - government policy - greenhouse gases - health - emission reduction - bioenergy - safety
Op verzoek van de ministeries van Economische Zaken en van Infrastructuur & Milieu heeft de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) samen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, de Technische commissie bodem (TCB) en diverse instellingen van de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur & Milieu een studie uitgevoerd naar het nut en de risico’s van covergisting van mest in Nederland. Deze studie levert de bouwstenen om het overheidsbeleid voor covergisting door het kabinet en de Tweede Kamer te evalueren. De studie is in het bijzonder gericht op de volgende aspecten: • de meerwaarde van covergisting voor duurzame energie, het gebruik van reststoffen, de reductie broeikasgassen en het verminderen van het mestoverschot; • de risico’s van covergisting voor de gezondheid en veiligheid van mens, dier en het milieu; • de maatregelen waarmee deze risico’s zouden kunnen worden beperkt; en • de handhaafbaarheid van regels, en maatregelen om de handhaafbaarheid te verbeteren. De ministeries hebben in totaal 48 vragen gesteld. Deze 48 vragen zijn in dit rapport beantwoord mede op basis van rapportages van betrokken instellingen. Het rapport bevat ten slotte de synthese, conclusies en aanbevelingen.
Methaanproductie van dikke mestfracties: met en zonder voorbehandeling
Timmerman, M. ; Buisonjé, F.E. de - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 838) - 33
methaanproductie - dierlijke meststoffen - voorbehandeling - mestvergisting - biogas - co-vergisting - landbouw en milieu - gasproductie - biobased economy - methane production - animal manures - pretreatment - manure fermentation - co-fermentation - agriculture and environment - gas production
This report presents the international knowledge about the methane yields of solid manure fractions and the possibilities to increase the methane yields by pre-treatment. The methane yields of solids fractions in batch tests were globally in the range of 40 to 60 m3 per tonne. Promising pre-treatment technologies to increase the methane yield are: thermal treatment, two-stage digestion, steam explosion and thermochemical pre-treatment. Most research of pre-treatment technologies only looked at the increase in methane yield, but not at the increased consumption of electricity and chemicals nor at the economic return.
Brochure EnergieRijk
Weide, R.Y. van der; Rooyen, F. - \ 2015
bio-energie - co-vergisting - reststromen - bioethanol - ethanolproductie - algenteelt - zonne-energie - toegepast onderzoek - onderzoek - proefstations - biobased economy - bioenergy - co-fermentation - residual streams - ethanol production - algae culture - solar energy - applied research - research - experimental stations
Description of the projects of EnergieRijk: Co-fermentation: optimal use of all residues, the first bio-ethanol on a farm-scale, algae: the energy source of the future and solar fields: test run of solar panels and exhibits.
Brochure EnergieRijk
Weide, R.Y. van der; Rooyen, F. - \ 2015
bio-energie - co-vergisting - bioethanol - ethanolproductie - algenteelt - zonne-energie - toegepast onderzoek - onderzoek - proefstations - biobased economy - bioenergy - co-fermentation - ethanol production - algae culture - solar energy - applied research - research - experimental stations
Beschrijving van de projecten van EnergieRijk: Co-vergisting: optimaal gebruik van reststromen, de eerste bio-ethanol op boerderijschaal, algen: de energiebron van de toekomst en Zonneweide: praktijktest van zonnepanelen en opstellingen.
Technische haalbaarheid van het RMS bio-raffinage concept = Technical feasibility of the RMS bio-refinery concept
Hoeksma, P. ; Buisonjé, F.E. de; Melse, R.W. - \ 2014
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 791) - 27
mestverwerking - mestvergisting - co-vergisting - scheiding - bioraffinage - biogas - haalbaarheidsstudies - biobased economy - manure treatment - manure fermentation - co-fermentation - separation - biorefinery - feasibility studies
RMS heeft aangegeven dat zij een bioraffinageconcept hebben ontwikkeld waarmee mest en organische reststromen kunnen worden verwerkt tot een aantal waardevolle producten en waarmee tevens wordt ingespeeld op de plicht voor veehouders om een deel van het mestoverschot te verwerken en op de wens van de Nederlandse overheid om meer groen gas te produceren. Het doel van deze studie is de technische haalbaarheid van het RMS concept en de verwachtte emissies aan broeikasgassen, ammoniak, geur en fijnstof vast te stellen. Het doel is tevens om vast te stellen welke synergie-effecten mogelijk zijn bij realisatie van het RMS concept op de locatie Greenport Venlo, bijvoorbeeld door het inzetten in het bioraffinageproces van beschikbare organische reststromen en het benutten van CO2 op deze locatie.
Het verhogen van de biogasopbrengst door middel van thermische drukhydrolyse van de voeding van de vergister; verwachte toename van opbrengst aan biogas t.o.v. toename van proceskosten
Kootstra, A.M.J. ; Visser, C.L.M. de - \ 2014
Lelystad : ACRRES - 24
biogas - gasproductie - bio-energie - voorbehandeling - warmtebehandeling - drukbehandeling - co-vergisting - kosten-batenanalyse - biobased economy - gas production - bioenergy - pretreatment - heat treatment - pressure treatment - co-fermentation - cost benefit analysis
Deze studie is opgezet om na te gaan of de extra opbrengst aan biogas opweegt tegen de extra kosten die moeten worden gemaakt om een Thermische Druk Hydrolyse (TDH) proces te koppelen aan een vergister. Er is berekend hoe hoog de te verwachten extra investeringskosten en operationele kosten zijn, en ook hoe hoog de te verwachten extra baten zijn. Bij de baten zijn verschillende scenario’s doorgerekend, uitgaande van verschillende niveaus van extra gasopbrengst, waarde van het geproduceerde methaan en warmteterugwinning. Van de beoogde scenario’s wordt alleen in het uiterste geval een klein positief resultaat behaald. De conclusie is dat het THD proces onder de bestudeerde omstandigheden als niet-rendabel moet worden beoordeeld. Hoewel de hoge operationele kosten (35%) zeker niet onbelangrijk zijn, zijn met name de kapitaalskosten te hoog.
Simultaneous growth and metabolite production by yoghurt starters and probiotics: a metabolomics approach
Settachaimongkon, S. - \ 2014
Wageningen University. Promotor(en): Toon van Hooijdonk; Marcel Zwietering, co-promotor(en): Eddy Smid. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462570115 - 213
yoghurt - melk starterculturen - probiotica - co-vergisting - metabolieten - cultured milk starters - probiotics - co-fermentation - metabolites

The main objective of this research was to investigate the simultaneous growth and metabolite production by yoghurt starters and different probiotic strains, i.e. Lactobacillus rhamnosus GG, Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB12 and Lactobacillus plantarum WCFS1, during set-yoghurt fermentation and refrigerated storage. In this context, the microbial activity was evaluated in terms of bacterial population dynamics, milk acidification and formation of volatile and non-volatile metabolites in set-yoghurt. A complementary metabolomics approach using headspace SPME-GC/MS and 1H-NMR was applied for characterization of biochemical changes associated with the microbial metabolism during fermentation and storage. The results revealed that incorporation of the three probiotic strains did not significantly influence the acidity and concentrations of key-aroma volatile compounds of set-yoghurt. Still, the presence of probiotics substantially contributed to the formation of a large number of volatile and non-volatile metabolites detected at low concentration. Because many probiotic strains are not able to survive well in fermented milk, a strategy to enhance their survival was additionally applied by preculturing the three probiotic strains under sublethal salt and low pH stress conditions prior to inoculation in milk. The results revealed an improved survival of L. rhamnosus GG and B. animalis subsp. lactis BB12, specifically by preculturing at relatively low pH conditions. Moreover, incorporation of sublethally precultured L. plantarum WCFS1 significantly impaired the survival of L. delbrueckii subsp. bulgaricus, which consequently reduced the post-acidification of yoghurt. Metabolomics analyses revealed that the presence of stress-adapted probiotics induced significant changes in the overall metabolite profile of yoghurt. This finding is important, since variations in the relative abundance of various organic acids, aroma volatiles and proteolytic-derived compounds may directly influence the organoleptic quality of product. Finally, multivariate analysis enabled to distinguish yoghurts fermented by different types of starter combinations and different durations of storage according to their metabolite profiles. This research provides new information regarding the impact of probiotics on the metabolome of yoghurt and potential application of stress-adapted probiotics in an actual food-carrier environment.

A boost for the biodigester
Durksz, Durk - \ 2013
biobased economy - biomass - co-fermentation - digestate - biogas - residual streams - agricultural wastes
Alternatieve systematiek voor de beoordeling van covergistingsmaterialen : 2. Residuen van gewasbeschermingsmiddelen
Poorter, L. ; Beelen, P. van; Struijs, J. ; Linden, A.M.A. van der; Ehlert, P.A.I. ; Posthuma, L. - \ 2013
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 359) - 72
afvalverwerking - organisch afval - co-vergisting - beoordeling - verontreinigingen - pesticiden - milieubeleid - protocollen - biobased economy - waste treatment - organic wastes - co-fermentation - assessment - impurities - pesticides - environmental policy - protocols
Om de toelating van afval- en reststoffen voor gebruik als covergistingsmateriaal te versnellen en ook om de verantwoordelijkheid voor de toetsing meer bij het bedrijfsleven te leggen, heeft de Staatsecretaris van het ministerie van Economische Zaken (EZ) besloten tot opname van een ‘Alternatieve systematiek’ afval- en reststoffen in de regelgeving te toetsen. Met deze systematiek moet het bedrijfsleven op basis van een beperkt aantal gegevens zelfstandig kunnen beoordelen of een afval- of reststof geschikt is om te worden gebruikt als covergistingsmateriaal. Het ministerie van EZ heeft Alterra Wageningen UR en RIVM gevraagd om een alternatieve systematiek op te stellen voor de toetsing van afval- en reststoffen voor gebruik als covergistingsmateriaal, waarbij een beperkt aantal gegevens nodig is. Tevens is gevraagd om mogelijkheden voor rubricering van afval- en reststoffen onder de rubricering van Europese regelgeving voor afvalstoffen (EURAL-codes) in de Meststoffenwet te onderzoeken. Het onderzoek heeft geleid tot twee deelrapporten. Deelrapport 1 (WOt werkdocument nr. 358, Ehlert et al., 2013b) behandelt een alternatieve systematiek voor anorganische en organische contaminanten die door de Meststoffenwet (MW) zijn aangewezen en onderliggende beoordelingssystematieken. Dit deelrapport (2) gaat in op de milieubezwaarlijkheid van aangewezen residuen van gewasbeschermingsmiddelen, die niet door de MW aangewezen zijn, en resulteert in een voorstel met opties die beleidsafweging vragen
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.