Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 9 / 9

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: wurpublikatie/titelbeschrijving/classificatie/trefwoord/cab/engels==cold tolerance
Check title to add to marked list
Lang leve het virus!
Vlugt, R.A.A. van der; Goud, J.C. - \ 2015
Gewasbescherming 46 (2015)1. - ISSN 0166-6495 - p. 4 - 5.
gewasbescherming - plantenvirussen - interviews - hittetolerantie - koudetolerantie - droogteresistentie - virologie - plantenziektebestrijding - plant protection - plant viruses - heat tolerance - cold tolerance - drought resistance - virology - plant disease control
“Dat virussen ziekten kunnen veroorzaken, in allerlei organismen, weet iedereen. Maar dat virussen ook gunstige effecten kunnen hebben is veel minder bekend.” Dit artikel geeft een gesprek weer met Marilyn Roossinck van Pennsylvania State University, die in Wageningen was voor het geven van de tweede Rob Goldbach Virology Lecture. “Naast pathogene virussen is er een enorm scala aan virussen met juist een gunstig effect op de plant. Voorbeelden daarvan zijn een verbeterde droogtetolerantie, hitte- of koudetolerantie of zouttolerantie. Ook bepaalde stammen van pathogene soorten kunnen deze effecten veroorzaken. Van verreweg de meeste soorten weten we simpelweg niet wat ze doen.”
Molecular and genetic basis of freezing tolerance in crucifer species
Heo, J. - \ 2014
Wageningen University. Promotor(en): Eric Schranz, co-promotor(en): P.H. van Tienderen; C.S. Testerink. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789461738691 - 129
brassicaceae - invriezen - koudetolerantie - moleculaire biologie - plantengenetica - loci voor kwantitatief kenmerk - genen - kouderesistentie - freezing - cold tolerance - molecular biology - plant genetics - quantitative trait loci - genes - cold resistance

Understanding genetic variation for freezing tolerance is important for unraveling an adaptative strategy of species and for finding out an effective way to improve crop productivity to unfavorable winter environments. The aim of this thesis was to examine natural variation for components of freezing tolerance beyond what has been done using the model organism Arabidopsis thaliana. Experiments using B. stricta were carried out to identify potentially novel and beneficial traits, and loci related to cold acclimation, or using a number of related Brassicaceae species were performed to understand mechanism for cold deacclimation. Our results strongly indicate differential regulatory mechanisms are involved in cold acclimation as well as cold deacclimation.Although we are still far from understanding those mechanisms, we have shown that exploiting natural variation using wild species provides new perspectives on ecologically important adaptation to cold, and may contribute to improve tolerance in crucifer species.

Winterhardheid van boomkwekerijgewassen
Hoffman, M.H.A. - \ 2011
ornamental woody plants - forest nurseries - varieties - cultivars - species diversity - winter hardiness - frost resistance - cold tolerance - climatic change - global warming
Het Nieuwe Telen Alstroemeria
Labrie, Caroline - \ 2010
cropping systems - cut flowers - alstroemeria - cold tolerance - heating systems - environmental control - returns - energy saving
Het Nieuwe Telen Alstroemeria: Energiezuinig teeltconcept snijbloemen met een lage warmtebehoefte
Labrie, C.W. ; Zwart, H.F. de - \ 2010
Bleiswijk : Wageningen (Rapporten GTB 1031)
bloementeelt - alstroemeria - amaryllis - freesia - anjers - berekening - koudetolerantie - productie - energiebesparing - floriculture - carnations - calculation - cold tolerance - production - energy saving
Voor de relatief koude en vaak kleinere teelten, zoals Alstroemeria, amaryllis, Freesia en anjer zijn berekeningen uitgevoerd naar mogelijke energiebesparing bij gelijkblijvende of verbeterde productie. Dit door toepassing van temperatuurintegratie, negatieve DIF, dubbel energiescherm, ontvochtiging door inbrengen van opgewarmde buitenlucht tussen het gewas en substraatteelt. Vervolgens is het energiezuinig teeltconcept voor Alstroemeria gedurende een jaar getest in een kasproef. Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van Kas als Energiebron.
Risicoanalyse kwetsbaarheid natuur voor klimaatverandering
Vos, C.C. ; Nijhof, B.S.J. ; Veen, M. van der; Opdam, P. ; Verboom, J. - \ 2007
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1551) - 76
klimaatverandering - risicoschatting - ecosystemen - biodiversiteit - natuurbescherming - milieubeleid - koudetolerantie - hittetolerantie - nederland - natuur - climatic change - risk assessment - ecosystems - biodiversity - nature conservation - environmental policy - cold tolerance - heat tolerance - netherlands - nature
Op basis van direct te herleiden effecten van klimaatverandering op duurzaam voorkomen van soorten worden vier responsgroepen onderscheiden: I Koudeminnende soorten; II Warmteminnende soorten; III Soorten met geringe buffering tegen milieustochasticiteit; IV Soorten met lage potentiële groeisnelheid. Een risicoanalyse, rekening houdend met directe abiotische effecten en de mate van versnippering, leidt tot de conclusie dat hoogveen, moeras, beken inclusief beekbossen en helling(bos) van rijke gronden het meest te maken krijgen met veranderingen als gevolg van klimaatverandering. Veranderingen hoeven niet altijd een achteruitgang van de natuurkwaliteit te betekenen
Temperatuurgrenzen palmen : temperatuurgrenzen bij gebruik van temperatuurintegratie bij palmen
Korsten, P.H.J. ; Gelder, A. de - \ 2005
Naaldwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Glastuinbouw (PPO rapport ) - 29
arecaceae - teelt onder bescherming - temperatuur - koudetolerantie - protected cultivation - temperature - cold tolerance
Diversity and ecology of the potato : the use of spatial analysis in crop science
Hijmans, R.J. - \ 2002
Wageningen University. Promotor(en): L.O. Fresco; M.J. Kropff. - S.l. : S.n. - ISBN 9789058087195 - 202
solanum tuberosum - aardappelen - ruimtelijke variatie - zonering - genetische bronnen van plantensoorten - genenbanken - phytophthora infestans - geografische informatiesystemen - koudetolerantie - simulatiemodellen - klimaatverandering - gewasproductie - agro-ecologie - potatoes - spatial variation - zoning - plant genetic resources - gene banks - geographical information systems - cold tolerance - simulation models - climatic change - crop production - agroecology
<p> </p><font size="5"></font><p>Spatial variation is a fundamental characteristic of agriculture, but crop scientists have largely ignored it, particularly at levels beyond the field scale. This thesis provides examples of analysis of spatial variation over larger areas. It contributes to our knowledge of the potato crop and its wild relatives, and to methodological progress in the use of geographic information in crop science. Part I deals with management of genetic resources. Methods that can be used to improve data quality in biological collection databases, and to assess the presence of spatial biases are discussed. The spatial distribution of wild potato species is analyzed, and the value of geographic, ecological, and taxonomic factors to predict the presence of frost tolerance in wild potatoes is studied. Part II deals with aspects of agro-ecological zoning approaches for research management. First, gobal potato distribution is described and analyzed. This is followed by a constraint-specific agro-ecological zoning study for potato late blight; a study on the potential impact of frost resistant potatoes; and an assessment of the effect of climate change on global potato production. In the final chapter, research needs and challenges to the further use of GIS in crop science are discussed.
Winterhardheid van boomkwekerijgewassen
Hoffman, M.H.A. - \ 1998
ornamental woody plants - cold tolerance - freezing
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.