Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 168

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: wurpublikatie/titelbeschrijving/classificatie/trefwoord/cab/engels==cow housing
Check title to add to marked list
Management bedding : vrijloopstal met composterende bedding van houtsnippers
Boer, H.C. de; Wiersma, M. ; Galama, P.J. ; Szanto, G.L. - \ 2015
V-focus 12 (2015)4. - ISSN 1574-1575 - p. 31 - 33.
melkveehouderij - huisvesting van koeien - loopstallen - houtspaanders - compostering - dierlijke meststoffen - strooisel - agrarische bedrijfsvoering - richtlijnen (guidelines) - arbeid (werk) - bewerking - dierenwelzijn - dairy farming - cow housing - loose housing - wood chips - composting - animal manures - litter (plant) - farm management - guidelines - labour - handling - animal welfare
In de vrijloopstal liggen de koeien meestal op een organische bedding en scheiden daar mest (feces en urine) uit. Om de bedding voldoende droog en schoon te houden wordt er regelmatig nieuw strooisel aangevoerd en wordt de toplaag bewerkt. Op basis van onderzoek- en praktijkervaringen tot nu toe kunnen een aantal richtlijnen gegeven worden om dit type beddingmanagement succesvol uit te voeren. Naast de praktische bruikbaarheid van de richtlijnen geeft een uitwerking daarvan ook een idee van wat er komt kijken bij het managen van een bedding in de vrijloopstal.
Laag stikstofverlies kan : vrijloopstallen met composterende houtsnipperbedding
Boer, H.C. de; Galama, P.J. - \ 2015
V-focus 12 (2015)4. - ISSN 1574-1575 - p. 28 - 30.
melkveehouderij - huisvesting van koeien - loopstallen - houtspaanders - stikstofverliezen - compostering - dierlijke meststoffen - landbouwkundig onderzoek - dierenwelzijn - dairy farming - cow housing - loose housing - wood chips - nitrogen losses - composting - animal manures - agricultural research - animal welfare
Op de vloer van een vrijloopstal ligt meestal een organische bedding. Deze moet aan een aantal voorwaarden voldoen om geschikt te zijn voor gebruik in de vrijloopstal. Een belangrijke voorwaarde is dat de vervluchtiging van stikstof (N) uit de bedding, en daarmee uit de hele stal, beperkt blijft. Een laag N-verlies is mogelijk, en bij uitrijden van ‘compost’ op het land is er nauwelijks emissie.
Vloeren met mestscheiding in vrijloopstallen
Houwers, H.W.J. ; Galama, P.J. - \ 2015
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 908) - 17
huisvesting van koeien - doorlaatbare vloeren - vloertypen - loopstallen - mestschuiven - diergezondheid - dierenwelzijn - ammoniakemissie - dierlijke productie - melkvee - cow housing - permeable floors - floor type - loose housing - dung scrapers - animal health - animal welfare - ammonia emission - animal production - dairy cattle
In dit document vindt u informatie over de doorlatende en de hellende vloeren. Van de doorlatende vloer zijn er twee types, de Weidevloer en de High Welfare Vloer, te onderscheiden. Van de hellende vloer wordt een type, de matrassenstal, beschreven. Ook vindt u informatie over het beoogde doel van de kunststofvloer, de mestafvoer, de vereiste bovenbouw en tot slot welke factoren leiden tot een succes van de kunststofvloer in de vrijloopstal.
Notitie over de geschiktheid van stalveen als bodemmateriaal bij droge koeien in een vrijloopstal : vrijloopstal Hoogland
Kasper, G.J. ; Galama, P.J. - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 900)
loopstallen - stalinrichting - huisvesting van koeien - veengronden - turf - rundveehouderij - melkveehouderij - utrecht - vloerbedekking - dierenwelzijn - loose housing - animal housing design - cow housing - peat soils - peat - cattle husbandry - dairy farming - floor coverings - animal welfare
Dit is een rapport over een oriënterende proef met stalveen als bodemmateriaal. Een proef in opdracht van de provincie Utrecht, uitgevoerd in een vrijloopstal voor koeien van bedrijf Hoogland.
NPK balans, N-verlies en beddingsamenstelling van vrijloopstal Hoogland in 2014
Boer, H.C. de - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 886) - 24
rundvee - huisvesting van koeien - loopstallen - dierenwelzijn - stikstofkringloop - stikstof - vervluchtiging - bemesting - vergelijkingen - landbouw en milieu - stikstofverliezen - dierlijke productie - melkvee - milieu - cattle - cow housing - loose housing - animal welfare - nitrogen cycle - nitrogen - volatilization - fertilizer application - comparisons - agriculture and environment - nitrogen losses - animal production - dairy cattle - environment
Een aantal Nederlandse melkveehouders stapt de laatste jaren over van een ligboxenstal met roostervloer naar een vrijloopstal zonder boxen en met een organische bedding. Een belangrijke reden voor deze overstap is het realiseren van een beter dierenwelzijn in de stal. Naast een beter dierenwelzijn heeft de overstap ook andere effecten, waaronder op de stikstofkringloop op het bedrijf. Stikstof (N) verdwijnt uit deze kringloop onder andere door vervluchtiging uit de stal, uit de mestopslag en na het uitrijden van mest op het land. N kan vervluchtigen in de vorm van ammoniak (NH3), lachgas (N2O), stikstofgas (N2) en overige stikstofoxiden (NOx). De vervluchtiging van ammoniak kan bijdragen aan verzuring en eutrofiëring van de natuur en vervluchtiging van lachgas aan opwarming van de aarde. De vervluchtiging van stikstofgas heeft geen directe negatieve effecten op de omgeving. Echter, door het verdwijnen van N uit de bedrijfskringloop moet er wel meer N op het bedrijf aangevoerd worden om de productiviteit van de bodem, de gewassen en de koeien op niveau te houden. Gebeurt dit met dierlijke mest of kunstmest, dan leidt dit alsnog tot een hogere milieubelasting. Gezien de bovenstaande consequenties is het wenselijk om de N-vervluchtiging op het melkveebedrijf zo laag mogelijk te houden. Om inzicht te krijgen in milieu- en productiviteitseffecten van de omschakeling van een ligboxenstal naar een vrijloopstal is het dus nodig om inzicht te krijgen in de hoeveelheid N die vervluchtigt uit de vrijloopstal en deze te vergelijken met de ligboxenstal. N vervluchtigt niet alleen uit de stal maar ook na het uitrijden van mest uit de stal op het land. Een stalsysteem met een relatief lage Nvervluchtiging direct uit de stal kan een relatief hoge N-vervluchtiging na mesttoediening hebben, en omgekeerd. Bij de ligboxenstal met productie van drijfmest wordt bijna de helft van de totale Nvervluchtiging (stal + land) na het emissiearm uitrijden van de mest op het land gerealiseerd (zie paragraaf 2.4). Om een meer volledig en betrouwbaar beeld te hebben van de N-vervluchtiging van een stalsysteem is het daarom gewenst om de N-vervluchtiging direct uit de stal en na mestaanwending gezamenlijk te beoordelen.
Ontwikkeling van de N-balans, het N-verlies en de beddingsamenstelling van vrijloopstal Hartman in 2013/2014
Boer, H.C. de - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 885) - 43
stikstofbalans - stikstofverliezen - stallen - landbouwschuren - huisvesting van koeien - stikstofkringloop - melkveehouderij - duurzame veehouderij - mest - landbouw en milieu - rundveehouderij - dierenwelzijn - loopstallen - nitrogen balance - nitrogen losses - stalls - barns - cow housing - nitrogen cycle - dairy farming - sustainable animal husbandry - manures - agriculture and environment - cattle husbandry - animal welfare - loose housing
Een aantal Nederlandse melkveehouders stapt de laatste jaren over van een ligboxenstal met een roostervloer naar een vrijloopstal met een organische bedding. Deze overstap heeft meerdere effecten, waaronder op de stikstofkringloop op het melkveebedrijf. Stikstof (N) verdwijnt uit deze kringloop onder andere door vervluchtiging uit de stal, uit de mestopslag en na het uitrijden van mest op het land. N-vervluchtiging kan negatieve effecten hebben op de milieukwaliteit en leiden tot verlies van productiviteit. Daarom is het wenselijk om het N-verlies door vervluchtiging op het melkveebedrijf zo laag mogelijk te houden. Het onderzoek in dit rapport richtte zich op het vaststellen van het totale N-verlies door vervluchtiging uit de vrijloopstal van de familie Hartman in Heibloem (Limburg).
Sustainability aspects of ten bedded pack dairy barns in The Netherlands
Galama, P.J. ; Boer, H.C. de; Dooren, H.J.C. van; Ouweltjes, W. ; Driehuis, K. - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research report 873) - 80
landbouwschuren - melkveehouderij - duurzame veehouderij - huisvesting van koeien - economie van de veehouderij - dierenwelzijn - melkkwaliteit - rundveemest - landbouw en milieu - rundveehouderij - barns - dairy farming - sustainable animal husbandry - cow housing - livestock economics - animal welfare - milk quality - cattle manure - agriculture and environment - cattle husbandry
A bedded pack barn is a different type of housing for dairy cows compared to the common free stall barns with cubicles and slatted concrete floors with slurry storage underneath (reference system). A bedded pack barn presumably has a different impact on the sustainability aspects economics, animal welfare, milk quality, manure quality and environment. In the present study we have investigated these sustainability aspects on 10 bedded pack barns in the Netherlands.
Ontwikkeling van de N-balans, het N-verlies en de beddingsamenstelling van vrijloopstal Ottema-Wiersma in 2013/2014
Boer, H.C. de - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 881)
huisvesting van koeien - melkveehouderij - stikstofbalans - stikstofverliezen - stikstofkringloop - vervluchtiging - rundveemest - stalinrichting - loopstallen - rundveeteelt - dierenwelzijn - landbouw en milieu - cow housing - dairy farming - nitrogen balance - nitrogen losses - nitrogen cycle - volatilization - cattle manure - animal housing design - loose housing - cattle farming - animal welfare - agriculture and environment
Een aantal Nederlandse melkveehouders stapt de laatste jaren over van een ligboxenstal met een roostervloer naar een vrijloopstal met een organische bedding. Deze overstap heeft meerdere effecten, waaronder op de stikstofkringloop op het melkveebedrijf. Het onderzoek in dit rapport richtte zich op het vaststellen van het N-verlies door vervluchtiging uit de vrijloopstal van de VOF Ottema-Wiersma in Midwolde (Groningen).
Amazing Grazing 2030
Galama, Paul - \ 2015
dairy farming - cow housing - farm management - farming systems - pastures - grazing - grazing management - animal welfare
Groeimogelijkheden verkend bij AMvB grondgebonden melkveehouderij
Evers, A.G. ; Haan, M.H.A. de - \ 2015
Wageningen UR
melkveehouderij - groeianalyse - grondbeheer - fosfaat - melkvee - huisvesting van koeien - maatregelen - wetgeving - landbouwgrond - dairy farming - growth analysis - land management - phosphate - dairy cattle - cow housing - measures - legislation - agricultural land
Op 29 maart 2015 heeft staatssecretaris Sharon Dijksma voorstellen voor de Algemene Maatregel van Bestuur (AmvB) grondgebonden groei melkveehouderij aan de Eerste Kamer aangeboden. Voor de Koeien & Kansen-bedrijven is verkend wat voor gevolgen dit heeft voor hun bedrijf.
Amazing Grazing Webinar "(Weide)gras levert meer op dan melk"
Galama, P.J. - \ 2015
Wageningen UR
melkveehouderij - begrazing - graslandbeheer - weiden - huisvesting van koeien - melkproductie - dairy farming - grazing - grassland management - pastures - cow housing - milk production
Amazing Grazing Webinar "(Weide)gras levert meer op dan melk" met melkveehouder Tom Keuper, gehouden op 9 april 2015. Interview met Paul Galama.
Prevalence of claw disorders in young HF-animals with and without grazing: 1. non infectious diseases
Brummelman, B. ; Holzhauer, M. ; Frankena, K. ; Lam, T.J.G.M. - \ 2014
Tijdschrift voor Diergeneeskunde 139 (2014)7. - ISSN 0040-7453 - p. 26 - 33.
rundveehouderij - weiden - klauwen - diergezondheid - begrazing - voetziekten - huisvesting van koeien - laesies - dierenwelzijn - dierlijke productie - melkvee - cattle husbandry - pastures - claws - animal health - grazing - foot diseases - cow housing - lesions - animal welfare - animal production - dairy cattle - dairy-cows - first lactation - foot lesions - risk-factors - lameness - cattle - conformation - herds - hemorrhages - pasture
Ter bestudering van prevalentie van en effect van weidegang op klauwaandoeningen bij jonge runderen werden 10 melkveebedrijven gevolgd (vijf met en vijf zonder weidegang) in een twee jaar lang durend longitudinaal onderzoek. De achterklauwen van veertig dieren, bij aanvang jonger dan twee jaar, werden tussen mei 2008 en februari 2010 iedere drie maanden beoordeeld. In dit artikel worden de niet infectieuze klauwaandoeningen besproken. De prevalentie van zoolzweren (0,1%) en witte lijn-laesies (2,6%) was zeer laag, terwijl de prevalentie van zoolbloedingen (ZB) vanaf een leeftijd van negen maanden al boven de 20 procent lag. Dieren met weidegang hadden aan het einde van het weideseizoen significant minder ZB dan de dieren zonder weidegang. In de stalperiode nam de prevalentie van ZB bij dieren met weidegang toe tot boven het niveau van dieren zonder weidegang. Na afkalven trad een duidelijke toename op van de prevalentie van ZB tot een maximum (59%) op een leeftijd van dertig maanden.
Bedded pack barns for dairy cattle in the Netherlands
Galama, P.J. ; Boer, H.C. de; Dooren, H.J.C. van; Ouweltjes, W. ; Poelarends, J.J. ; Driehuis, F. - \ 2014
Wageningen : Wageningen UR - 15
dierenwelzijn - melkveehouderij - huisvesting van koeien - melkvee - dierlijke productie - ligstro - loopstallen - compost - duurzaamheid (sustainability) - animal welfare - dairy farming - cow housing - dairy cattle - animal production - litter - loose housing - composts - sustainability
The bedded pack barn offers good perspective on animal welfare, animal health and public perception, but has disadvantages in terms of mineral management (nitrogen losses and fertilising value) and the presence of TAS (Thermophilic Aerobic Spore formers). Bedded packs with compost have a too high ammonia emission in the barn and lead to too high concentrations of TAS in sterile dairy products and therefore have no perspective. A controlled composting process with wood chips may have more future perspective. However, the availability and/or the price of wood chips can be a bottleneck if demand is increasing. The search for alternative TAS-poor bedding materials deserves continuation.
Reductie ammoniakemissie bij maximalisatie weidegang op biologische melkveebedrijven
Hoving, I.E. ; Holshof, G. ; Migchels, G. ; Gaag, M.A. van der; Plomp, M. - \ 2014
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 792)
biologische landbouw - melkveehouderij - begrazing - ammoniakemissie - reductie - huisvesting van koeien - organic farming - dairy farming - grazing - ammonia emission - reduction - cow housing
The calculated effect of grazing on ammonia emission based on nine organic dairy farms was 3.3 grams per hour per cow grazing on annual basis. Those results were comparable to the results from a previous survey for a common model farm. Mainly due to the supply and discharge of manure, the variation in outcomes of the organic farms was bigger, since manure application affects ammonia emission significantly. Grazing only can serve as a mitigation measure if assurance is guaranteed, but here is no single solution to provide.
Vrijloopstallen voor melkvee in de praktijk
Galama, P.J. ; Boer, H.C. de; Dooren, H.J.C. van; Ouweltjes, W. ; Poelarends, J.J. - \ 2014
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research - 85
melkveehouderij - loopstallen - huisvesting van koeien - dierenwelzijn - milieu - ammoniakemissie - diergezondheid - mest - compost - melkvee - dierlijke productie - dairy farming - loose housing - cow housing - animal welfare - environment - ammonia emission - animal health - manures - composts - dairy cattle - animal production
Het perspectief van de vrijloopstal wordt beoordeeld vanuit de gezichtspunten van de melkveehouder, de koe, het milieu en de burger. Deze onderdelen zijn op enkele of alle tien bedrijven onderzocht, dit verschilt per thema.
'Nieuwbouw op Dairy Campus moet in een jaar klaar zijn' (interview met Jan Visch)
Hogenkamp, W. ; Visch, J. - \ 2014
Boerderij 99 (2014)36. - ISSN 0006-5617 - p. 56 - 56.
melkveehouderij - stallen - huisvesting van koeien - landbouwkundig onderzoek - dairy farming - stalls - cow housing - agricultural research
Met nieuwe stallen op Dairy Campus in Leeuwarden is centralisatie van melkveeonderzoek een feit. Een interview met projectleider Jan Visch van Wageningen UR Livestock Research.
On farm development of bedded pack dairy barns in The Netherlands : nutrient balances and manure quality of bedding material
Boer, H.C. de - \ 2014
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Report / Wageningen UR Livestock Research 709) - 30
melkveehouderij - huisvesting van koeien - verandering - ligboxen - loopstallen - dierlijke meststoffen - compostering - bemesting - bodemvruchtbaarheid - stikstof - emissie - stikstofbalans - dairy farming - cow housing - change - cubicles - loose housing - animal manures - composting - fertilizer application - soil fertility - nitrogen - emission - nitrogen balance
Nitrogen balances, total gaseous nitrogen emissions from barn and farmland, and manure quality of bedded-pack barns are compared with the free-stall barn.
On farm development of bedded pack dairy barns in The Netherlands : animal welfare and milk quality
Ouweltjes, W. ; Smolders, E.A.A. - \ 2014
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Report / Wageningen UR Livestock Research 708) - 23
melkveehouderij - huisvesting van koeien - loopstallen - compostering - compost - strooisel - houtspaanders - dierenwelzijn - stalinrichting - dairy farming - cow housing - loose housing - composting - composts - litter (plant) - wood chips - animal welfare - animal housing design
This report describes figures on animal health and welfare on three Dutch commercial dairy farms that house their cows in bedded pack barns. Moreover, some milk quality parameters and culling and replacement figures are reported.
On farm development of bedded pack dairy barns in The Netherlands
Galama, P.J. - \ 2014
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Report / Wageningen UR Livestock Research 707) - 22
melkveehouderij - huisvesting van koeien - loopstallen - compostering - compost - strooisel - houtspaanders - dierenwelzijn - stalinrichting - dairy farming - cow housing - loose housing - composting - composts - litter (plant) - wood chips - animal welfare - animal housing design
This report is an introduction for four other reports about bedded pack barns. It describes the bedding and management of three commercial farms involved in the research. It also gives an overview of the total research, types of bedding and the learning process.
Ammoniakuitstoot verminderen én geld besparen
Evers, A.G. ; Haan, M.H.A. de - \ 2014
V-focus 11 (2014)1. - ISSN 1574-1575 - p. 20 - 21.
melkveehouderij - dierlijke meststoffen - ammoniakemissie - stallen - huisvesting van koeien - inkomsten uit het landbouwbedrijf - natura 2000 - natuurgebieden - dairy farming - animal manures - ammonia emission - stalls - cow housing - farm income - natural areas
In de omgeving van Natura 2000-gebieden is het voor veehouders moeilijk om uit te breiden. De uitstoot van ammoniak is hierbij een beperkende factor. Wanneer een veehouder toch wil uitbreiden, zijn dure emissiebeperkende stalaanpassingen vaak verplicht. Maar emissiereductie kan ook op andere manieren goedkoper of zelfs tot extra inkomen leiden. In het project proeftuin Natura 2000 Overijssel is met pilotveehouders verkend welke maatregelen zij (willen) nemen.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.