Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 31

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: wurpublikatie/titelbeschrijving/classificatie/trefwoord/cab/engels==daylight
Check title to add to marked list
DaglichtKas maakt ambities waar
Zwart, H.F. de - \ 2014
TuinbouwTV
kastechniek - glastuinbouw - potplanten - phalaenopsis - daglicht - duurzame energie - collectoren - schermen - efficiëntie - technieken - energiebesparing - beglazing - greenhouse technology - greenhouse horticulture - pot plants - daylight - sustainable energy - collectors - blinds - efficiency - techniques - energy saving - glazing
Bij Ter Laak Orchids in Wateringen werd dit jaar de eerste DaglichtKas gebouwd. Feije de Zwart van Wageningen UR Glastuinbouw, Hans van Tilborgh van Technokas en John Barendse van Ter Laak Orchids vertellen in deze video over de ervaringen en resultaten in de eerste maanden.
DaglichtKas maakt duurzame ambities meer dan waar
Zwart, H.F. de - \ 2014
Kas techniek (2014)9. - p. 12 - 15.
glastuinbouw - kastechniek - kassen - beglazing - daglicht - energiegebruik - duurzame energie - productie - monitoring - greenhouse horticulture - greenhouse technology - greenhouses - glazing - daylight - energy consumption - sustainable energy - production
Vlak voor de zomer startte Ter Laak Orchids uit Wateringen met telen in de gloednieuwe DaglichtKas. Ruim een half jaar later blikken we terug op het ontstaan van dit duurzame kasconcept en kijken we naar de resultaten tot nu toe. Duidelijk is in ieder geval dat de eerste ervaringen de verwachting overtreffen.
Daglengtegevoeligheid stoelt op opbouw van eiwit in de cel : Inzicht groeit sterk door genetisch onderzoek
Ieperen, W. van; Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2014
Onder Glas 11 (2014)11. - p. 22 - 23.
glastuinbouw - cultuurmethoden - fotoperiode - lichtrelaties - genetische factoren - bloei-inductie - daglicht - plantkunde - snijbloemen - greenhouse horticulture - cultural methods - photoperiod - light relations - genetic factors - flower induction - daylight - botany - cut flowers
Veel planten zijn van nature daglengtegevoelig. Ze gaan pas bloeien als de dag kort of juist lang genoeg is. Daarvoor hebben ze een klok nodig om de tijd te kunnen meten en een sensor om te kunnen zien of het licht is. De laatste jaren groeit het inzicht in de genetische aansturing sterk. Dat maakt de zaak ingewikkelder, maar geeft tevens aanknopingspunten voor mogelijke teeltmaatregelen in de toekomst.
Nieuwe waardering voor daglicht in de stal
Winkel, A. ; Ellen, H.H. ; Swinkels, G.L.A.M. - \ 2014
V-focus 11 (2014)2. - ISSN 1574-1575 - p. 36 - 37.
varkenshouderij - varkensstallen - daglicht - waardesystemen - dierenwelzijn - daken - ontwerp - varkens - dierlijke productie - pig farming - pig housing - daylight - value systems - animal welfare - roofs - design - pigs - animal production
Daglicht in de stal verlaagt de elektriciteitsrekening, is milieuvriendelijk en wordt gezien als een bijdrage aan het welzijn van de dieren. Maar hoe kun je uiteenlopende daglichtsystemen met elkaar vergelijken en waarderen in de Maatlatten Duurzame Veehouderij? Wageningen UR voerde in opdracht van het Ministerie van EZ en Stichting Milieukeur een beknopte studie uit en bedacht een waarderingsmethode.
Meer zicht op stallicht
Niekerk, T.G.C.M. van; Reuvekamp, B.F.J. - \ 2013
De Pluimveehouderij 43 (2013)6. - ISSN 0166-8250 - p. 29 - 29.
pluimveehouderij - verlichting - huisvesting van kippen - dierenwelzijn - hennen - daglicht - pluimvee - dierlijke productie - poultry farming - lighting - chicken housing - animal welfare - hens - daylight - poultry - animal production
In een klein onderzoek is bekeken aan welk lichtspectrum leghennen in praktijkstallen worden blootgesteld. Enkele resultaten.
Grip op licht: Meer energie besparing bij Het Nieuwe Telen Potplanten met meer natuurlijk licht en verbeterde monitoring
Noort, Filip van - \ 2013
protected cultivation - pot plants - energy saving - daylight - light regime - monitoring - illumination - diffused glass - anthurium - phalaenopsis - bromeliaceae
Daglichtkas maakt dure stroom
Zwart, H.F. de - \ 2013
Kennis Online 10 (2013)jan/febr. - p. 8 - 8.
glastuinbouw - teelt onder bescherming - potplanten - opwekking van elektriciteit - daglicht - elektrische stroom - transformators - greenhouse horticulture - protected cultivation - pot plants - electricity generation - daylight - electric current - transformers
De planten groeien prima in de nieuwe Daglichtkas voor schaduwminnende potplanten. Maar de elektriciteitsproductie is bij de huidige stroomprijzen niet rendabel, zegt onderzoeker Feije de Zwart van Wageningen UR Glastuinbouw.
Impressie studiereis “Bouwen met groen en glas” van 13 en 14 oktober 2011 (interview Margareth Hop)
Hulshof, M. ; Hop, M.E.C.M. - \ 2012
YouTube
gebouwen - bouwtechnologie - daglicht - beplantingen - belevingswaarde - welzijn - bouwconstructie - natuurtechniek - duitsland - buildings - construction technology - daylight - plantations - experiential value - well-being - building construction - ecological engineering - germany
Filmpje over een studiereis naar Hannover (Duitsland) over bouwen met groen en glas, waarbij aandacht voor de meerwaarde van groen en daglicht in de gebouwde omgeving.
Eerste inventarisatie van de effecten van licht op het welzijn van (gezelschaps)dieren
Bracke, M.B.M. ; Wolthuis-Fillerup, M. - \ 2012
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 631)
dierenwelzijn - gezelschapsdieren - laboratoriumdieren - veehouderij - licht - kunstlicht - daglicht - effecten - doseringseffecten - literatuuroverzichten - huisvesting, dieren - animal welfare - pets - laboratory animals - livestock farming - light - artificial light - daylight - effects - dosage effects - literature reviews - animal housing
This report gives a preliminary inventory of the effects of light on the welfare of (companion) animals.
Lichtbehoefte bij de broei van tulp in meerlagensystemen : Onderzoek naar de mogelijkheden van lichtkleuren en lichtniveaus van LED-licht toegepast in broeisystemen voor tulpen
Dam, M.F.N. van; Wildschut, J. ; Gude, H. - \ 2012
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bollen en Bomen - 33
bloembollen - tulpen - forceren van planten - belichting - led lampen - meerlagenteelt - kleur - daglicht - kunstlicht - vergelijkend onderzoek - ornamental bulbs - tulips - forcing - illumination - led lamps - multi-layer cultivation - colour - daylight - artificial light - comparative research
Sinds de komst van de LED-verlichting is er al het een en ander aan onderzoek gedaan. Daaruit blijkt dat de groei en ontwikkeling van planten bij LED-licht anders is dan bij de traditionele kunstmatige lichtbronnen (TL en hogedruklampen). Dit houdt in dat het telen onder LED-lampen weer opnieuw moet worden geleerd. Er is bij PPO onderzoek verricht in een aantal experimenten. Hierbij gold als basis de huidige trend in meer- lagenbroei, waarbij tulpen eerst ongeveer een week in het donker staan, vervolgens een week onder kunst-licht en tenslotte een week onder daglicht (bovenste laag in de kas). De resultaten van tulpen onder LED-licht werden vergeleken met tulpen die in de kas waren gebroeid.
Praktijkervaringen met de DaglichtKas
Zwart, H.F. de; Noort, F.R. van - \ 2012
Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (rapporten GTB 1157) - 60
glastuinbouw - kassen - daglicht - optische eigenschappen - potplanten - lichtdoorlating - zonne-energieverwarming - elektriciteit - warmteproductie - greenhouse horticulture - greenhouses - daylight - optical properties - pot plants - light transmission - solar heating - electricity - heat production
De DaglichtKas is een innovatief ontwerp voor kassen voor schaduwminnende teelten waarbij gebruik gemaakt wordt van lenzen in het dak. Deze lenzen buigen het directe licht af naar een brandlijn waar een collector het omzet in warmte en in elektriciteit. De lens is alleen effectief voor direct licht en daardoor heeft het systeem nauwelijks effect op de diffuse doorlatendheid. Dit blijkt te resulteren in een zeer geschikt lichtklimaat voor de teelt van potplanten.
Daglichtkas
Zwart, Feije de - \ 2011
greenhouse horticulture - greenhouses - double glazing - optical properties - daylight - plant development - agricultural energy production
Daglichtkas verwent potplanten (interview met Filip van Noort en Feije de Zwart)
Sleegers, J. ; Noort, F.R. van; Zwart, H.F. de - \ 2011
Vakblad voor de Bloemisterij 66 (2011)36. - ISSN 0042-2223 - p. 44 - 45.
kassen - glastuinbouw - daglicht - diffuus glas - thermisch rendement - zonnecollectoren - verwarmingssystemen - greenhouses - greenhouse horticulture - daylight - diffused glass - thermal efficiency - solar collectors - heating systems
Potplanten in de Daglichtkas groeien uitbundig vanwege het vele diffuse licht en het gelijkmatige klimaat. Dat blijkt uit onderzoek van WUR Glastuinbouw. De energieopbrengst is minder dan verwacht, maar genoeg om de kas in de winter te verwarmen.
Literatuuronderzoek bloei Gerbera: Verkenning informatie voor gewasgroeimodel Gerbera
Eveleens-Clark, B.A. ; Helm, F.P.M. van der; Visser, P.H.B. de - \ 2011
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1098) - 36
cultuurmethoden - snijbloemen - gerbera - plantenontwikkeling - gewasgroeimodellen - klimaatregeling - daglicht - bloei - landbouwkundig onderzoek - literatuuroverzichten - cultural methods - cut flowers - plant development - crop growth models - air conditioning - daylight - flowering - agricultural research - literature reviews
Er is behoefte om de groeimodellen voor gerbera te verbeteren door de assimilatenverdeling binnen het gewas in relatie tot omgevingsfactoren en blad- en bloemafsplitsing in beeld te brengen. Dit is nodig om te kunnen sturen op maximale bloemproductie met behoud van kwaliteit. Het is niet bekend wat de optimale verhouding is tussen daglengte, tempera - tuur en lichtniveau. Hierbij is de dynamiek van wisselende klimaatcondities in de tijd en de steeds wijzigende status van het gewas een extra complicerende factor. Met een model dat de processen integreert, kan dit beter in beeld gebracht worden. Zo kan bijvoorbeeld het dichttrekken van een scherm nodig zijn voor het korte dag effect, maar nadelig zijn voor planttemperatuur en/of drogestofproductie en op termijn een dunner gewas geven. Dit rapport omhelst deel 1A van het project, een literatuurstudie, waarin een overzicht gemaakt is van bestaande kennis over het effect van klimaatfactoren op groei, fotosynthese, ademhaling, afsplitsing, droge stof verdeling en bladoppervlak. De dynamiek tussen de verschillende klimaatfactoren en de toepassing van bestaand onderzoek voor het model is ook aan de orde gesteld.
Onderzoek bolblad chrysant: Resultaten praktijkonderzoek op bedrijven in De Lier en Hoek van Holland
Maaswinkel, R.H.M. ; Ieperen, W. van; Kersten, M. - \ 2011
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1079) - 32
chrysanthemum - bladeren - afwijkingen, planten - symptomen - daglicht - kunstmatige verlichting - verrood licht - aanvullend licht - schijnbaar positieve resultaten - glastuinbouw - nederland - leaves - plant disorders - symptoms - daylight - artificial lighting - far red light - supplementary light - false positive results - greenhouse horticulture - netherlands
During the growing season 2010-2011, on two nurseries, research was done on bulbous leaf by chrysanthemum. The amount of daylight is limited during the winter. It is common that the chrysanthemum-plants are lighted by SON-T lamps. The spectrum of these lamps (550 – 620 nanometres) is not corresponding to the daylight. Especially the far-red part of the spectrum is during the winter scarcely present. It supposed that caused by the shortage of far-red light the conversion of starch does not expired optimum at night for varieties which are sensitive for bulbous leaf. The natural shortage of far-red light in the spectrum can be supplemented by lightning with bulbs. On both nurseries standard cultivation is compared with cultivation in which, after a dark period of one hour light is given with bulbs during one hour. On both nurseries there were limited problems with bulbous leaf. Only one time (with the variety Anastasia Pink Star) it was possible to prevent bulbous leaf with given light by bulbs. Further on it appears that delaying of the bud formation was occurred by lighting with bulbs during the dark period.
Adviezen voor daglicht in varkensstallen
Winkel, A. ; Bokma, S. - \ 2011
V-focus 8 (2011)3. - ISSN 1574-1575 - p. 36 - 37.
varkenshouderij - varkensstallen - daglicht - dierenwelzijn - energiebesparing - probleemanalyse - probleemoplossing - pig farming - pig housing - daylight - animal welfare - energy saving - problem analysis - problem solving
Er is een toenemende vraag vanuit markt en maatschappij naar daglicht in stallen. Ervaringen met daglichttoetreding in varkensstallen zijn niet altijd positief. In opdracht van het Productschap Vee en Vlees organiseerde Wageningen UR Livestock een rondetafelgesprek: wat zijn de knelpunten en waar liggen de oplossingen?
Het Nieuwe Telen bij tomaat
Raaphorst, Marcel - \ 2010
greenhouse horticulture - cropping systems - tomatoes - energy saving - daylight - insolation
‘Het Nieuwe Telen’ - Meer zonlicht toelaten bij potplanten en telen bij wijde temperatuurgrenzen
Noort, Filip van - \ 2010
energy sources - greenhouse horticulture - energy saving - cropping systems - daylight - illumination - pot plants
Cruciale rol voor uv
Reuvekamp, B.F.J. ; Niekerk, T.G.C.M. van; Gunnink, H. ; Hulzebosch, R. ; Kremer, A. - \ 2010
De Pluimveehouderij 40 (2010)14. - ISSN 0166-8250 - p. 26 - 27.
pluimveehouderij - hennen - eierproductie - biologische landbouw - daglicht - dierenwelzijn - legresultaten - diergedrag - ultraviolette straling - poultry farming - hens - egg production - organic farming - daylight - animal welfare - laying performance - animal behaviour - ultraviolet radiation
Wageningen UR Livestock Research heeft een inventarisatie op leghennenpraktijkbedrijven uitgevoerd ter vergroting van de kennis over het effect van daglicht op het gedrag, het exterieur en de technische resultaten van biologische leghennen. Dit onderzoek naar daglicht doet vermoeden dat meer direct daglicht gunstig uitpakt voor de leghennen.
Daglichtmanagement bij (opfok)leghennen
Reuvekamp, B.F.J. ; Niekerk, T.G.C.M. - \ 2010
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 387) - 65
dierenwelzijn - pluimveehouderij - daglicht - lichtregiem - hennen - biologische landbouw - diergedrag - lichtsterkte - ultraviolette straling - diergezondheid - eierproductie - animal welfare - poultry farming - daylight - light regime - hens - organic farming - animal behaviour - light intensity - ultraviolet radiation - animal health - egg production
This report provides an overview of the influences of daylight on pullets and laying hens. Various management aspects of light and lighting programs are discussed. Finally an overview is given of the various daylight tubes and bulbs and various transparent materials to enable daylight entering the henhouse.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.