Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 50

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: wurpublikatie/titelbeschrijving/classificatie/trefwoord/cab/engels==dehumidification
Check title to add to marked list
Vochtbeheersing in kassen en terugwinning van latente energie : Een verkenning naar vochtbeheersing in kassen en de mogelijkheden van het terugwinnen van de energie die opgesloten zit in de gewasverdamping
Weel, P.A. van; Zwart, H.F. de; Voogt, J.O. - \ 2016
Wageningen UR Gastuinbouw (Rapport GTB 1421) - 76 p.
kassen - kastechniek - tomaten - glastuinbouw - ontvochtiging - energiegebruik - energiebesparing - ventilatie - greenhouses - greenhouse technology - tomatoes - greenhouse horticulture - dehumidification - energy consumption - energy saving - ventilation
Dehumidification of a greenhouse by ventilation increases the energy input with 8-10 m3/m2.year of natural gas to compensate the heat losses. This study shows different methods to reduce those energy losses. A 25% reduction in ventilation is obtained by using heat exchangers connected to plastic distribution ducts or by using the Ventilationjet system. The sensible heat from the exhaust air can be used to heat the incoming outside air to greenhouse temperature. Heat exchangers with 100% efficiency to do that are available. The latent heat included in the water vapour leaving the greenhouse can be recovered by means of a condensating wall. A good working priciple is the Dewpoint Heat Exchanger in which outside air is wettened to reach the lowest possible temperature and then used to cool down the greenhouse air far below the temperature where condensation begins. The recovered latent heat must be stored in a water tank to use it in the heating pipes. Another approach is to skip ventilation and use a set of a cold and warm heat exchanger connected to a heat pump or to use a salt water absorber. The absorber opens the possibility to use solar or wind energy to dehumidify the greenhouse and collect 100% of the sensible and latent heat.
Vochtafvoer met droge lucht van boven scherm lijkt effectief : gecontroleerde luchtbeweging weer een stap verder
Weel, Peter van - \ 2016
horticulture - greenhouse horticulture - ornamental plants - rosaceae - chrysanthemum - ventilators - dehumidification - air conditioning - greenhouse technology - cropping systems - public-private cooperation

Goede luchtbeweging in de kas is steeds belangrijker. De principes van Het Nieuwe Telen zijn schermen sluiten, de minimumbuis beperken en de luchtcirculatie stimuleren. Maar hoe voorkom je koudeval, trek, een te hoge RV en temperatuurverschillen? Ventilatoren die lucht van boven het volledig gesloten scherm in de kas brengen, lijken het meest effectief. Binnen het project ‘Monitoring’ werken telers, Wageningen UR Glastuinbouw en toeleveranciers nauw samen om de toepassing ervan te optimaliseren.

Alleen ventilatoren ophangen niet genoeg voor gewenste resultaat : controleren én onderhouden vergroot effectiviteit
Weel, Peter van - \ 2016
horticulture - greenhouse horticulture - cropping systems - greenhouse technology - ventilators - dehumidification - recirculating systems - plant maintenance

In Het Nieuwe Telen is luchtcirculatie in de kas een energiezuinig alternatief voor de minimumbuis. Ventilatoren zijn er in vele soorten en maten. Doen die hun werk echter wel goed? Het schort vaak aan controle of ze het gewenste effect hebben. Het aloude principe ‘meten is weten’ geldt ook hier. Een rookproef brengt eenvoudig in beeld hoe de lucht zich beweegt. Leveranciers willen er graag aan meewerken. Verder bevelen ze aan om apparatuur te laten onderhouden.

‘Controlled removal of moisture results in energy savings’ : energy balance highlights the losses
Raaphorst, Marcel ; Zwart, Feije de - \ 2016
horticulture - greenhouse horticulture - dehumidification - energy balance - energy saving

By using a model to show the energy balance in a greenhouse you can see at a glance where the energy losses are likely to arise. Evaporation uses expensive energy and this rushes out the vents when a grower opens them to reduce the relative humidity. This can be done differently say Dutch researchers of Wageningen UR Greenhouse Horticulture. The more uniform the greenhouse climate the more the relative humidity can be allowed to rise.

Energie-extensieve teelten klimaatneutraal met hoog-isolerende kassen
Zwart, H.F. de; Garcia Victoria, N. ; Kromwijk, J.A.M. ; Kempkes, F.L.K. - \ 2016
Bleiswijk : Wageningen UR Gastuinbouw (Rapport GTB 1398) - 40 p.
glastuinbouw - extensieve productie - antirrhinum - aardbeien - slasoorten - duurzaamheid (sustainability) - energiebesparing - ontvochtiging - isolatietechnieken - verwarming - belichting - licht - lichtdoorlating - biologische grondontsmetting - greenhouse horticulture - extensive production - strawberries - lettuces - sustainability - energy saving - dehumidification - isolation techniques - heating - illumination - light - light transmission - biological soil sterilization
In this study an analysis is presented on the perspectives of highly insulated greenhouses for extensively heated
greenhouse crops. Three crops were used as an example, ranging from Antirrhinum, with a yearly heating
demand of 4 m³ of natural gas equivalents per m² to strawberry, with 13 m³ of gas consumption per m² per
year.
If Antirrhinum would be grown in a double glazed, highly insulated greenhouse with an energy recuperating
dehumidification system, the remaining heat demand will be almost zero. Growing strawberries in such a
greenhouse reduces the gas consumption for heating down to 7 m³/(m² year). When generating this heat
with a heat pump, only 21 kWh/(m² year) will be needed for heating. In all greenhouse sectors, a tendency
towards an intensified production by using artificial illumination can be seen. Illumination has a much higher
impact on energy consumption than heating, so insulation of greenhouses for extensively heated crops is of less
importance than improving the transmissivity or developing better lighting systems.
Besides energy for heating and lighting, greenhouses use a substantial amount of energy for soil disinfection.
Here savings can be achieved by using biological disinfection, substrate systems or ozonized water.
This project was funded by the research program ‘Kas als Energiebron’, the joined action and innovation program
of the ministry of Economic affairs and LTO Glaskracht Nederland.
HNT Gerbera vraagt om meer inzicht in luchtstromen en vochtafvoer in de kas : Telers zelf actief in onderzoek en ontwikkeling
Rodenburg, J. ; Weel, P.A. van - \ 2015
Onder Glas 12 (2015)4. - p. 42 - 43.
glastuinbouw - snijbloemen - teeltsystemen - teelt onder bescherming - luchtstroming - ontvochtiging - vergelijkend onderzoek - proeven - transpiratie - greenhouse horticulture - cut flowers - cropping systems - protected cultivation - air flow - dehumidification - comparative research - trials - transpiration
Volgens innovatiemakelaar Stefan Persoon verdient het gerberavak een compliment. Als geen ander zijn de telers zelf actief in onderzoek en ontwikkeling. En met de resultaten komen ze aantoonbaar verder. “We hebben samen inderdaad veel bereikt”, meent ook Mathieu van Holstein, directeur van Holstein Flowers. “Op het gebied van belichting, verduistering en natuurlijk Het Nieuwe Telen. We weten nu bijvoorbeeld dat we energiezuiniger kunnen telen met behoud van kwaliteit.”
Isolatiewaarde schermdoek kan fors omhoog
Weel, P.A. van - \ 2015
Kas techniek 2015 (2015)1. - p. 42 - 45.
glastuinbouw - kassen - schermen - isolatie (insulation) - warmtebehoud - energiebehoud - proeven - ontvochtiging - temperatuur - kastechniek - greenhouse horticulture - greenhouses - blinds - insulation - heat conservation - energy conservation - trials - dehumidification - temperature - greenhouse technology
In het kader van Het Nieuwe Telen wordt grote waarde gehecht aan het reduceren van de warmtevraag door middel van verbeterde isolatie. Door TNO en Wageningen UR Glastuinbouw is geformuleerd op welke wijze de isolatiewaarden van schermen kunnen worden verhoogd.
Beheerst vocht afvoeren zorg voor energiebesparing : energiebalans toont aan waar de verliezen zitten
Velden, P. van; Raaphorst, M.G.M. ; Zwart, H.F. de - \ 2015
Onder Glas 12 (2015)6/7. - p. 40 - 41.
glastuinbouw - kastechniek - kassen - ontvochtiging - energiebesparing - ventilatie - evaporatie - energiebalans - schermen - modellen - greenhouse horticulture - greenhouse technology - greenhouses - dehumidification - energy saving - ventilation - evaporation - energy balance - blinds - models
Met een model van de energiebalans van een kas lukt het om in één oogopslag de kwetsbare kanten van energieverliezen zichtbaar te maken. Verdamping gebruikt kostbare energie en die vervliegt via de luchtramen als een teler de RV wil verlagen. Dat kan anders, vinden onderzoekers van Wageningen UR Glastuinbouw. Hoe gelijkmatiger het kasklimaat, des te hoger mag de relatieve luchtvochtigheid oplopen.
Tomatenteelt in de hooggeïsoleerde VenLow Energy Kas
Zwart, H.F. de; Janse, J. ; Kempkes, F.L.K. - \ 2015
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1366) - 34
glastuinbouw - kastechniek - tomaten - solanum lycopersicum - energiebesparing - energiegebruik - kassen - constructie - isolatie (insulation) - ontvochtiging - doelstellingen - haalbaarheidsstudies - greenhouse horticulture - greenhouse technology - tomatoes - energy saving - energy consumption - greenhouses - construction - insulation - dehumidification - objectives - feasibility studies
In the research program Greenhouse as Energy Source aims at having energy-neutral operated greenhouses by 2020. Therefore, a reduction of the energy use is important. The highly insulated VenLow Energy greenhouse have shown a low energy consumption for several years and in 2014 it was attempted to bring it below 10 m³ of natural gas equivalents per m² without a lowered production. To achieve this the leakage had to be reduced further and the screen quality was improved and a high humidity control setpoint was accepted. This in order to reduce the evaporation. Also the manipulation of the EC in the slab could lower the crop transpiration related energy consumption. The experiment showed an energy consumption of 8 m³/m² per year without a decreased crop production. This is far below target, but 2014 was a historically warm year. However, simulations showed that even in an average Dutch year the measurements taken would have met the target. The manipulation of the EC of the slab worked adversely, meaning that it increased the crop transpiration. The conclusion reads that the measures taken in the greenhouse make a productive tomato crop with less than 10 m³ of gas equivalents per m² per year realistic. With respect to the climate, a high humidity must be accepted and a shortened growing season running from mid-January to late November. A tomato variety like Komeett will yield at least 70 kg/m² can be expected, providing that CO2 dosing is not related to gas consumption for heating.
Praktijkproef HNT Chrysant
Raaphorst, M.G.M. ; Weel, P.A. van; Roelofs, T. - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1355) - 48
glastuinbouw - teelt onder bescherming - chrysanten - vochtigheid - energiebesparing - teeltsystemen - ontvochtiging - temperatuur - greenhouse horticulture - protected cultivation - chrysanthemums - humidity - energy saving - cropping systems - dehumidification - temperature
A combination of an air handling unit and an additional screen installation, has been tested at the chrysanthemums nursery Arcadia. With this air handling unit the humidity turned out to be controlled very accurately, which provided the opportunity to use less heat and to incrementally accept a higher RV. The combination with an extra screen installation implied 30% less use of heat compared to the adjacent reference site.
Reduce moisture with heat exchanger and air handling unit : research on moisture control in roses
Rodenburg, J. ; Gelder, A. de - \ 2015
In Greenhouses : the international magazine for greenhouse growers 2015 (2015)2. - ISSN 2215-0633 - p. 46 - 47.
glastuinbouw - snijbloemen - rosa - ontvochtiging - geforceerde luchtdroging - ventilatie - controle - proeven - energiebesparing - greenhouse horticulture - cut flowers - dehumidification - forced air drying - ventilation - control - trials - energy saving
The method of rose production in the Netherlands guarantees top quality flowers. The down side to growing these high quality products is the large energy consumption. And therefore rose growers have been asking: Can production be more energy efficient while maintaining the quality? Arie de Gelder, researcher at Wageningen UR Greenhouse Horticulture thinks it is. He is currently investigating the effect of air handling units on the climate. Using forced ventilation with outside air he wants to prevent the humidity in the crop becoming too high.
Optimalisatie van Het Nieuwe Telen
Gelder, A. de; Warmenhoven, M.G. ; Baar, P.H. van - \ 2014
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 1300) - 68
glastuinbouw - teeltsystemen - tomaten - plantenontwikkeling - energiebesparing - ontvochtiging - schermen - cultuurmethoden - optimalisatiemethoden - landbouwkundig onderzoek - greenhouse horticulture - cropping systems - tomatoes - plant development - energy saving - dehumidification - blinds - cultural methods - optimization methods - agricultural research
In het project Optimalisatie voor Het Nieuwe Telen is in 2013 door een combinatie van technieken en kennis van negen bedrijven en onderzoekspartijen op basis van Het Nieuwe Telen getracht de teeltwijze voor tomaat te verbeteren. Er is wel energie zuinig geteeld, maar de energiedoelstelling is niet gehaald, mede door de focus op de diverse instrumenten die in de proef zijn toegepast. Leerpunt is dat een sterke focus op beheersing van het energie gebruik een basis is voor een energiezuinige teelt. De andere instrumenten zijn te gebruiken om daarbovenop nog een optimalisatie slag te maken. Een strategie van ontvochtiging die de luchtvochtigheid te laag hield, kostte energie. Het Natugro concept heeft wel tot een sterke wortelvorming, maar niet tot sterkere groei geleid. Het dubbele schermdoek gaf geen extra energie besparing. Het zomerscherm leidde tot een beperkte teruggang in groei. De Paskal weegunits en Priva TopCrop kunnen in potentie gebruikt worden om teelt beslissingen te ondersteunen, ze waren tijdens het project echter nog onvoldoende uitontwikkeld. Het toepassen van verschillende gecombineerde technieken in een proef maak het onmogelijk om een goede uitspraak over het effect van één techniek te doen, zeker omdat meerdere groei beïnvloedende factoren die de groei beinvloeden. De analyse van de achterliggende factoren en processen is dan niet mogelijk. Uiteindelijk ging het in dit project op een optimale prestatie voor groei en energie besparing en die is niet gerealiseerd. Het was niet optimaal; wel zeer leerzaam is een goede typering van dit experiment.
Vocht verlagen met warmtewisselaar en luchtbehandelingskast : Onderzoek vochtbeheersing in roos (interview met Arie de Gelder)
Rodenburg, J. ; Gelder, A. de - \ 2014
Onder Glas 11 (2014)3. - p. 44 - 45.
glastuinbouw - snijbloemen - rosa - ontvochtiging - geforceerde luchtdroging - ventilatie - controle - proeven - energiebesparing - greenhouse horticulture - cut flowers - dehumidification - forced air drying - ventilation - control - trials - energy saving
De rozenteelt in Nederland staat garant voor topkwaliteit bloemen. Keerzijde aan het telen van deze hoogwaardige producten is het grote energieverbruik. En dus vragen rozentelers zich af: kan deze teelt energiezuiniger mét behoud van kwaliteit? Arie de Gelder, onderzoeker bij Wageningen UR Glastuinbouw, denkt van wel. Momenteel onderzoekt hij het effect van luchtbehandelingskasten op het klimaat. Hij wil met geforceerde ventilatie met buitenlucht voorkomen dat de luchtvochtigheid tussen het gewas te hoog oploopt.
De Next Generation Semigesloten Kas : Perspectief van een ontvochtigingssysteem op basis van een koeloppervlak en
Zwart, H.F. de; Speetjens, S.L. - \ 2013
Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 1292) - 52
glastuinbouw - semi-gesloten kassen - verwarmingssystemen - geconditioneerde teelt - kastechniek - ontvochtiging - duurzaamheid (sustainability) - greenhouse horticulture - semi-closed greenhouses - heating systems - conditioned cultivation - greenhouse technology - dehumidification - sustainability
Het nieuwe concept Next Generation Semigesloten kas is met recht een opvolger van eerdere generaties (semi)gesloten kassen. Het systeem realiseert een substantiële invulling van de verwarming van kasteelten met duurzame warmte. Het concept is gebaseerd op een kleine aanpassing van de luchtbehandelingskasten die met de opkomst van Het Nieuwe Telen in steeds meer kassen te zien zijn. Door deze luchtbehandelingskasten naast een verwarmend blok ook met een koelblok uit te rusten kan met een beperkte luchtcirculatie (10 m³/(m² uur)) de kas in de winter meer gesloten gehouden worden door de kas intern te ontvochtigen. In de zomer kan dezelfde installatie worden gebruikt om, net als in de eerdere generaties (semi) gesloten kassen, energie te verzamelen uit het zomerse warmteoverschot ten behoeve van de voeding van een warmtepomp in de winter. Het systeem is in de praktijk getest in een kasafdeling van 3680 m². Uit deze proef bleek dat in de gegeven kas de warmtebehoefte van 40 m³/(m² jaar) voor 25% met duurzame warmte kon worden ingevuld. De benodigde investeringen leiden bij de huidige gasprijs tot een simpele terugverdientijd van ruim 7½ jaar. The Next Generation Semi Closed Greenhouse is an improved version of earlier generations of (semi) closed greenhouses. The system provides renewable energy for the heating of greenhouses. The concept is based on an optimised utilisation of the air treatment units that have become widespread with the ‘New Cultivation’ in greenhouses. In this New Cultivation greenhouses, dehumidification is performed by a well-controlled inlet and even distribution of outside air. In the Next Generation Semi Closed greenhouse, the air treatment units are furbished with a cooling heat exchanger in the upstream air flow next to the heating block. The air circulation capacity is around 10 m³/ (m² h ). With the cold heat exchanger, the greenhouse can be internally dehumidified. This enables to keep the windows shut during the cold period of the year, which prevents losses of sensible and latent heat. In summer, the same system can be used for gathering heat from the summertime heat surpluses to provide energy for wintertime use of a heat pump. These summertime heat surpluses are stored in an aquifer system, just like the common practice in previous generations of (semi) closed greenhouses. The system was tested on 3680 m² of a commercial greenhouse and compared in terms of energy consumption with a standard greenhouse operation. The experiments showed that at the system could provide a 25% contribution of sustainable energy in the heat demand. At current energy prices the simple payback time of the investments for a Next Generation Semi Closed greenhouse will be around 7 ½ years. Besides this system, the study also analysed the perspectives of hygroscopic dehumidification. It showed to be a realistic dehumidification system for modern greenhouses. The energy saving potential of hygroscopic dehumidification is likely to be even higher than that of a system based on condensation on a cold surface. The economic outlook depends largely on the price of the regenerator, the machine that extracts the water out of the desiccant solution. Behalve het Next Generation systeem op basis van een koelblok is ook gekeken naar de perspectieven van een hygroscopisch ontvochtigingssysteem op basis van een CaCl2-oplossing. Het energiebesparingspotentieel van hygroscopische ontvochtiging ligt waarschijnlijk iets hoger dan dat van een systeem op basis van een koelblok. Het economische perspectief hangt voornamelijk af van de prijs van de regenerator, de machine die de verdunde zoutoplossing weer moet indikken met terugwinning van de latente warmte.
Know your physics for better greenhouse control : aim: Less and less energy consumption
Weel, Peter van - \ 2013
greenhouse horticulture - protected cultivation - energy saving - environmental control - dehumidification - air conditioning - air flow - physics - knowledge transfer - greenhouse technology
Energiezuinige Ontvochtiging door warmteterugwinning
Zwart, Feije de - \ 2013
protected cultivation - energy conservation - energy recovery - heat recovery - ventilation - dehumidification - methodology - cultural methods - greenhouse crops
Vernieuwd kasconcept maakt forse energiebesparing mogelijk (interview met Feije de Zwart)
Bezemer, J. ; Zwart, H.F. de - \ 2013
Onder Glas 10 (2013)3. - p. 52 - 53.
glastuinbouw - energiebesparing - semi-gesloten kassen - teelt onder bescherming - geconditioneerde teelt - ontvochtiging - kastechniek - groenten - greenhouse horticulture - energy saving - semi-closed greenhouses - protected cultivation - conditioned cultivation - dehumidification - greenhouse technology - vegetables
Door tegenvallende resultaten van de gesloten en de semi-gesloten kas viel de ontwikkeling van dit kastype nagenoeg stil. Zowel de beloofde meerproductie als de verwachte energiebesparing bleken lager te zijn dan werd verwacht. Maar is daarmee het concept definitief gesneuveld? Geenszins. De Next Generation Semi-gesloten Kas verhoogt de productie weliswaar niet, maar reduceert het energieverbruik fors en is een stuk goedkoper. Op het bedrijf van Lans in Rilland is hij al enkele maanden in gebruik.
Kasklimaat beter te regelen bij meer verstand van natuurkunde (interview met Peter van Weel)
Kierkels, T. ; Weel, P.A. van - \ 2013
Onder Glas 10 (2013)3. - p. 27 - 29.
glastuinbouw - teelt onder bescherming - energiebesparing - milieubeheersing - ontvochtiging - klimaatregeling - luchtstroming - fysica - kennisoverdracht - kastechniek - greenhouse horticulture - protected cultivation - energy saving - environmental control - dehumidification - air conditioning - air flow - physics - knowledge transfer - greenhouse technology
De tijd van kasklimaat regelen op gevoel is voorbij. Maar het kan nog beter. Denken vanuit de plant en rekening houden met natuurkundige principes. Peter van Weel van Wageningen UR Glastuinbouw doet steeds proeven om principes uit de fysica te vertalen in praktische oplossingen voor de kas. Met als doel: steeds minder energieverbruik.
Praktijkexperiment ontvochtigen met zouten: Gebruik en regeneratie van hygroscopisch zout in een kasproef bij Lans Zeeland
Raaphorst, M.G.M. - \ 2013
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1228) - 30
glastuinbouw - kasproeven - hygroscopische materialen - zouten - ontvochtiging - lucht - warmteterugwinning - energiebesparing - nederland - teelt onder bescherming - greenhouse horticulture - greenhouse experiments - hygroscopic materials - salts - dehumidification - air - heat recovery - energy saving - netherlands - protected cultivation
Door kaslucht langs een geconcentreerde zoutoplossing te blazen wordt vocht uit de kaslucht onttrokken. Bij dit proces komt warmte vrij dat direct aan de (gedroogde) kaslucht kan worden afgegeven. Met dit principe kan in theorie 50% energie worden bespaard omdat de latente warmte (verdampingswarmte van water) die normaliter wordt afgelucht, nu kan worden gebruikt om de kaslucht te verwarmen. Deze energiebesparing past bij de doelen van het programma Kas als Energiebron, die daarom onderzoek hierover financieel ondersteunt. Bij de gesloten kas van Lans Zeeland is een proefinstallatie van een tralie breed, gedurende een jaar getest door de lucht in de kas te blazen via een padwall met een continu stromende zoutoplossing. Bij dit systeem is de zoutoplossing geregenereerd (gedroogd) door middel van een vacuümverdamper en een warmtepomp, waarbij het uitgedampte water en de daarbij vrijkomende energie weer wordt teruggewonnen.
Damp opzetten in water levert energie op en droge kaslucht (onderzoek van Marcel Raaphorst)
Bouwman-van Velden, P. ; Raaphorst, M.G.M. - \ 2012
Onder Glas 9 (2012)12. - p. 26 - 27.
glastuinbouw - luchtdroging - ontvochtiging - teelt onder bescherming - energiebesparing - kastechniek - zout - proeven - groenten - greenhouse horticulture - air drying - dehumidification - protected cultivation - energy saving - greenhouse technology - salt - trials - vegetables
Ontvochtigen, ofwel het drogen van kaslucht, kan door ventilatie of condensatie. Betrekkelijk nieuw in de tuinbouw is het drogen van lucht door middel van zout. In de Optimakas van Lans in Rilland ligt een oriënterende proef met deze methode. Als het lukt hier een werkzaam systeem van te maken, kan het een energiebesparing van 30% opleveren.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.