Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 720

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: wurpublikatie/titelbeschrijving/classificatie/trefwoord/cab/engels==ecology
Check title to add to marked list
A clash of plants : Vegetation succession and its interaction with permafrost dynamics in the Arctic lowland tundra
Li, Bingxi - \ 2017
University. Promotor(en): Frank Berendse, co-promotor(en): Monique Heijmans. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789463436168 - 100
ecological succession - ecology - plant succession - vegetation - tundra - permafrost - lowland areas - arctic regions - siberia - ecologische successie - ecologie - plantensuccessie - vegetatie - toendra - laaglandgebieden - arctische gebieden - siberië
Feiten en cijfers vergroening GLB
Doorn, Anne van; Smidt, Rob - \ 2017
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2795) - 19
landbouwbeleid - monitoring - ecologie - europa - agricultural policy - ecology - europe
The greening of the European common agricultural policy has started in 2015. This report
present facts and figures about two years of greening.
Voortgang realisatie nationaal natuurbeleid : technische achtergronden van een aantal indicatoren uit de digitale Balans van de Leefomgeving 2016
Sanders, M.E. ; Wamelink, G.W.W. ; Wegman, R.M.A. ; Clement, J. - \ 2016
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 79) - 74
ecologische hoofdstructuur - ecologie - ecosystemen - verdroging (milieu) - verzuring - depositie - natuurbeleid - ecological network - ecology - ecosystems - groundwater depletion - acidification - deposition - nature conservation policy
The Dutch government is, together with its partners, taking measures to create a coherent network ofprotected nature areas and to improve environmental conditions. This in order to halt the decline in the areaof natural habitat and biodiversity and to improve their conservation status. The Government wants to stayinformed on the progress of this policy. The Netherlands Environmental Assessment Agency (PBL) has selectedindicators that should provide answers to the question: ‘What is the progress of the policy measures taken,especially for realising the nature network, improving the nature quality and the environmental conditions aswell?’ The selected indicators have been updated and analysed in order to assess this progress. This reportdescribes the results of the policy measures taken on the basis of the indicators, the technical setting of thedata and methods used to bring these indicators up to date and the reliability and acceptability of it
The ecology of ditches : a modeling perspective
Gerven, Luuk P.A. - \ 2016
University. Promotor(en): W.M. Mooij, co-promotor(en): Jeroen de Klein; J.H. Janse. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462579316 - 137
ditches - aquatic ecology - ecology - modeling - aquatic plants - aquatic ecosystems - water flow - sloten - aquatische ecologie - ecologie - modelleren - waterplanten - aquatische ecosystemen - waterstroming
Making eco logic and models work : an integrative approach to lake ecosystem modelling
Kuiper, Jan Jurjen - \ 2016
University. Promotor(en): W.M. Mooij, co-promotor(en): J.H. Janse; Jeroen de Klein. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462579446 - 192
ecology - models - ecosystems - modeling - aquatic ecology - water management - water quality - databases - ecologie - modellen - ecosystemen - modelleren - aquatische ecologie - waterbeheer - waterkwaliteit - databanken
Waar is het bosbeleid gebleven? : (en wie zit er eigenlijk op te wachten?)
Arts, Bas ; Nabuurs, Gert-Jan - \ 2016
forest policy - nature conservation policy - netherlands - felling - ecology - timber production
Welk lid van de Tweede Kamer weet nog iets van bos? Hoeveel bosbouwers werken er nog bij het ministerie van Economische zaken? Waarom hebben we geen Boswet, bosvisie of Bosbeleidsplan meer? Allemaal vragen die bosbouwers onder elkaar zich regelmatig afvragen. Vindt de samenleving het bos niet meer de moeite waard? Of is er iets anders aan de hand?
Improving communication and validation of ecological models : a case study on the dispersal of aquatic macroinvertebrates
Augusiak, Jacqueline A. - \ 2016
University. Promotor(en): Paul van den Brink, co-promotor(en): V. Grimm. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462579378 - 192
macroinvertebrates - aquatic invertebrates - ecological modeling - ecology - models - dispersal - environmental policy - macroinvertebraten - waterinvertebraten - ecologische modellering - ecologie - modellen - verspreiding - milieubeleid
Monitoring en Evaluatie Pilot Zandmotor Fase 2 - Ecotopenkaarten vooroever en getijdenstrand 2010 - 2015
Wijsman, J.W.M. ; Tangelder, M. ; Visser, Pieter ; Hoekstra, R. - \ 2016
IMARES (Rapport / IMARES C034/16) - 35 p.
getijden - stranden - zandsuppletie - natuurontwikkeling - ecologie - zuid-holland - tides - beaches - sand suppletion - nature development - ecology
Dit rapport presenteert een eerste aanzet voor de ontwikkeling van ecotopenkaarten voor de vooroever en het intergetijdenstrand van de Zandmotor over de jaren 2010 tot en met 2015. In de ecotopenclassificatie worden de abiotische parameters droogvalduur, bodemschuifspanning en getijdenstroming gecombineerd tot 11 ecotopen, waarvan 4 in de vooroever, 6 op het natte strand en 1 op het droge strand.
Evaluatie van de ecologische effectiviteit van de houtconstructies in de Snelle loop
Verdonschot, R.C.M. ; Brugmans, Bart ; Moeleker, Mieke ; Verdonschot, P.F.M. - \ 2016
H2O online (2016)27 juli.
ecologie - waterlopen - noord-brabant - hydrologie - macrofauna - monitoring - bemonsteren - hout - aquatische ecosystemen - dood hout - ecology - streams - hydrology - sampling - wood - aquatic ecosystems - dead wood
In de Snelle Loop zijn in 2012 verschillende typen houtconstructies aangebracht. Waterschap Aa en Maas en studenten van de HAS Hogeschool in Den Bosch verrichten sindsdien jaarlijks fysisch-chemische, hydromorfologische en biologische metingen. In deze studie zijn de tot nu toe verzamelde gegevens over de effecten op de levensgemeenschap na drie jaar geëvalueerd. Het hout bleek effect te hebben op de levensgemeenschap, maar grote jaarlijkse verschillen lieten zien dat met name effecten op een groter schaalniveau een sturende rol spelen. Er worden aanbevelingen gedaan voor de opzet van monitoring om onderscheid te kunnen maken tussen effecten op verschillende schaalniveaus
Data-architectuur natuur
Bulens, J.D. ; Boss, M. - \ 2016
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2737) - 35 p.
milieumonitoring - ecologie - monitoring - informatiemanagement - milieuwetgeving - natuur - environmental monitoring - ecology - information management - environmental legislation - nature
Het Rijk en de provincies werken samen aan één samenhangend systeem voor de ecologische
monitoring en natuurinformatie. Er wordt gezamenlijk gewerkt aan een samenhangend systeem van
onder andere landelijke en gebiedsgerichte ecologische monitoring om efficiënt gegevens in te winnen
en doelmatig met middelen om te gaan. Vaak is nu nog onbekend welke data nu precies beschikbaar
zijn, waar en in welke vorm. Juist omdat geput wordt uit diverse databronnen, is het belangrijk deze
inzichtelijk en vergelijkbaar voor betrokkenen beschikbaar te stellen. Het samenbrengen en
harmoniseren van data heeft een grote toegevoegde waarde om transparant en eenduidig deze data
te kunnen gebruiken. De beschreven data-architectuur als basis voor een informatievoorziening is
daarvoor een onmisbaar uitgangsprincipe.
In dit rapport is beschreven wat de basis is om tot een informatievoorziening te komen. Dit omvat het
ontwikkelen van domeinstandaarden (informatiemodellen), de inrichting van een infrastructuur en het
vormgeven van samenhangende processen of systemen om onder andere tot natuurrapportages te
komen. Dit laatste is in 2015 is in een aantal inventarisaties vastgelegd met aangegeven wat de
huidige situatie (IST) en de toekomstige, gewenste situatie (SOLL) van het natuurnetwerk in
Nederland is. Samen met deze inventarisaties maakt dit het beeld compleet. Dit vormt een kader om
komende, nieuwe ontwikkelingen aan te toetsen.
Voor de data-architectuur voor de informatievoorziening Natuur wordt in dit rapport als basis een
grondplaat geschetst en gevisualiseerd, waarin de basisobjecten voor de informatievoorziening zijn
benoemd. De Nederlandse referentie-architecturen, NORA en PETRA, zijn goed bruikbaar met de
aanvulling dat, uitstijgend boven de eigen organisatie, goede afspraken gemaakt moeten worden met
partners in de natuurinformatieketen. In het rapport Monitoring en Informatievoorziening
Natuurrapportages [Batenburg 2015] is dit aspect benoemd en uitgewerkt. Voor het samenbrengen en
harmoniseren is het belangrijk het principe van het scheiden van data en processen voor informatie
verwerkende systemen te hanteren. Voor een beschrijving in de vorm van objecten met
eigenschappen is het cruciaal dat er eenduidige definities worden gebruikt. Hiervoor moeten
bestaande definities afkomstig uit verschillenden bronnen goed op elkaar afgestemd zijn. Het verdient
aanbeveling definities in een gegevenscatalogus bij elkaar te brengen en centraal via een register te
ontsluiten.
Dit betekent ook dat de data los van de gebruikte systemen opgeslagen moeten worden. Deze komen
zo ook beschikbaar voor andere processen. Hergebruik vergroot dan in sterke mate de waarde van de
gegenereerde data. Scheiding van data enerzijds en processen en regels anderzijds zijn daarmee
cruciaal en kunnen veel meerwaarde creëren. Ruwe (maar wel gevalideerde) data zijn de basis voor
afgeleide data en informatie. Het is daarom van belang te investeren in kwalitatief goede basisdata.
Houd de data (informatie) bij de bron. Daar is de kennis voor het onderhoud en beheer van de
inhoudelijk component het best belegd. Maar realiseer wel slechts één toegang tot alle informatie voor
Natuur. Dit kan in de vorm van een landelijke voorziening, informatiehuis of soortgelijk. In dit licht zijn
relevante ontwikkelingen als het Digitale Stelsel Omgevingswet (voorheen de Laan van de
Leefomgeving) en INSPIRE lopende ontwikkelingen waarop aansluiting moet worden gezocht.
Woningbouw Abbekerk : effect op weidevogelgrasland in open landschap
Schotman, A.G.M. - \ 2016
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2732) - 23 p.
weidevogels - woningbouw - woningbouwbeleid - graslanden - ecologie - ruimtelijke ordening - landschapsecologie - noord-holland - grassland birds - house building - housing policy - grasslands - ecology - physical planning - landscape ecology
De gemeente Medemblik wil in Abbekerk woningbouw realiseren. Hiervoor zijn drie scenario’s met twee bouwfasen. Deze woningbouw is strijdig met de provinciale ruimtelijke verordening, artikel 25. Het te bebouwen gebied is op kaart gezet als ‘weidevogelleefgebied’. Een bestemmingsplan mag daar alleen woningbouw toelaten als er van ‘netto geen verstoord’ weidevogelgebied sprake is. Uit het onderzoek blijkt dat in de eerste bouwfase van de drie scenario’s het netto verstoorde oppervlak varieert van 2,9 tot 9,4 ha en het aantal verstoorde gruttoterritoria (2014) daarin van 0 tot 4. Formeel is er dus netto-verstoring. In een inbreidingslocatie is dit niet het geval. Er worden argumenten aangevoerd dat er in ecologische zin geen sprake is van verstoring van het door het beleid beoogde weidevogelkerngebied, o.a. omdat de gebieden op de kaart in 2014 al niet voldeden aan de criteria en in 2016 ook niet.
The facilitative role of trees in tree-grass interactions in savannas
Priyadarshini, K.V.R. - \ 2016
University. Promotor(en): Herbert Prins; Steven Bie, co-promotor(en): Ignas Heitkonig. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462577008 - 134 p.
plant interaction - trees - grasses - savannas - ecosystems - ecology - planteninteractie - bomen - grassen - savannen - ecosystemen - ecologie
Searching for balance : stability and equilibria of food webs
Altena, C. van - \ 2016
University. Promotor(en): Peter de Ruiter; J.A.P. Heesterbeek; Wolf Mooij, co-promotor(en): Lia Hemerik. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462576827 - 130 p.
food webs - models - interactions - ecology - biocoenosis - ecological balance - voedselwebben - modellen - interacties - ecologie - biocenose - ecologisch evenwicht
Inventarisatie van modellen van Alterra voor beheervragen Rijkswaterstaat : waterkwaliteit en ecologie
Veldhuizen, A.A. ; Assinck, F.B.T. - \ 2016
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2698) - 29 p.
waterbeheer - waterkwaliteit - modellen - ecologie - water management - water quality - models - ecology
Rijkswaterstaat wil modellen en modeltoepassingen, die de komende jaren voor het beheer van rijkswateren op het gebied van waterkwaliteit en ecologie nodig geacht worden, onder beheer en onderhoud brengen. Alterra heeft modellen voor waterkwaliteit en ecologie die voor beheervragen van Rijkswaterstaat gebruikt kunnen worden. Dit rapport geeft daar een overzicht van. Het rapport is opgesteld in het kader van het door Deltares in opdracht van Rijkswaterstaat uitgevoerde B&O Waterkwaliteitsmodelschematisaties. De modellen zijn onderverdeeld in modeltypen: Nutriënten procesmodellen, Nutriënten effectmodellen, Procesmodellen bestrijdingsmiddelen, Procesmodellen natuur, Effectmodellen natuur, Graadmeters natuur, Planningstools en Procesmodellen Water. Per modeltype is een factsheet opgesteld waarin globaal wordt aangegeven waarvoor de modellen bedoeld zijn, hoe ze werken, welke vragen ermee beantwoord kunnen worden, wat de belangrijkste output is en wat de mogelijkheden en beperkingen zijn. Tevens is er een lijst met modeltoepassingen opgesteld, waarvoor vragen zijn beantwoord.
The mountain vegetation of South Peru : syntaxonomy, ecology, phytogeography and conservation
Montesinos-Tubée, D.B. - \ 2016
University. Promotor(en): Karle Sykora; Frank Berendse, co-promotor(en): Antoine Cleef. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462576797 - 334 p.
vegetation - mountains - phytogeography - ecology - taxonomy - nature conservation - andes - peru - vegetatie - gebergten - plantengeografie - ecologie - taxonomie - natuurbescherming
The ecological effects of deep sand extraction on the Dutch continental shelf : Implications for future sand extraction
Jong, M.F. de - \ 2016
University. Promotor(en): Han Lindeboom; P. Hoekstra, co-promotor(en): Martin Baptist. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462576834 - 164 p.
sand - coastal areas - ecology - marine environment - marine ecology - aquatic ecosystems - netherlands - zand - kustgebieden - ecologie - marien milieu - mariene ecologie - aquatische ecosystemen - nederland
Kennissysteem agrarisch natuurbeheer : ondersteuning voor lerend beheer in het agrarisch natuurbeheer
Melman, T.C.P. ; Buij, R. ; Schotman, A.G.M. ; Vos, C.C. ; Verdonschot, R.C.M. ; Sierdsema, H. ; Vanmeulebrouk, B. - \ 2016
Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2702) - 109 p.
agrarisch natuurbeheer - kennissystemen - weidevogels - vogels - ecologie - biodiversiteit - agri-environment schemes - knowledge systems - grassland birds - birds - ecology - biodiversity
In het nieuwe stelsel agrarisch natuurbeheer (ANLb-2016) heeft het collectief dat een beheeraanvraag indient een verantwoordelijkheid voor het realiseren van de natuurresultaten. Kennis over vóórkomen en ecologische vereisten van de soorten krijgen daarin een steeds belangrijker plek. Kennisontsluiting is daarvoor nodig. Voor alle 67 soorten waarvoor ANLb-2016 doelstellingen heeft, zijn al eerder opgestelde fiches aangevuld, met name wat betreft dispersieafstanden en minimumareaal. Er is een format ontwikkeld om deze informatie op handzame wijze te ontsluiten en op een aantrekkelijke manier te presenteren: het kennissysteem ANB. Om er met het beheer gemakkelijker grip op te krijgen, is per leefgebiedtype een poging gedaan de soorten in enkele clusters te groeperen. Het kennissysteem ANB is een topografisch gestuurde, web-based ontsluiting van deze kennis. Voorkomen, ecologische randvoorwaarden en beheer worden daarin opgenomen en zijn interactief benaderbaar. Voor weidevogels is het in voorgaande jaren opgebouwde systeem verder ontwikkeld en kan nu in de praktijk worden beproefd. Voor akkervogels, droge dooradering en natte dooradering is voor enkele voorbeeldsoorten het concept van kennisontsluiting ontwikkeld. Voor elk leefgebiedtype is een Prezipresentatie gemaakt die de gebruiker inleidt in het concept van het kennissysteem. Deze is bedoeld om gebruikers te ondersteunen bij verdere wensen ten aanzien van de ontwikkeling van het kennissysteem.
Kan het natuurbeleid tegen een stootje? : enkele botsproeven van de herijkte Ecologische Hoofdstructuur
Os, J. van; Schrijver, R.A.M. ; Broekmeyer, M.E.A. - \ 2015
Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 49) - 76 p.
ecologische hoofdstructuur - ecologie - natuurbeleid - natuurwaarde - milieuwetgeving - nederland - ecological network - ecology - nature conservation policy - natural value - environmental legislation - netherlands
Met de herijking van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) heeft de Nederlandse overheid een keerpunt in het
natuurbeleid gemaakt. De EHS is verkleind, de uitvoering is bij provincies neergelegd en de financiering van
het natuurbeheer is veranderd. Eigendom en beheer van natuurgebieden wordt niet meer automatisch gegund
aan Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten of provinciale landschappen. Ook de naam is vernieuwd: Natuurnetwerk
Nederland (NNN). Deze rapportage beschrijft vier botsproeven, waarin mogelijke veranderingen na
herijking van de EHS aan bod komen. Het natuurbeleid rust op vier pijlers: wettelijke bescherming door de
Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet, de Boswet en de Natuurschoonwet; ruimtelijke bescherming
via provinciale verordeningen en bestemmingsplannen van gemeenten; het eigendom van terreinbeherende
organisaties; en de overheidssubsidies voor verwerving, inrichting en beheer van natuurgebieden. Het blijkt
dat de gewenste natuurbeheertypen alleen in het subsidiekader zijn vastgelegd. Als één van deze pijlers
wegvalt of verandert, heeft dat in eerste instantie vaak geen grote gevolgen voor de continuïteit van het
natuurbeheer. In veel gevallen worden bestaande natuurwaarden beschermd door algemene wetgeving en
lokale bestemmingsplannen. Om bepaalde gewenste natuurontwikkelingen of het behoud van bepaalde
natuurtypen te realiseren, zijn beheersubsidies echter vaak onmisbaar
"De revolutie hangt niet van een persoon af" : Tittonell levert belangrijke bijdrage aan ontwikkeling van agro-ecologie
Tittonell, P.A. ; Veluw, C. van - \ 2015
Ekoland (2015)7/8. - ISSN 0926-9142 - p. 11 - 11.
agro-ecologie - landbouw - voedselproductie - ecologie - kennisoverdracht - universitair onderzoek - biologische landbouw - agroecology - agriculture - food production - ecology - knowledge transfer - university research - organic farming
Argentijnse ‘bioprof’ Pablo Tittonell verlaat Wageningen Universiteit. Hij inspireerde drie jaar lang studenten, medewerkers en boeren.
Omgaan met bodemverontreiniging in het landelijk gebied
Waarde, J.J. van der; Boels, D. ; Hopman, M. - \ 2015
De Levende Natuur 105 (2015)3. - ISSN 0024-1520 - p. 110 - 114.
bodemverontreiniging - bodembiologie - herstel - natuurbescherming - ecologie - risicoschatting - bodemkwaliteit - soil pollution - soil biology - rehabilitation - nature conservation - ecology - risk assessment - soil quality
Bodemverontreiniging kan leiden tot ecologische effecten en risico's voor plant en dier. Soms moeten er daarom maatregelen worden getroffen. In de praktijk van natuurbeheer en natuurontwikkeling is er nog veel onduidelijkheid over hoe deze effecten bepaald moeten worden. Daartoe is door VROM, LNV, RIZA, RIVM en Bioclear (mede gefinancierd door SKB) PERISCOOP opgezet (Platform Ecologische Risicobeoordeling)
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.