Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 21

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: wurpublikatie/titelbeschrijving/classificatie/trefwoord/cab/engels==factors of production
Check title to add to marked list
Juiste keuzes voor een maximale Vem-opbrengst : stappenplan maïsteelt deel 1
Groten, J.A.M. - \ 2015
Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen, grond en infra (2015)1. - ISSN 2210-3260 - p. 32 - 33.
akkerbouw - maïs - teeltsystemen - opbrengst - productie - productiefactoren - rassenkeuze (gewassen) - vroegheid - bemesting - drijfmest - kunstmeststoffen - arable farming - maize - cropping systems - outturn - production - factors of production - choice of varieties - earliness - fertilizer application - slurries - fertilizers
Vroeger was maïs telen vrij eenvoudig: (veel) mest uitrijden, ploegen met een vorenpakker, zaaien, onkruid bestrijden en oogsten. Anno 2015 is de maïsteelt een hele puzzel. Om dit jaar, maar ook in de toekomst een hoge Vem-opbrengst te kunnen realiseren, moeten de juiste keuzes worden gemaakt. In twee artikelen belichten we de juiste stappen voor een topopbrengst
Productiviteit en water : is de ambitie van 20% meer productie in 2020 haalbaar?
Hoving, Idse - \ 2014
sustainable animal husbandry - water - productivity - factors of production - agricultural education - overhead irrigation
EU wil duurzame productie zachtfruit : EUBerry: doelstelling is onder meer het vergroten van de concurrentiekracht
Groot, M.J. ; Mes, J.J. ; Roelofs, P.F.M.M. ; Sijtsema, S.J. ; Kruistum, G. van - \ 2012
De Fruitteelt 102 (2012)45. - ISSN 0016-2302 - p. 8 - 9.
kleinfruit - duurzame landbouw - productiefactoren - kwaliteitsnormen - consumentenvoorkeuren - marktconcurrentie - projecten - plantenveredeling - gezondheidsindicatoren - small fruits - sustainable agriculture - factors of production - quality standards - consumer preferences - market competition - projects - plant breeding - health indicators
Kleinfruit en aardbeien vertegenwoordigen een flinke economische waarde voor Europa. Het Europese project EUBerry, dat sinds de zomer van 2011 actief is, richt zich op deze gewassen. Het heeft als doelstelling de duurzame productie van kwalitatief hoogwaardig en door de consumenten gewenst kleinfruit te bevorderen. Belangrijke aspecten zijn: kwaliteit, voldoen aan de wensen van de consument, gezondheid, duurzame productie tegen concurrerende kosten en het vergroten van de concurrentiekracht van de Europese kleinfruitsector.
Kassen verdekken biedt perspectief; Teelt en bedrijfssituatie bepalen het resultaat
Ruijs, M.N.A. ; Smit, P.X. ; Jukema, G.D. - \ 2012
Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Sector en ondernemerschap ) - ISBN 9789086155828 - 40
kassen - glastuinbouw - bekleding, bouw - beglazing - energiegebruik - productiefactoren - onderzoek - economische analyse - haalbaarheidsstudies - innovaties - efficiëntie - greenhouses - greenhouse horticulture - cladding - glazing - energy consumption - factors of production - research - economic analysis - feasibility studies - innovations - efficiency
studie uitgevoerd naar de technische en economische perspectieven van het verdekken van bestaande kassen. Het verdekken van kassen is het vervangen van het bestaande kasdek, inclusief het eventueel ophogen. De studie omvat een inventarisatie van de ervaringen en visies van belanghebbenden met het ophogen en verdekken van kassen, het in kaart brengen van de kosten en baten van ophogen en verdekken voor 3 fictieve bedrijfssituaties en het nagaan van de perspectieven van het verdekken van kassen voor ondernemers in de glastuinbouwsector op de korte en middellange termijn.
Stichtingskosten aanplant Conference verlaagd
Roelofs, P.F.M.M. ; Heijerman-Peppelman, G. - \ 2012
De Fruitteelt 102 (2012)14. - ISSN 0016-2302 - p. 10 - 11.
fruitteelt - peren - economische productie - productiefactoren - normen - teelt - specifieke kosten - fruit growing - pears - economic production - factors of production - standards - cultivation - specific costs
Door verbeterde teeltmethoden en intensievere aanplanten zijn in de Kwantitatieve Fruitteelt (KWIN) de taakstellende normproducties voor de eerste jaren van Conference in standaard aanplant en V-haag verhoogd. Hierdoor zijn de stichtingskosten voor deze aanplanten verlaagd naar respectievelijk €47.000 en €71.750 per hectare.
Arbeidskosten blijven belangrijkste productiefactor in glastuinbouw : registratie en observatie zijn basis voor productieverbeteringen
LEI, - \ 2011
greenhouse horticulture - labour - labour costs - finance - farm management - factors of production
LaMi-veehouders doen het goed in project Weerstand melkvee
Wagenaar, J.P. ; Animal Sciences Group (ASG), - \ 2008
Aanjager 13 (2008)2. - ISSN 1384-9875 - p. 2 - 2.
bodembeheer - productiefactoren - duurzaamheid (sustainability) - duurzaam bodemgebruik - utrecht - soil management - factors of production - sustainability - sustainable land use
Cees-Jan Nell uit Langbroek is één van de 48 deelnemers aan het project 'Duurzaam Bodembeheer', hoewel eerdere metingen uitwezen dat het met de N-kringloop op zijn bedrijf wel goed zit. Eigenlijk deed de veehouder dus al aan duurzaam bodembeheer. Zijn deelname aan het project moet ervoor zorgen dat hij meer grip krijgt op maatregelen om zijn goede resultaten te versterken
Possibilities for producing compact floricultural crops
Carvalho, S.M.P. ; Noort, F.R. van; Postma, R. ; Heuvelink, E. - \ 2008
Wageningen : Wageningen UR Greenhouse Horticulture (Report / Wageningen UR Greenhouse Horticulture 173) - 68
siergewassen - plantenontwikkeling - bloementeelt - bloemstelen - lengte - gewasproductie - productiefactoren - kwaliteitszorg - ornamental crops - plant development - floriculture - pedicels - length - crop production - factors of production - quality management
Het vinden van effectieve en milieuvriendelijke strategieën voor het beheersen van de plantlengte is een aandachtspunt voor toekomstige productiemethodes in de sierteelt. In dit literatuuronderzoek is de meest relevante beschikbare informatie over de factoren die de lengtegroei van planten beïnvloeden samengebracht en geanalyseerd
Pioniers onder de loep
Noorduyn, L. - \ 2006
Syscope Magazine (2006)12. - p. 9 - 11.
ondernemerschap - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - agrarische bedrijfsvoering - innovaties - bedrijfssystemenonderzoek - managementvaardigheden - beroepsvaardigheden - productiefactoren - systeeminnovatie - geïntegreerde bedrijfssystemen - entrepreneurship - farm development - farm management - innovations - farming systems research - management skills - job skills - factors of production - system innovation - integrated farming systems
Vijfentwintig pioniers, even zovele manieren van werken. De onderzoekers hebben de innovaties van de pioniers getypeerd in drie innovatierichtingen: herfundering, verdieping en verbreding, met daarbinnen weer verschillende bedrijfsstrategieën. Waartoe dit dient? Door te laten zien wat hen drijft, kunnen overheden, onderzoek en advisering pioniers gerichter en op maat ondersteunen. Dit versnelt de omslag van de land- en tuinbouw en de pioniers zelf komen makkelijker vooruit
'Goed personeelsbeleid leidt tot hogere opbrengst'
Noorduyn, L. - \ 2006
Syscope Magazine (2006)12. - p. 7 - 8.
personeelsmanagement - agrarische bedrijfsvoering - productiefactoren - innovaties - managementvaardigheden - personnel management - farm management - factors of production - innovations - management skills
Een goed personeelsbeleid loont, is de overtuiging van komkommerteler Eric Mensen. Met vaste krachten en ook een vast team van scholieren, tegen een iets hoger uurloon, is de zorg voor het gewas beter waardoor ook de opbrengst hoger is. Daarmee steekt hij gunstig af tegen veel van zijn collega’s. Zo scoort Mensen tegelijkertijd op de p van people en de p van profit
Biologische richtingwijzers voor beheer van bodem en gewas: verkenning voor Koeien & Kansen
Verloop, J. ; Koskamp, G.J. ; Oenema, J. ; Geerts, R. - \ 2005
Lelystad : Animal Sciences Group (Koeien & kansen rapport 28) - 44
melkveehouderij - melkveebedrijven - biologische indicatoren - bedrijfsstructuur in de landbouw - productiefactoren - kennis - duurzaamheid (sustainability) - agrarische productiesystemen - dairy farming - dairy farms - biological indicators - farm structure - factors of production - knowledge - sustainability - agricultural production systems
Op 'Koeien & Kansen-bedrijven' wordt gestreefd naar duurzame productie van melk. In deze studie is gezocht naar biologische richtingwijzers. Met een biologische richtingwijzer wordt bedoeld: kenmerken van planten, de bodembiologie en de natuur op of rond bedrijven die aanwijzingen geven voor het beheer van bodem en gewas. Het doel van het gebruik van biologische richtingwijzers is door optimaal in te spelen op 'de biologie op en rond het bedrijf' efficiënter te produceren
De Franse vruchtgroenteketen
Deneux, S.D.C. ; Horst, J.E.C. van der - \ 2005
Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 2, Bedrijfsontwikkeling en concurrentiepositie ) - ISBN 9052429790 - 45
agrarische economie - vruchtgroenten - landbouwsector - marktconcurrentie - productiefactoren - agrarische structuur - overheidsbeleid - handel - frankrijk - ketenmanagement - agricultural economics - fruit vegetables - agricultural sector - market competition - factors of production - agricultural structure - government policy - trade - france - supply chain management
Deze studie geeft inzicht in de concurrentiekracht van de Franse vruchtgroentesector (tomaat, paprika en komkommer) en in de afzetmogelijkheden voor Nederlandse vruchtgroenten op de Franse markt. Deze studie maakt deel uit van een breed onderzoek naar de concurrentiekracht van de Nederlandse vruchtgroentesector op nieuwe markten (Polen, Frankrijk) en ten opzichte van nieuwe concurrenten (Polen, Egypte, Frankrijk en Turkije). Via deskresearch en gesprekken met experts hebben de onderzoekers informatie verzameld over de Franse vraag naar vruchtgroenten, de productiefactoren, de structuur en de ondernemingsstrategieën van Franse vruchtgroentebedrijven, de rol van de Franse overheid en het netwerk waarin de Franse vruchtgroentesector opereert. This study provides an insight into the competitiveness of the French fruiting vegetable trade (tomatoes, sweet peppers and cucumbers) and of the sales potential of the French market for Dutch fruiting vegetables. It forms part of a broad investigation into the competitiveness of the Dutch fruiting vegetable trade in new markets (Poland and France) and in relation to new competitors (Poland, Egypt, France and Turkey). The researchers have collected information through desk research and discussions with experts on the French demand for fruiting vegetables, the production factors, the structure of the French fruiting vegetable holdings and their business strategies, the role of the French government and the network within which the French fruiting vegetable trade operates.
Melkveehouderij in Australië
Calker, K.J. van - \ 2003
Praktijkkompas. Rundvee 17 (2003)5. - ISSN 1570-8586 - p. 16 - 17.
melkveehouderij - australië - agrarische bedrijfsvoering - bedrijfssystemen - landbouw bedrijven - economische analyse - productiefactoren - dairy farming - australia - farm management - farming systems - farming - economic analysis - factors of production
Eens per twee jaar organiseert de International Farm Management Association (IFMA) een congres. Dit jaar presenteerde Perth (West-Australië) zich aan ongeveer 250 deelnemers uit 29 landen. De melkveehouderij in West Australië produceert slechts 4 % van de totale melkproductie in Australië. Op dit moment zijn ongeveer 325 melkveehouders actief in het gebied wat ongeveer zo groot is als West Europa. Voor het beheersen van de kostprijs kan nog veel worden geleerd van de Australische collega's.
Grond: een vreemd productiemiddel
Haan, M. de; Vries, C. de - \ 2002
Praktijkkompas. Rundvee 16 (2002)1. - ISSN 1570-8586 - p. 22 - 23.
landbouwgrond - landgebruik - grondproductiviteit - land - grondeigendom - grondbeheer - agrarische bedrijfsvoering - gewasproductie - voedergewassen - kapitaal - bedrijfskapitaal - investering - extensieve landbouw - extensieve veehouderij - intensieve landbouw - intensieve veehouderij - melkveehouderij - productiefactoren - input van landbouwbedrijf - grondwaarde - agricultural land - land use - land productivity - land ownership - land management - farm management - crop production - fodder crops - capital - working capital - investment - extensive farming - extensive livestock farming - intensive farming - intensive livestock farming - dairy farming - factors of production - farm inputs - land value
Door verschillen in ondernemers en omstandigheden, is grondgebruik, grondgebondenheid en grondproductie specifiek voor elke situatie.
Developing Country Exports and Environmental Standards : The Kenya Floriculture Environmental Project
Kuyvenhoven, A. ; Konijn, R.J. - \ 2002
Tijdschrift voor sociaalwetenschappelijk onderzoek van de landbouw 17 (2002)4. - ISSN 0921-481X - p. 216 - 227.
bloementeelt - landbouwproductie - gewasproductie - productiefactoren - milieubeheer - milieubeleid - kenya - ontwikkelingslanden - nederland - gewasbescherming - floriculture - agricultural production - crop production - factors of production - plant protection - environmental management - environmental policy - developing countries - netherlands
Het Nederlandse eco-label voor bloemen, het Milieuprogramma Sierteelt (MPS), speelt ook een rol bij het nemen van milieubeschermende maatregelen in de Keniase bloementeelt. Dit soort invloeden wordt in een breder perspectief geplaatst voor ontwikkelingslanden. Betreffende Kenya wordt de bloemensector aldaar beschreven, waarna de ervaringen van Keniase bloementelers met MPS aan bod komen
Salmonella in de varkensvleesproductieketen
Swanenburg, M. ; Wolf, P. van der - \ 2002
Voedingsmiddelentechnologie 11 (2002). - ISSN 0042-7934 - p. 17 - 18.
varkensvlees - salmonella - enterobacteriaceae - salmonellose - productie - productiefactoren - voedselketens - risicofactoren - risicovermindering - voedselmicrobiologie - controle - pigmeat - salmonellosis - production - factors of production - food chains - risk factors - risk reduction - food microbiology - control
De stand van zaken in de diverse schakels van de voortbrengingsketen en mogelijke beheersmaatregelen
Micro-econometric models for analysing capital adjustment on Dutch pig farms
Gardebroek, C. - \ 2001
Wageningen University. Promotor(en): A.J. Oskam; Alfons Oude Lansink; Jack Peerlings. - S.l. : S.n. - ISBN 9789058084477 - 113
varkenshouderij - agrarische bedrijfsvoering - productiefactoren - kapitaal - investering - nederland - econometrische modellen - varkens - pig farming - pigs - farm management - factors of production - capital - investment - econometric models - netherlands
<p>Farmers operate their business in a dynamic environment. Fluctuating prices, evolving agricultural and environmental policies, technological change and increasing consumer demands for product quality (e.g. with respect to environmental friendly production methods, animal welfare and food safety) frequently require adjustment of production and input levels on individual farms. Quantities of variable production factors like animal feed or pesticides can usually be adjusted easily together with changing production levels. Quantities of labour, capital and land however, are less easy to adjust. Instantaneous adjustment may be impossible or imply (high) costs of adjustment. In the long run, quantities of these quasi-fixed factors can be adjusted at lower costs of adjustment.</p><p>The Dutch pig sector is an interesting case for studying adjustment of quasi-fixed factors. Increases in the average farm size, accompanied by an ongoing specialisation, implied considerable adjustments for individual farms. Moreover, environmental legislation has had a significant impact on pig production, providing another reason to study adjustment behaviour of Dutch pig farms.</p><p>Understanding the process of adjustment of quasi-fixed factors is important for a number of reasons. First, it shows how farmers reorganise their production in the long run as a reaction to changes in the economic environment, e.g. a decrease in output prices. Second, understanding adjustment of quasi-fixed factors may explain farmers' entry and exit decisions. Third, knowledge about long run adjustment processes at the farm level can be used in economic models to simulate long-term effects of agricultural and environmental policies on individual farms.</p><p>The objective of this thesis is to study capital adjustment at individual pig farms in the Netherlands, taking farm-specific characteristics into account. In order to study this process, micro-economic models are constructed and estimated. From this broad objective, four specific objectives are defined and worked out in individual chapters.</p><p>In chapter two the relation between unobserved farm-specific effects, accounting for differences in management, and quasi-fixed factors (e.g. capital) is investigated for specialised pig breeding farms for the period 1980-1996. Managerial ability is often seen as a major determinant in pig production and as an important source of farm heterogeneity. Technical skills and skills in organising the production process, which are both considered to be elements of an aggregate management variable, not only have a direct impact on production and profits, but also interact with other production factors. In order to investigate the relation between the farm-specific effects and quasi-fixed factors, a system of output supply and input demand equations is estimated using the Hausman-Taylor panel data estimator. This estimator has a number of advantages over other estimation methods and allows for performing tests on correlation of different sets of explanatory variables with the farm-specific effects, thereby yielding insight in the unobserved management variable and its relation to quasi-fixed factors in pig production. Testing indicates that farm-specific effects in a system of output supply and input demand equations for Dutch pig breeding farms are correlated with buildings and machinery and installations. Therefore, it can be concluded that differences in management are related to different quantities of these capital goods. Results indicate that pig farms with good management have more buildings and machinery than pig farms with poor management. Although the correlation between management and the quantity of capital does not imply a direct causal relationship, it can be inferred that either good management is a major determinant in capital investment or that a large capital base enables a pig farmer to improve upon its management skills.</p><p>Although farmers cannot adjust the quantities of the quasi-fixed factors in the short run, sometimes they utilise only part of the available quantities. For example when supply quotas are introduced and the restricted quota quantities are well below the optimal production levels, farmers may be forced to reduce the utilisation of the available quasi-fixed factors in the short run. Chapter three develops a theoretical model to analyse the short-run effects of factor under-utilisation on the shadow price of production and the shadow price of supply quotas. In the theoretical model it is shown that ignoring under-utilisation leads to overestimation of the shadow prices of quota rights. The model is used to simulate prices of pig rights for pig breeding farms introduced by the 1998 pig sector restructuring law with and without taking factor under-utilisation into account. Simulation results show that ignoring factor under-utilisation in this case overestimates quota prices on average by approximately 24%. For the Dutch government buying out pig production rights, overestimation of the price of pig production rights leads to budget costs that are too high. Taking under-utilisation into account implies that compensation for bought out production rights should be lower. With tradable quotas, factor under-utilisation implies that farmers are less willing to buy additional pig production rights.</p><p>Where chapter three considers the utilisation of available quasi-fixed factors in the short-run, chapter four explicitly looks at adjustment of quantities of buildings and machinery. An investment model for Dutch pig farmers is specified and estimated for buildings and machinery. This investment model integrates two existing investment theories, i.e. fixed asset theory and adjustment cost theory, in one coherent framework. Fixed asset theory states that thresholds exists for investment, thus providing a theoretical motivation for observed zero investments. Adjustment cost theory motivates spreading of investments over time by posing that farms incur increasing costs in adjusting their capital stocks. In the model it is assumed that farmers have different thresholds for investment. Alternative specifications for the adjustment cost functions of buildings and machinery are tested for. Writing the investment problem as a long-run optimisation problem, optimality conditions are derived and estimated for different investment regimes. Estimation and testing results indicate that adjustment costs are important determinants in investment for buildings but not for machinery. This implies that when farmers adjust the stock of machinery, this adjustment is instantaneous. Furthermore, testing indicates that joint farm-specific parameters, which include farm-specific thresholds for investment and other farm-specific effects, are present in the optimality conditions for investment. However, these farm-specific investment thresholds cannot be calculated since they cannot be separated from other elements in the joint farm-specific parameters.</p><p>Quantitative restrictions on production may not only lead to lower utilisation of capital in the short run as discussed before, they may also reduce investment in the long run. Consequences of lower investments are that innovation is reduced, deteriorating the long-run productivity of the sector and that investments contributing to the solution of the manure problem are lower. Using the investment model developed in chapter four, chapter five tests for the impact of manure production rights on capital investment of Dutch pig farms for the period 1987-1996. Manure production rights were introduced in 1987. Given the close relationship between pig production and manure production, a system of manure production rights also implies a constraint on pig production. However, thus far it is not well understood whether investments were reduced by this implicit output constraint or not. In the theoretical model it is shown that a constraint on production implies a reduction in investment. A testing procedure, based on a GMM structural break test, is developed and implemented. The results provide evidence for a negative impact of manure production rights on investment after 1987. Lower investments in the period after 1987 may have weakened the future viability of the pig sector.</p><p>Chapter six summarises the main conclusions and discusses two main aspects of this thesis, i.e. theories of long-run adjustment of quasi-fixed factors and taking farm heterogeneity into account using panel data techniques. This chapter ends with suggestions for future research.</p>
Applications of systems simulation for understanding and increasing yield potential of wheat and rice
Aggarwal, P.K. - \ 2000
Agricultural University. Promotor(en): M.J. Kropff; R. Rabbinge. - S.l. : S.n. - ISBN 9789058082046 - 176
triticum - zea mays - kwantitatieve analyse - simulatiemodellen - gewasopbrengst - opbrengsten - productiefactoren - onzekerheid - klimaatverandering - veredelen - india - quantitative analysis - simulation models - crop yield - yields - factors of production - uncertainty - climatic change - breeding
<p>Understanding and increasing yield potential of cereals is essential to meet the growing food demand in Asia. A crop growth simulation model -WTGROWS- was developed to quantify the climatically determined potential grain yields and yield gaps in wheat in tropics and sub-tropics. The model written in PCSMP simulates daily dry matter production as a function of solar radiation, maximum and minimum temperatures, and water and nitrogen stresses. Comparison of simulated and measured quantities indicated satisfactory performance of the model in reference to water and nitrogen uptake, dry matter growth and grain yield in potential as well as water- and N-limited environments. The wheat yield potential in India varied between 2.6 and 8.3 t ha <sup>-1</SUP>depending upon the location. Economically optimal yields in irrigated environments were estimated for all locations based on current price ratios of N fertilizer and grain, native soil fertility, simulated crop response to N fertilizer and other costs related to transport, harvesting and market forces. Yield gaps were found to be small in irrigated regions of northwestern India but significantly large in eastern regions. Almost 35 - 50% of the gap could be ascribed to delayed sowing. Crop simulation with different amounts of nitrogen and irrigation showed significant interaction between water and N availability and climatic variability, particularly with low inputs. The effect of climate change was more pronounced in central India where yield potential is already low.</p><p>The model was also used to explore the opportunities for growing wheat in irrigated and rainfed tropical southeastern Asia. The results indicated that potential yields exceed 3 t ha <sup>-1</SUP>at all places and increased further with latitude and elevation. At sea level, between equator and 8°N latitude, potential grain yield was 3 t ha <sup>-1</SUP>. It increased to 5 t ha <sup>-1</SUP>at 21°N and 4.5 t ha <sup>-1</SUP>at 10°S latitudes. Realization of the yield potential of the presently available varieties may be limited because of several agronomic constraints.</p><p>A simulation framework has been developed to determine the relative importance of different plant traits in isolation or in combination for increasing yield potential. In this approach, hypothetical genotypes are 'created' by changing the specific crop parameters of a crop simulation model. The impact of simultaneous change in many traits is assessed by randomly combining different traits in the hypothetical genotype. The approach is illustrated with examples for rice in tropics. No trait individually or in combination provides more than 5% advantage in yield at the level of management typically practiced by breeders. In such environments, even though genotypes may possess traits for higher yield potential, they will not be able to express them. Another framework is presented for using crop simulation models and statistical analysis together to increase the efficiency of multi-environment genotype testing.</p>
Inzicht in ketens helpt bij ketenvorming. [Understanding chains is helpful in organizing chains]
Meulenberg, M.T.G. ; Broens, D.F. - \ 1996
Voedingsmiddelentechnologie 29 (1996)12. - ISSN 0042-7934 - p. 19 - 22.
analyse - bedrijven - distributie - ondernemingen - productiefactoren - voedselindustrie - voedseltechnologie - bedrijfsvoering - materialen - productiecontroles - onderzoek - systeemanalyse - transport - logistiek - analysis - businesses - distribution - enterprises - factors of production - food industry - food technology - management - materials - production controls - research - systems analysis - logistics
Een uiteenzetting over het begrip produktieketens en het functioneren hiervan
Het effect van de uitvoering van de zeugenbox in het kraamopfokhok op de produktieresultaten van zeugen
Binnendijk, G.P. ; Hoofs, A.I.J. ; Vermeer, H.M. - \ 1992
Rosmalen : Proefstation voor de Varkenshouderij (Proefverslag / Proefstation voor de Varkenshouderij P1.81) - 28
huisvesting, dieren - dierhouderij - dierenwelzijn - productiefactoren - bedrijfsresultaten in de landbouw - kraamstallen - varkens - productiviteit - rentabiliteit - zeugen - animal housing - animal husbandry - animal welfare - factors of production - farm results - farrowing houses - pigs - productivity - profitability - sows
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.