Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 93

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: wurpublikatie/titelbeschrijving/classificatie/trefwoord/cab/engels==field margins
Check title to add to marked list
Aandacht voor de regenworm
Pulleman, M.M. ; Frazao, J.F.T.A. ; Faber, J.H. ; Goede, R.G.M. de; Groot, J.C.J. ; Brussaard, L. - \ 2016
Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 33 (2016)1. - ISSN 0169-6300 - p. 23 - 26.
akkerbouw - aardwormen - akkerranden - bodemstructuur - bodembeheer - landinrichting - landschapsbeheer - zuidhollandse eilanden - arable farming - earthworms - field margins - soil structure - soil management - land development - landscape management
Regenwormen leveren een belangrijke bijdrage aan de omzetting van bodemorganische stof en nutriënten en zorgen voor een goede bodemstructuur, maar ze zijn gevoelig voor verstoringen die de moderne landbouw met zich meebrengt (onder meer Pelosi et al., 2014). Naar aanleiding van strengere regelgeving rond het gebruik van meststoffen en toenemende bodemverdichting staat een beter begrip van de effecten van bodembeheer en landinrichting op regenwormengemeenschappen momenteel volop in de belangstelling.
Duurzaamheidseffecten van akkerranden
Alebeek, Frans van - \ 2015
arable farming - sustainability - biodiversity - field margins - scientific research - pilot projects - apidae - bombus - pollinators - natural enemies - insect pests - birds - ornamental value - small mammals
Akkerranden in Flevoland
Alebeek, Frans van - \ 2015
arable farming - sustainable agriculture - field margins - plant protection - field trips - augmentation - flevoland
Agrobiodiversiteit en ecosysteemdiensten
Geertsema, W. ; Werf, W. van der; Bianchi, F.J.J.A. ; Rossing, W.A.H. ; Schaminée, J.H.J. - \ 2015
Vakblad Natuur Bos Landschap (2015)mei. - ISSN 1572-7610 - p. 41 - 43.
akkerranden - vegetatietypen - landschapselementen - agrobiodiversiteit - agrarische bedrijfsvoering - agro-ecosystemen - biodiversiteit - ecosysteemdiensten - landbouw - zuidhollandse eilanden - field margins - vegetation types - landscape elements - agro-biodiversity - farm management - agroecosystems - biodiversity - ecosystem services - agriculture
Steeds vaker klinkt de roep om agrarische producten te produceren met minder negatieve gevolgen voor milieu en biodiversiteit en bijvoorbeeld in de gewasbescherming meer gebruik te maken van ecologische processen. De aanwezige biodiversiteit in een landschap bepaalt in hoeverre deze processen benut kunnen worden voor ecologisch intensieve landbouw. In de Hoeksche Waard is er al ervaring mee.
Economisch nut volstaat niet als basis natuurbeheer
Kleis, R. ; Kleijn, D. - \ 2015
Resource: weekblad voor Wageningen UR 9 (2015)20. - ISSN 1874-3625
wilde bijenvolken - apidae - honingbijen - natuurbeheer - bestuivers (dieren) - economische analyse - akkerranden - biodiversiteit - wild honey bee colonies - honey bees - nature management - pollinators - economic analysis - field margins - biodiversity
De bestuiving van landbouwgewassen is het werk van slechts een handjevol soorten bijen. De rest is economisch gezien nutteloos. Als argument voor natuurbeheer is dus meer nodig dan economisch nut.
Nationale monitoring en evaluatie van de vergroening van het GLB : systematiek en nulmeting
Doorn, A.M. van; Vullings, L.A.E. ; Smidt, R.A. - \ 2015
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2606) - 37
gemeenschappelijk landbouwbeleid - agrarisch natuurbeheer - akkerranden - indicatorsoorten - beleidsevaluatie - cap - agri-environment schemes - field margins - indicator species - policy evaluation
In 2015 is de vergroening van het GLB geeffectueerd. Effecten en resultaten worden op EU niveau gemonitord. Voorliggend rapport stelt een systematiek voor monitoring en evaluatie voor die op nationaal niveau betekenisvol is. Met het toepassen van de voorgestelde systematiek en de resultaten van de nul meting kan de voortgang en effectiviteit van de vergroening geanalyseerd worden en biedt een basis om te kijken in hoeverre de vergroeningsmaatregelen van het GLB doeltreffend zijn. De resultaten kunnen gebruikt worden voor de EU mid-term review van het GLB in 2017.
The value of field margins for farmland birds
Kuiper, M.W. - \ 2015
University. Promotor(en): Geert de Snoo; Frank Berendse, co-promotor(en): Jasper van Ruijven. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462572393 - 163
akkerranden - biodiversiteit - habitats - vogels - agrarisch natuurbeheer - natuurwaarde - beleidsevaluatie - landbouwgrond - oost-groningen - field margins - biodiversity - birds - agri-environment schemes - natural value - policy evaluation - agricultural land
De afgelopen 60 jaar is de landbouw sterk geïntensiveerd. Dit bracht veranderingen teweeg in zowel de agrarische werkzaamheden als de samenstelling van het landschap: het gebruik van bestrijdingsmiddelen en (kunst)mest nam toe, percelen werden groter, de diversiteit aan gewassen liep terug en natuurlijke elementen werden uit het landschap verwijderd. Om het nog altijd doorgaande verlies van biodiversiteit te stoppen is het agrarisch natuurbeheer ingevoerd in Nederland en andere Europese landen. In akkerbouwgebieden komt met name de akkerrand veel voor, een strook langs de akker die is ingezaaid met grassen en bloeiende planten. Het doel van deze beheersmaatregel is onder meer het bieden van foerageer- en broedgelegenheid voor vogels. In dit proefschrift wordt de waarde van akkerranden voor vogels geëvalueerd, met speciale aandacht voor de Veldleeuwerik.
Analyse effectiviteit van het akkervogelbeheer in Provincie Groningen : Evaluatierapport
Wiersma, P. ; Ottens, H.J. ; Kuiper, M.W. ; Schlaich, A.E. ; Klaassen, R.H.G. ; Vlaanderen, O. ; Postma, M. ; Koks, B.J. - \ 2014
Scheemda : Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief (2 ) - 222
bouwland - akkerranden - agrarisch natuurbeheer - vogels - fauna - monitoring - groningen - arable land - field margins - agri-environment schemes - birds
De Werkgroep Grauwe Kiekendief en zijn oprichter Ben Koks zijn belangrijke pioniers geweest in het agrarische natuurbeheer. In de loop van de jaren hebben zij – in samenwerking met verschillende universiteiten – onafhankelijk, degelijk en vooral kritisch onderzoek geëntameerd, waarbij niet al van te voren vaststond dat genomen maatregelen wel zouden werken. Dit rapport vat veel van dit belangrijke werk samen
Aspects of data on diverse relationships between agriculture and the environment
Elbersen, B.S. ; Beaufoy, G. ; Jones, G. ; Noij, I.G.A.M. ; Doorn, A.M. van; Breman, B.C. ; Hazeu, G.W. - \ 2014
Wageningen : Alterra (EU rapport 07-0307/2012/633993/ETU/B1) - 225
gemeenschappelijk landbouwbeleid - graslanden - bebossing - milieubeheer - landbouw - bufferzones - akkerranden - gegevensbeheer - cap - grasslands - afforestation - environmental management - agriculture - buffer zones - field margins - data management
The main objectives presented in the report are: 1) To examine data gaps in the field of ecologically valuable grasslands and land at risk of abandonment by gathering existing data and making recommendations on how the gaps might best be filled to underpin the present and future policy process in these fields 2) To gather existing data and providing best/less good practice examples in relation to the environmental impacts of afforestation in agricultural lands in order to underpin the present and future policy process and environmental policy objectives 3) To find and present best/less good practice examples in relation to optimal design and management of riparian buffer strips in the context of environmental policy objectives.
Diversiteit van regenwormen - effecten van grondbewerking en akkerranden
Pulleman, Mirjam - \ 2013
arable farming - soil biology - field margins
Can arable field margins and non-inversion tillage stimulate earthworm diversity?
Huerta-Lwanga, E. ; Crittenden, S. ; Goede, R.G.M. de; Brussaard, L. ; Pulleman, M.M. - \ 2013
akkerbouw - gereduceerde grondbewerking - grondbewerking - aardwormen - akkerranden - biodiversiteit - arable farming - reduced tillage - tillage - earthworms - field margins - biodiversity
The objective of this study was to determine the effects of field margins and reduced tillage (NIT) on abundance, biomass and diversity of earthworms.
Akkerrandenbeheer niet de sleutel tot succes voor de Veldleeuwerik in Oost-Groningen
Ottens, H.J. ; Kuiper, M.W. ; Scharenburg, C.W.M. ; Koks, B.J. - \ 2013
Limosa 86 (2013)3. - ISSN 0024-3620 - p. 140 - 152.
bouwland - akkerranden - vogels - fauna - foerageren - populatiedichtheid - agrarisch natuurbeheer - evaluatie - oost-groningen - arable land - field margins - birds - foraging - population density - agri-environment schemes - evaluation
De Veldleeuwerik, ooit een van de meest verbreide en talrijkste vogels van het boerenland, holt in aantallen achteruit. We staan er bij en kijken er naar, want goed broedbiologisch onderzoek naar de achteruitgang van de Veldleeuwerik in Nederland is schaars, laat staan pogingen om de achteruitgang te keren. Een uitzondering hierop is het langdurige veldleeuwerikenonderzoek in Oost- Groningen. Naast monitoring en onderzoek wordt hier ook agrarisch natuurbeheer getest. Akkerranden, stukjes extensieve ruigte die intensief boerenland omzomen, lijken de succesformule voor bijvoorbeeld de Grauwe Kiekendief te zijn, maar is deze maatregel ook het ei van Columbus voor de Veldleeuwerik?
Wintergranen voor waterberging
Crijns, J. ; Meuffels, G.J.H.M. - \ 2013
Horst : DLV Plant - 12
erosiebestrijding - heuvels - bodemwater - graansoorten - proefprojecten - akkerranden - zuid-limburg - wintertarwe - akkerbouw - erosion control - hill land - soil water - cereals - pilot projects - field margins - winter wheat - arable farming
Bij aanleg van een graanbufferstrook kan mogelijk het erosieremmend effect gecombineerd worden met plantaardige productie. Via een bevloeiingsproef is gezocht naar het waterbergend vermogen van een graanbufferstrook. In een perceel van proefboerderij Wijnandsrade (Zuid-Limburg) met een hellingspercentage van 4% werd aan de onderzijde van het perceel op de wendakker de proef aangelegd.
Nationale invulling vergroening GLB vanuit het perspectief van biodiversiteit
Doorn, A.M. van; Vullings, L.A.E. ; Breman, B.C. ; Elbersen, B.S. ; Korevaar, H. ; Meijer, M. ; Naeff, H.S.D. ; Noij, I.G.A.M. ; Kuhlman, J.W. ; Polman, N.B.P. - \ 2013
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2478) - 71
gemeenschappelijk landbouwbeleid - agrarische bedrijfsvoering - landschapselementen - akkerranden - graslandbeheer - groenbemesters - stikstofbindende bacteriën - inventarisaties - cap - farm management - landscape elements - field margins - grassland management - green manures - nitrogen fixing bacteria - inventories
Onderdeel van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) is de vergroening. Deze vergroening houdt in dat 30% van de directe betalingen in Pijler 1 alleen uitbetaald worden aan boeren als zij voldoen aan verplichte beheersmaatregelen die gunstig zijn voor natuur en biodiversiteit en ook voor milieu en klimaat. Dit rapport bevat adviezen over de nationale invulling van de vergroening vanuit het perspectief van natuur en biodiversiteit. Er wordt verkend welke elementen wel of niet erkend zouden moeten worden als ecological focus area (EFA) en welke graslanden buiten Natura 2000 in aanmerkingen komen voor een ploeg- en omzetverbod. Tenslotte wordt advies uitgebracht over welke gebieden met natuurlijke handicaps in aanmerking zouden kunnen komen voor een ‘top-up’ en wat de hoogte van deze betaling kan zijn.
Pesticiden en biodiversiteit in het Europese landbouwbeleid
Berendse, F. ; Geiger, F. - \ 2013
Entomologische Berichten 73 (2013)4. - ISSN 0013-8827 - p. 132 - 135.
intensieve landbouw - biodiversiteit - pesticiden - broedvogels - akkerranden - landschap - plantengemeenschappen - landschapsecologie - landbouwgrond - intensive farming - biodiversity - pesticides - breeding birds - field margins - landscape - plant communities - landscape ecology - agricultural land
In de laatste 50 jaar is de biodiversiteit op landbouwgronden in Europa snel achteruit gegaan. Twaalf van de vijftien vogelsoorten die karakteristiek zijn voor het agrarische landschap van Midden-Nederland zijn in de periode 1973-2002 met meer dan 50% achteruit gegaan, terwijl de bijvoorbeeld de broedvogels van bossen in aantal toenamen. Een belangrijke vraag is welke veranderingen in het landschap verantwoordelijk zijn voor deze dramatische achteruitgang in biodiversiteit. Intensivering van de landbouw heeft een groot aantal verschillende aspecten, zoals het verlies van landschapelementen, de vergroting van akkers en een toegenomen gebruik van meststoffen en pesticiden. Er is maar weinig bekend over de afzonderlijke bijdrage van elk van deze variabelen aan de grootschalige negatieve effecten op de biodiversiteit. In een studie in acht Europese landen vonden wij dat van dertien gemeten componenten van intensivering, fungiciden en insecticiden de meest consistente negatieve effecten hadden. De negatieve effecten van pesticiden op de biodiversiteit spelen nog steeds een doorslaggevende rol, ondanks het feit dat er in Europa al tientallen jaren een beleid gevoerd wordt dat gericht is op een aanzienlijke reductie van de toepassing van bestrijdingsmiddelen op landbouwgrond.
Biodiversiteit van de rand naar het land
Alebeek, Frans van - \ 2013
field margins - farm management - functional biodiversity - agro-biodiversity - agri-environment schemes - biological control - pest control - arable farming - honey bees - arable land
Functionele Agrobiodiversiteit (FAB)
Alebeek, Frans van - \ 2013
biodiversity - functional biodiversity - agro-biodiversity - field margins - ecosystem services - cultural landscape - outdoor cropping - arable farming - pest control - biological control - arboriculture - plant protection
Kunnen bloemrijke bermen helpen om EPR te voorkomen?
Alebeek, Frans van - \ 2013
biodiversity - functional biodiversity - field margins - roadsides - wild flowers - augmentation - arable farming - thaumetopoea processionea - biological control - achievement
Kunnen bloemrijke bermen helpen om Eikenprocessierups te voorkomen?
Alebeek, Frans van - \ 2013
biodiversity - functional biodiversity - field margins - roadsides - wild flowers - seed mixtures - augmentation - arable farming - thaumetopoea processionea - biological control - achievement
Bugquest : webquest natuurlijke vijanden : plaagbeheersing door akkerranden
PPO BBF Bloembollen, ; Os, G.J. van - \ 2013
AgriHolland, Praktijkonderzoek Plant en Omgeving Wageningen UR
akkerbouw - tuinbouw - organismen ingezet bij biologische bestrijding - akkerranden - plaagbestrijding met natuurlijke vijanden - agrarisch onderwijs - kennisoverdracht - geïntegreerde plagenbestrijding - agrarisch natuurbeheer - arable farming - horticulture - biological control agents - field margins - augmentation - agricultural education - knowledge transfer - integrated pest management - agri-environment schemes
Website waarin leerlingen vragen worden gesteld over het nut van akkerranden, hoe werkt natuurlijke plaagbestrijding en wat zijn de voor- en nadelen van akkerranden
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.