Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 47

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: wurpublikatie/titelbeschrijving/classificatie/trefwoord/cab/engels==flanders
Check title to add to marked list
Fokwaarde voeropname op volle kracht : vanaf komende Interbull-draai is de fokwaarde voeropname voor elke stier beschikbaar in Nederland en Vlaanderen
Haas, Yvette de; Veerkamp, Roel - \ 2016
cattle husbandry - bulls - milk production - dairy cows - feed intake - farm results - intensive livestock farming - breeding value - flanders - netherlands - australia
Editorial: The governance of adaptation to climate change as a multi-level, multi-sector and multi-actor challenge: a European comparative perspective
Dewulf, A.R.P.J. - \ 2015
Journal of Water and Climate Change 6 (2015)1. - ISSN 2040-2244 - p. 1 - 8.
klimaatadaptatie - hoogwaterbeheersing - governance - internationale vergelijkingen - nederland - verenigd koninkrijk - vlaanderen - duitsland - zweden - climate adaptation - flood control - international comparisons - netherlands - uk - flanders - germany - sweden - environmental-policy integration - framework
There is increasing recognition of the need for society to adapt to the impacts of climate change, especially in the water sector. Adaptation to climatic impacts involves both infrastructural adjustments, such as reinforcing dykes or creating water storage capacity, and broader processes of societal change, such as adjusting land use planning, more efficient water use or agricultural transitions. The aim of this special issue is not to ‘assess’ the current state of play for adaptation strategies and policies in Europe. Our interest is in the many facets of the governance of climate change adaptation, referring to the interactions and arrangements between public and/or private actors that are aimed at purposefully steering collective issues of adaptation to climate change.
De haalbaarheid van een Rijn-Maas-Schelde Academie: een verkenning van nut en noodzaak
Veraart, J.A. ; Leemans, R. - \ 2014
Utrecht : Kennis voor Klimaat (KvKrapport 137/2014) - ISBN 9789492100061 - 54
economische ontwikkeling - haalbaarheidsstudies - internationale samenwerking - kennismanagement - grensgebieden - zuidwest-nederland - vlaanderen - economic development - feasibility studies - international cooperation - knowledge management - frontier areas - south-west netherlands - flanders
In de Zuidwestelijke Delta en het Schelde estuarium zijn er in de afgelopen jaren door Neder-landse en Vlaamse overheden verschillende ambities en beleidsopgaven verwoord op het gebied van waterveiligheid, zoetwatervoorziening, toegankelijkheid, economische ontwikke-ling en gedeeltelijk herstel van estuariene dynamiek. Sommige actoren zijn bezorgd dat bij het programmeren van onderzoek en het interpreteren van de onderzoekresultaten belan-gen en sectorale denklijnen de ontwikkeling van een breed gedragen visie over de delta be-moeilijken. Deze haalbaarheidsstudie heeft verkend hoe verschillende Nederlandse en Vlaamse partijen staan tegenover het idee van een wetenschappelijk intermediaire organisatie die voorziet in een structurele en solide basis van wetenschappelijke informatie voor de Rijn-Maas-Schelde Delta. De studie is uitgevoerd aan de hand van zeventien semigestructureerde interviews met organisaties die betrokken zijn bij het uitzetten, het uitvoeren en programmeren van onderzoek. De interviews zijn gedaan in de periode juni 2013 – juni 2014. Uit deze studie blijkt dat de benaderde organisaties in Nederland en Vlaanderen elkaar goed kennen via diverse netwerken. Op het eerste gezicht lijkt iedereen tevreden over het proces van kennisvragen articuleren, onderzoek uitzetten en kennisontwikkeling. Toch worden er ook een aantal problemen benoemd die liggen op het raakvlak tussen verdiepend, toege-past, beleidsondersteunend en innovatief onderzoek. Het nut van een Rijn-Maas-Schelde Academie (RMS) wordt echter maar door een kleine meerderheid van de respondenten on-derschreven. De meerderheid vindt een dergelijk initiatief niet noodzakelijk. Samenwerking met Vlaanderen wordt door veel respondenten nuttig geacht op het gebied van onderzoek-programmering en een RMS initiatief zou kansen kunnen creëren voor binationaal onder-zoek.
Kuilen op de Westerschelde: Data rapport 2014
Goudswaard, P.C. ; Asch, M. van - \ 2014
Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C129/14) - 18
visbestand - natura 2000 - monitoring - bemonsteren - pelagische visserij - kaderrichtlijn water - waterwegen - westerschelde - schelde - vlaanderen - fishery resources - sampling - pelagic fishery - water framework directive - waterways - western scheldt - river scheldt - flanders
In 2014 is de zevende voor- en najaar bemonstering op de Westerschelde uitgevoerd in het kader van de monitoring voor de Kader Richtlijn Water in combinatie met een identieke bemonstering op de Zeeschelde in België. De monitoring van vooral het pelagische visbestand is van belang in het kader van het herstel en de instandhoudingsdoelen van Natura2000 en de monitoring van de effecten van verdieping van de vaargeul in de Schelde. De toegepaste methode van bemonstering met de traditionele ankerkuil is een passieve vistechniek die gericht is op pelagische soorten zonder enige vorm van verdere verstoring van bodem of iets dergelijks. Dit rapport presenteert de gegevens van 2014 zoals die zijn waargenomen.
Van denken naar doen: ecosysteemdiensten in de praktijk
Verburg, R.W. ; Selnes, T. ; Bogaardt, M.J. - \ 2014
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 4) - 89
biodiversiteit - ecosysteemdiensten - natuurbeleid - vergelijkend onderzoek - nederland - vlaanderen - engeland - biodiversity - ecosystem services - nature conservation policy - comparative research - netherlands - flanders - england
In dit rapport is de beleidsuitvoering van de ecosysteemdienstenbenadering onderzocht in vier gebieden in het Verenigd Koninkrijk, in één gebied in Vlaanderen. Verder is de toepassing van de benadering door Natuurmonumenten en de Dienst Landelijk Gebied in verschillende Nederlandse cases en gebieden onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat het TEEB-raamwerk op een andere wijze wordt uitgevoerd dan wordt aanbevolen. Belanghebbenden in alle onderzochte gebieden vinden de technische taal te complex en passen alternatieven toe. De verwachting dat de waardering van diensten kan leiden naar een markt van vraag en aanbod wordt niet waargemaakt. In alle gevallen wordt gewerkt met overheidssubsidies en die gevallen waar wel een particuliere vraag is, volgen directe betalingen. Er is weinig kennis over de effecten van ecosysteemdiensten op de biodiversiteit. Het is niet helder of ecosysteemdiensten bijdragen aan de bescherming van biodiversiteit.
Metropolitaan Kustlandschap 2100. Verkennende en methodologische analyse van de Belgische Kust
Paulissen, M.P.C.P. ; Coninx, I. ; Hermans, C.M.L. ; Maas, G.J. ; Aerts, J. ; Paep, M. ; Deken, S. de - \ 2014
Wageningen/Leuven : Alterra WageningenUR/Bureau Urbanisme - 265
regionale planning - kustgebieden - landgebruiksplanning - methodologie - historische geografie - landschap - vlaanderen - regional planning - coastal areas - land use planning - methodology - historical geography - landscape - flanders
De urgentie om op een doordachte manier met ruimte om te gaan is groot. Want de wereld verandert razendsnel. Daarom is het zaak dat de verschillende ruimtelijke entiteiten, zoals wonen, bedrijvigheid, natuur en water, die van belang zijn voor deze maatschappelijke standaarden, op een zo goed mogelijke manier met elkaar in verbinding zijn. Productieve interactie! Vraag is of het huidige planningsinstrumentarium toereikend is om deze urgenties aan te pakken en zo innovatieve ruimtelijke ontwikkelingen tot stand te brengen. Kan het via participatieve processen, of moeten effectievere beleidsinstrumenten worden ontwikkeld? Ontwerpend onderzoek zal in deze ruimtelijke transformaties een grote rol spelen.
De paden op, de lanen in, Herhaalonderzoek naar de economische impact van het fietstoerisme in de provincie Antwerpen 2012
Goossen, C.M. ; Korteweg, D. ; Klijs, J. ; Coninx, I. - \ 2013
Wageningen/Breda : Centre for Leisure and Tourism Research, Alterra Wageningen UR, NHTV, universiteit van Tilburg - 109
regionale ontwikkeling - toerisme - actieve recreatie - recreatieonderzoek - vlaanderen - regional development - tourism - active recreation - leisure research - flanders
Toerisme Provincie Antwerpen vzw (TPA) is een provinciaal toeristisch samenwerkings-verband dat de ontwikkeling van het toerisme in de provincie Antwerpen stimuleert. Fietstoerisme is een speerpunt voor TPA. Het fietsknooppuntennetwerk is één van de meest populaire producten en is inmiddels bij vele fietsers bekend. Daarom achtte TPA de tijd rijp om in 2012 een grootschalig fietsonderzoek op te zetten om de economische impact van het fietsknooppuntennetwerk en van het fietstoerisme in het algemeen te kunnen becijferen.
Regional policy strategies for climate proof spatial transformation in Flanders
Coninx, I. ; Bomans, K. ; Dugernier, M. ; Zaman, J. ; Geijn, H.M. van de; Maas, G.J. ; Vervaet, C. - \ 2013
klimaatverandering - onderzoeksprojecten - vlaanderen - climatic change - research projects - flanders
By acknowledging that land use as well as spatial planning relates to climate change impacts, the Flemish Government has started a research project to understand which policy strategies in spatial planning could be effective in anticipating climate change mitigation (2000 Watt ambition) as well as adaptation (heat island, drought and flooding). Inspiration from best practices (Germany, Sweden, Denmark, Netherlands)
Zuiver water en biomassa dankzij algenteelt
Vervaeren, H. ; Beelen, V. ; Hende, S. van den; Lamers, P.P. - \ 2013
Management & Techniek : halfmaandelijks vakblad van Boerenbond Leuven 18 (2013)3. - p. 36 - 42.
algenteelt - algen - teeltsystemen - biobased economy - biomassa - afvalwaterbehandeling - vlaanderen - algae culture - algae - cropping systems - biomass - waste water treatment - flanders
Algenteelt heeft grote toekomstmogelijkheden, maar welke soorten en welke teeltsystemen zijn technisch en economisch haalbaar en ecologisch interessant in Noordwest-Europa? Dit wordt de komende jaren binnen het project Energetic Algae onderzocht. In dit dossier 4 artikelen over algenteelt: 1) Is algenteelt bij ons een haalbare kaart? 2) van micro tot macro, van zoet tot zout. 3) Op bezoek bij Nederlandse algentelers, o.a. het onderzoekscentrum AlgaePARC, algenvijvers van het landbouwbedrijf Kelstein en het praktijkcentrum Acrres. 4) Eerste Vlaamse algenvijver gestart.
Appraising fertilisers: origins of current regulations and standards for contaminants in fertilisers : background of quality standards in the Netherlands, Denmark, Germany, United Kingdom and Flanders
Ehlert, P.A.I. ; Posthuma, L. ; Römkens, P.F.A.M. ; Rietra, R.P.J.J. ; Wintersen, A.M. ; Wijnen, H. van; Dijk, T.A. van; Schöll, L. van; Groenenberg, J.E. - \ 2013
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 336) - 128
rioolslib - compost - bemesting - kwaliteitsnormen - verontreiniging - overheidsbeleid - vergelijkingen - nederland - denemarken - duitsland - verenigd koninkrijk - vlaanderen - sewage sludge - composts - fertilizer application - quality standards - pollution - government policy - comparisons - netherlands - denmark - germany - uk - flanders
The standards for contaminants in fertilisers in Denmark, Germany, Flanders, the Netherlands and United Kingdom, are given in the context of the proposals for new European fertiliser legislation. This EU legislation might result in generic limit values for contaminants and input lists of materials, and importantly specific waste materials, per categories of fertiliser. With the national and European targets of recycling and energy recovery, the sustainable use of waste materials as fertilisers is becoming more and more important. A revision of the fertiliser legislation is therefore not only relevant for agriculture but also for the waste and energy sector. Compared to the surrounding countries the limit values in the Netherlands are low for heavy metals and high for organic contaminants. The origin of the limit values, the basic protection policies and the risk analysis have been traced especially for the Netherlands, and roughly for the surrounding countries. The limits for heavy metals in fertilisers in the Netherlands are based on the protection of the soil, on practice, and in case of organic contaminants, also on a risk analysis. Also in the surrounding countries, the limit values have been derived using the same basic concepts of protection and risk analysis. The differences and similarities between the basic concepts to derive limit values between the countries give a starting point for a revaluation and new limit values for fertilisers
Straatbomenonderzoek PPO
Hiemstra, Jelle - \ 2013
ulmus - street trees - varieties - use value - varietal resistance - plant diseases - cultivars - knowledge transfer - netherlands - flanders
Beleid voor ecosysteemdiensten : een vergelijking tussen verschillende EU-staten
Verburg, R.W. ; Bogaardt, M.J. ; Harms, B. ; Selnes, T. ; Oliemans, W.J. - \ 2013
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 322) - 86
ecosysteemdiensten - landen van de europese unie - monitoring - projectimplementatie - overheidsbeleid - biodiversiteit - nederland - vlaanderen - duitsland - denemarken - verenigd koninkrijk - spanje - ecosystem services - european union countries - project implementation - government policy - biodiversity - netherlands - flanders - germany - denmark - uk - spain
In dit werkdocument is een verkenning uitgevoerd naar de beleidsvoorbereiding, -uitvoering en –monitoring over ecosysteemdiensten door nationale overheden in verschillende EU-lidstaten, te weten Nederland, Vlaanderen, Duitsland, Denemarken, Verenigd Koninkrijk en Spanje. Uit de verkenning blijkt dat veel landen nog bezig zijn met de beleidsvoorbereiding en dat de uitvoering vaak in gebiedsprocessen plaatsvindt. De beleidsmonitoring vindt op dit moment in geen van de onderzochte lidstaten plaats. De voornaamste lessen die Nederland mogelijk uit het buitenland kan trekken, zijn strategisch van aard. Operationele lessen zijn wel te trekken, maar zijn sterk afhankelijk van de nationale beleidsculturen. Landen zetten sterk in op het toepasbaar maken van ecosysteemdiensten, zodat het concept niet alleen een academische discussie blijft. Mainstraiming van het concept over verschillende (sectorale) beleidsvelden, verschillende overheidslagen en naar private partners is daarbij een noodzakelijke stap. Hierbij zal het nieuw te ontwikkelen beleid transparant moeten zijn, zodat duidelijk wordt wie met welke diensten wat wil bereiken
Loofbomen in Nederland en Vlaanderen : soorten en hybriden
Goudzwaard, L. - \ 2013
Zeist : KNNV - ISBN 9789050114325 - 432
loofhout - bosbomen - bomen - soorten - identificatie - foto's - habitus - vlaanderen - nederland - taxonomie - broadleaves - forest trees - trees - species - identification - photographs - habit - flanders - netherlands - taxonomy
Loofbomen van Nederland en Vlaanderen beschrijft 268 verschillende boomsoorten en hybriden en 400 verschillende variëteiten waaronder tal van boomgeslachten, zoals Acer (esdoorn), Fagus (beuk), Magnolia, Malus (appel) en Quercus (eik), maar ook minder bekende boomsoorten, zoals venkelhout (Sassafras albidum) en lederboom (Ptelea trifoliata).H erkenning, gebruik en ziektegevoeligheid komen aan bod, maar ook de geschiedenis van het boomgeslacht en de plaatsen waar prachtige exemplaren van de soort te zien zijn. In dit boek leest u waar u complete collecties van boomgeslachten kunt bekijken, evenals monumentale bomen.
Bodemorganismen@work : over het leven in landbouwbodems
LBI Belder, Paul ; Zanen, M. ; Vervaeke, I. ; Meuffels, G.J.H.M. - \ 2012
Leuven, BE : Provincie Vlaams-Brabant - 24
bodemvruchtbaarheid - bodembiologie - landbouwgrond - bodemstructuur - bouwland - vlaanderen - agrobiodiversiteit - functionele biodiversiteit - akkerbouw - soil fertility - soil biology - agricultural land - soil structure - arable land - flanders - agro-biodiversity - functional biodiversity - arable farming
Interreg IV project BodemBreed gefinancierd door de Europese Unie en alle projectpartners
Aan de slag met niet kerende grondbewerking
Muijtjens, S. ; Swerts, M. ; Vervaeke, I. ; Meuffels, G.J.H.M. - \ 2012
Leuven, BE : Provincie Vlaams-Brabant - 28
akkerbouw - bouwland - grondbewerking - erosiebestrijding - vlaanderen - arable farming - arable land - tillage - erosion control - flanders
Glooiende hellingen leveren een prachtig landschap op, maar jammer genoeg gaat dit vaak gepaard met bodemerosie. Zowel voor landbouwers als burgers is erosie ongewenst. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat nietkerende grondbewerking en groenbedekking opvallend effectief zijn in de strijd tegen erosie. Toch blijkt het toepassen van niet-kerende grondbewerking niet zo evident. Hoe ga je aan de slag met niet-kerende grondbewerking? Met deze brochure trachten we om jou op weg te helpen naar een duurzaam bodemgebruik.
LandbouwOnderzoek (LO): Portfolioanalyse, Resultaten & Effecten
Kaashoek, B. ; Korlaar, L. ; Veldkamp, J. ; Wijnands, J.H.M. - \ 2012
Brussel : IWT, agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT-studies / Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie 71) - 44
landbouwkundig onderzoek - vlaanderen - kennisoverdracht - toegepast onderzoek - landbouwsector - tuinbouw - programma-evaluatie - agricultural research - flanders - knowledge transfer - applied research - agricultural sector - horticulture - program evaluation
Het IWT is uitvoerder van het programma LandbouwOnderzoek (LO). Dat programma is in 2005 ontstaan, na goedkeuring van de Vlaamse overheid, om toegepast collectief onderzoek voor de land- en tuinbouwsector te financieren. Jaarlijks kunnen uitvoerders (universiteiten, hogescholen, praktijkcentra en onderzoekscentra), alleen of in consortium, voorstellen indienen om kennis te ontwikkelen, te bundelen en te vertalen voor bedrijven uit de Vlaamse primaire sector (en distributie en opslag). De activiteiten in het programma richten zich uitsluitend op de primaire plantaardige productie, evenals de distributie en opslag van deze producten. Het onderzoeksbureau Dialogic heeft de studie naar het portfolio, de werking, resultaten en effecten van LandbouwOnderzoek als instrument toegewezen gekregen. De studie is bovendien gelijktijdig uitgevoerd met het verder uitwerken van de hervorming van het LO-programma door het IWT. De inzichten worden verwerkt in de vernieuwde aanpak van LandbouwOnderzoek naar Landbouw-trajecten.
Invasieve exoten in Vlaanderen en Nederland : resultaten uit het Invexo-project en aanbevelingen voor verbetering van de exotenaanpak
Burg, W.J. van der; Lotz, L.A.P. - \ 2012
Wageningen : Plant Research International - 128
flora - fauna - schadelijke waterplanten - invasieve soorten - inventarisaties - natuurbeleid - samenwerking - zuid-nederland - vlaanderen - aquatic weeds - invasive species - inventories - nature conservation policy - cooperation - south netherlands - flanders
De casus-overkoepelende werkgroep „Voorstel Beleid en Samenwerking‟ inventariseerde de mogelijkheden om beleid in de verschillende regio‟s op elkaar af te stemmen en samenwerking te stimuleren. De resultaten van deze werkgroep staan in dit rapport. Invasieve exoten kennen geen grenzen. Daarom is het nodig dat gemeenten, provincies, regio‟s en landen samenwerken om probleemsoorten te bestrijden en te voorkomen. De Europese Unie stimuleert die grensoverschrijdende aanpak van invasieve exoten. 24 partners uit Vlaanderen en Zuid-Nederland deden mee aan het Invexo-project (Europees Interreg-project IV A, 2009-2012). In dit project werden vier probleemsoorten of soortengroepen in Vlaanderen en/of Zuid-Nederland aangepakt: grote waternavel (en ook waterteunisbloem en parelvederkruid), Amerikaanse vogelkers, stierkikker en zomerganzen.
Mainstreamingsplan, Groeikans voor plattelandsondernemers
Holster, H.C. ; Vijn, M.P. - \ 2012
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research - 15
multifunctionele landbouw - kennisoverdracht - systeembenadering - vlaanderen - nederland - multifunctional agriculture - knowledge transfer - systems approach - flanders - netherlands
Deze publicatie geeft een doorkijk op de uitbouw van een systeem gericht op GROEI van multifunctioneel landbouw ondernemerschap in Vlaanderen en Nederland. Hier ligt de vraag voor hoe de professionalisering van de multifunctionele landbouwondernemer en zijn ondernemerschap verder uitgebouwd kan worden. Of benaderd vanuit de leer van systeeminnovatie “wat er in het systeem nodig is om het (professionele) systeem, of de professionalisering op zich, door te laten gaan”. Binnen het kennisnetwerk van GROEI.kans! is gewerkt aan een methodiek c.q. gestructureerd format voor de koppeling van kennisvragen tussen onderzoek, onderwijs en ondernemerschap. In de praktijk worden kennisvragen van de ondernemers gekoppeld aan de aanwezige expertises in de verschillende deelnemende kennisinstellingen.
Natuurbeelden: Publieke visies op natuur en de consequenties voor het natuurbeheer
Buijs, Arjen - \ 2012
nature conservation - landscape experience - nature - perception - citizens - flanders
Verslag NHV-najaarsbijeenkomst 'grensoverschrijdende hydrologie'
Bakel, P.J.T. van; Uijlenhoet, Remko - \ 2011
hydrology - flood control - cooperation - flanders - netherlands
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.