Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 662

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: wurpublikatie/titelbeschrijving/classificatie/trefwoord/cab/engels==inventories
Check title to add to marked list
Camping De Braamhorst : quickscan naar het voorkomen van beschermde natuurwaarden op camping De Braamhorst e.o. i.r.t. de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum voor 300 bewoners
Ottburg, F.G.W.A. ; Lammertsma, D.R. ; Jansman, H.A.H. ; Vries, D. de - \ 2016
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2756) - 27
natuurwaarde - natuur - inventarisaties - kampeerplaatsen - milieubeheer - natura 2000 - natuurbeheer - veluwe - natural value - nature - inventories - camp sites - environmental management - nature management
Dit is een quickscan van campingterrein De Braamhorst waar is gekeken naar beschermde natuurwaarden in relatie tot een voorgenomen locatie voor 300 asielzoekers.
Inventory control for a perishable product with non-stationary demand
Pauls-Worm, K.G.J. - \ 2016
University. Promotor(en): Jack van der Vorst, co-promotor(en): Eligius Hendrix; Rene Haijema. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462578500 - 142 p.
logistics - food products - supply chain management - food wastes - industrial wastes - inventories - logistiek - voedselproducten - ketenmanagement - voedselafval - industrieel afval - inventarisaties
Mosselbanken en oesterbanken op droogvallende platen in de Nederlandse kustwateren in 2015: bestand en arealen
Ende, D. van den; Brummelhuis, E.B.M. ; Zweeden, C. van; Asch, M. van; Troost, K. - \ 2016
Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES C168/15) - 45 p.
mossels - oesters - kustwateren - biomassa - inventarisaties - aquatische ecosystemen - nederland - mussels - oysters - coastal water - biomass - inventories - aquatic ecosystems - netherlands
IMARES carried out mussel (Mytilus edulis) and oyster (Crassostrea gigas) stock assessments in the littoral areas of the Dutch Wadden Sea, Oosterschelde bay and Westerschelde estuary in 2015. Both surface bed area as well as total biomass stock were assessed. These surveys are part of the annual shellfish inventories, as commissioned by the Dutch Ministry of Economic Affairs (EZ) and carried out by IMARES, in collaboration with both the fisheries industry and the ministry of EZ. These surveys are conducted to aid policy makers with regard to the shellfish industry, and are an important source of information for further ecosystem studies.
Toestand vis en visserij in de Zoete Rijkswateren: 2014 Deel I: Trends van de visbestanden, vangsten en ecologische kwaliteit ratio's
Graaf, M. de; Boois, I.J. de; Griffioen, A.B. ; Overzee, H.M.J. van; Tien, N.S.H. ; Tulp, I.Y.M. ; Vries, P. de; Deerenberg, C.M. - \ 2015
IMARES (Rapport / IMARES C199/15) - 102 p.
zoet water - aquatische ecologie - vissen - monitoring - rivieren - inventarisaties - visserij - visvangsten - vistuig - ijsselmeer - visstand - fresh water - aquatic ecology - fishes - rivers - inventories - fisheries - fish catches - fishing gear - lake ijssel - fish stocks
Het rapport “Toestand Vis en Visserij in de Zoete Rijkswateren” bestaat uit drie verschillende delen: “Trends”, “Methoden” en “Data”. In dit rapport (Deel I) worden (i) de trends in commercieel benutte vissoorten per VBC gebied, (ii) de trends in Habitatrichtlijnsoorten en (iii) de ecologische kwaliteitsratio’s vis gerapporteerd. Hiervoor is gebruik gemaakt van de gegevens die binnen de verschillende vismonitoringsprogramma’s op de Zoete Rijkswateren worden verzameld. In de rapportage zijn trendanalyses voor de verschillende commercieel benutte vissoorten en Habitatrichtlijn vissoorten gemaakt aan de hand van de beschikbare monitoringsgegevens. De gegevens van deze monitoringsprogramma’s worden gebruikt als indicatoren voor de ontwikkeling van de bestanden van de geanalyseerde soorten over verschillende tijdsperioden.
Kennisinventarisatie paaigebieden en kinderkamers Europese zeebaars (Dicentrarchus labrax)
Smith, S.R. ; Steenbergen, J. ; Jongbloed, R.H. - \ 2015
IMARES (Rapport / IMARES C161/15) - 35 p.
zeebaars - kuitschieten - vismigratie - inventarisaties - visstand - visbestand - visserijbeheer - europese unie - oosterschelde - sea bass - spawning - fish migration - inventories - fish stocks - fishery resources - fishery management - european union - eastern scheldt
Toestand vis en visserij in de zoete Rijkswateren : Deel II: Methoden
Sluis, M.T. van der; Tien, N.S.H. ; Griffioen, A.B. ; Keeken, O.A. van; Os-Koomen, E. van; Rippen, A.D. ; Wolfshaar, K.E. van de - \ 2015
IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES C193/15) - 88 p.
zoet water - aquatische ecologie - vissen - monitoring - rivieren - inventarisaties - ijsselmeer - visvangsten - visserij - vistuig - fresh water - aquatic ecology - fishes - rivers - inventories - lake ijssel - fish catches - fisheries - fishing gear
Het rapport “Toestand Vis en Visserij in de Zoete Rijkswateren” bestaat uit drie delen. Dit rapport (Deel II) is een achtergronddocument waarin de gebruikte monitoringsmethodieken in de verschillende vis-monitoringen in de zoete Rijkswateren in detail worden beschreven. Meer informatie over trends en vangsten is te vinden in rapportages Deel I: Trends visbestanden, vangsten en ecologische kwaliteit ratio’s en Deel III: Data).
Toestand vis en visserij in de zoete Rijkswateren: 2014 : Deel III: Data
Boois, I.J. de; Hoek, R. ; Graaf, M. de; Griffioen, A.B. ; Keeken, O.A. van; Lohman, M. ; Os-Koomen, E. van; Westerink, H.J. ; Wiegerinck, J.A.M. - \ 2015
IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES C194/15) - 511 p.
zoet water - aquatische ecologie - vissen - monitoring - rivieren - inventarisaties - ijsselmeer - visvangsten - visserij - vistuig - fresh water - aquatic ecology - fishes - rivers - inventories - lake ijssel - fish catches - fisheries - fishing gear
Dit rapport bevat een overzicht van de gegevens verzameld tijdens de vismonitoringen in de zoete rijkswateren. Het omvat de volgende bemonsteringen: - Open water vismonitoring IJssel- en Markermeer met actieve vistuigen - Oever vismonitoring IJssel- en Markermeer met actieve vistuigen - Vismonitoring in IJssel- en Markermeer met kieuwnetten - Diadrome vis Kornwerderzand Waddenzee op basis van fuikregistraties - Vismonitoring grote rivieren met actieve vistuigen - Vismonitoring zoete rijkswateren op basis van vangstregistratie aalvissers - Diadrome vismonitoring zoete rijkswateren op basis van fuikregistraties (sinds najaar 2012) - Vismonitoring grote rivieren op basis van zalmsteekregistraties - Vismonitoring randmeren met actieve vistuigen - Monitoring glasaal op intreklocaties.
Waar zijn de kleine marters?
Maanen, Erwin van; Mos, Jeroen ; Hofmeester, T.R. ; Bilijam, Fokko ; Tempel, Carola van den; Knaap, Frank van der; Prescher, Johann - \ 2015
Zoogdier 26 (2015)1. - ISSN 0925-1006 - p. 1 - 4.
martes - fauna - inventarisaties - monitoring - inventories
Momenteel zijn kleine marterachtigen ondergeschoven kindjes van onze natuurwereld, vooral in vergelijking met soorten als de otter, das en bommarter. Vermoedelijk komen ze minder voor dan vroeger, toen veel van het cultuurlandschap natuurlijker was. In dit artikel komt aan bod, hoe moeilijk de soort waar te nemen is. De traditionele inloopvallen voldoen niet. De ontwikkeling van een marterkist volgde, genaamd Mostela. De Mostela's leveren meestal veel bijvangst op. Wat rest is de inzet van vele vrijwilligers om terreinen in hun woonomgeving te inventariseren.
De biodiversiteit van het Zuigerplasbos
Alebeek, F.A.N. van; Heemskerk, R. - \ 2015
Lelystad : KNNV afdeling Lelystad. IVN afdeling Lelystad, Landschapsbeheer Flevoland & Staatsbosbeheer District Flevoland. Akkerbouw, Groene ruimte en Vollegrondsgroente (Applied Plant Research) - 74
soorten - soortendiversiteit - soortenrijkdom - biodiversiteit - inventarisaties - flevoland - excursies - species - species diversity - species richness - biodiversity - inventories - field trips
De derde Flevolandse Soorten-zoekdag vond plaats in het Zuigerplasbos in Lelystad. Evenals in het voorgaande jaar werd gekozen om het evenement in juni te laten plaatsvinden, een tijd van het jaar waarin de kans op veel waarnemingen groot is. Er werd voor gekozen om de Soorten-zoekdag te combineren met de “slootjes-dag” van het IVN. Op 21 en 22 juni werd een aantal publieksexcursies georganiseerd voor verschillende soortgroepen om zoveel mogelijk soorten te inventariseren in het Zuigerplasbos. De belangstelling van het “gewone publiek” was dit jaar aan de zuinige kant. Bij elkaar namen tussen de 50 en 75 mensen deel aan deze activiteiten. In de periode voorafgaand aan de soorten-zoekdag had een aantal vrijwilligers al onderzoek gedaan aan verschillende soortgroepen. Waarnemingen van heel 2014 zijn meegenomen in dit verslag. Door deze inventarisaties en de Soorten-zoekdag zelf, is veel meer bekend geworden over het voorkomen van diverse soorten in het Zuigerplasbos. Bij elkaar staat de teller nu op 1476. Bij dat getal moet bedacht worden, dat het werkelijke aantal veel hoger zal liggen, omdat een aantal soort(groep)en niet of slechts ten dele zijn onderzocht. Dit verslag geeft in korte hoofdstukken een beschrijving van de Soorten-zoekdag, van het Zuigerplasbos en overzichten van de verschillende soortgroepen die zijn aangetroffen in het park.
Veldrapportage vogelwaarnemingen bij drone-opnamen Koehoal-Westhoek
Baptist, M.J. - \ 2015
Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES ) - 14
vogels - drones - karteringen - inventarisaties - observatie - verstoring - waddenzee - birds - surveys - inventories - observation - disturbance - wadden sea
Op 19 augustus 2015 zijn vogelwaarnemingen verricht tijdens de inzet van een drone boven Natura2000 gebied Waddenzee. De drone werd ingezet voor het maken van orthogonale luchtfoto’s waarmee door middel van fotogrammetrie een digitaal terreinmodel gemaakt kan worden. Uit de in dit rapport gepresenteerde gegevens van drone-opnamen boven Natura2000-gebied Waddenzee is niet gebleken dat er verstoring van vogels is opgetreden. Echter, er kan niet worden uitgesloten dat geen enkele vogel zich verstoord voelde door de aanwezigheid van de drone. In termen van instandhoudingsdoelstellingen voor de Waddenzee kan wel worden uitgesloten dat er significante effecten op de populatie-omvang van beschermde vogels is opgetreden.
Inventarisatie van voedselfraude: mondiaal kwetsbare productgroepen en ontwikkeling van analytische methoden in Europees onderzoek
Weesepoel, Y.J.A. ; Ruth, S.M. van - \ 2015
Wageningen : RIKILT Wageningen UR (RIKILT rapport 2015.014) - 25
voedselveiligheid - voedselkwaliteit - voedselproducten - voedselonderzoek - voedselinspectie - europa - inventarisaties - food safety - food quality - food products - food research - food inspection - europe - inventories
Het aantal gerapporteerde voedselfraude-incidenten is de laatste vijf tot tien jaar toegenomen en daarmee ook de publieke belangstelling voor deze zaken met een duidelijk toename na de paardenvleesaffaire van 2013. Toch is over de concrete omvang van fraude veel onduidelijk. Deze studie heeft tot doel het inventariseren van productgroepen die kwetsbaar zijn voor voedselfraude en het inventariseren van de voltooide en lopende Europese onderzoeksprojecten op dit terrein. Op basis van het aantal vermeldingen in beschikbare internationale databanken zijn de meest kwetsbare productgroepen geïdentificeerd. Vervolgens is geïnventariseerd voor welke productgroepen fraudegerelateerde methoden zijn ontwikkeld op Europees niveau.
Inventarisatie potentiële locaties Tijdelijke Natuur in Nederland
Gies, T.J.A. ; Agricola, H.J. ; Beun, N.J. - \ 2015
Utrecht : InnovatieNetwerk (Rapport / InnovatieNetwerk nr. 15.2.335) - ISBN 9789050595254
natuurbeheer - braak - verlaten grond - bestemmingsplannen - inventarisaties - landgebruiksplanning - natuurontwikkeling - natuurgebieden - nature management - fallow - abandoned land - zoning plans - inventories - land use planning - nature development - natural areas
InnovatieNetwerk heeft in samenwerking met partijen uit de samenleving het concept ‘Tijdelijke Natuur’ ontwikkeld. Dit heeft ertoe geleid dat tot op heden dertig grondeigenaren op 2.000 ha tijdelijke natuur hebben laten ontstaan. Het concept houdt in dat op gronden die wachten op realisatie van bestemmingen zoals bedrijvigheid of wonen, natuur voor een beperkt aantal jaren een kans krijgt zich te ontwikkelen. Dit levert winst op voor mens én natuur. Het doel van het project is om inzichtelijk te maken wat de aard en omvang zijn van de locaties die potentieel geschikt zijn voor het concept ‘Tijdelijke Natuur’ in Nederland. Deze inventarisatie geeft een zo goed mogelijk landsdekkend beeld (gespecificeerd naar provincies en gemeenten) van potentiële locaties Tijdelijke Natuur.
Towards spatially smart abatement of human pharmaceuticals in surface waters: defining impact of sewage treatment plants on susceptible functions
Gils, J.A.G. ; Coppens, L.J.C. ; Laak, T.L. ter; Raterman, B.W. ; Wezel, A.P. van - \ 2015
Water Research 81 (2015). - ISSN 0043-1354 - p. 356 - 365.
afvalwaterbehandeling - waterzuivering - geneesmiddelen - oppervlaktewater - inventarisaties - nederland - waste water treatment - water treatment - drugs - surface water - inventories - netherlands - personal care products - endocrine disrupting compounds - organic persistent pollutants - health-risk assessment - municipal waste-water - aquatic environment - drinking-water - climate-change - transformation products - continental-scale
For human pharmaceuticals, sewage treatment plants (STPs) are a major point of entry to surface waters. The receiving waters provide vital functions. Modeling the impact of STPs on susceptible functions of the surface water system allows for a spatially smart implementation of abatement options at, or in the service area of, STPs. This study was performed on a nation-wide scale for the Netherlands. Point source emissions included were 345 Dutch STPs and nine rivers from neighboring countries. The Dutch surface waters were represented by 2511 surface water units. Modeling was performed for two extreme discharge conditions. Monitoring data of 7 locations along the rivers Rhine and Meuse fall mostly within the range of modeled concentrations. Half of the abstracted volumes of raw water for drinking water production, and a quarter of the Natura 2000 areas (European Union nature protection areas) hosted by the surface waters, are influenced by STPs at low discharge. The vast majority of the total impact of all Dutch STPs during both discharge conditions can be attributed to only 19% of the STPs with regard to the drinking water function, and to 39% of the STPs with regard to the Natura 2000 function. Attributing water treatment technologies to STPs as one of the possible measures to improve water quality and protect susceptible functions can be done in a spatially smart and cost-effective way, using consumption-based detailed hydrological and water quality modeling.
Quick scan voedselfraude in Nederland;Wie verzamelt welke data? Welk onderzoek is er? Wat zijn de cijfers? Wat zijn mogelijke kennislacunes?
Wagenberg, C.P.A. van; Benninga, J. ; Ruth, S.M. van - \ 2015
Wageningen : LEI Wageningen UR (Report / LEI VR14-126) - 32
voedselveiligheid - voedselkwaliteit - voedselinspectie - voedselproducten - gegevens verzamelen - inventarisaties - nederland - beleid inzake voedsel - food safety - food quality - food inspection - food products - data collection - inventories - netherlands - food policy
In Nederland is er geen database gevonden, die specifiek is ontwikkeld voor incidenten van voedselfraude in Nederland. De NVWA en het bedrijfsleven vielen buiten de scope van dit onderzoek. Onderzoeken naar voedselfraude betreffen voornamelijk de ontwikkeling van een specifieke (analytische) detectiemethode voor specifieke producten. Incidenten van voedselfraude in Nederland opgenomen in het Europese Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) of beschreven in dagbladen en vaktijdschriften betreffen vooral vlees(producten), vis(producten), veevoer en eieren. De fraude betreft toevoeging, verdunning of vervanging met goedkoop vreemd productmateriaal, of frauduleuze declaratie van het productie (management) systeem of van het productie proces. Geïdentificeerde lacunes in kennis betreffen risicofactoren voor voedselfraude, geschiktheid van (analytische) methoden voor de detectie van verschillende typen voedselfraude bij verschillende product(groep)en, het juridisch handhavingskader, en een risico-gebaseerd controlesysteem specifiek gericht op voedselfraude.
Inventarisatie bodemfauna op projectlocatie Vogelsand
Troost, K. ; Ende, D. van den - \ 2015
Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C117/15) - 24
natuurbescherming - benthos - bodemfauna - natuurtechniek - ontwerp - eilanden - waddenzee - inventarisaties - natura 2000 - nature conservation - soil fauna - ecological engineering - design - islands - wadden sea - inventories
Vogelbescherming Nederland heeft het voornemen om, samen met andere partijen, een vogeleiland aan te laten leggen nabij Den Oever in de Waddenzee. Omdat de Waddenzee een beschermd natuurgebied is dat deel uitmaakt van het Europese Natura 2000 netwerk, moet hiervoor een NB-wet vergunning aangevraagd worden. Voordat Vogelbescherming Nederland deze vergunning aan kan vragen moet een Passende Beoordeling worden opgesteld, waarin wordt ingeschat welke effecten er mogelijk zijn op de instandhoudingsdoelstellingen voor de verschillende habitattypen en soorten welke bescherming genieten binnen Natura 2000 kader. Zo zal de aanleg van een eiland met een oppervlak van maximaal 100 hectare direct leiden tot een afname in het areaal van habitattype H1110: permanent overstroomde zandplaten. Om in te kunnen schatten of de aanleg van het vogeleiland ook een effect zal hebben op de kwaliteit van het resterende habitattype H1110 heeft Vogelbescherming Nederland meer inzicht nodig in de aanwezige bodemdier gemeenschap, het macrobenthos. Vogelbescherming Nederland heeft daarom aan IMARES gevraagd om in het plangebied voor het vogeleiland (‘Vogelsand’) de aanwezige bodemfauna te inventariseren, en om te onderzoeken of de aanwezige bodemfauna rijker, minder rijk of even rijk is als het overige gebied binnen H1110.
Spuitschade (1) - 25 jaar registratie in Nederland
Jilesen, C. ; Driessen, T. ; Steen, J.J.M. van der; Blacquière, T. ; Scheer, H. van der - \ 2015
Bijenhouden 9 (2015)5. - ISSN 1877-9786 - p. 18 - 19.
bijenhouderij - apis mellifera - honingbijen - bijensterfte - pesticiden - inventarisaties - geschiedenis - monitoring - beekeeping - honey bees - bee mortality - pesticides - inventories - history
In 1990 is in Nederland een werkgroep opgericht om jaarlijks gevallen van massale bijensterfte te inventariseren die volgens getroffen imkers veroorzaakt zijn door blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen (Oomen, 1992). De werkgroep jubileert dit jaar en heeft daarom haar bevindingen met spuitschade in de afgelopen 25 jaar samengevat
Naar Buijten! : hoogwaardige akkernatuur en recreatie in het Buijtenland van Rhoon
Westerink, J. ; Vogelzang, T.A. ; Sluis, T. van der; Smit, A.B. ; Henkens, R.J.H.G. - \ 2015
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2655) - 35
landgebruik - polders - vegetatietypen - landschapselementen - recreatie op het platteland - toepassingen - inventarisaties - zuidhollandse eilanden - land use - vegetation types - landscape elements - rural recreation - applications - inventories
De overheid wil meer natuur en recreatiemogelijkheden in het akkerbouwgebied Het Buijtenland van Rhoon (IJsselmonde). Op verzoek van een aantal agrariërs heeft de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap een voorstel gemaakt voor inrichting en beheer van het gebied. Provincie Zuid- Holland heeft Alterra en LEI gevraagd hierop te reageren.
Nadere analyse vrijkomende agrarische bebouwing Gelderland
Gies, T.J.A. ; Smidt, R.A. ; Och, R.A.F. van; Vleemingh, M.P.I. - \ 2015
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2632) - 21
plattelandsontwikkeling - landbouwbedrijfsgebouwen - boerderijen - regionale planning - prognose - asbest - sloop (afbraak) - bedrijfsbeëindiging in de landbouw - inventarisaties - gelderland - rural development - farm buildings - farm dwellings - regional planning - prognosis - asbestos - demolish - farm closures - inventories
Nadere uitwerking van aard en omvang vrijkomende agrarische bebouwing 2012-2030 in de provincie Gelderland. De onderzoeksresultaten zijn op verschillende manier ruimtelijk gedifferentieerd en is de aard (bouwjaar en bedrijfstype) nader geanalyseerd. Tevens is een inschatting van de te verwachten leegstand, de te verwachten oppervlakte schuren met asbest en de te verwachten sloopopgave in beeld gebracht.
Extensive literature searches soil and growing media inventories : (RC/EFSA/PLH/2013/01-SC1)
Bremmer, J. ; Holeva, M. ; Breukers, M.L.H. ; Brouwer, J.H.D. - \ 2015
Brussels : IBF International Consulting (EFSA supporting publication 2015- EN-834) - 49
bodem - groeimedia - basisproducten - plantenziekteverwekkers - plantenplagen - onkruiden - gastheerreeks - inventarisaties - risicoschatting - soil - growing media - commodities - plant pathogens - plant pests - weeds - host range - inventories - risk assessment
In this project two inventories by means of extensive literature searches have been executed: Inventory 1 of all types of soil and growing media (if relevant components thereof) to be elaborated considering (i) the soil and growing medium imported as commodities (i.e. not in association with plants intended for planting), (ii) the soil and growing medium attached to plants for planting, and (iii) the soil and growing medium attached as a contaminant to imported goods (ranging from ware potatoes to agricultural machinery). Inventory 2, based on interceptions data and scientific and technical literature, of plant pests, plant diseases and weeds that can be associated with soil and growing medium (if relevant components thereof). Execution of Inventory 1 resulted in a list of 956 soils and growing media. Execution of Inventory 2 resulted in Excel tables for each taxonomic group separately in which the pests and diseases are linked to the soil and growing media. Additional information has been provided for processes applied to produce growing media and the impact on harmful organisms and private certification schemes applied in Europe to control the trade and use of growing media.
Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2015
Asch, M. van; Ende, D. van den; Brummelhuis, E.B.M. ; Zweeden, C. van; Troost, K. - \ 2015
IJmuiden : IMARES Wageningen UR (Rapport / IMARES Wageningen UR C111/15) - 44
kokkels - kustwateren - zeevisserij - visserijbeheer - visbestand - visstand - inventarisaties - nederland - natura 2000 - oosterschelde - westerschelde - waddenzee - clams - coastal water - marine fisheries - fishery management - fishery resources - fish stocks - inventories - netherlands - eastern scheldt - western scheldt - wadden sea
Onderzoeksinstituut IMARES heeft in opdracht van het ministerie van EZ in het voorjaar van 2015 het kokkelbestand (Cerastoderma edule) in de Waddenzee, de Oosterschelde en de Westerschelde geïnventariseerd. De inventarisatie wordt jaarlijks uitgevoerd om te kunnen bepalen hoeveel er gevist mag worden en is daarnaast ook van belang voor evaluatie van beheersmaatregelen en effectstudies in het kader van Natura 2000 en de natuurbeschermingswet. De kokkelbestandsopname wordt sinds 1990 uitgevoerd in de Oosterschelde en de Waddenzee, sinds 1992 in de Westerschelde en sinds 1993 in de Voordelta (als onderdeel van de bestandsopnamen van mesheften en halfgeknotte strandschelpen in de Nederlandse kustzone). Doel van deze inventarisaties ten behoeve van de visserij is het bepalen van de voorjaarsbestanden in deze gebieden, op basis waarvan een schatting wordt gemaakt van de oogstbare bestanden in september.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.