Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 58

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: wurpublikatie/titelbeschrijving/classificatie/trefwoord/cab/engels==lysimeters
Check title to add to marked list
Een nieuwe en handzame lysimeter: eerste stap naar een nationaal netwerk voor de werkelijke verdamping?
Voortman, Bernard ; Witte, J.P. ; Rheenen, Hans van; Bosveld, F. ; Elbers, J.A. ; Bolt, F.J.E. van der; Heijkers, J. ; Hoogendoorn, Jan ; Bolman, A. ; Spek, T. ; Voogt, M. - \ 2016
Stromingen : vakblad voor hydrologen 22 (2016)2. - ISSN 1382-6069 - p. 49 - 63.
hydrologie - neerslag - waterbalans - grondwater - lysimeters - evaporatie - hydrology - precipitation - water balance - groundwater - evaporation
Vrijwel overal op aarde verdampt meer dan de helft van het neerslagwater, ook in Nederland. Toch wordt deze grote verliespost in ons land slechts sporadisch gemeten. Door inspanningen van kennisinstituten, bedrijven en overheid is daarom een lysimeter ontwikkeld. Metingen in 2014 en 2015 op twee locaties vertonen opvallende verschillen, maar ook grote overeenkomsten, met eddy-correlatiemetingen. Schattingen van de verdamping via satellietdata zijn hoger dan de metingen. Tijd daarom, om metingen in het veld te combineren met modellen en waarnemingen vanuit de ruimte
Beheersing emissie grondgebonden kasteelten
Voogt, W. ; Balendonck, J. ; Janse, J. ; Swinkels, G.L.A.M. ; Winkel, A. van - \ 2015
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1363) - 38
teelt onder bescherming - snijbloemen - emissie - beslissingsondersteunende systemen - biologische landbouw - irrigatie - lysimeters - sensors - water - voedingsstoffenbalans - voedingsstoffen - optimalisatie - protected cultivation - cut flowers - emission - decision support systems - organic farming - irrigation - nutrient balance - nutrients - optimization
To make growers to be in control of the emission, a decision support system is developed for irrigation in soil grown crops. In 2013-2014 the implementation was continued and several greenhouse crops were monitored. As was found earlier, the organic greenhouse growers are able to control irrigation in a way that emission is reduced to a minimum. The results obtained at (conventional) flower growers show sometimes high emission of nitrogen. This is due at one hand to high irrigation surpluses but also to high fertilisation of nitrogen. Better tuning of the water- and nitrogen supply to the crop demand is necessary. For these stapes growers need better soil-moisture sensors.
Emissiemanagement grondgebonden teelten : Monitoring water en meststoffen op praktijkbedrijven en ontwikkeling robuuste vochtsensor in 2014
Voogt, W. ; Balendonck, J. ; Winkel, A. van; Janse, J. ; Swinkels, G.L.A.M. - \ 2015
Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1351) - 36
tuinbouw - glastuinbouw - waterbeheer - irrigatie - emissiereductie - voedingsstoffen - pesticiden - sensors - lysimeters - tomaten - alstroemeria - chrysanthemum - horticulture - greenhouse horticulture - water management - irrigation - emission reduction - nutrients - pesticides - tomatoes
To make growers to be in control of the emission, a decision support system is developed for irrigation in soil grown crops. In 2014 the implementation was continued and several greenhouse crops were monitored. As was found earlier, the organic greenhouse growers are able to control irrigation in a way that emission is reduced to a minimum. The results obtained at (conventional) flower growers show sometimes high emission of nitrogen. This is due at one hand to high irrigation surpluses but also to high fertilisation of nitrogen. Better tuning of the water- and nitrogen supply to the crop demand is necessary. For these steps growers need better soil-moisture sensors. A start was made to develop the ideal, robust and wireless sensor, however due to technical problems this was not finished in 2014.
Watergift en emissie "De lysimeter en vochtsensoren"
Helm, Frank van der - \ 2014
greenhouse horticulture - cropping systems - lysimeters - irrigation water - sensors - instruments - monitoring - emission
Glastuinbouw waterproof grondgebonden : stand van zaken lysimeter en vochtsensoren
Voogt, Wim - \ 2014
greenhouse horticulture - cropping systems - lysimeters - moisture - moisture meters - air conditioning - greenhouse soils - greenhouse experiments - tomatoes - chrysanthemum
Project emissiemanagement implementatie 'de lysimeter en vochtsensoren' : stand van zaken
Voogt, Wim - \ 2014
greenhouse horticulture - cropping systems - lysimeters - sensors - emission - irrigation water - instruments - models - greenhouse crops
De emissiemanagement-tool : vochtsensoren
Balendonck, Jos - \ 2014
greenhouse horticulture - sensors - lysimeters - cropping systems - instruments - irrigation water - decision making - control
Watergift en emissie bij alstroemeria, toepassing lysimeter en vochtsensoren
Voogt, Wim - \ 2014
greenhouse horticulture - alstroemeria - cultural methods - sensors - lysimeters - instruments - irrigation water - emission
Nauwelijks uitspoeling mineralen op biologische glasbedrijven : zorgplicht in plaats van emissienormen
Kierkels, T. ; Voogt, W. - \ 2014
Onder Glas 11 (2014)12. - p. 40 - 41.
glastuinbouw - biologische productie - tomaten - groenten - irrigatie - toedieningswijzen - bemesting - controle - lysimeters - biologische landbouw - greenhouse horticulture - biological production - tomatoes - vegetables - irrigation - application methods - fertilizer application - control - organic farming
Grondtelers moeten in het algemeen nog een flinke slag maken om uitspoeling van mineralen te voorkomen, verplicht op grond van Europese regelgeving. Maar dat geldt niet voor de biologische telers. Zij hebben de watergift tot kunst verheven en ook bemesting op maat is een voortdurend punt van aandacht. Resultaat: nauwelijks uitspoeling.
Implementatie emissiemanagementsysteem grondgebonden teelten
Voogt, W. ; Balendonck, J. ; Heinen, M. ; Helm, F.P.M. van der; Janse, J. ; Swinkels, G.L.A.M. - \ 2014
Beiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 1312)
glastuinbouw - cultuurmethoden - instrumenten (meters) - lysimeters - irrigatie - bemesting - emissie - optimalisatiemethoden - meting - beslissingsondersteunende systemen - greenhouse horticulture - cultural methods - instruments - irrigation - fertilizer application - emission - optimization methods - measurement - decision support systems
Bij telers bleek een sterke behoefte voor een eenvoudiger en goedkopere versie van de eerder ontwikkelde lysimeter met automatische drainmeter. Daarom is er een zogenaamde “light” versie van de lysimeter ontwikkeld, met een handmatige meting van de drain. Verder is er een inventarisatie gedaan naar alternatieven voor de eerder gebruikte vochtsensoren. Helaas zijn er (nog) geen sensoren die aan álle randvoorwaarden voldoen voor grondgebonden kasteelten. Met de ontwikkelde tools: lysimeter, drainmeter, sensoren en modellen, kan de watergift en bemesting geoptimaliseerd worden en bijdragen tot emissievermindering bij grondteelten. Bedrijven die de tools actief gebruiken bleken in staat de uitspoeling sterk te kunnen beperken. De interpretatie van vochtsensoren blijft een lastig fenomeen, vanwege de grote verschillen tussen grondsoorten en aspecten van de bedrijfsvoering. Dit vraagt de nodige ervaring die in de loop van meerdere teelten en jaren moet worden opgedaan. De resultaten van de waterbalansen op de bedrijven laten zien dat het goed mogelijk is de berekeningen via het verdampingsmodel en de gegevens van de lysimeter met elkaar in overeenstemming te brengen via een calibratiefactor.
Nieuwsbrief Glastuinbouw Waterproof, grondgebonden - alle artikelen
Voogt, W. - \ 2013
Nieuwsbrief Glastuinbouw Waterproof. Substraat 3 (2013)1.
tuinbouw - glastuinbouw - kastechniek - proeven - duurzaamheid (sustainability) - waterbeheer - hydrologische gegevens - meetsystemen - drainage - lysimeters - sensors - grondwater - grondbewerking - horticulture - greenhouse horticulture - greenhouse technology - trials - sustainability - water management - hydrological data - measurement systems - groundwater - tillage
De doelstelling van dit project is het in de praktijk verder testen en verbeteren van het emissie management systeem dat ontwikkeld is in het KRW project Glastuinbouw Waterproof: grondgebonden. In deze nieuwsbrief wordt een kort overzicht gegeven van de resultaten van het afgeronde project (welke een looptijd had tot oktober 2012).
Ontwikkeling emissiemanagementsysteem grondgebonden teelt; modellen
Heinen, Marius ; Assinck, F.B.T. ; Voogt, W. ; Swinkels, G.L.A.M. ; Balendonck, J. - \ 2013
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2369) - 74
glastuinbouw - chrysanten - chrysanthemum - emissie - simulatiemodellen - lysimeters - stikstof - uitspoelen - evaporatie - greenhouse horticulture - chrysanthemums - emission - simulation models - nitrogen - leaching - evaporation
In het project Glastuinbouw Waterproof - Grondgebonden is een emissiemanagementsysteem ontwikkeld voor de grondgebonden teelt in de glastuinbouw, bestaande uit: 1) een lysimeter en drainmeter, 2) bodemvochtsensoren, 3) modellen, en daarnaast 4) een toetsing in de praktijk. Dit achtergrondrapport gaat nader in op het onderdeel modellen. Op basis van metingen in de kas is de verdamping geschat met een bestaand verdampingsmodel. De berekende verdamping en gemeten irrigatie werden vervolgens doorgegeven aan een bodemmodel waarmee de vochttoestand in de bodem en de drainage onder in de lysimeter werden nagebootst. Deze werden vervolgens vergeleken met de gemeten watergehalten en drainage in de lysimeter. Verschillen in gemeten en gesimuleerde drainage worden toegeschreven aan de onzekerheid in de berekende verdamping. Daarom is de verdamping ook geschat uit de waterbalans over een lange periode. Hieruit zijn correctiefactoren voor het verdampingsmodel afgeleid. Voor de chrysantenteelt bleek dat de verdamping op de bedrijven in dit project met een factor 0.9 moet worden verlaagd.
Ontwikkeling emissiemanagementsysteem grondgebonden teelt; modellen
Heinen, Marius ; Assinck, F.B.T. ; Voogt, W. ; Swinkels, G.L.A.M. ; Balendonck, J. - \ 2012
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1192) - 70
vollegrondsteelt - glastuinbouw - lysimeters - emissie - vochtgehalte - evaporatie - modellen - drainage - sensors - outdoor cropping - greenhouse horticulture - emission - moisture content - evaporation - models
In het project ‘Glastuinbouw Waterproof - Grondgebonden’ is een emissiemanagementsysteem ontwikkeld voor de grondgebonden teelt in de glastuinbouw, bestaande uit: 1) lysimeter en drainmeter, 2) bodemvochtsensoren, 3) modellen, en daarnaast 4) een toetsing in de praktijk. Dit achtergrondrapport gaat nader in op het onderdeel modellen. Op basis van metingen in de kas werd de verdamping geschat met behulp van een bestaand verdampingsmodel. De berekende verdamping en gemeten irrigatie werden vervolgens doorgegeven aan een bodemmodel waarmee de vochttoestand in de bodem en de drainage onder in de lysimeter werden gesimuleerd. Deze werden vervolgens vergeleken met de gemeten watergehaltes en drainage in de lysimeter. Verschillen in gemeten en gesimuleerde drainage werden toegeschreven aan de onzekerheid in de berekende verdamping. Daarom is de verdamping ook geschat uit de waterbalans over een lange periode. Hieruit zijn correctiefactoren voor het verdampingsmodel afgeleid
Stand van zaken meetsysteem: Lysimeter en sensoren
Voogt, Wim - \ 2012
measurement systems - lysimeters - instruments - models - sensors - drainage - emission - agricultural research
Resultaten m.b.t. emissies: Voorbeelden van ervaringen
Voogt, Wim - \ 2012
cultural methods - water supply - emission - growers - decision making - drainage - lysimeters - instruments - soil types
Lysimeter, sensoren en bodemmodel: Ervaringen en stand van zaken
Voogt, Wim - \ 2012
lysimeters - instruments - sensors - moisture meters - meters - market gardens - drainage - water management - irrigation - agricultural research
Water, watergift, verdamping (bij chrysant)
Voogt, Wim - \ 2012
chrysanthemums - ornamental crops - cropping systems - irrigation - water requirements - transpiration - water uptake - emission - lysimeters - instruments
Ontwikkeling emissiemanagementsysteem grondgebonden teelt; bodemvochtsensoren en modulaire opbouw van het systeem
Balendonck, J. ; Voogt, W. ; Winkel, A. van; Swinkels, G.L.A.M. ; Janssen, H.J.J. ; Heinen, Marius ; Dorland, H. van; Zwinkels, F. - \ 2012
Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1191) - 76
glastuinbouw - teeltsystemen - emissie - vloeibare meststoffen - drainagewater - lysimeters - instrumenten (meters) - landbouwkundig onderzoek - greenhouse horticulture - cropping systems - emission - liquid manures - drainage water - instruments - agricultural research
‘Glastuinbouw Waterproof - Grondgebonden’ heeft een modulair emissiemanagementsysteem opgeleverd waarmee telers hun water en meststoffen gebruik kunnen optimaliseren naar een goed teeltresultaat en een minimale emissie. Kern van dit systeem is de lysimeter, waarmee dagelijks de werkelijke drainhoeveelheid gevolgd kan worden. Door bemonstering en analyse van de drain wordt de emissie van meststoffen inzichtelijk. Het systeem bevat naast de lysimeter, een drainmeter, bodemvochtgehalte sensoren en een beslissingsondersteunend systeem met modellen voor gewasverdamping en watertransport in de bodem. Telers kunnen kiezen welke modules ze naast de lysimeter willen toepassen, en ook hoe ze informatie willen inzien, op hun klimaatcomputer of via een externe dienst zoals Letsgrow.com. Bodemvochtgehalte sensoren zijn toegepast en geëvalueerd bij negen praktijktelers. Op basis van de resultaten is een specifi catie opgesteld voor de beste keus, een marktverkenning uitgevoerd, een handleiding geschreven voor het gebruik, en zijn twee typen robuuste sensoren gekozen en in een pilot experiment getest. Met de lysimeter kunnen telers ervaring opdoen, en zo hun strategie op langere termijn aanpassen. Met sensoren kunnen ze trends in bodemvocht volgen en hun dagelijkse gietbeurten daarop aanpassen. Modellen geven de mogelijk om anticiperend te sturen en water te geven naar behoefte van de plant, gericht op voorkomen van emissies.
Ontwikkeling emissiemanagementsysteem grondgebonden teelt; de lysimeter en drainmeter
Voogt, W. ; Zwinkels, F. ; Balendonck, J. ; Dorland, H. van; Winkel, A. van; Heinen, M. - \ 2012
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1190) - 52
cultuurmethoden - glastuinbouw - lysimeters - instrumenten (meters) - waterstroming - emissie - drainage - evapotranspiratie - drainagesystemen - cultural methods - greenhouse horticulture - instruments - water flow - emission - evapotranspiration - drainage systems
Het hoofddoel van het project ‘Glastuinbouw Waterproof, grondgebonden’ was het ontwikkelen van een aantal middelen voor telers van grondgebonden teelten, waarmee zij emissiedoelstellingen kunnen halen. De leidende gedachte hierbij is dat een gesloten waterkringloop zoals toegepast bij substraatteelten onhaalbaar is. Emissiereductie zal vooral via het waterspoor behaald moeten worden en daarom is een brongerichte aanpak, de irrigatie afgestemd op de evapotranspiratie, het meest effectief. Het project omvatte in de eerste plaats het ontwikkelen en combineren van een aantal technische hulpmiddelen en in de tweede plaats het installeren en testen in de praktijk. In dit rapport worden de lysimeter en de bijbehorende drainmeter besproken.
Emissiemanagement grondgebonden teelten "de lysimeter"
Helm, Frank van der - \ 2012
protected cultivation - outdoor cropping - drainage - lysimeters - instruments - soil types (textural) - cultural methods - decision making - emission
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.