Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 9 / 9

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: wurpublikatie/titelbeschrijving/classificatie/trefwoord/cab/engels==machinery requirements
Check title to add to marked list
"Versmering kan erger zijn dan verdichting"; interview met Bert Vermeulen
Dwarswaard, A. ; Vermeulen, G.D. - \ 2014
BloembollenVisie 2014 (2014)26 december. - ISSN 1571-5558 - p. 14 - 15.
landbouwtechniek - uitrusting - benodigde machines - grondbewerking - bodemstructuur na grondbewerking - bodemverdichting - trekkers - gewicht - akkerbouw - bloembollen - agricultural engineering - equipment - machinery requirements - tillage - tilth - soil compaction - tractors - weight - arable farming - ornamental bulbs
De belangstelling voor de bodem neemt snel toe in de bloembollensector. Om die reden startte BloembollenVisie een tweede serie artikelen over dit onderwerp. In deze negende aflevering staat de relatie tussen machines en grond centraal. Onderzoeker Bert Vermeulen van Plant Research International uit Wageningen schetst een genuanceerd beeld van bodemverdichting.
Oogsten : Verwerken van niet houtige biomassa
Holshof, G. ; Schooten, H.A. van; Schoot, J.R. van der; Durksz, D.L. - \ 2014
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 774b)
grasmaaisel - behandeling na de oogst - ingekuilde planten - oogsten - benodigde machines - oogstmachines - biomassa productie - biobased economy - opslag - grass clippings - postharvest treatment - silage plants - harvesting - machinery requirements - harvesters - biomass production - storage
In deze brochure wordt praktisch beschreven waar bij het oogsten van gras op moet worden gelet. Deze brochure is onderdeel van een aantal brochures met informatie hoe om te gaan met het oogsten en verwerken van niet houtige biomassa, die niet wordt gebruikt als veevoer.
Kosten onkruidbeheer op verhardingen
Dijk, C.J. van; Kempenaar, C. - \ 2012
Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 432) - 12
onkruidbestrijding - bestrating - kosten - economische analyse - berekening - bestrijdingsmethoden - openbare ruimte - benodigde machines - weed control - pavements - costs - economic analysis - calculation - control methods - public space - machinery requirements
In deze studie worden kostprijzen berekend voor verschillende technieken van onkruidbestrijding op verhardingen. Hierbij is een kostensystematiek toegepast die gangbaar is binnen grond-, weg- en waterbouw en de groensector. Kengetallen zijn overgenomen uit de systematiek of aangeleverd door diverse groenaannemers en producenten van machines. Op basis van de kengetallen is de kostprijs berekend door voor iedere techniek de directe kosten te bepalen en vervolgens het percentage van opslag voor indirecte kosten hierop toe te passen. Berekende prijzen worden uitgedrukt in eurocent per m2.
Zuivering van dompelbadrestanten met de Sentinel
Werd, H.A.E. de; Lans, A.M. van der; Roelofs, P.F.M.M. ; mestdagh, I. ; Hoop, M. D' - \ 2012
Lisse : PPO Bloembollen en Bomen
bloembollen - dompelbaden - ontsmettingsmiddelen - residuen van ontsmettingsmiddelen - waterkwaliteit - benodigde machines - gebruiksefficiëntie - kosten - ornamental bulbs - dips - disinfectants - disinfectant residuals - water quality - machinery requirements - use efficiency - costs
Het doel van dit onderzoek is om het bloembollenbedrijfsleven en de KAVB in het bijzonder de kennis te geven waarmee zij kan beoordelen of zuivering van dompelbadrestanten met de Sentinel een reëel alternatief is, voor het geval het uitrijden van dompelbadrestanten in de toekomst geen werkbare oplossing meer zou zijn. Hiervoor is inzicht nodig in: - effectiviteit van zuivering met de Sentinel - het wettelijke kader waar bij gebruik van de Sentinel rekening gehouden dient te worden - kosten. Daarnaast is gevraagd de voor- en nadelen van biologische zuivering van dompelbadrestanten ten opzichte van zuivering met de Sentinel inzichtelijk te maken indien dat mogelijk is op basis van bestaande kennis.
Goed groen : uitdaging nieuwe technieken voor mechanische onkruidbestrijding in het openbaar groen
Bleeker, Piet - \ 2011
public parks - urban environment - public green areas - weed control - machinery requirements - plantations - maintenance - labour
Pompcapaciteiten en diameter vacuumleiding
Koning, C.J.A.M. de - \ 1996
Landbouwmechanisatie 47 (1996)12. - ISSN 0023-7795 - p. 17 - 19.
toepassingen - capaciteit - componenten - melkvee - melkveehouderij - boerderij uitrusting - landbouwwerktuigen - machinaal melken - benodigde machines - melkmachines - betrouwbaarheid - robots - applications - capacity - components - dairy cattle - dairy farming - farm equipment - farm machinery - machine milking - machinery requirements - milking machines - reliability
In dit artikel wordt nader ingegaan op de berekeningen van pompcapaciteiten en diameters van vacuum- en melkleidingen
Mesttechniek, goede ervaringen met mestsnijfiltersystemen
Somers, S.J.H.E. ; Huijsmans, J.F.M. - \ 1995
Landbouwmechanisatie 46 (1995)8. - ISSN 0023-7795 - p. 38 - 39.
luchtverontreiniging - ammoniak - toedieningswijzen - toepassingen - capaciteit - emissie - boerderij uitrusting - landbouwwerktuigen - stalmest - kunstmeststrooiers - kunstmeststoffen - injectie - benodigde machines - mestverspreiders - betrouwbaarheid - mengmestverspreiders - bodeminjecteurs - vervluchtiging - air pollution - ammonia - application methods - applications - capacity - emission - farm equipment - farm machinery - farmyard manure - fertilizer distributors - fertilizers - injection - machinery requirements - manure spreaders - reliability - slurry spreaders - soil injectors - volatilization
Een enquete onder loonwerkers en aanvullende metingen door het IMAG-DLO geven de ervaringen weer en de inzichten in de werking van snij-filtersystemen voor emissie-arme mesttoediening
Nieuwe grondbewerkingswerktuigen gedemonstreerd.
Kouwenhoven, J.K. ; Medema, W.J. - \ 1995
Landbouwmechanisatie 46 (1995)11. - ISSN 0023-7795 - p. 26 - 27.
toepassingen - capaciteit - boerderij uitrusting - landbouwwerktuigen - benodigde machines - ploegen - betrouwbaarheid - grondbewerking - applications - capacity - farm equipment - farm machinery - machinery requirements - ploughs - reliability - tillage
Een verslag van een demonstratie met de verbeterde 3- en 4-schaar Delta 2-NL en Delta 3-NL ploegen van Niemeyer en de nieuwe Schollen-Cracker ploegriemensnijder
Spitten of ploegen. Opbrengst iets te verhogen met spitten.
Kouwenhoven, J.K. ; Alblas, J. - \ 1993
Landbouwmechanisatie 44 (1993)10. - ISSN 0023-7795 - p. 14 - 15.
toepassingen - capaciteit - boerderij uitrusting - landbouwwerktuigen - benodigde machines - ploegen - betrouwbaarheid - spitfrezen - freesploegen - applications - capacity - farm equipment - farm machinery - machinery requirements - ploughs - reliability - rotary diggers - rotary ploughs
Bij vergelijking van spitten en ploegen komt een aantal verschillen naar voren, die in dit artikel nader worden behandeld
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.