Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 29

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: wurpublikatie/titelbeschrijving/classificatie/trefwoord/cab/engels==market economics
Check title to add to marked list
Een evaluatiekader voor ontgrondingen : Een studie naar de maatschappelijke gevolgen van ontgrondingen
Haaften, M. ; Heijman, W.J.M. ; Rietveld, M. - \ 2015
Water Governance 5 (2015)3. - ISSN 2211-0224 - p. 24 - 30.
markteconomie - regionaal beleid - maatschappelijk draagvlak - grondverzet - effecten - nadelige gevolgen - vergunningen - gelderland - market economics - regional policy - public support - earth moving - effects - adverse effects - permits
Op 1 februari 2008 verdween de plicht van provincies om van tevoren vastgestelde hoeveelheden zand en grind te leveren Deze beleidswijziging van taakstelling naar marktwerking werd doorgevoerd vanwege een slechte voorspelbaarheid van de behoefte aan zand en grind, een tanend maatschappelijk draagvlak en de wens om beleidskosten te verminderen. In het nieuwe beleid is economisch belang gekoppeld aan het creëren van maatschappelijk draagvlak. Overheden, omwonenden en bedrijven leveren vanuit hun betrokkenheid een bijdrage aan de afweging van gevolgen van ontgrondingen op maatschappelijk en economisch terrein. Deze gevolgen doen zich op kortere of langere termijn voor, op lokaal, regionaal en nationaal niveau. Een afwegingskader dat de gevolgen van het ontgronden beschrijft, inzichtelijk maakt en beoordeelt, ontbreekt tot op heden. Hetgeen het besluitvormingsproces inzake het verlenen van ontgrondingvergunningen niet transparant maakt. Het doel van dit artikel is tweeledig. Eerst worden de mogelijke gevolgen van ontgrondingen geïnventariseerd, daarna wordt ex post geëvalueerd hoe de afweging van gevolgen een plaats heeft gekregen in het beleid van de Provincie Gelderland. Het artikel besluit met een aantal aanbevelingen ter vergroting van het maatschappelijk draagvlak voor ontgrondingen.
Economic evaluation of FMD management options: implications for science and policy
Bergevoet, Ron - \ 2012
livestock farming - foot and mouth disease - infectious diseases - disease control - vaccination - economic impact - market economics - exports - losses - european union
Inkomensvergelijking vezelgewassen versus graan
Wolf, P.L. de; Brink, L. van den; Spruijt, J. - \ 2012
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten (PPO 518) - 13
vlas - inkomsten uit het landbouwbedrijf - bedrijfseconomie - rendement - vezelgewassen - hennep - akkerbouw - biobased economy - subsidies - markteconomie - flax - farm income - business economics - returns - fibre plants - hemp - arable farming - market economics
In 2012 is de verwerkingssteun voor o.a. vezelvlas en vezelhennep volledig ontkoppeld. Dat betekent dat deze steun wordt omgezet in een vaste inkomenstoeslag voor de teler, die daarvoor niet langer verplicht is om vlas of vezelhennep te telen. Daardoor dreigt de teelt van vlas en vezelhennep het af te leggen tegen financieel aantrekkelijkere teelten. In dit onderzoek worden de financiële aspecten voor agrarische ondernemers berekend, om het ministerie van EL&I te informeren bij beleidsvorming. Omdat de beide teelten regionaal geconcentreerd zijn, wordt de vergelijking gemaakt voor vlasteelt in Zuidwest Nederland en voor vezelhennep voor het Noordoostelijk zand- en dalgebied.
Perspectieven door kracht : advies Commissie Landbouw Veenkoloniën
Rabbinge, R. - \ 2012
Stadskanaal : Projectbureau Agenda voor de Veenkoloniën - 8
regionale ontwikkeling - agro-industriële sector - gemeenschappelijk landbouwbeleid - landbouw - markteconomie - samenwerking - veenkolonien - regional development - agroindustrial sector - cap - agriculture - market economics - cooperation
Op dit moment behoren de Veenkoloniën internationaal gezien tot de gebieden met de beste vooruitzichten voor de grootschalige productie en hoogwaardige verwerking en vermarkting van bijvoorbeeld zetmeel, suiker en zuivel. Met de voorstellen voor het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid, dat naar verwachting in 2014 van kracht wordt, verandert dat. De opbrengstprijzen worden voortaan vooral door de wereldmarkt bepaald en zullen daardoor grotere pieken en dalen gaan vertonen. Voor de producenten betekent dit een minder voorspelbare en sterker fluctuerende inkomstenstroom. Daardoor zullen de huidige bedrijven op agro‐industriële bedrijventerreinen (nog) meer samen moeten werken.
Duurzaamheidsprestatie Profit Biologische Landbouw 2007-2010 : onderdeel van koepelproject Duurzaamheidsprestatie Biologische Landbouw
Meeusen, M.J.G. - \ 2011
Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI-nota / LEI Wageningen UR : Consument & gedrag )
biologische landbouw - economie - agrarische economie - economische ontwikkeling - markteconomie - landbouwontwikkeling - landbouwsector - organic farming - economics - agricultural economics - economic development - market economics - agricultural development - agricultural sector
In deze notitie wordt de volgende vraag beantwoord. Hoe is de biologische landbouw in economische termen ontwikkeld in de periode 2007 tot 2010? Daarbij wordt, waar mogelijk, een vergelijking gemaakt met de ontwikkelingen in de gangbare sector in diezelfde periode.
Marktbeleid voor groenten en fruit; Aanbevelingen voor een Gemeenschappelijke Marktordening na 2013
Bunte, F.H.J. ; Lans, C.J.M. van der; Knijff, A. van der; Meer, R.W. van der; Poot, E.H. - \ 2011
Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI 2011-064) - ISBN 9789086155392 - 91
marktregulaties - marktplanning - markteconomie - marktanalyse - fruit - groenten - tuinbouw - europese unie - nederland - market regulations - market planning - market economics - market analysis - vegetables - horticulture - european union - netherlands
De Gemeenschappelijke Marktordening (GMO) voor Groenten en Fruit moet de voedingstuinbouw stimuleren marktgericht te produceren en de toegevoegde waarde te verhogen. Tuinders moeten niet alleen met elkaar, maar vooral met hun afnemers samenwerken.
Diervriendelijk gekweekte vis: Wie wil dat betalen?
Schelvis-Smit, A.A.M. - \ 2010
Aquacultuur 25 (2010)5. - ISSN 1382-2764 - p. 8 - 10.
dierenwelzijn - vissen - viskwekerijen - visteelt - aquacultuur - consumentenonderzoeken - consumentenvoorkeuren - markteconomie - aquacultuur en milieu - marktanalyse - animal welfare - fishes - fish farms - fish culture - aquaculture - consumer surveys - consumer preferences - market economics - aquaculture and environment - market analysis
Binnen de Europese aquacultuursector wordt onderzoek gedaan naar het verbeteren van het welzijn van de vissen. De sector stelt daarbij altijd de vraag of deze investering ook gewaardeerd wordt door de consument. Binnen het Europese project BENEFISH hebben consumentenwetenschappers van Wageningen UR onderzocht wat consumenten bereid zijn om te betalen voor het welzijn van vissen. Dit artikel vat de resultaten van dit onderzoek samen.
Economy, market and chain
Sukkel, W. ; Hommes, M. - \ 2009
In: Research on organic agriculture in the Netherlands : organisation, methodology and results / Sukkel, W., Hommes, W., Wageningen : Wageningen UR - ISBN 9789085854036 - p. 104 - 111.
biologische landbouw - marketingtechnieken - markteconomie - consumentengedrag - biologische voedingsmiddelen - organic farming - marketing techniques - market economics - consumer behaviour - organic foods
In their pursuit of growth and professionalisation, the Dutch organic sector focuses primarily on market development. But how do you stimulate the market for organic foods? This is the subject of many research projects concerning market, consumer preferences and the supply chain. These projects focus specifically at consumer purchasing behaviour, product development, supply chain formation and minimising cost price. As a rule, this research takes place in close cooperation with chain actors
Business in biofuel
Meeusen, M.J.G. ; Danse, M.G. ; Janssens, S.R.M. ; Mil, E.M. van; Wiersinga, R.C. - \ 2009
Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI : Werkveld 3, Consumenten en ketens ) - ISBN 9789086152872 - 128
markteconomie - bio-energie - ontwikkeling - bioethanol - internationale economie - biobased economy - agro-industriële ketens - biodiesel - market economics - bioenergy - development - international economy - agro-industrial chains
Een beschrijving van de keten en ketenpartijen in de business van biotransportbrandstoffen. Vier cases staan centraal. Bio-ethanol op basis van maïs in de Verenigde Staten en bio-ethanol op basis van Braziliaans suikerriet. Daarnaast: biodiesel uit Duits koolzaad en biodiesel uit palmolie geproduceerd in Maleisië en Indonesië. Het rapport geeft ook een verklaring van de ketenorganisatie
Biologische landbouw 2007 : aanbodskrapte en omschakeling
Sukkel, Wijnand - \ 2008
organic farming - organic foods - supply balance - market economics - conversion
Super supermarktmarge voor bio-eieren
Horne, P.L.M. van - \ 2008
De Pluimveehouderij 39 (2008)1. - ISSN 0166-8250 - p. 36 - 36.
eierconsumptie - eieren - biologische landbouw - markteconomie - consumenten - winkelprijzen - biologische voedingsmiddelen - egg consumption - eggs - organic farming - market economics - consumers - retail prices - organic foods
Supermarkten verkopen scharreleieren en vooral biologische eieren voor een hoge prijs. Aan de verkoopkosten ligt het niet. De supermarkt neemt een extra marge omdat een bepaalde doelgroep van consumenten bereid is voor bio-eieren extra te betalen. De prijsstelling is daarbij niet gerelateerd aan de kosten die gemaakt worden om het product te verkopen, maar gericht op maximalisatie van het rendement
Políticas públicas como objecto social: Imaginando el bien público en el desarollo rural latinoamericano
Arce, A.M.G. ; Blanco, G. ; Hurtado Paz y Paz, K.M. - \ 2008
Guatemala : Flacso - ISBN 9789993972570 - 300
plattelandsontwikkeling - politiek - regering - overheidsbeleid - ontwikkelingsbeleid - markteconomie - sociale ontwikkeling - latijns-amerika - rural development - politics - government - government policy - development policy - market economics - social development - latin america
D 1.4.1. Review of Scientific Literature on Performance, Innovation and Management of Supply Chains
Uffelen, R.L.M. van; Immink, V.M. ; Trienekens, J.H. - \ 2007
Den Haag : LEI - 37
vruchten - projecten - marketing van voedingsmiddelen - markteconomie - ketenmanagement - systeeminnovatie - fruits - projects - food marketing - market economics - supply chain management - system innovation
The aim of the Work package 1.4 INNOCHAIN (WP1.4) of ISAfruit is to develop a conceptual framework of the mechanisms underlying supply chain management, in particular chain innovativeness, of the European supply chains in such a way that performance can be maximized. The results of WP1.4 will contribute to the innovativeness of European fruit supply chains by providing an overview of successful supply chain management practices and by formulating recommendations and critical success factors for chains in the European fruit industry and their individual members. As determined by the project annex of ISAfruit, this deliverable (D1.4.1) gives the results of a review of major scientific publications on consumer driven, innovative, and cost efficient fruit$supply chains and critical success factors for chain performance. This literature study, therefore, goes into supply chain management and critical success factors and indicators for performance and innovation
Policy brief on the role of an integrated approach
Hellegers, P.J.G.J. ; Meijerink, G.W. ; Snellen, W.B. - \ 2007
Den Haag : LEI - 9
waterbeheer - markteconomie - besluitvorming - water management - market economics - decision making
Valuation can be used in many ways: to assess the total contribution that water for food and ecosystems make to human well-being, to understand the incentives that individual decision-makers face in managing water for food and ecosystems in different ways, and to evaluate the consequences of alternative courses of action.
Mondiale verspreiding HF-genen: spermahandel jaarlijks goed voor 100 miljoen euro
Oldenbroek, J.K. ; Fikse, J.K. ; Hiemstra, S.J. - \ 2007
Veeteelt 24 (2007)21. - ISSN 0168-7565 - p. 12 - 15.
melkveehouderij - rundveerassen - melkopbrengst - dierveredeling - dierenhandel - markteconomie - duurzaamheid (sustainability) - internationale handel - rundvee - dairy farming - cattle breeds - milk yield - animal breeding - trade in animals - market economics - sustainability - international trade - cattle
Hoogproductieve rassen, zoals Holstein Friesian, verdrijven de lokale rassen door wereldwijde handel in fokvee en sperma. Een actieplan moet ervoor zorgen dat genetische diversiteit behouden blijft. Aan de hand van cijfermateriaal laten onderzoekers zien dat Amerika toonaangevend is in de wereldwijde spermamarkt en dat Duitsland en Nederland de grootste exporteurs zijn van levend vee. Tevens wordt op het belang van duurzaamheid in de fokkerij gewezen
The role of Innovation in Merger Policy: Europe's efficiency defense versus America's Innovatoin Markets approach
Cefis, E. ; Grondsma, M. ; Sabidussi, A. ; Schenk, E.J.J. - \ 2007
Utrecht : Tsjalling C. Koopmans Research Institute, Utrecht University (Discussion paper series 07-21) - 38
economie - markteconomie - fusies - acquisitie - beoordeling - europese unie - vs - efficiëntie - firma's - bedrijven - innovaties - economics - market economics - mergers - acquisition - assessment - european union - usa - efficiency - firms - businesses - innovations
Changes in the world’s economies and discussions in the literature about the growing importance of innovation to firms have given rise to a demand for expanding the analysis of merger policy. The present study focuses on the different criteria used to assess the impact of M&A activities on innovation. The analysis is both theoretical and empirical. From a theoretical perspective, two main approaches are discussed: the efficiency defense approach, adopted in Europe, and the innovation markets doctrine as developed in the United States. The present paper contributes to the literature by suggesting that an integration of the two approaches would significantly improve M&A assessment. On the empirical side, two cases that have been scrutinized by both the European Commission and the U.S. Federal Trade Commission are discussed. The results show the relevance of the different approaches used when dealing with innovation in the assessment of mergers.
Do Mergers of Potentially Dominant firms foster Innovation?
Cefis, E. ; Sabidussi, A. ; Schenk, E.J.J. - \ 2007
Utrecht : Tjalling C. Koopmans Research Institute, Utrecht University (Discussion paper series 07-20)
economie - markteconomie - firma's - bedrijven - fusies - acquisitie - innovaties - bestedingen - nederland - economics - market economics - firms - businesses - mergers - acquisition - innovations - expenditure - netherlands
We investigate the effects of M&A on innovation in the specific context of potential or realized market dominance. Authorities are challenged by balancing both detrimental and beneficial effects of mergers on innovation, especially when a merger threatens to result in market dominance, while firms would wish to uncover all the potential benefits arising from M&A. The effects of M&As on innovation have been tested on a panel dataset, constructed from the Dutch Community Innovation Survey and the Dutch Business Register, including around 1000 manufacturing companies. We have adopted a comprehensive approach, taking into consideration three dimensions of innovation: innovation inputs, innovation outputs and efficiency. The results show that M&As performed in the previous 3-5 years have a positive and significant effect on innovation except R&D expenses and innovation efficiencies. The results also suggest that technological regimes are critical to understanding the patterns of innovation.
Wereldwijde Euforie over positieve zuivelmarkt
Daatselaar, C.H.G. - \ 2007
V-focus 4 (2007)5. - ISSN 1574-1575 - p. 14 - 16.
melkveehouderij - melkproductie - markteconomie - conferenties - internationale economie - dairy farming - milk production - market economics - conferences - international economy
Een financiële vergelijking tussen de verschillende zuivelcontinenten door Global Dairy Farmers laat zien dat de melkprijsvooruitzichten zonder meer overal goed zijn
Recovering biodiversity knowledge
Meijerink, G.W. ; Smolders, H. ; Sours, S. ; Pou, S. - \ 2005
LEISA : ILEIA newsletter for low-external-input and sustainable agriculture 21 (2005)2. - ISSN 1569-8424 - p. 24 - 25.
biodiversiteit - soortendiversiteit - ontwikkelingslanden - kennis - tradities - traditionele landbouw - germplasm uitwisseling - genenbanken - markteconomie - cambodja - zuidoost-azië - agrobiodiversiteit - biodiversity - species diversity - developing countries - knowledge - traditions - traditional farming - germplasm exchange - gene banks - market economics - cambodia - south east asia - agro-biodiversity
Cambodian¿s civil wars have seriously affected the country¿s agro-biodiversity and the farmers¿ traditional knowledge in this field. The PEDIGREA project aims at conserving on-farm agro-biodiversity conservation and in Cambodia it focuses on vegetable diversity. It tries to link the preservation of genetic diversity to markets. Using a FFS approach that includes participatory plant breeding, farmers are encouraged to select varieties, improve them through crossbreeding and store their seed. Strategies to improve farmers¿ marketing opportunities are also being developed. In one location, the result of the FFS has been the establishment of a farmer research group to produce and manage seed resources and diversity, as well as a marketing group to coordinate the pooling of vegetable production area and information. This way farmers have been encouraged to think not only of yield potential but also of marketing potential.
Klaar voor Europa: Turkse pluimveehouderij pakt het modern aan
Horne, P.L.M. van - \ 2005
De Pluimveehouderij 35 (2005)17. - ISSN 0166-8250 - p. 14 - 15.
pluimveehouderij - vleeskuikens - pluimveevlees - dierlijke productie - economische situatie - agrarische structuur - dierenwelzijn - turkije - productiviteit - aanbodsevenwicht - markteconomie - poultry farming - broilers - poultry meat - animal production - economic situation - agricultural structure - animal welfare - turkey - productivity - supply balance - market economics
Na het Wereld Pluimveecongres, vorig jaar in Istanbul, heeft LEI-onderzoeker Peter van Horne met twee medewerkers van het ministerie van LNV enkele dagen pluimveebedrijven bezocht in Turkije. In dit artikel een korte indruk van de pluimveehouderij in dit land
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.