Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 20

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: wurpublikatie/titelbeschrijving/classificatie/trefwoord/cab/engels==moulds
Check title to add to marked list
Nog geen zicht op biologische bestrijding van Rhizoctonia in radijs : resultaten onderzoek alternatieve bestrijdingsmethoden
Weerheim, Kees ; Streminska, Marta - \ 2016
biological control - radishes - rhizoctonia - moulds - research - scientific research
FusariumScreen Tulp kwantificeert interactie Fusarium - tulp, Thema: Innovaties duurzame gewasbescherming BO-12.03-003.02-006
Duyvesteijn, R.G.E. ; Boer, M. de; Breeuwsma, S.J. ; Lee, T.A.J. van der; Jalink, H. ; Dijksterhuis, J. - \ 2011
fusarium - tulpen - fusarium oxysporum - preventie - schimmel - ethyleen - kwaliteitszorg - bloembollen - tulips - prevention - moulds - ethylene - quality management - ornamental bulbs
Informatieposter getiteld "FusariumScreen Tulp kwantificeert interactie Fusarium - tulp" (thema: innovaties duurzame gewasbescherming). Een van de belangrijkste bewaarziektes in tulp is zuur, veroorzaakt door Fusarium oxysporum f. sp. tulipae. Deze schimmel veroorzaakt droogrot van bollen en produceert ethyleen dat negatieve effecten heeft op de bolkwaliteit. Ondanks veel inspanning blijft zuur een groot probleem
Beheersing van fusarium in zomertarwe
Scholten, O.E. - \ 2010
Biokennis
fusarium - schimmel - schimmelbestrijding - zomer - tarwe - plantenziekteverwekkende schimmels - voedselveiligheid - mycotoxinen - diergezondheid - biologische landbouw - akkerbouw - moulds - fungus control - summer - wheat - plant pathogenic fungi - food safety - mycotoxins - animal health - organic farming - arable farming
Fusariumschimmels veroorzaken in zomertarwe een slechte opkomst van zaaizaad en verlies aan opbrengst. Ook produceren ze mycotoxinen in de korrels. Vooral de mycotoxinen zijn met het oog op voedselveiligheid en diergezondheid een toenemende bron van zorg. Het is dus echt een ketenprobleem. Alle reden om de ziekte beheersbaar te maken. Er zijn diverse aanknopingspunten en ontwikkelingen.
Combinatiemodel voor zwartvruchtrot
Vlas, M.J. de - \ 2010
De Fruitteelt 100 (2010)48. - ISSN 0016-2302 - p. 10 - 11.
vruchtrot - schimmel - stemphylium vesicarium - chemische bestrijding - spuiten - proeven - peren - modellen - fruit rots - moulds - chemical control - spraying - trials - pears - models
Telers moeten middelen tegen zwartvruchtrot effectief en met zekerheid kunnen inzetten. PPO Fruit toetste in 2010 bestrijdingstrategiën bij twee bedrijven die in 2009 redelijke tot grote aantasting van zwartvruchtrot hadden.Uit de toetsing komt onder meer naar voren dat telers vooral bij infecties in de maanden mei en juni moeten spuiten.
Cylindrocladium buxicola in Buxus
Kuik, A.J. van; Tol, R. van der - \ 2010
buxus - cylindrocladium buxicola - gewasbescherming - schimmel - schimmelbestrijding - schimmelsporen - schimmelziekten - bestrijdingsprogramma's - bestrijdingsmethoden - boomkwekerijen - plant protection - moulds - fungus control - fungal spores - fungal diseases - control programmes - control methods - forest nurseries
De buxusteelt wordt al enkele jaren geteisterd door een vrij nieuwe ziekte: bladval en taksterfte veroorzaakt door de schimmel Cylindrocladium buxicola. Ook in 2010 heeft deze schimmel voor veel schade veroorzaakt. Het doel van het onderzoek dat op deze poster staat samengevat is dan ook het ontwikkelen van een goede bestrijdingstrategie. Verschillende gewasbeschermingsstrategieën zijn uitgetest en ook de sporenvlucht en de overleving van de schimmel in de grond is bepaald.
Black Mold in rozenteelt : onderzoek 2010
Duyvesteijn, R.G.E. ; Smits, A.P. ; Breeuwsma, S.J. ; Bent, J. van der; Boer, M. de - \ 2010
rozen - bloementeelt - schimmelbestrijding - schimmel - gewasbescherming - chemische bestrijding - pesticiden - roses - floriculture - fungus control - moulds - plant protection - chemical control - pesticides
Poster een onderzoek naar de bestrijding van de schimmelziekte Black Mold in de rozenteelt. Het effect van systematische middelen is getest onder kas- en veldomstandigheden. In dit onderzoek bleek heen enkel middel in staat de schimmelziekte te bestrijden.
Fusarium Screen voor tulp: inzicht in de interactie - inzicht in voorkomen
Duyvesteijn, R.G.E. ; Boer, M. de; Breeuwsma, S.J. ; Lee, T.A.J. van der; Jalink, H. ; Waalwijk, C. ; Dijksterhuis, J. - \ 2010
plantenvirussen - fusarium - screenen - tulpen - schimmel - plant viruses - screening - tulips - moulds
Poster met informatie over Fusarium screen voor tulp. Fusarium screen is een methode waarbij door middel van een fluorescerend eiwit (GFP) in Fusarium het infectieproces gevolgd kan worden Door het zichtbaar maken krijgen we meer inzicht in hoe de schimmel de tulp infecteert.
Beheersing van botrytis
Hofland-Zijlstra, Jantineke - \ 2010
botrytis - moulds - prevention - loss prevention - control methods
Beleidsondersteunend Onderzoek Plantgezondheid BO-06 Resultaten 2009 : Phytophthora infestans (BO-06-008)
Boonekamp, P.M. - \ 2010
Wageningen : Plant Research International - 21
phytophthora infestans - schimmel - schimmelbestrijding - aardappelen - duurzaamheid (sustainability) - innovaties - landbouw en milieu - moulds - fungus control - potatoes - sustainability - innovations - agriculture and environment
Een verzameling artikelen of rapporten over plantgezondheid. Het thema is Phytophthora infestans. Het plantgezondheidsonderzoek richt zich nog veel op het optimaliseren van bestaande methoden en technieken en korte termijnsuccesjes, vindt Piet Boonekamp. Voor een wezenlijke verduurzaming van plantgezondheid zijn systeemsprongen nodig. Met Phytophthora infestans willen aardappeltelers geen enkel risico lopen. Dus spuiten ze volop, wat een grote belasting voor het milieu betekent. Als antwoord ontwikkelt het Parapluplan Phytophthora nieuwe strategieën om met zo min mogelijk middelengebruik een even goede of zelfs betere bestrijding te krijgen. Goed voor het milieu, goed voor de boer.
Schimmels veroorzaken merendeel van de plantenziekten : voortdurende wapenwedloop tussen plant en schimmel
Kierkels, T. ; Heuvelink, E. - \ 2008
Onder Glas 5 (2008)3. - p. 4 - 5.
schimmel - plantenziekteverwekkende schimmels - koolhydraten - assimilatie - ziekteresistentie - antagonisten - ondersteunende maatregelen - gewasbescherming - glastuinbouw - moulds - plant pathogenic fungi - carbohydrates - assimilation - disease resistance - antagonists - support measures - plant protection - greenhouse horticulture
Schimmels kunnen niet zelf assimileren en maken daarom gebruik van dat vermogen van planten. Cruciaal is dat ze planten moeten binnendringen om bij de koolhydraten te kunnen komen. Daartoe hebben ze tal van manieren ontwikkeld, mechanisch en chemisch. De plant op zijn beurt zet blokkades en chemie in om de schimmels te weren. Een goed groeiende, gezonde plant is in het algemeen weerbaar genoeg. Inzicht in de 'wapenwedloop' tussen schimmel en plant wijst een teler de weg naar ondersteunende maatregelen
Nachtelijke beregening voorkomt epidemie valse meeldauw in uien
Wander, J.G.N. ; Meier, R. ; Slabbekoorn, J.J. ; Schepers, H.T.A.M. - \ 2005
Gewasbescherming 36 (2005)6. - ISSN 0166-6495 - p. 266 - 266.
gewasbescherming - geïntegreerde bestrijding - peronospora farinosa - schimmel - meeldauw - biologische landbouw - beregening - neerslag - uien - beslissingsondersteunende systemen - plant protection - integrated control - moulds - mildews - organic farming - overhead irrigation - precipitation - onions - decision support systems
Samenvatting van de voordracht te houden op 30 november 2005 tijdens de Najaarsvergadering van de KNPV (Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging)
Epidemiology and biological control of grey mould in annual strawberry crops
Boff, P. - \ 2001
University. Promotor(en): A.H.C. van Bruggen; J. Koehl. - S.l. : S.n. - ISBN 9789058083654 - 128
aardbeien - fragaria - botrytis cinerea - teeltsystemen - schimmel - biologische bestrijding - epidemiologie - vruchtrot - bloei - bloemen - bloemkroon - plantenziekten - strawberries - plant diseases - cropping systems - moulds - biological control - epidemiology - fruit rots - flowering - flowers - corolla
<p>Intensive crop production has led to various undesirable side effects. Strawberry production is typically very input-intensive, in particular with respect to fungicides. In this thesis we attempt to develop a control strategy for strawberry grey mould caused by <em>Botrytis cinerea</em> Pers. using an ecological approach. The epidemiology and biological control of grey mould using the antagonist <em>Ulocladium atrum</em> Preuss was studied during four years in an annual cropping system under field conditions. <em>U. atrum</em> sprayed throughout the season controlled grey mould on fruits effectively in five of eight experiments. On the phylloplane, <em>U. atrum</em> spore density declined exponentially with a relative rate of -0.10 day <sup>-1</SUP>. This means that sprays would need to be applied once a week for <em>U. atrum</em> to compete effectively with <em>B. cinerea</em> in dead leaf tissue. However, very little leaf debris was formed in annual strawberry and the pathogen sporulated on a maximum of 15.5 cm² of leaf area per plant. Crop sanitation by removing dead leaves did not affect the level of grey mould. These results demonstrate that crop debris was not a significant inoculum source for <em>B. cinerea</em> in this strawberry system. The presence of petals can facilitate the establishment of infection of <em>B. cinerea</em> on fruits, considering that 65-85% of them exhibited pathogen sporulation, and petal retention during fruit development was associated with 50% of the total grey mould. Therefore targeting the infection of <em>B. cinerea</em> on flower parts is more efficient for the control of grey mould than suppressing sporulation of the pathogen on crop debris. Spraying <em>U. atrum</em> during flowering was as effective as spraying from transplanting. A single application of <em>U. atrum</em> was effective in reducing grey mould when introduced at late flower- or early fruit stages. Multiple applications during flowering showed that twice weekly sprays gave better control than weekly sprays. The conidium concentration of <em>U. atrum</em> can be as low as 0.5 x 10 <sup>6</SUP>conidia ml <sup>-1</SUP>when applied at flowering.</p>
Valse meeldauw in uien nog beter te bestrijden
Visser, C.L.M. de - \ 1998
PAV-bulletin. Vollegrondsgroenteteelt / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt 2 (1998)2. - ISSN 1385-5298 - p. 18 - 22.
plantenziekteverwekkende schimmels - schimmel - wortelrot - voetrot - smeul - gewasbescherming - fungiciden - bestrijdingsmethoden - plantenplagen - plantenziekten - geïntegreerde plagenbestrijding - geïntegreerde bestrijding - informatiesystemen - automatisering - bedrijfsvoering - Peronospora destructor - plant pathogenic fungi - moulds - root rots - foot rot - damping off - plant protection - fungicides - control methods - plant pests - plant diseases - integrated pest management - integrated control - information systems - automation - management
Perspectieven voor bestrijding van witrot in uien
Visser, C.L.M. de - \ 1997
PAV-bulletin. Vollegrondsgroenteteelt / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt 1997 (1997)2. - ISSN 1385-5298 - p. 26 - 27.
Allium cepa - breuk - schade - smeul - ziekteresistentie - desinfectie - dijken - landbouwbedrijven - inundatie - voetrot - fungiciden - heetwaterbehandeling - hygiëne - schimmel - uien - plaagresistentie - fysische gewasbeschermingsmethoden - plantenveredeling - gewasbescherming - reparatie - wortelrot - zaadbehandeling - zaden - bodemschimmels - steriliseren - breakage - damage - damping off - disease resistance - disinfection - dykes - farms - flooding - foot rot - fungicides - hot water treatment - hygiene - moulds - onions - pest resistance - physical control - plant breeding - plant protection - repairing - root rots - seed treatment - seeds - soil fungi - sterilizing
Epidemiologie van witrot in uien
Visser, C.L.M. de - \ 1997
PAV-bulletin. Vollegrondsgroenteteelt / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt 1997 (1997)1. - ISSN 1385-5298 - p. 7 - 9.
Allium cepa - smeul - distributie - epidemiologie - voetrot - schimmel - uien - plantenziekten - plantenplagen - wortelrot - bodemschimmels - damping off - distribution - epidemiology - foot rot - moulds - onions - plant diseases - plant pests - root rots - soil fungi
Fusarium bij lelie (3). Fysio's van de schimmel geen bron van zorg
Baayen, R.P. ; Förch, M.G. ; Straathof, Th.P. ; Löffler, H.J.M. ; Roebroeck, E.J.A. - \ 1996
Bloembollencultuur 107 (1996)16. - ISSN 0165-6406 - p. 32 - 33.
smeul - ziekteresistentie - voetrot - schimmel - plaagresistentie - plantenveredeling - plantenziekteverwekkende schimmels - planten - onderzoek - wortelrot - Lilium - Fusarium oxysporum - damping off - disease resistance - foot rot - moulds - pest resistance - plant breeding - plant pathogenic fungi - plants - research - root rots
Resistentie tegen Fusarium is een belangrijke eigenschap bij veel gewassen. Bij lelie is deze resistentie onderzocht. Voor het ontwikkelen van toetsmethoden is de schimmel zelf ook onderworpen aan onderzoek. Bekeken is of volstaan kan worden met het toetsen op resistentie tegen een isolaat
Fusarium bij lelie (2). Resistentie berust op vertragingsproces
Dwarswaard, A. ; Förch, M.G. ; Baayen, R.P. - \ 1996
Bloembollencultuur 107 (1996)15. - ISSN 0165-6406 - p. 17 - 17.
smeul - ziekteresistentie - voetrot - schimmel - bloembollen - plaagresistentie - plantenveredeling - plantenziekteverwekkende schimmels - planten - onderzoek - wortelrot - Lilium - damping off - disease resistance - foot rot - moulds - ornamental bulbs - pest resistance - plant breeding - plant pathogenic fungi - plants - research - root rots
Resistentie tegen Fusarium (bolrot) is niet absoluut. Vatbare lelies beschikken over dezelfde afweerreacties als resistente lelies, maar in mindere mate. Dit blijkt uit onderzoek door het IPO-DLO
Root rot peas in the Netherlands : fungal pathogens, inoculum potential and soil receptivity
Oyarzun, P.J. - \ 1994
Agricultural University. Promotor(en): J.C. Zadoks; M. Gerlagh. - S.l. : Oyarzun - ISBN 9789054852391 - 208
plantenziekteverwekkende schimmels - Pisum sativum - erwten - schimmel - wortelrot - voetrot - smeul - bodembiologie - Nederland - plant pathogenic fungi - peas - moulds - root rots - foot rot - damping off - soil biology - Netherlands
<p>Fungi associated to pea <em>(Pisum sativum</em> L.) <em></em> root rot were studied. <em>Fusarium</em> and Oomycetes were most common. <em>Fusarium solani</em> f. sp. <em>pisi,</em> Fsp, was widely distributed and the most frequent fungus in roots of diseased crops. The pathogens <em>Thielaviopsis basicola</em> , Tb, <em></em> and <em>Aphanomyces euteiches,</em> Ae, were new records for pea in The Netherlands. These pathogens showed physiological specialization on pea. <em>Mycosphaerella pinodes</em> and <em>Phoma medicaginis</em> var. <em>pinodella</em> were of ten found, mainly as blight diseases. For several root rot pathogens, seed infection was a source of primary inoculum. The disease pressure in soil, due to these pathogens, called inoculum potential of the soil (IPS), was determined by bioassay. The IPS of fields, determined before growing peas, was the best predictor of disease intensity in crops. The bioassay is now being used to advise pea growers. A field survey of about 200 pea fields showed that root rot could develop in crops on fields with marked differences in cropping history and agronomic qualities. Root rot severity in crops correlated with the cropping frequency of legumes, though this variable explained only a fraction of the variation in severity. The effect of soil-habitat on root rot pathogens, called soil receptivity (SR), was examined. In SR assays, inoculum is added to the soil. A computerized equipment was developed to automatically control the water potential and temperature during the SR experiments. In 1991, soil samples were taken from 50 commercial fields and 5 experimental plots, and SR to Fsp, Tb, and Ae was assayed. About 20 samples showed increased IPS since earlier assessments, mainly due to sof t rot. Pathogenic activity significantly depended on soil. Most soils were conducive to Ae, intermediate for Fsp and suppressive to Tb, In biocontrol experiments, isolates of non-pathogenic <em>F.</em><em>oxysporum</em> and <em>Gliocladium roseum</em> reduced <em>Fusarium</em> root rot. The suppression in soils where Fsp was naturally present depended on the dose and the soil tested. The antagonism <em>of Actinomyces</em> spp. <em></em> and fluorescent pseudomonads was independent of their origin from suppressive or conducive soils. Soil nutrients, soil physical properties and kind and size of microbial populations correlated with receptivity to Tb, Ae or Fsp. Soil sterilization rendered all soils conducive, suggesting that relations between abiotic properties and SR are mediated by microbial activities. The value of SR as a tool in integrated disease management is discussed.
Effecten van de wijze van bewaring en voorbehandeling op de besmetting van Phoma exigua var. foveata bij pootaardappelen = Effects of storage and pretreatment on infection by Phoma exigua var. foveata on the tuber of seed potatoes
Ridder, J.K. - \ 1991
In: Jaarboek 1987-1992 : verslagen van in 1987-1992 afgesloten onderzoekprojecten op Regionale Onderzoek Centra en het PAGV Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra no. 38-64) - p. 14 - 17.
smeul - voetrot - schimmel - plantenziekteverwekkende schimmels - wortelrot - pootaardappelen - opslag - damping off - foot rot - moulds - plant pathogenic fungi - root rots - seed potatoes - storage
Het verloop van het wegrotten van moederknollen bij pootaardappelen = The process of decay of mother tubers in seed potatoes
Ridder, J.K. ; Bus, C.B. - \ 1991
Lelystad : PAGV (Verslag / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond nr. 134) - 45
smeul - voetrot - schimmel - wortelrot - pootaardappelen - damping off - foot rot - moulds - root rots - seed potatoes
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.