Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 345

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: wurpublikatie/titelbeschrijving/classificatie/trefwoord/cab/engels==overijssel
Check title to add to marked list
Omgaan met mogelijke overlast van stekende insecten in en rondom de natuurgebieden Punthuizen, Stroothuizen en Beuninger Achterveld
Verdonschot, Piet F.M. - \ 2017
Wageningen : Wageningen Environmental Research, Zoetwaterecosystemen - ISBN 9789463436175 - 28
culicidae - insecten - steken - natuurgebieden - overijssel - insects - stings - natural areas
Kansen en dilemma’s bij het samenspel tussen groene burgerinitiatieven en instituties : verslag van bijeenkomst in Zwolle op 24 juni 2015
[Unknown], - \ 2015
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR - 19
natuur - natuurbeheer - participatie - publieke participatie - milieubeheer - overijssel - nature - nature management - participation - public participation - environmental management
Deze bijeenkomst over kansen en dilemma’s bij het samenspel tussen groene burgerinitiatieven en instituties is georganiseerd door Natuur en Milieu Overijssel en Alterra. Aan de hand van Overijsselse praktijkverhalen is ingegaan op het samenspel tussen groene burgerinitiatieven, overheden en andere instituties. Speciale aandacht ging uit naar de verbindende rol die intermediaire organisaties hierbij kunnen spelen. De bijeenkomst vond plaats in het kader van het leernetwerk ‘Samenspel tussen Burgerinitiatieven en Overheden in het groene domein’, maar was bedoeld voor alle geïnteresseerde ambtenaren van gemeenten, waterschappen en provincies, medewerkers van natuur- en landschapsorganisaties en burgerinitiatieven. Alhoewel de focus lag op leren door overheden en andere instituties, waren er ook meerdere initiatiefnemers aanwezig.
Juncus dudleyi Wiegand, een nieuwe rus uit Amerika, en Juncus ×sallandiae Corporaal & Schaminée hybr. nov., zijn hybride met J. tenuis Willd
Corporaal, A. ; Schaminee, J.H.J. - \ 2015
Gorteria 37 (2015)2. - ISSN 0017-2294 - p. 52 - 63.
vegetatie - plant-water relaties - ecohydrologie - bodemwater - overijssel - vegetation - plant water relations - ecohydrology - soil water
In Nederland is in 2009 voor het eerst de Noord-Amerikaanse rus Juncus dudleyi Wiegand aangetroffen.De soort groeide met tientallen exemplaren in een recent afgegraven waterbergingsgebied ten zuidwesten van Nieuwleusen (Overijssel) op een vochtige tot natte zandige ondergrond. Begeleidende soorten zijn vooral pioniersoorten. Een veelvuldig begeleidende soort is de eveneens uit Noord-Amerika afkomstige soort J. tenuis Willd. Tezamen met beide soorten groeide een onbekende rus die, naar later bleek, nog niet voor de wetenschap bekend was en die de hybride is van beide eerder genoemde soorten. Deze hybride is J. ×sallandiae Corporaal & Schaminée genoemd, naar de naam van deze streek Salland. Opmerkelijk genoeg is deze hybride tot dusverre niet van Amerika bekend, hoewel beide soorten daar relatief veel in elkaars nabijheid voorkomen.The North American Rush species Juncus dudleyi Wiegand was first found in the Netherlands in 2009.The species occurred in great numbers on sandy soil in moist to wet places in a recently shallowlyexcavated water buffer area southwest of Nieuwleusen, Province of Overijsel. Most accompanying plant species were pioneer species. A frequently accompanying species was J. tenuis Willd., a longnaturalized Rush species which also originates from North America. Growing together with these two Rush species was an unknown Rush, which we have identified as the hybrid of these two Rush species. This hybrid is new to sciences and has been described here as J. ×sallandiae Corporaal & Schaminée. The epithet ‘sallandiae’ refers to the region of the Province of Overijssel where the hybrid was found, namely Salland.
Effecten van landschapselementen op de ammoniakdepositie in Natura 2000- gebieden
Kros, J. ; Gies, T.J.A. ; Voogd, J.C.H. ; Vries, Wilco de; Aben, Jan ; Pul, Addo - \ 2015
Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2689) - 37 p.
landschapselementen - landschap - ammoniak - depositie - overijssel - landscape elements - landscape - ammonia - deposition
Om het mogelijke effect van het aanbrengen van landschapselementen op de NHx (NH3 + NH4 +) depositie op Natura 2000-gebieden in te schatten, is door Alterra een aantal indicatieve berekeningen uitgevoerd voor de gehele provincie Overijssel. De berekeningen zijn uitgevoerd met het OPS-model van het RIVM. Het aanbrengen van een landschapselement van 50m breed rondom bedrijven, lijkt van de doorgerekende scenario’s het meestbelovend.
Vermaatschappelijking van natuurbeleid : een verkennend onderzoek bij drie provincie
Kamphorst, D.A. ; Selnes, T. ; Nieuwenhuizen, W. - \ 2015
Wageningen : WOT Natuur & Milieu, Wageningen UR (WOt-technical report 42) - 44
natuurbeleid - socialisatie - natuurbescherming - gelderland - overijssel - limburg - nederland - nature conservation policy - socialization - nature conservation - netherlands
In dit onderzoek is in drie provincies (Gelderland, Overijssel en Limburg) verkend welke strategieën deze provincies ontwikkelen om het natuurbeleid na de decentralisatie te vermaatschappelijken. Vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid is een thema in de drie provincies, terwijl ze tegelijkertijd hun beleidsinspanningen willen toeleggen op de internationale verplichtingen in het natuurbeleid. Het blijkt dat provincies vooral in de internationale natuur veel verwachten van de samenleving en maatschappelijke partners, met name van professionele maatschappelijke organisaties die de provincie werk uit handen kunnen nemen. De manier waarop de provincies deze partners benaderen en met hen samenwerken verschilt. Een andere groep maatschappelijke actoren die provincies uitnodigen om groen te ontwikkelen, zijn ondernemers in het buitengebied, veelal buiten het Natuurnetwerk Nederland. Provincies ondersteunen ook groene burgerinitiatieven, maar burgerinitiatief en betrokkenheid van burgers bij besluitvorming over Natura 2000-gebieden lijken niet te zijn toegenomen
Ontwerp verdrogingsmeetnet in twee Twentse Natura 2000-gebieden: Achter de Voort - Agelerbroek - Voltherbroek en Bergvennen - Brecklenkampse veld
Hommel, P.W.F.M. ; Waal, R.W. de; Jansen, P.C. ; Huiskes, H.P.J. - \ 2015
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra 2605) - 71
hydrologie - verdroging (milieu) - meetnetten - grondwater - vegetatiemonitoring - vegetatie - overijssel - twente - hydrology - groundwater depletion - monitoring networks - groundwater - vegetation monitoring - vegetation
In twee Natura 2000-gebieden werden in het kader van het verdrogingsnetwerk van de Provincie Overijssel locaties voor nieuwe grondwatermeetpunten geselecteerd. Hiertoe werden in de botanische hot-spots van deze gebieden elf transecten vegetatiekundig en bodemkundig beschreven. Op basis van bestaande gegevens werd een inschatting gegeven van de lokale hydrologische omstandigheden en hun representativiteit voor de regionale hydrologie. Belangrijke criteria bij de selectie waren (1) het goed ontwikkeld voorkomen van de habitattypen die voor bovengenoemde gebieden zijn aangewezen en (2) het voorkomen van deze typen in een zo gaaf mogelijke landschappelijke context.
Economische gevolgen ammoniakemissie reducerende maatregelen: scenariostudie van praktijkbedrijven in Overijssel
Evers, A.G. ; Haan, M.H.A. de; Vermeij, I. ; Schooten, H.A. van - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Rapport 918) - 51
veehouderij - ammoniak - ammoniakemissie - emissiereductie - economie - overijssel - livestock farming - ammonia - ammonia emission - emission reduction - economics
Voor een aantal veehouders in het project “Proeftuin Natura 2000 in Overijssel” is in beeld gebracht welke economische gevolgen ammoniakemissie reducerende maatregelen hebben. De effecten van deze maatregelen zijn vergeleken met de ontwikkeling waarbij de bedrijven hun stal moeten aanpassen om ammoniakuitstoot te verminderen. De berekeningen laten zien dat bij alle bedrijven (een combinatie van) managementmaatregelen een beter inkomen tot gevolg heeft dan het aanpassen van de stal, bij een gelijkblijvende of grotere emissiereductie.
Haalbaarheid van BEX-BEA voor varkens- en pluimveebedrijven : verkenning van een verantwoordingsinstrument voor bedrijfsspecifieke milieuprestaties
Holster, H.C. ; Migchels, G. ; Aarnink, A.J.A. ; Harn, J. van - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 914) - 32
varkenshouderij - pluimveehouderij - milieubescherming - milieubeheer - emissiereductie - ammoniak - overijssel - pig farming - poultry farming - environmental protection - environmental management - emission reduction - ammonia
Proeftuin Natura 2000 Overijssel (‘de Proeftuin’) richt zich op de realisatie van Natura 2000- doelstellingen in de provincie Overijssel met behoud van agrarisch ontwikkelingsperspectief. Het project combineert het ontwikkelen en toepassen van ammoniak reducerende maatregelen in de praktijk, met de kennisuitwisseling tussen veehouders, adviseurs en andere betrokkenen. Voor de melkveehouderij is de KringloopWijzer een bekend instrument voor het verantwoorden van de milieuprestaties. De BEX (Bedrijfsspecifieke Excretie) en BEA (Bedrijfsspecifieke Excretie Ammoniak) maken hier onderdeel van uit. De gedachte dat aantoonbaar goed milieugedrag door de ondernemer mag leiden tot een vorm van beloning is niet alleen voorbehouden aan de melkveehouderij. Ook de intensieve veehouderij zoekt naar ruimte om te ondernemen. De melkveehouderij zit complex in elkaar met bijvoorbeeld ruwvoeropbrengsten en rantsoenen (gras en mais) die kunnen variëren. Bij de intensieve veehouderij is de voersamenstelling nauwkeurig bekend. De aanname bij de start van deze verkenning was dan ook dat een BEX-BEA intensief eenvoudig is op te zetten.
Ayurvedische kruiden bij Hollandse koeproblemen : een verslag van een praktijkproef in Overijssel
Groot, M.J. ; Raeijmaeckers, L. ; Thybaut, R. ; Nij Bijvank, H. ; Vreriks, M. ; Hooft, K. van 't - \ 2015
Wageningen : RIKILT Wageningen UR (RIKILT rapport 2015.001) - 35
rundvee - melkveehouderij - rundermastitis - antibiotica - overijssel - india - medisch onderzoek - on-farm research - proefprojecten - diergezondheid - geneeskrachtige kruiden - cattle - dairy farming - bovine mastitis - antibiotics - medical research - pilot projects - animal health - herbal drugs
Dit rapport beschrijft een proef met een Ayurvedisch recept tegen mastitis bij Nederlandse koeien met hoog celgetal. De proef is opgezet naar aanleiding van een werkbezoek aan India van een groep dierenartsen en boeren uit Overijssel in april 2014, in het kader van een uitwisselingsproject van Oxfam Novib over reductie van antibiotica in de melkveehouderij. In het kader van de reductie van het antibioticagebruik, de verhoging van de diergezondheid en het dierwelzijn is een pilotproef opgezet bij boeren in Overijssel om te onderzoeken of deze middelen ook onder Nederlandse omstandigheden werkzaam zijn.
Landschapsvarken Bonte Bentheimer, Feestvaken of nieuw model voor verdienen
Holster, Henri - \ 2014
breeds - pig breeds - biodiversity - sustainability - taste - nature management - natural landscape - overijssel - landscape - economic viability
Grondwaterstand handmatig meten blijkt best nauwkeurig
Knotters, M. ; Meij, T. de; Pleijter, M. - \ 2014
H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 47 (2014)1. - ISSN 0166-8439 - p. 28 - 28.
grondwaterstand - nauwkeurigheid - meting - experimenteel veldonderzoek - overijssel - groundwater level - accuracy - measurement - field experimentation
Het valt reuze mee met de nauwkeurigheid van handmatig gemeten grondwaterstanden. Wie de grondwaterstand op een zeer traditionele manier meet (via meetlint in de peilbuis) of met een elektronisch peilapparaat met geluidssignaal, maakt meetfouten van hooguit enkele centimeters. Een experiment bij het Boetelerveld wijst dat uit.
Herijking van de EHS voor drie verschillende provincies
Wamelink, G.W.W. ; Pouwels, R. ; Eupen, M. van; Grift, E.A. van der - \ 2014
Vakblad Natuur Bos Landschap 11 (2014)106. - ISSN 1572-7610 - p. 24 - 26.
natuurbeleid - natuurgebieden - ecologische hoofdstructuur - beleidsevaluatie - gelderland - overijssel - limburg - nature conservation policy - natural areas - ecological network - policy evaluation
Bij het aantreden in 2010 van het kabinet Rutte I is het natuurbeleid drastisch veranderd. De plannen voor de Ecologische hoofdstructuur (EHS), het natuurnetwerk van Nederland, werden versoberd. De herziening van het natuurbeleid bood echter ook kansen om na ruim twintig jaar werken aan de EHS te kijken waar verbetering mogelijk is. Provincies ontwikkelden daarom plannen voor een ‘herijkte EHS’. Vijf provincies vroegen aan Alterra om uit te zoeken in hoeverre deze herijkte EHS tot ecologische verbeteringen leidt. In dit artikel beschrijven we de aanpak van de evaluaties van de provinciale plannen voor een herijkte EHS, waarbij we de studies voor Gelderland, Overijssel en Limburg in meer detail beschrijven.
Doorstart van het Nederlandse Korhoen? : oorzaken van achteruitgang en mogelijkheden voor behoud
Jansman, H.A.H. ; Buij, R. ; Groot, G.A. de; Hammers, M. - \ 2014
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2498) - 55
tetrao tetrix - geïntroduceerde soorten - monitoring - habitats - natuurgebieden - beleidsevaluatie - salland - overijssel - introduced species - natural areas - policy evaluation
De laatst overgebleven Nederlandse korhoenpopulatie op de Sallandse Heuvelrug bereikte in 2012 een historisch dieptepunt met slechts twee getelde hanen. Om het uitsterfrisico te verkleinen zijn in april 2012 en 2013 respectievelijk vier en 25 korhoenders uit Zweden bijgeplaatst. Parallel hieraan is aanvullend onderzoek uitgevoerd om de kansen voor duurzame overleving van de soort in Nederland te verkennen. Het voornaamste knelpunt voor de overleving van de Nederlandse populatie lijkt de geringe kuikenoverleving van de afgelopen jaren te zijn. Alterra is gevraagd om de beschikbare kennis te bundelen en integreren om een antwoord te krijgen op de vraag of het korhoen duurzaam voor Nederland behouden kan worden, en als dat het geval is, aan welke voorwaarden daarvoor moet worden voldaan. Dit is in het voorliggende rapport weergegeven. Als robuust wordt ingezet op verbetering en uitbreiding van het leefgebied zou het korhoen voor Nederland behouden kunnen blijven.
MKBA Wierdense Veld
Reinhard, A.J. ; Nieuwkamer, R. ; Dijkman, W. ; Polman, N.B.P. ; Ruijgrok, E. - \ 2014
Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI 14-017) - 34
hoogveengebieden - natuurgebieden - hydrologie - ecologisch herstel - stikstof - emissiereductie - kosten-batenanalyse - natura 2000 - twente - overijssel - moorlands - natural areas - hydrology - ecological restoration - nitrogen - emission reduction - cost benefit analysis
Doel van het onderzoek is inzicht verkreijgen in de omvang van maatschappelijke kosten en baten van het maatregelenpakket PAS / Natura 2000, voor het Natura 2000 gebied Wierdense Veld. Doel van het maatregelenpakket is om actief en herstellend hoogveen te realiseren en economische ontwikkelingsruimte te creëren. Het betreft hydrologische herstelmaatregelen (o.a. een bufferzone) en emissiebeperkende maatregelen. De baten van de voorgenomen maatregelen voor het gebied, met een ring van 5 km daaromheen, blijken groter dan de kosten.
MKBA Engbertsdijkvenen
Reinhard, A.J. ; Nieuwkamer, R. ; Dijkman, W. ; Polman, N.B.P. ; Ruijgrok, E. - \ 2014
Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI 14-009) - 38
hoogveengebieden - natuurgebieden - hydrologie - ecologisch herstel - stikstof - emissiereductie - kosten-batenanalyse - natura 2000 - overijssel - moorlands - natural areas - hydrology - ecological restoration - nitrogen - emission reduction - cost benefit analysis
Doel van het onderzoek is inzicht verkreijgen in de omvang van maatschappelijke kosten en baten van het maatregelenpakket PAS / Natura 2000, voor het Natura 2000 gebied Engbertsdijksvenen. Doel van het maatregelenpakket is om actief en herstellend hoogveen te realiseren en economische ontwikkelingsruimte te creëren. Het betreft hydrologische herstelmaatregelen (o.a. een bufferzone) en emissiebeperkende maatregelen. De kosten van de voorgenomen maatregelen voor het gebied, met een ring van 5 km daaromheen, blijken groter dan de baten.
Bouwstenen voor de grensoverschrijdende Vecht : een half-natuurlijke laaglandrivier tussen Emlichheim en Hardenberg
Maas, G.J. ; Woestenburg, M. - \ 2014
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2491) - 22
rivieren - natuurontwikkeling - kaderrichtlijn water - waterbeheer - hoogwaterbeheersing - ecologisch herstel - overijssel - duitsland - grensgebieden - rivers - nature development - water framework directive - water management - flood control - ecological restoration - germany - frontier areas
De Duits-Nederlandse rivier de Vecht wordt over de volle lengte weer zoveel mogelijk teruggebracht in een natuurlijke staat. In de studie naar de Vecht tussen Emlichheim en Hardenberg is onderzocht wat de effecten zijn van de verschillende bouwstenen op de rivier, en ook welke gevolgen de maatregelen hebben voor de randvoorwaarden die gesteld zijn. Om de Vecht om te vormen tot een half-natuurlijke rivier is een integrale aanpak nodig. Herstel van de Vecht vraagt om ingrijpende maatregelen.
Bausteine für die grenzüberschreitende Vechte : ein lebendigen Flachlandfluss zwischen Emlichheim und Hardenberg
Maas, G.J. ; Woestenburg, M. - \ 2014
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2492) - 22
rivieren - natuurontwikkeling - kaderrichtlijn water - waterbeheer - hoogwaterbeheersing - ecologisch herstel - grensgebieden - duitsland - overijssel - rivers - nature development - water framework directive - water management - flood control - ecological restoration - frontier areas - germany
De Duits-Nederlandse rivier de Vecht wordt over de volle lengte weer zoveel mogelijk teruggebracht in een natuurlijke staat. In de studie naar de Vecht tussen Emlichheim en Hardenberg is onderzocht wat de effecten zijn van de verschillende bouwstenen op de rivier, en ook welke gevolgen de maatregelen hebben voor de randvoorwaarden die gesteld zijn. Om de Vecht om te vormen tot een half-natuurlijke rivier is een integrale aanpak nodig. Herstel van de Vecht vraagt om ingrijpende maatregelen.
Nauwkeurigheid van handmatig gemeten grondwaterstanden
Knotters, M. ; Meij, T. de; Pleijter, M. - \ 2014
H2O online 2014 (2014)15 jan.
grondwaterstand - nauwkeurigheid - meting - experimenteel veldonderzoek - overijssel - groundwater level - accuracy - measurement - field experimentation
In Nederland worden veel grondwaterstanden gemeten. Vanouds gebeurt dit handmatig door een dompelklokje aan een meetlint in een peilbuis te laten zakken, of, geavanceerder, met een elektronisch peilapparaat met geluidssignaal. Tegenwoordig worden ook automatische drukopnemers gebruikt, die regelmatig worden gecontroleerd door de automatische metingen te vergelijken met handmatige. Daarbij is inzicht in de nauwkeurigheid van de handmatige meting belangrijk, maar hier is weinig over bekend. Daarom voerden we een experiment uit. Meetfouten blijken meestal beperkt te zijn, hooguit enkele centimeters. Soms traden echter fouten van rond een meter op, veroorzaakt door slecht afleesbare meetlinten.
Laat de varkens los : nieuw perspectief voor boer en landschapsbeheer in Overijssel
Holster, H.C. ; Mul, M.F. - \ 2013
Lelystad : Livestock Research Wageningen UR - 20
varkens - landschapsbeheer - scharrelhouderij - slachtdieren - overijssel - nederland - dierhouderij - rassen (dieren) - smaak - natuurlandschap - gezondheid - pigs - landscape management - free range husbandry - meat animals - netherlands - animal husbandry - breeds - taste - natural landscape - health
Wat zijn precies de functies die een varken in het landschap kunnen vervullen? Kan dat zomaar, varkens in het wild; waar moet je dan rekening mee houden? Is het wel rendabel om varkens te houden? Dit e-book geeft antwoorden, beelden en richting op deze vragen, specifiek voor de provincie Overijssel.
Kartering van de habitattypen : actief en herstellend hoogveen in Nederland
Jansen, A.J.M. ; Ketelaar, R. ; Limpens, J. ; Schouten, M.G. ; Tweel-Groot, L. van - \ 2013
Driebergen : Bosschap (Rapport nr. 2013/OBN182-NZ) - 134
hoogveengebieden - vegetatietypen - natura 2000 - de peel - drenthe - overijssel - achterhoek - moorlands - vegetation types
De Natura 2000 habitattypen Actief hoogveen (H7110_A) en Herstellend hoogveen (H7120) staan centraal in deze rapportage. Tot dusverre ontbreken voor deze twee habitattypen betrouwbare kaarten wat betreft het huidige voorkomen van deze habitattypen in de Nederlandse Natura 2000 gebieden. Deze zijn wel nodig om implementatie van Natura 2000 te kunnen voltooien.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.