Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 210

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: wurpublikatie/titelbeschrijving/classificatie/trefwoord/cab/engels==pastures
Check title to add to marked list
Maatregelen om weidegang te bevorderen : inventarisatie en analyse
Blokland, P.W. ; Pol-van Dasselaar, A. van den; Rougoor, C. ; Schans, F. van der; Sebek, L. - \ 2017
Wageningen : Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research rapport 2017-071) - ISBN 9789463436533 - 59
dierenwelzijn - dierlijke productie - melkvee - huisvesting - weiden - animal welfare - animal production - dairy cattle - housing - pastures
Sensor voorspelt grasopname : koeien nemen meer gras op uit het weiland dan berekend met de vem-dekking
Reenen, Kees van; Zom, Ronald ; Galama, Paul - \ 2016
dairy cows - dairy farming - sensors - grazing - grasses - feed intake - pastures - agricultural research
Beweidbare oppervlakte en weidegang op melkveebedrijven in Nederland
Pol, A. van den; Blokland, P.W. ; Gies, T.J.A. ; Haan, M.H.A. de; Holshof, G. ; Naeff, H.S.D. ; Philipsen, A.P. - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 917) - 57
begrazing - graastijd - graasduur - melkveehouderij - oppervlakte (areaal) - agrarische bedrijfsvoering - dierlijke productie - dierenwelzijn - melkvee - huisvesting, dieren - weiden - grazing - grazing date - grazing time - dairy farming - acreage - farm management - animal production - animal welfare - dairy cattle - animal housing - pastures
Het doel van dit onderzoek was om antwoord te krijgen op de vraag in hoeverre weidegang nu en in de toekomst mogelijk is (zowel technisch als bedrijfseconomisch) op melkveebedrijven in Nederland gezien de grootte van de beweidbare oppervlakte. Uit de resultaten wordt duidelijk dat uitgaande van de beschikbare beweidbare oppervlakte er nog ruimte is voor beweiding binnen de bestaande bedrijfsvoering, met name bij de wat extensievere bedrijven. Ook bij verdergaande schaalvergroting of intensivering blijft er ruimte voor beweiding. De hoeveelheid beschikbaar weidegras per bedrijf zal dan wel afnemen evenals het aantal uren weidegang per dag. Op de meeste melkveebedrijven is een vorm van weidegang mogelijk, al is deze soms beperkt. Dit rapport geeft een theoretisch beeld van de mogelijkheden van weidegang. Het is aan de belanghebbende partijen onderling, waar eventueel grenzen worden getrokken voor de beoordeling van de mogelijkheden van weidegang.
McGraze : Concept model for modern continuous stocking
Klein Koerkamp, Pim ; Li, Peiyun ; Oostdam, Marieke ; El-Din Sherif, Mohie ; Stienezen, M.W.J. ; Philipsen, A.P. - \ 2015
Wageningen UR Livestock Research - 31 p.
dairy farms - grasslands - grazing - pastures - weather - management - stocking density - tools - dairy farming - melkveebedrijven - graslanden - begrazing - weiden - weer - bedrijfsvoering - bezettingsdichtheid - gereedschappen - melkveehouderij
This report analysed the modern continuous stocking system for dairy farms in the Netherlands. This system has to deal with a minimum grass height of 8 or 10cm (depending on the season) in order to obtain maximum grass production. A model should predict the available herbage mass under changing weather conditions and therefore the available fresh grass and the related amount of additional feed needed for the cows. A concept model, called McGraze, is developed for farmers in order to manage modern continuous stocking (Figure 1). McGraze consists of a grass production section and a stoking related section. The grass production section is based on an existing grass production model called LINGRA, which resulted from a literature review to be the most accurate model to predict grass production. LINGRA needs some minor changes in order to fit into McGraze. The stocking related section is key to the final hours of stocking and the related additional feeding, which are the outputs of McGraze. All values used to predict the outputs are a result of a literature study on grass height, grass quality, grass intake and the effect of stocking on grass growth.
Amazing Grazing 2030
Galama, Paul - \ 2015
dairy farming - cow housing - farm management - farming systems - pastures - grazing - grazing management - animal welfare
Handleiding betere mestbenutting
Bussink, D.W. - \ 2015
bemesting - weiden - zea mays - mestgiften - bekalking - voedingsstoffen - dierlijke meststoffen - kunstmeststoffen - opbrengsten - voederkwaliteit - fertilizer application - pastures - dressings - liming - nutrients - animal manures - fertilizers - yields - forage quality
Voor de groei van gras en mais is de juiste (kunst)mestsoort van belang voor een goede groei en ontwikkeling. Deze handleiding gaat hierop in en sluit tevens aan bij de leidraad 'Benut N-meststoffen optimaal, te beginnen in het voorjaar’.
Amazing Grazing Webinar "(Weide)gras levert meer op dan melk"
Galama, P.J. - \ 2015
Wageningen UR
melkveehouderij - begrazing - graslandbeheer - weiden - huisvesting van koeien - melkproductie - dairy farming - grazing - grassland management - pastures - cow housing - milk production
Amazing Grazing Webinar "(Weide)gras levert meer op dan melk" met melkveehouder Tom Keuper, gehouden op 9 april 2015. Interview met Paul Galama.
De waarheid van de koe - onderzoek naar koegedrag
Reenen, C.G. van; Werf, J.T.N. van der - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR, Livestock Research
rundveehouderij - melkveehouderij - diergedrag - dierenwelzijn - huisvesting, dieren - weiden - begrazing - dierlijke productie - cattle husbandry - dairy farming - animal behaviour - animal welfare - animal housing - pastures - grazing - animal production
In dit filmpje leggen onderzoekers uit waarom onderzoek naar koegedrag in relatie tot weidegang zo belangrijk is. Wat zijn de individuele verschillen in gedrag als koeien weiden? De onderzoekers kijken naar graasgedrag van de koeien, maar de koeien worden ook individueel getypeerd op de mate waarin ze sociaal zijn (graag bij de kudde zijn) en wat hun plek in de rangorde is. Welke koekenmerken zijn gelinkt aan het graasgedrag? Aan het eind van het onderzoek levert dit wellicht aanknopingspunten voor fokkerij of management van de boer om nog beter en makkelijker weidegang te kunnen toepassen.
Prevalence of claw disorders in young HF-animals with and without grazing: 1. non infectious diseases
Brummelman, B. ; Holzhauer, M. ; Frankena, K. ; Lam, T.J.G.M. - \ 2014
Tijdschrift voor Diergeneeskunde 139 (2014)7. - ISSN 0040-7453 - p. 26 - 33.
rundveehouderij - weiden - klauwen - diergezondheid - begrazing - voetziekten - huisvesting van koeien - laesies - dierenwelzijn - dierlijke productie - melkvee - cattle husbandry - pastures - claws - animal health - grazing - foot diseases - cow housing - lesions - animal welfare - animal production - dairy cattle - dairy-cows - first lactation - foot lesions - risk-factors - lameness - cattle - conformation - herds - hemorrhages - pasture
Ter bestudering van prevalentie van en effect van weidegang op klauwaandoeningen bij jonge runderen werden 10 melkveebedrijven gevolgd (vijf met en vijf zonder weidegang) in een twee jaar lang durend longitudinaal onderzoek. De achterklauwen van veertig dieren, bij aanvang jonger dan twee jaar, werden tussen mei 2008 en februari 2010 iedere drie maanden beoordeeld. In dit artikel worden de niet infectieuze klauwaandoeningen besproken. De prevalentie van zoolzweren (0,1%) en witte lijn-laesies (2,6%) was zeer laag, terwijl de prevalentie van zoolbloedingen (ZB) vanaf een leeftijd van negen maanden al boven de 20 procent lag. Dieren met weidegang hadden aan het einde van het weideseizoen significant minder ZB dan de dieren zonder weidegang. In de stalperiode nam de prevalentie van ZB bij dieren met weidegang toe tot boven het niveau van dieren zonder weidegang. Na afkalven trad een duidelijke toename op van de prevalentie van ZB tot een maximum (59%) op een leeftijd van dertig maanden.
Breeding strategies to make sheep farms resilient to uncertainty
Rose, I.J. - \ 2014
University. Promotor(en): Johan van Arendonk, co-promotor(en): Herman Mulder; J. Werf. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462570900 - 188
schapen - schapenhouderij - dierveredeling - veredelingsprogramma's - economische haalbaarheid - rentabiliteit - veerkracht - weiden - schapenvoeding - western australia - sheep - sheep farming - animal breeding - breeding programmes - economic viability - profitability - elasticity - pastures - sheep feeding

The sheep industry in Western Australian has had many challenges over the last 20 years which have caused sheep numbers to decline. This decline is because sheep farms are not resilient to uncertain pasture growth and commodity prices. One way to improve resilience and profitability of farming systems is through breeding of sheep. Therefore, this thesis had two aims; 1. Quantify the potential to select and breed sheep that are more resilient and 2. Quantify how sheep breeding can make farming systems more resilient. To determine if sheep can be bred to be resilient to varying pasture growth I investigated if live weight change is a heritable trait. I investigated live weight change in adult Merino ewes managed in a Mediterranean climate in Katanning in Western Australia. Live weight change traits were during mating and lactation. The heritability of live weight change was low to moderate. Therefore that live weight change could be a potential indicator trait for resilience to uncertain pasture growth. To include live weight change in a breeding goal, correlations with other traits are needed. I calculated the genetic correlations between live weight change during mating, pregnancy and lactation, and reproduction traits. Most genetic correlations were not significant, but genetically gaining live weight during mating in two-year old ewes and during pregnancy for three-year-old ewes improved reproduction. Therefore, optimised selection strategies can select for live weight change and reproduction simultaneously. To investigate optimal breeding programs to make sheep farms resilient to uncertain pasture growth and prices, I modelled a sheep farm in a Mediterranean environment. The economic value of seven traits in the breeding objective were estimated. Including variation in pasture growth and commodity prices decreased average profit and increased the economic value of all breeding goal traits compared to the average scenario. Economic values increased most for traits that had increases in profit with the smallest impact on energy requirements. I also compared optimal breeding programs for across 11 years for 10 regions in Western Australia with different levels of reliability of pasture growth. I identified two potential breeding goals, one for regions with low or high pasture growth reliability and one for regions with medium reliability of pasture growth. Regions with low or high reliability of pasture growth had similar breeding goals because the relationship between economic values and reliability of pasture growth were not linear for some traits. Therefore, farmers can customise breeding goals depending on the reliability of pasture growth on their farm.Uitleg over de weidewig (feedwedge)
Stienezen, M.W.J. - \ 2014
Wageningen UR Livestock Research
melkveehouderij - grassen - graslandbeheer - meetsystemen - bedrijfsinformatiesystemen - weiden - dairy farming - grasses - grassland management - measurement systems - management information systems - pastures
De weidewig geeft inzicht in het grasaanbod en de grasbehoefte. Een handige tool, maar dan moet je wel de droge stofbrengst wekelijks meten. In dit filmpje vertelt melkveehouder Tom Keuper wat het gebruik van de weidewig voor zijn bedrijf betekent. Wageningen UR onderzoekster Marcia Stienezen legt uit hoe je de weidewig gebruikt. Het project Amazing Grazing en het netwerk Dynamisch Weiden zetten zich in om het gebruik van de weidewig te stimuleren. www.amazinggrazing.eu
Sectorrapportage Duurzame Zuivelketen 2013 : prestaties 2012 in perspectief
Reijs, J.W. ; Doornewaard, G.J. ; Beldman, A.C.G. - \ 2013
Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI-report / LEI Wageningen UR 2013-056) - ISBN 9789086156610 - 79
melkveehouderij - zuivelindustrie - duurzaamheid (sustainability) - klimaat - dierenwelzijn - diergezondheid - weiden - begrazing - biodiversiteit - milieu - melkvee - duurzame veehouderij - levensduur - dierlijke productie - dairy farming - dairy industry - sustainability - climate - animal welfare - animal health - pastures - grazing - biodiversity - environment - dairy cattle - sustainable animal husbandry - lifespan - animal production
NZO en LTO hebben in 2011 via het initiatief Duurzame Zuivelketen concrete doelen geformuleerd om de Nederlandse zuivelsector duurzamer te maken. De doelen zijn gesteld op de thema’s klimaat & energie, diergezondheid & dierenwelzijn, weidegang en biodiversiteit & milieu. Om in beeld te krijgen of de inspanningen op het gebied van deze doelen leiden tot de gewenste resultaten, wordt door LEI Wageningen UR jaarlijks een sectorrapportage opgesteld. De sectorrapportage over 2012 is de tweede in deze reeks. Op basis van het rapport concludeert de Duurzame Zuivelketen dat op vrijwel alle thema’s sprake is van een verbetering of stabilisatie ten opzichte van het voorgaande jaar, maar dat er nog veel extra inzet nodig is om de doelen te behalen. De sectorrapportage Duurzame Zuivelketen geeft inzicht in de prestaties op de door de Duurzame Zuivelketen gestelde doelen over het jaar 2012
Rassenonderzoek voor beweiding
Schoot, Jan Rinze van der - \ 2013
pasture plants - pastures - varieties - grazing - grazing trials - grasslands
Hoe meer vakmanschap : economischer weiden...
Philipsen, Bert - \ 2013
dairy farming - dairy cattle nutrition - grazing - pastures - grassland management - grazing systems - agricultural education
Buitengewone varkens
Vijn, M.P. ; Boxtel, M. van - \ 2013
Ekoland 33 (2013)10. - ISSN 0926-9142 - p. 26 - 27.
varkenshouderij - biologische landbouw - weiden - uitloop - ondernemerschap - varkens - agrarische bedrijfsvoering - pig farming - organic farming - pastures - outdoor run - entrepreneurship - pigs - farm management
Varkens houden in weides op meerdere locaties. Producten met een bijzondere smaak. Om zo ongebruikelijk te starten zijn de initiatiefnemers van Buitengewone Varkens niet met de bank in zee gegaan, maar met ruim 1500 crowdfunders. Niet biologisch, wel leerzaam.
Koeien weiden is een vak (interview met Bert Philipsen)
Wolkers, H. ; Philipsen, A.P. - \ 2013
WageningenWorld 3 (2013). - ISSN 2210-7908 - p. 18 - 21.
melkveehouderij - begrazing - weiden - graslandbeheer - dierenwelzijn - diergedrag - dairy farming - grazing - pastures - grassland management - animal welfare - animal behaviour
Koeien weiden is in de moderne bedrijfsvoering minder eenvoudig dan het lijkt. Tijdens de weidevakdagen doen veehouders nieuwe kennis op. Een ontmoeting met hangkoeien, grashoogtemeters en weidewassers.
Grazing dairy cows in North-West Europe : Economic farm performance and future developments with emphasis on the Dutch situation
Reijs, J.W. ; Daatselaar, C.H.G. ; Helming, J.F.M. ; Jager, J.H. ; Beldman, A.C.G. - \ 2013
The Hague : LEI Wageningen UR (Report / LEI : Research area Agriculture & entrepreneurship ) - ISBN 9789086156375 - 124
melkveehouderij - melkkoeien - begrazing - beweidingssystemen - weiden - graslandbeheer - melkveevoeding - bedrijfsresultaten in de landbouw - rendement - bedrijfsstructuur in de landbouw - toekomst - noordwest-europa - landen van de europese unie - nederland - dierenwelzijn - dierlijke productie - melkvee - dairy farming - dairy cows - grazing - grazing systems - pastures - grassland management - dairy cattle nutrition - farm results - returns - farm structure - future - northwestern europe - european union countries - netherlands - animal welfare - animal production - dairy cattle
The dairy sector is an important contributor to food production, economic activity and land use in the European Union. Grazing has long been a traditional element of dairy farming in the EU. Current developments in the dairy sector appear to result in a decline in grazing. The World Society for the Protection of Animals (WSPA) is concerned about this decline, particularly because of consequences for animal welfare, and has commissioned this analysis. This study gives an overview of the current state-of-the-art and expected future developments with respect to grazing in six key target EU countries of WSPA. The study builds to a large extent on local expertise and focuses on economic aspects and farm management issues.
Amazing grazing : 20 video's over melkveehouderij en beweiding in Ierland
Livestock Research, - \ 2013
YouTube
melkveehouderij - huisvesting van koeien - weiden - begrazing - dierenwelzijn - beweidingssystemen - graslandbeheer - ierse republiek - dairy farming - cow housing - pastures - grazing - animal welfare - grazing systems - grassland management - irish republic
Twintig video's over melkveehouderij en beweiding in Ierland.
Weiden... pak het planmatig op
Philipsen, Bert - \ 2013
dairy farming - pastures - grazing - farm planning - budgeting
Elke week een 'Farmwalk' : eerst vakmanschap ontwikkelen, dan technische hulpmiddelen gebruiken
Philipsen, Bert - \ 2013
dairy farming - grazing - pastures - grassland management - farm management
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.